Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Stát poskytuje žadateli odškodnění a náhradu škody v případě porušení dánského trestního zákoníku nebo „zákona o pobytu, zákazu pobytu a vyhoštění“, které vedlo k nemajetkové újmě nebo úmrtí. Vyplývá to ze zákona o odškodnění obětí. Porušení zvláštních právních předpisů včetně zákona o silničním provozu, vojenského trestního zákoníku a zákonných nařízení nemůže být základem pro přiznání odškodnění a náhrady škody podle zákona o odškodnění obětí. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem provádí nezávislé posouzení toho, zda daná událost spadá do oblasti působnosti zákona o odškodnění obětí. Vodítkem pro Dánskou komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem je však obvykle posouzení události ze strany policie. Žádné odškodnění nebo náhrada škody se neposkytuje, není-li čin trestný například z důvodu sebeobrany, jus necessitatis nebo souhlasu.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Hlavní oblast působnosti zákona se týká nemajetkové újmy, neboť náhrada majetkové újmy se poskytuje pouze v omezené míře. Nemajetkovou újmou se rozumí fyzická i psychická újma.

V zásadě se odškodnění vyplácí pouze přímému žadateli, kterého se trestný čin dotýká. Je však možné, že jste byli dané události natolik blízko, že můžete získat odškodnění a náhradu škody podle zákona o odškodnění obětí, ačkoli nelze mít skutečně za to, že jste byli poškozeni přímo. Existuje také možnost získat jako příbuzná osoba náhradu nákladů na pohřeb, ztrátu hlavního živitele atd., viz níže.

V případě nemajetkové újmy lze odškodnění a náhradu škody poskytnout za tyto druhy újmy:

 • náklady na zotavení,
 • ušlý výdělek,
 • bolest a utrpení,
 • zranění s trvalými následky,
 • ztráta výdělečné schopnosti,
 • občanskoprávní delikt,
 • odškodnění za hrubé porušení právních předpisů,
 • jiné ztráty (např. prodloužení odborné přípravy nebo potřeba speciálních pomůcek),
 • právní výdaje.

Pokud žadatel zemře, existuje možnost náhrady v těchto případech:

 • náklady na pohřeb,
 • ztráta hlavního živitele,
 • přechodná částka pro pozůstalého manžela nebo druha,
 • příspěvek pro pozůstalé.

V situacích, kdy došlo i k majetkové újmě, se vyplácí odškodnění za oděvy a osobní věci, které oběť měla na sobě nebo při sobě, když došlo k nemajetkové újmě, a také náhrada majetkové újmy způsobené určitými jednotlivci, vůči nimž bylo vedeno řízení, například odsouzenými osobami.

Není poskytována náhrada peněžité újmy například v důsledku podvodu. Podobně není vypláceno odškodnění v případě osobní nouze, provozních ztrát, ušlého zisku apod.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano. Jak je uvedeno výše, v případě úmrtí poškozeného lze vyplatit odškodnění a náhradu škody.

Náhrada nákladů na pohřeb se vyplácí osobě, která za pohřeb zaplatila, bez ohledu na to, zda tato osoba je nebo není příbuzná poškozeného.

Odškodnění za ztrátu hlavního živitele se poskytuje pozůstalému manželovi, druhovi a pozůstalým dětem, pro které byla zemřelá osoba hlavním živitelem.

Pokud zemřelá osoba manžela nebo druha nezanechá, může být přechodný příspěvek přiznán jinému pozůstalému, pokud je to podpořeno zvláštními okolnostmi. Mohl by to být sourozenec, který po mnoho let se zemřelou osobou žil a sdílel s ní domácnost.

Kromě toho lze příspěvek přiznat pozůstalým, kterým byla zemřelá osoba obzvláště blízká. Tento příspěvek se zpravidla poskytuje manželovi, druhovi, nezletilým a jejich rodičům.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Rodičům mohou být uhrazeny výdaje za návštěvy lékaře spojené s návštěvami jejich vlastních zraněných dětí.

