Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění lze vyplatit obětem násilných trestných činů a osobám, které jsou na těchto obětech závislé. Násilným trestným činem je čin, za který se v trestním řízení ukládá trest a který je spáchán přímo na životě nebo zdraví osoby a v jehož důsledku dotčená osoba zemře nebo utrpí závažnou újmu na zdraví nebo jí vzniknou zdravotní obtíže v trvání nejméně čtyř měsíců.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Na odškodnění máte nárok v případě, že násilný trestný čin vedl k závažné újmě na zdraví nebo k zdravotním obtížím v trvání nejméně čtyř měsíců.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Odškodnění ve výši 448 EUR se vyplácí osobě, která nese náklady na pohřeb oběti násilného trestného činu. Upozorňujeme, že osoba, která nese náklady na pohřeb, nemusí být s obětí příbuznou nebo na oběti závislou osobou.

Osoby závislé na oběti, která zemřela v důsledku násilného trestného činu, mají nárok na státní odškodnění obětem trestných činů.

K závislým osobám patří:

 • děti oběti mladší osmnácti let,
 • děti oběti ve věku 18–24 let, které studují v prezenčním studijním programu,
 • vdova nebo vdovec po oběti, u níž(něhož) došlo ke snížení pracovní schopnosti,
 • vdova nebo vdovec po oběti, která(ý) dosáhla(dosáhl) důchodového věku,
 • rodič oběti, který dosáhl důchodového věku,
 • rodič oběti, u něhož došlo ke snížení pracovní schopnosti,
 • vdova po oběti, která je těhotná a není zaměstnaná,
 • rodič nebo opatrovník dítěte oběti mladšího tří let, který není zaměstnán.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Na odškodnění máte nárok v případě, jestliže v důsledku násilného trestného činu oběť utrpěla závažnou újmu na zdraví nebo zdravotní obtíže v trvání nejméně čtyř měsíců.

Na odškodnění mají nárok tyto osoby:

 • děti oběti mladší osmnácti let,
 • děti oběti ve věku 18–24 let, které studují v prezenčním studijním programu,
 • vdova nebo vdovec po oběti, u níž(něhož) došlo ke snížení pracovní schopnosti,
 • vdova nebo vdovec po oběti, která(ý) dosáhla(dosáhl) důchodového věku,
 • rodič oběti, který dosáhl důchodového věku,
 • rodič oběti, u něhož došlo ke snížení pracovní schopnosti,
 • vdova po oběti, která je těhotná a není zaměstnaná,
 • rodič nebo opatrovník dítěte oběti mladšího tří let, který není zaměstnán.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

V Estonsku není právo na odškodnění vázáno na státní příslušnost.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Odškodnění vyplácí příslušný orgán země, v níž došlo k trestnému činu. Odškodnění se vyplácí v souladu s právními předpisy dotyčné země.

Pro podání žádosti o odškodnění se můžete obrátit na tyto orgány:

 • příslušný orgán dotyčné země nebo příslušný orgán země vašeho bydliště,
 • v Estonsku je příslušným orgánem Úřad sociálního zabezpečení, který předá vaši žádost spolu s podpůrnými dokumenty příslušnému orgánu dotčené jiné země.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Trestný čin musí být policii oznámen do patnácti kalendářních dnů ode dne spáchání tohoto trestného činu.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Pro podání žádosti o odškodnění není nutné počkat na výsledek řízení; stačí, že jste trestný čin oznámili policii a že bylo zahájeno trestní řízení. O odškodnění lze žádat do tří let od spáchání trestného činu.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Není povinné nejprve požadovat odškodnění od pachatele. Je-li odškodnění přiznáno, přechází právo požadovat náhradu na Úřad sociálního zabezpečení a my uplatníme nárok vůči osobě, která újmu způsobila (pachateli trestného činu), prostřednictvím regresní žaloby.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Na odškodnění máte nárok i v případě, že osoba, která újmu způsobila, nebyla identifikována, nebo dosud nebylo uzavřeno soudní řízení.

Abyste od státu získali odškodnění vyplácené obětem trestných činů, požaduje se osvědčení o zahájení trestního řízení, které vydá vyšetřovací orgán.

Jestliže žádáte o náhradu výdajů na léčbu nebo příspěvek při úmrtí, je třeba předložit stvrzenky o výdajích.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádosti o odškodnění lze předkládat do tří let od data trestného činu nebo od data, kdy jste se o spáchání trestného činu dozvěděli.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje na tyto položky:

– majetková (jiná než psychická) újma:

 • náklady na léčbu újmy (léčba ambulantní a ústavní, rehabilitace),
 • dodatečné potřeby nebo náklady vyplývající z újmy (např. péče a asistence, dočasná a trvalá léčba, dlouhodobá fyzioterapie, úpravy bytu, speciální pomůcky),
 • trvalá újma (např. invalidita nebo jiné trvalé zdravotní postižení),
  • ušlý výdělek během léčby a po ní (např. ušlý výdělek a ztráta výdělečné schopnosti nebo snížené výživné),
  • odškodnění za zničený oděv a pomůcky (např. odškodnění za brýle, náhrada nákladů na nový oděv),

– majetková (jiná než psychická) újma:

 1. náklady na pohřeb,
 2. ztráta výživného nebo příležitosti,

– psychická újma:

 • bolest a útrapy příbuzných nebo osob s nárokem na odškodnění / na odškodnění pro pozůstalé, pokud oběť zemřela.

