Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Pokud jste se vy (nebo blízký příbuzný) stali obětí trestného činu ve Finsku, může vám být vyplaceno odškodnění ze státních prostředků za újmu způsobenou daným trestným činem. Právo na odškodnění není omezeno povahou trestného činu.

Pokud byla trestní újma způsobena používáním vozidla v dopravním provozu, odškodnění bude primárně vyplaceno z pojištění vozidla, které újmu způsobilo, v souladu se zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (liikennevakuutuslaki).

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění může být vyplaceno za nemajetkovou újmu a utrpení v důsledku trestného činu.

„Nemajetkovou újmou“ se rozumí narušení zdravotního stavu, které lze ověřit lékařskými prostředky. Toto narušení by mohlo být fyzické nebo psychické.

Na druhé straně „utrpení“ znamená pocit duševního strádání způsobeného danou událostí, které nevyžaduje lékařsky prokázané narušení zdravotního stavu.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Můžete mít nárok na odškodnění, pokud vám následkem trestného činu zemřel blízký příbuzný. „Blízkým příbuzným“ se rozumí rodič, dítě nebo manžel zemřelého nebo jiná osoba zemřelému zvláště blízká.

Pokud jste převzali odpovědnost za pohřeb osoby, která zemřela následkem trestného činu, máte nárok na náhradu přiměřených nákladů vzniklých v souvislosti s pohřbem.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Pokud se osoba, která je vám zvláště blízká, stala obětí trestného činu, můžete získat náhradu přiměřených, nezbytných nákladů a ušlého zisku, které vám vznikly v souvislosti s péčí o danou osobu. „Blízkým příbuzným“ se rozumí rodič, dítě nebo manžel osoby, která utrpěla nemajetkovou újmu, nebo jiná obdobně blízká osoba.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Pokud jste se stali obětí trestného činu ve Finsku, obvykle budete mít právo na odškodnění bez ohledu na vaši státní příslušnost nebo místo, kde žijete. Odškodnění však může být zamítnuto, pokud některá ze zemí EU nebyla vaším domovem v okamžiku spáchání trestného činu nebo v okamžiku podání žádosti o odškodnění a pokud má újma obecně malou souvislost s Finskem.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Pokud máte místo bydliště ve Finsku, můžete za určitých okolností získat odškodnění i za nemajetkovou újmu a utrpení následkem trestného činu spáchaného v zahraničí.

Odškodnění může být vyplaceno, pokud jste v zahraničí pobývali z pracovních, studijních nebo jiných obdobných důvodů. Na základě volného uvážení může být odškodnění přiznáno i v jiných případech zahrnujících újmu utrpěnou v zahraničí. V takových případech se přihlíží k faktorům, jako jsou souvislost mezi trestným činem a Finskem, blízkost vztahu mezi pachatelem a obětí trestného činu, povaha újmy a vaše možnosti získat odškodnění jinde.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Trestný čin musíte policii oznámit. Pokud není trestný čin oznámen nebo se policie o trestném činu nedozvěděla jinak, může být odškodnění vyplaceno pouze ze zvláštních důvodů.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Žádost o odškodnění můžete podat před uzavřením předběžného vyšetřování nebo před ukončením soudního řízení. O vaší žádosti však může být rozhodnuto až po uzavření předběžného vyšetřování. Pokud je vznesena obžaloba, může být obvykle o věci rozhodnuto až poté, co o trestní věci a žádostech o odškodnění rozhodne soud.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Pokud trestní věc projednává soud, měli byste se pokusit uplatnit své právo na odškodnění prostřednictvím rozsudku. To znamená, že byste svůj nárok na odškodnění měli vznést vůči pachateli během soudního řízení. Odškodnění trestní újmy se obvykle nevyplácí, pokud tuto povinnost nesplníte.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

O odškodnění můžete požádat, i když pachatel nebyl identifikován. Ke své žádosti o odškodnění musíte přiložit kopii policejního záznamu o předběžném vyšetřování nebo jiný spolehlivý důkaz událostí.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění musíte podat do tří let od data, kdy je vydán pravomocný rozsudek ve věci, s níž je odškodnění spojeno. Pokud není daná věc u soudu projednávána, žádost o odškodnění je nutné podat do deseti let od data spáchání trestného činu. Tyto lhůty jsou flexibilní pouze ve zvláštních případech.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na níže uvedené situace?