U dětí a dospívajících může být pro zlepšení jejich zdravotního stavu rozhodující přítomnost jejich matky nebo otce v nemocnici nebo jejich účast na rehabilitaci. V takovýchto zvláštních případech lze zcela nebo částečně nahradit ušlý příjem matky nebo otce.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano. Zákon o odškodnění obětí nestanoví pro získání odškodnění požadavek týkající se občanství nebo bydliště, vyžaduje se pouze to, aby k trestnému činu došlo v Dánsku. Jsou-li podmínky zákona jinak naplněny, není relevantní, zda je žadatelem cizinec s bydlištěm v Dánsku, turista nebo osoba s krátkodobým pobytem na území Dánska.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Obecně řečeno nemůžete. Existuje však omezená možnost získat odškodnění od Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem i v případě, že k nemajetkové újmě došlo v důsledku trestného činu spáchaného v zahraničí. Odškodnění je poskytováno pouze v případě, že je jeho přiznání přiměřené. Možnost poskytnutí odškodnění má mít úzkou oblast působnosti a využívá se pouze ve zvláštních případech, pokud je podložena konkrétními okolnostmi.

Ve zvláštních případech se odškodnění vyplácí za újmu způsobenou činy spáchanými mimo Dánsko, má-li žadatel bydliště v Dánsku, má dánskou státní příslušnost nebo byl v době trestného činu vyslán, aby zastupoval Dánsko v zahraničí. Odškodnění a náhrada škody se vyplácí za újmu, která vznikne v případě, že osoba, jež má dánskou státní příslušnost nebo má bydliště v Dánsku, napadne v zahraničí jinou osobu s dánskou státní příslušností nebo bydlištěm v Dánsku. Jde však pouze o případy, kdy k újmě dojde v uzavřeném dánském prostředí, například v souvislosti se školním výletem. Pokud je spojení oběti i pachatele s Dánskem jen náhodné, nepřiznává se žádné odškodnění.

Odškodnění lze přiznat i v případě, že takové činy byly spáchány vůči žadateli s bydlištěm v Dánsku, který byl na služební cestě mimo Dánsko. Zahrnuje to pouze krátkodobou odbornou práci v zahraničí za okolností, kdy nelze očekávat, že žadatel nebo zaměstnavatel uzavřou soukromé pojištění ke krytí újmy. K újmě musí dojít během pracovní doby.

Studium a stáže v zahraničí se nepovažují za pracovní činnost.

Odškodnění může obdržet žadatel, kterým je nezletilá osoba, jež má v důsledku profesní činnosti svých rodičů bydliště v zahraničí. V tomto případě bude kladen důraz na situaci rodičů.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, základní podmínkou pro získání odškodnění od státu je, aby byl trestný čin oznámen policii do 72 hodin.

Oznámením se rozumí žádost policii o vyšetření případu. V závažnějších případech bude zřídkakdy nutné podat výslovnou žádost o vyšetřování, v méně závažných případech to však bude obecně zapotřebí. Skutečnost, že policie byla přítomna a patrně také hovořila s poškozeným, tedy nebude vždy stačit k tomu, aby byl trestný čin považován za oznámený.

Za určitých okolností lze lhůtu pro oznámení prominout. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem například téměř vždy upustí od požadavku na oznámení policii do 72 hodin, pokud je pachatel i přes pozdní oznámení úspěšně zatčen a trestně stíhán.

Podle zákona není strach z odvety platným důvodem k nepodání oznámení na policii do 72 hodin.

Lhůta 72 hodin neplatí v souvislosti s případy znásilnění, incestu, závažných sexuálních trestných činů na dětech a určitých sexuálních trestných činů spáchaných na osobě mladší osmnácti let. Změna zákona se týká pouze 72hodinové lhůty, přičemž je stále podmínkou, aby byl trestný čin oznámen policii. Tato lhůta je zrušena, pokud jde o případy újmy v důsledku trestných činů spáchaných po 1. dubnu 2016.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Administrativní postup

Žádost o odškodnění musí být podána na policii v policejním obvodu, kde došlo k oznámení trestného činu. Policie žádost zašle Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Pokud se případem dosud zabývá policie, státní zástupce nebo soudy, předloží policie žádost Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem až po uzavření případu. Za určitých okolností však může Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem věc projednat dříve, než policie, státní zastupitelství nebo soudy věc uzavřou.