Rodinní příslušníci oběti mohou získat psychologické poradenství. Pro získání psychologické pomoci je nezbytné obrátit se na poskytovatele služeb podpory pro oběti, který pak vypracuje žádost, kterou je třeba podepsat. Je vyžadováno i osvědčení od policie, které potvrzuje, že řízení bylo zahájeno a že jste obětí nebo zákonným zástupcem oběti. Poskytovatel služeb podpory pro oběti vám se získáváním osvědčení od policie pomůže.

O přiznání odškodnění pro účely psychologické pomoci bude informováni do deseti pracovních dnů. Pak je možné obrátit se na psychologa. Výše odškodnění na osobu se rovná minimální měsíční mzdě (584 EUR v roce 2020).

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Závislým osobám se odškodnění vyplácí v měsíčních splátkách. Výdaje na léčbu a pohřeb oběti jsou hrazeny paušální částkou na základě stvrzenek o výdajích.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění se nevyplácí, jestliže:

 1. oběť zavinila nebo usnadnila spáchání trestného činu nebo vznik újmy svým úmyslným nebo lehkovážným chováním,
 2. oběť neoznámila trestný čin do patnácti dnů, přestože tak byla schopna učinit, a policie se o trestném činu nedozvěděla žádným jiným způsobem,
 3. oběť byla odsouzena za spáchání násilného trestného činu nebo trestného činu podle § 255 odst. 1 nebo § 256 odst. 1 trestního zákoníku a její záznam v trestním rejstříku nebyl z databáze trestných činů vymazán podle zákona o databázi trestných činů,
 4. platba odškodnění by byla nespravedlivá nebo z jiných důvodů neopodstatněná.

Kromě toho může být odškodnění zamítnuto v případě, že žadatel odmítl spolupracovat s donucovacími orgány při zjišťování skutkových okolností týkajících se trestného činu, při identifikaci nebo zadržení pachatele nebo prokazování škody.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace nemá na přiznání nebo výplatu odškodnění vliv.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Veškeré částky, které poškozená osoba získá nebo je oprávněna získat na základě újmy způsobené násilným trestným činem z jiného zdroje než od osoby, která nese odpovědnost za újmu způsobenou trestným činem, se odečtou od výše újmy, která slouží jako základ pro určení výše odškodnění, a to včetně příspěvku z důvodu snížení pracovní schopnosti. Při určování částky odškodnění se zohledňují veškeré částky, které žadateli vyplatila osoba odpovědná za újmu způsobenou trestným činem před přiznáním odškodnění.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Výpočet odškodnění za částečnou nebo plnou pracovní neschopnost

Výše odškodnění se vypočítá na základě průměrného příjmu za kalendářní den. Zohledňuje se příjem za šest měsíců před trestným činem po odečtení sociální daně.

Výpočet škody vyplývající z částečné nebo plné pracovní neschopnosti.

Průměrný příjem za kalendářní den se vynásobí třiceti a od výsledku násobení se odečte důchod z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo příspěvek z důvodu snížení pracovní schopnosti přiznaný dané osobě. Odškodnění kryje 80 % ušlého příjmu. Údaje o průměrném příjmu se získávají od Daňového a celního úřadu.

Výpočet odškodnění za úmrtí vyživující osoby

1. Průměrný příjem oběti za kalendářní den se vynásobí třiceti a od výsledku násobení se odečte pozůstalostní důchod přiznaný dané osobě.

2. Procento výsledné částky se vypočítá podle počtu závislých osob:

 • 75 % v případě jedné závislé osoby
 • 85 % v případě dvou závislých osob
 • 100 % v případě tří nebo více závislých osob

Odškodnění se poskytuje za 80 % vypočtené částky.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Neexistuje žádná minimální částka; odškodnění se vyplácí, dokud oprávněná osoba splňuje podmínky pro odškodnění, nebo až do limitu ve výši 9 590 EUR.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ve formuláři žádosti není třeba uvádět žádnou částku.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, budou.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zálohu na odškodnění mohou požadovat osoby v obtížné ekonomické situaci, mají-li nárok na odškodnění, ale jeho přiznání je odloženo.

Záloha do výše 640 EUR se vyplácí na základě příslušné žádosti.

Jestliže částka zálohy převyšuje částku následně přiznaného odškodnění, bude přeplatek vymáhán zpět.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví) po vydání hlavního rozhodnutí?

Máte právo předložit dodatečné faktury za výdaje na léčbu.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Osvědčení od vyšetřovacího orgánu

Faktury za výdaje na pohřeb

Faktury za výdaje na léčbu, stvrzenky za léčivé přípravky atd.

Úmrtní list oběti

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne, není.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Estonský Úřad sociálního zabezpečení.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Možnosti pro podání žádostí:

 • Žádosti lze také zaslat poštou na adresu Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Žádosti lze podat prostřednictvím poskytovatele podpory pro oběti. Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách Úřadu sociálního zabezpečení.
 • Žádosti lze podat i v kanceláři služeb pro klienty na Úřadu sociálního zabezpečení.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Nemusíte být přítomen.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Rozhodnutí bude vydáno do 30 dnů od obdržení posledního dokumentu.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí lze podat námitku do 30 dnů od jeho obdržení. Alternativně lze podat žalobu u správního soudu postupem, který je stanoven v řádu správního soudu.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formuláře žádostí a informace o podávání žádosti o odškodnění lze nalézt na webových stránkáchÚřadu sociálního zabezpečení.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Poskytovatele podpory pro oběti lze kontaktovat i telefonicky. Jejich kontaktní údaje uvádí internetové stránky Úřadu sociálního zabezpečení.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Poskytovatele podpory pro oběti jsou nápomocni i při podávání žádosti o odškodnění.

Poslední aktualizace: 31/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.