a) U obětí trestného činu:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)  náklady na zdravotní péči jsou pokryty
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.) jiné nezbytné náklady jsou pokryty
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.) – ušlý zisk je pokryt v maximální výši 150 EUR za den
  • ztrátu příležitostí – při určování odškodnění může být ve zvláštních případech přihlédnuto také k potenciálnímu vývoji zisku žadatele (například v případě osoby, která utrpí zranění v mládí)
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody (například právní poplatky, soudní výlohy) – může být vyplaceno přiměřené odškodnění právních nákladů, pokud byl nárok na odškodnění projednán soudem a utrpěli jste jinou škodu, která vyžaduje odškodnění
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku předměty osobní potřeby (např. dioptrické brýle, náramkové hodiny a mobilní telefon), k jejichž poškození dojde společně s nemajetkovou újmou, jsou pokryty
   • v ostatních případech se náhrada škody na věcech a jiném majetku vyplácí pouze za zvláštních podmínek

– na psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti – jsou pokryty
  • dočasné psychické problémy
  • duševní utrpení, pokud byla způsobena újma
   • v případě sexuálního trestného činu
   • v případě jiných trestných činů proti osobní svobodě
   • v případě trestného činu, kterým byla porušena osobní integrita oběti zvlášť závažným způsobem

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb – pokryty jsou náklady na pohřeb, jako jsou náklady vzniklé v souvislosti s pořízením rakve, hrobu a náhrobku a s uspořádáním smutečního obřadu. Jako zvláště blízká osoba můžete obdržet odškodnění nákladů spojených s účastí na pohřbu (cestovní výdaje, květinová výzdoba a smuteční šat)
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci) – pokud vám smrt blízkého příbuzného způsobila nemajetkovou újmu, může vám být vyplaceno odškodnění nákladů na zdravotní péči vzniklých následkem dané újmy, jakož i nezbytných nákladů a ušlého zisku. Je stanoven limit odškodnění, jehož maximální výše činí 6 000 EUR (v roce 2018)
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí – pokud jste byli na zemřelé osobě závislí, může vám být vyplaceno odškodnění ztráty prostředků na obživu

– na psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela – v souvislosti s dočasnými problémy nebo duševním strádáním se blízkým příbuzným oběti trestného činu žádné odškodnění nevyplácí.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se obvykle vyplácí jednorázově s výjimkou průběžného odškodnění ušlého zisku a ztráty prostředků na obživu. Takové druhy odškodnění se nejčastěji vyplácejí formou opakovaných, měsíčních plateb.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Výše odškodnění, které má být přiznáno, může být snížena, pokud jste svým jednáním přispěli ke vzniku újmy. Odškodnění může být například sníženo, pokud jste vyvolali roztržku, která vedla k vašemu zranění. Na druhé straně případný trestní záznam neovlivní vaši šanci na získání odškodnění nebo výši odškodnění, kterou obdržíte.

Abyste obdrželi odškodnění, musíte zaslat požadované dokumenty státní pokladně (Valtiokonttori) tak, aby mohl být váš případ trestní újmy zpracován. Vaše žádost o odškodnění může být zamítnuta, pokud nepředložíte nezbytné důkazy.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Obecně vaše finanční situace neovlivní to, zda získáte odškodnění, nebo výši odškodnění, které bude vyplaceno.

Při přijímání rozhodnutí o odškodnění se k vaší finanční situaci přihlíží pouze v případě, že jste požádali o náhradu značné majetkové nebo finanční újmy na základě toho, že jste vzniku škody nemohli zabránit.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Pokud váš nárok na odškodnění projednává soud, odškodnění je obvykle vyplaceno v souladu s rozhodnutím soudu. Pokud se státní pokladna odchýlí od rozhodnutí vydaného soudem ve věci nároku na odškodnění, toto odchýlení ve svém rozhodnutí odůvodní.

Pachatel bude povinen vám odškodnění nařízené soudem uhradit. Právo na získání odškodnění od pachatele však bude převedeno na stát v rozsahu, v jakém vám státní pokladna přiznala odškodnění.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Náklady na zdravotní péči a jiné náklady se nahrazují, pokud jsou nezbytné a mají příčinou souvislost se způsobenou škodou nebo újmou.

Při určování výše odškodnění, které má být vyplaceno za bolest a jiné dočasné problémy, se přihlíží k povaze a závažnosti škody nebo újmy, která vám vznikla, jakož i k převažující praxi v oblasti odškodňování. Výše odškodnění, která má být vyplacena, nesmí převýšit horní hranici stanovenou právními předpisy.

„Utrpením“ se rozumí pocit osobního strádání, který vám byl způsoben následkem trestného činu. Odškodnění, které má být vyplaceno, bude určeno na základě povahy daného činu. Výše odškodnění rovněž nesmí překročit hranici odškodnění stanovenou právními předpisy.