Dochází k tomu pouze ve velmi vzácných případech a obvykle pouze v souvislosti s velmi závažnými trestnými činy, obvykle vraždami, kde může v zájmu pozůstalých existovat zvláštní potřeba rozhodnout o žádosti o odškodnění nebo její části, jakkoli policie nebo soudy věc dosud neuzavřely.

Bez ohledu na závažnost věci nemůže Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem věc projednávat, dokud není případ policií nebo soudy uzavřen, pokud existují jakékoli pochybnosti o tom, zda byl spáchán trestný čin, zda existují objektivní důvody pro beztrestnost nebo zda mohou existovat důvody ke snížení odškodnění v důsledku zavinění žadatele.

Soudní řízení

Nárok žadatele na náhradu škody musí být podán během trestního řízení u soudů. V takovém případě se soudce může rozhodnout přezkoumat opodstatněnost žádosti nebo její šetření odložit k posouzení Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem nebo k posouzení v rámci občanskoprávního řízení. To může záviset na tom, zda pachatel nárok zpochybní či nikoli.

Jestliže nárok projednaly soudy během trestního řízení, může žadatel přesto podat žádost i u Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem odškodnění nepřizná, pokud náhradu škody žadateli uhradí pachatel nebo je kryta pojistkou nebo jiným plněním, které má povahu náhrady škody. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem nepřijme rozhodnutí, dokud není zjištěno, zda je náhrada škody kryta z jiných zdrojů.

Není podmínkou, aby byl nejprve proveden pokus o vymožení náhrady škody od pachatele nebo aby byl pachatel identifikován.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění?

Ano. I když ve věci trestného činu nelze vést trestní stíhání, protože pachatel není znám nebo nemůže být nalezen, může stát poskytnout odškodnění. Stále však je podmínkou, aby byly splněny ostatní zákonné podmínky.

V těchto případech Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem provede nezávislé posouzení, zda byla nemajetková újma způsobena trestným činem.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem nemůže zpracovat žádost podanou více než dva roky po spáchání trestného činu, pokud k tomu neexistují zvláštní důvody. Pokud byl v dané věci vynesen rozsudek, začíná lhůta běžet od okamžiku odsouzení za trestný čin. Pokud policie případ vyšetřila a následně nebylo vedeno trestní stíhání, plyne lhůta od okamžiku, kdy policie vydala rozhodnutí o ukončení vyšetřování.

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem se rovněž nemusí žádostí zabývat, pokud již dříve řešila nároky na náhradu škody od téhož žadatele za tentýž trestný čin a nový nárok je uplatněn více než dva roky poté, co si žadatel uvědomil nebo měl uvědomit jeho existenci, pokud k tomu neexistují zvláštní důvody.

Policie je povinna poskytnout žadateli pokyny ohledně přístupu k odškodnění podle zákona o odškodnění obětí. Pokud policie tuto povinnost nesplní, Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem obvykle dvouletou lhůtu promine.

Pokud byl žadatel v době spáchání trestného činu nezletilý, Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem s největší pravděpodobností lhůtu promine.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

 • a) U obětí trestného činu:
  • Majetková (jiná než psychická) újma:
   • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péče, rekonvalescence) ANO
   • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péče a pomoc, dočasná a trvalá péče, dlouhodobá rehabilitace, úpravy bydlení, zvláštní pomůcky atd.) ANO
   • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení) ANO
   • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.) ANO
   • ztráta příležitostí NE
   • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy ANO, v některých případech. Ve zvláštních případech může Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem rozhodnout, že žadatel musí zcela nebo zčásti uhradit náklady, které mu vznikly v souvislosti s řešením případu komisí. Navrhovatel nikdy nebude muset hradit žádné právní náklady související s trestním řízením samotným, neboť to je zahajováno na návrh policie.
   • odškodnění za odcizený či poškozený osobní majetek ANO. Odškodnění se vyplácí za oděvy a osobní věci, které oběť měla na sobě nebo při sobě, když došlo k nemajetkové újmě.
  • Psychická (morální) újma:
   • bolest a utrpení oběti ANO. Další položky, za které lze získat odškodnění nebo náhradu škody, viz výše.
 • b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:
  • Majetková (jiná než psychická) újma:
   • náklady na pohřeb ANO
   • náklady na zdravotní péči (např. terapie pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péče, rehabilitace) NE
   • ztráta prostředků na obživu či ztráta příležitostí ANO/NE. Vyplácí se odškodnění za ztrátu hlavního živitele. Viz podrobnosti výše.
  • Psychická újma:
   • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela. NE/ANO. Nevyplácí se žádné odškodnění za bolest a utrpení příbuzným a jiným osobám. Lze však poskytnout přechodnou částku. Podrobný popis viz výše.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění a náhrada přiznaná komisí se vyplácí přibližně čtrnáct dní po rozhodnutí komise. Výplatu zajišťuje policie v policejním obvodu, kde byl trestný čin oznámen.

Platba se provádí jednorázovou částkou za nároky, které byly schváleny individuálním rozhodnutím.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Obecná pravidla pro odškodnění podle dánského práva se odpovídajícím způsobem vztahují na žádosti o odškodnění a náhrady škody pro oběti v případě trestného činu, včetně předpisů týkajících se snížení a zrušení odškodnění v důsledku účasti žadatele na újmě nebo akceptace rizika újmy. Akceptace rizika se může týkat například újmy způsobené v souvislosti s konflikty motorkářských nebo zločineckých skupin.

Pokud poškozená strana dostatečně nepřispívá k vyšetřování případu, může právo na odškodnění zaniknout. To platí například v případě, že poškozený odmítne poskytnout policii nebo soudu vysvětlení.

Odškodnění lze také snížit nebo zrušit, pokud žadatel nesplní své běžné povinnosti týkající se omezení rozsahu újmy. To znamená, že osoba, která utrpěla újmu v důsledku protiprávního jednání jiné osoby, je povinna v maximálním možném rozsahu omezit svou ztrátu v důsledku újmy.

Při zpracování žádosti není nikdy kladen žádný důraz na záznamy žadatele v rejstříku trestů. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem obvykle nežádá o výpisy z rejstříku trestů.

Pokud žadatel neodpoví na žádost Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem o předložení dokumentace k požadovanému nároku, může to mít dopad na přiznané odškodnění. Žadatel je povinen své nároky uspokojivě doložit.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Žádost může být upřednostněna, pokud jste byli například předvoláni k exekučnímu soudu, pokud jsou k dispozici informace týkající se zabavení majetku nebo pokud jste od banky obdrželi písemné výzvy týkající se nezaplacení pravidelných výdajů.

V případě žádostí týkajících se ušlého výdělku si je Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vědoma toho, že zdroj příjmů žadatele je snížen, těmto případům proto věnuje zvláštní pozornost.

Kromě výše uvedeného nejsou věci upřednostňovány pouze na základě finanční situace žadatele.

Finanční situace žadatele nemá jinak žádný vliv na možnost získat odškodnění ani na výši odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění nebo náhrada škody se nepřizná, pokud náhradu škody žadateli zaplatí pachatel nebo pokud je hrazena z pojistných nebo jiných plnění, která mají povahu skutečného odškodnění.

Je požadováno, aby žadatel k policejnímu vyšetřování případu přispěl dle svých nejlepších schopností a v nezbytném rozsahu. Úmyslné zatajování informací nebo obdobná neochota pomoci při vyšetřování případu obvykle vede k nepřiznání odškodnění.

Podmínkou pro získání odškodnění od státu je také to, aby žadatel během případného trestního řízení proti pachateli požádal o odškodnění nebo se ve věci odškodnění vyslovil u soudu.

V souladu s obecnými předpisy práva občanskoprávních deliktů musí existovat příčinná souvislost mezi spáchaným trestným činem a újmou.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění se vypočítá podle individuálního nároku a na základě požadované částky. Pokud jste jako žadatel svůj nárok dostatečně zdokumentovali, bude náhrada škody vypočtena podle utrpěné ztráty. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vypočítává ztrátu pro každou žádost o odškodnění na základě platných pravidel (například ušlý zisk se vypočítá jako rozdíl mezi očekávaným a skutečným příjmem během období, které je uvedeno v žádosti). Pokud jste poskytli dokumentaci jen k částem svého nároku, bude náhrada vyplacena pouze za doloženou částku. V některých případech bude výpočet nároku provedený Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem stanoven jako odhad částky. Může se tak stát v případech, kdy jste nebyli schopni vypočítat svůj nárok sami.

Odškodnění se počítá podle sazebníku. Některé sazby jsou upravovány jednou ročně k 1. lednu. Například odškodnění za bolest a utrpení se vyplácí ve výši 200 DKK za den nemoci (2018). Zranění s trvalými následky se počítá ve stupních újmy a odškodnění se vyplácí podle stupňů újmy, přičemž činí 8 790 DKK za stupeň (2018). Odškodnění za občanskoprávní delikt a hrubé porušení právních předpisů se počítá podle závažnosti a povahy útoku, kterému byla oběť vystavena, včetně souvisejícího trestného činu.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Neexistuje žádný celkový limit částky, která může být vyplacena jako odškodnění a náhrada škody. Dánsko v současnosti nemá minimální limit pro částky, které lze přiznat jako odškodnění a náhradu škody. Existuje však maximální částka pro některé položky, za které lze vyplatit odškodnění. Tyto položky viz níže uvedený seznam:

 • bolest a utrpení 76 500 DKK (2018),
 • zranění s trvalými následky 879 000 DKK (2018),
 • ztráta výdělečné schopnosti 9 227 500 DKK (2018),
 • přechodná částka 165 500 DKK (2018),
 • majetková újma 132 000 DKK (2018).

Ve výjimečných případech může být odškodnění za zranění s trvalými následky stanoveno na 120 procent, maximální částka pak činí 1 054 000 DKK (2018).

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Neočekává se, že by se měla vypočítat celková částka za všechny předložené nároky. Očekává se, že vedle jednotlivých položek, za které lze vyplatit odškodnění, uvedete částku odškodnění, které požadujete. Podmínkou získání odškodnění však není výpočet všech nároků.

Informace o výpočtu ušlého výdělku naleznete na přední straně formuláře žádosti. Jako žadatel nebo potenciální žadatel se můžete na komisi kdykoli obrátit se žádostí o informace o tom, jak vypočítat a doložit své nároky na náhradu škody. Můžete také získat rady ohledně toho, jaké faktory jsou zdůrazněny ve vztahu k jednotlivým položkám, za které lze odškodnění vyplatit.

Neočekává se, že bude vypočteno odškodnění za psychickou újmu, protože náhrada škody bude vypočtena podle sazebníku ve vztahu k rozsahu újmy.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem nevyplatí odškodnění, pokud náhradu škody žadateli zaplatí pachatel nebo pokud je hrazena z pojistných nebo jiných plnění, která mají povahu skutečné náhrady škody. V zásadě tedy nejde o to, zda Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem při vyřizování žádosti odečte pojistné plnění, ale spíše o to, kdo by měl odškodnění vyplatit. Pokud se zjistí, že pojišťovna odmítla vyplatit odškodnění, může Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem věc posoudit.

Pokud žadatel uzavřel soukromé úrazové pojištění a obdržel plnění za invaliditu nebo za zranění s trvalými následky, nepovede to ke snížení nebo zrušení odškodnění za zranění s trvalými následky nebo odškodnění za ztrátu výdělečné schopnosti. Odškodnění nebude sníženo ani v případě, že žadatel z důvodu újmy obdržel sociální dávky od orgánu veřejné správy (například důchod, dotaci na mzdu apod.).

Pokud žadatel uzavřel pojištění u zdravotní pojišťovny, nebudou uhrazeny náklady na léčbu v rozsahu, v jakém jsou kryty pojistnou smlouvou. Kromě toho se žádné odškodnění neposkytuje v případě, že lze léčbu provést bezplatně prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění nebo prostřednictvím jiných veřejných služeb.

V souvislosti s pracovními úrazy může Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vyplatit pouze odškodnění za bolest a utrpení, odškodnění za ušlý výdělek a nároky z titulu rozdílů v příjmu, jakož i odškodnění za občanskoprávní delikty a hrubé porušení právních předpisů, neboť všechny ostatní položky včetně odškodnění za výdaje na zotavení atd. jsou hrazeny ze zákonného úrazového pojištění zaměstnavatele.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Základní stanovisko je takové, že odškodnění a náhrady škody nejsou vypláceny zálohově, ale až po konečném vyřízení žádosti.

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem v některých případech vyplácí odškodnění z důvodu zranění s trvalými následky. Základní přístup je takový, že Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vyčká, než se pojišťovna pro trh práce (Erhvervssikring) vyjádří ke stupni odškodnění, pokud se však má za pravděpodobné, že žadatel utrpěl podstatné zranění s trvalými následky pouze v důsledku dané újmy, může Dánská komise pro odškodnění za trestné činy přiznat odškodnění.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano. Pokud se po rozhodnutí Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem zjistí, že újma se zhoršuje a důsledkem jsou další ztráty, může se těmito ztrátami Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem zabývat. V tomto ohledu je třeba zmínit, že pro podání žádosti Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem je stanovena lhůta v délce dvou let. Tato dvouletá lhůta se počítá od okamžiku, kdy žadatel zjistil nebo měl zjistit, že újma vedla k dalším ztrátám.

Náhrada budoucích výdajů na zotavení a dalších budoucích ztrát v důsledku újmy je stanovena jako celková finanční částka. Pokud již tedy žadatel obdržel náhradu budoucích výdajů na zotavení atd., nelze mu později umožnit, aby věc znovu předložil pouze za účelem získání dodatečné náhrady výdajů na zotavení a jiných ztrát.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Není požadováno, aby žadatel spolu se žádostí předložil podpůrné doklady. Žádost se předkládá Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem prostřednictvím policie, která zašle dokumenty z trestních spisů.

Pokud Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem dojde k závěru, že se na žádost vztahuje zákon o odškodnění obětí, bude pokračovat v posuzování předložených nároků. Při jejich zpracování komise často potřebuje různou dokumentaci v závislosti na nárocích, u nichž žadatel požádal o odškodnění. Komise může vyřízení věci urychlit, pokud žadatel spolu s formulářem žádosti předloží dokumentaci předložených nároků. Rovněž by bylo přínosné, kdyby žadatel spolu se žádostí předložil jakékoli odmítnutí své pojišťovny vyplatit náhradu škody.

Dokumentace může například obsahovat stvrzenky za výdaje vzniklé v souvislosti s porušením dánského trestního zákoníku. Kromě toho se při určování rozsahu újmy na zdraví často používají lékařské záznamy a lékařská osvědčení. Pokud jde o ušlý výdělek a ztrátu výdělečné schopnosti, měl by žadatel předložit dokumentaci týkající se jeho výdělků před újmou na zdraví a po ní, a to ve formě výplatních pásek, ročních vyúčtování, případně prohlášení jeho zaměstnavatele. V některých případech jsou využívány i obecní záznamy.

Pokud má Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem za to, že k vyřízení věci je nezbytná další dokumentace, upozorní na to žadatele a vyžádá si předložení takové dokumentace.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vyřizuje věc pro žadatele bezplatně.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

V Dánsku rozhoduje o odškodňování a náhradě škody pro oběti trestných činů komise zřízená ministrem spravedlnosti. Tento orgán se nazývá Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Rozhodovat mohou i dánské soudy buď v trestním řízení, nebo v pozdějším občanskoprávním řízení, například pokud je rozhodnutí Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem předloženo soudu.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádost musí být zaslána příslušnému policejnímu útvaru v místě, kde byl trestný čin oznámen. Policie pak věc zašle Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem spolu s trestními spisy.

Pokud již komise nějaký váš případ projednává, musíte k Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem podat tištěnou žádost na této adrese: Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg, nebo elektronicky na adrese erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Administrativní postup

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vyřizuje žádosti písemně. Rozhodnutí je vydáno písemně a žadateli je zaslána tištěná kopie nebo je mu kopie zaslána elektronicky. Žadatel tedy nemusí být během řízení přítomen.

Soudní řízení

Pokud nárok projednávají soudy během trestního řízení nebo později na základě žaloby proti Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem, má žadatel možnost být přítomen při hlavním líčení. Přítomnost žadatele však není vyžadována, je-li žadatel zastoupen právníkem a není předvolán, aby u soudu svědčil.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Doba vyřizování věci Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem se v jednotlivých případech může značně lišit. Důvodem je mimo jiné (podle konkrétních okolností věci) možná potřeba získat další informace od orgánů, jako jsou policie, lékaři nebo jiné orgány; stejně tak v případech zranění s trvalými následky nebo ztráty výdělečné schopnosti může být nutné věc předložit pojišťovně pro trh práce, což může vést k prodloužení doby posuzování věci.

Více než 50% nových věcí, které Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem obdrží, je zpracováno do 50 dnů ve zrychleném řízení používaném pro nekomplikované věci. K takovým patří věci, v nichž byl vydán konečný rozsudek týkající se jak otázky viny, tak výše náhrady škody.

Pokud věc nelze vypořádat v tomto zrychleném řízení, běžná doba zpracování věci Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem v současnosti činí až osmnáct měsíců ode dne, kdy komise obdrží novou žádost o náhradu škody.

Projednání své věci můžete urychlit tím, že komisi předložíte důkazy o svých nárocích. Dokumentace může zahrnovat například stvrzenky o nákupu léků, lékařské osvědčení o době trvání nemoci nebo prohlášení zaměstnavatele o příjmu ušlém v důsledku zranění.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem nelze podat opravný prostředek u jiného orgánu. Pokud požadujete změnu rozhodnutí, musíte se nejprve obrátit na Dánskou komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem a vysvětlit, proč s rozhodnutím nesouhlasíte. Komise pak posoudí, zda existuje důvod k opětovnému zahájení projednávání dané věci. Kritériem je obvykle to, že žadatel předložil nové a relevantní informace, které jsou důležité pro výsledek věci.

Jestliže Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem na svém rozhodnutí trvá, můžete nechat její rozhodnutí přezkoumat soudem.

Lze se také obrátit na parlamentního veřejného ochránce práv.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formuláře a informace týkající se podání žádosti o odškodnění a náhradu škody jsou k dispozici na webových stránkách Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem: http://www.erstatningsnaevnet.dk/da/GlobalMenu/english.aspx

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Žadatelé, kteří mají dotazy týkající se odškodnění obětí trestných činů, se mohou obrátit na Dánskou komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem na telefonním čísle: + 45 33923334 v době od 10:00 do 15:00 od pondělí do čtvrtka a od 10:00 do 14:00 v pátek.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano. Jako poškozená strana v trestním řízení můžete mít za určitých podmínek právo na jmenování obhájce ad litem. Úkolem obhájce ad litem je pomáhat při podávání nároků na náhradu škody jak v trestním řízení, tak u Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Obhájce pro žadatele nemůže jmenovat Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem. Jmenování provádí soud v soudním obvodu, ve kterém byl trestný čin spáchán.

Kromě toho existují v Dánsku různé organizace pro právní pomoc.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Poslední aktualizace: 04/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.