Při určování ušlého zisku se vychází z odhadu zisku, kterého byste dosáhli, pokud by trestný čin nebyl spáchán. Veškeré příjmy a dávky, které jste získali nebo mohli získat bez ohledu na škodu nebo újmu, se z uvedené částky odečítají. Výše odškodnění, která má být vyplacena, nesmí překročit maximální denní částku stanovenou právními předpisy.

Celková výše odškodnění, které má být přiznáno za problémy a utrpení, podléhá základnímu odpočtu. V roce 2018 činí výše základního odpočtu 220 EUR za spáchaný trestný čin.

Z přiznaného odškodnění se neplatí žádné úroky.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Není stanovená žádná minimální částka, která může být přiznána.

Celková výše odškodnění, které vám může být vyplaceno za nemajetkovou újmu a utrpení způsobené trestným činem, činí nejvýše 61 500 EUR. Navíc:

 • odškodnění, které má být vyplaceno za bolest a jiné dočasné problémy, nesmí překročit částku 12 000 EUR,
 • maximální odškodnění, které může být vyplaceno za utrpení, činí 3 600 EUR; nicméně maximální odškodnění, které může být vyplaceno za utrpení obětí sexuálních trestných činů, činí 9 500 EUR nebo 16 200 EUR, pokud byla oběť v době spáchání trestného činu mladší osmnácti let,
 • maximální odškodnění vyplácené blízkému příbuznému zemřelé osoby obvykle činí 6 000 EUR,
 • odškodnění, které má být vyplaceno za ušlý zisk, nesmí překročit částku 150 EUR na den.

Maximální odškodnění za každou újmu nebo škodu se nevztahuje na náhradu ušlého zisku nebo ztrátu prostředků na obživu, pokud je odškodnění vypláceno průběžně.

Maximální výše náhrady majetkové a finanční újmy činí 31 000 EUR.

Maximální výše odškodnění, které může být vyplaceno obětem trestných činů, a výše základního odpočtu se přezkoumávají v tříletých intervalech. Příští přezkum částek proběhne začátkem roku 2021.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Výše přiznaného odškodnění nesmí převyšovat částku, kterou požadujete. Pokud je to nezbytné, můžete požadovat přiměřené odškodnění. Můžete se také odvolávat na částky potvrzené v soudním rozhodnutí, které je základem pro vaši žádost o odškodnění.

Je-li to nezbytné, může vám poradenství ohledně vašeho případu trestní újmy poskytnout náš tým klientského servisu a osoba, která zpracovává vaši žádost o odškodnění.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Odškodnění vyplácené z veřejných prostředků je doplňkové. To znamená, že byste v prvé řadě měli o odškodnění požádat jinde, například ze svého zdravotního pojištění a od pojišťovny. Toto odškodnění bude odečteno od odškodnění, které vám bude přiznáno.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

V případě potřeby můžete podat písemnou žádost o vyplacení zálohy na odškodnění. Záloha na odškodnění může být vyplacena, pokud nastane zpoždění při zpracování vašeho nároku na odškodnění z důvodů, které jste nemohli ovlivnit, a máte nárok na významnou částku odškodnění.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Pokud se objeví nové důkazy, státní pokladna věc znovu přezkoumá. Na základě nových důkazů vám může být přiznáno odškodnění, které bylo předtím zamítnuto, nebo vám může být přiznána vyšší částka odškodnění.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Například:

 • platnou plnou moc, pokud je zmocněncem jiná osoba než právní poradce nebo advokát. Osobní plná moc se rovněž vyžaduje, pokud chcete, aby odškodnění, které vám jako žadateli náleží, bylo vyplaceno jiné osobě než vám,
 • doklad o nárokovaných nákladech na pohřeb, případně soupis pozůstalosti a plné moci,
 • kopii rozhodnutí vydaného soudem nebo kopii policejního záznamu o předběžném vyšetřování, pokud soudní rozhodnutí neexistuje,
 • prohlášení lékaře nebo lékařskou zprávu,
 • doklady všech nárokovaných nákladů, pokud věc neprojednával soud,
 • uplatňujete-li nárok na ušlý zisk, prohlášení lékaře potvrzující vaši pracovní neschopnost, kopii rozhodnutí o přiznání nemocenských dávek a doklad prokazující mzdu vyplacenou vaším zaměstnavatelem a výši ušlého zisku,
 • jakékoli rozhodnutí a důkaz odškodnění získaného ze zdravotního pojištění, od pojišťovny nebo z jiných zdrojů,
 • uplatňujete-li nárok na náhradu právních výdajů, výpočet odměny advokáta a jakékoli rozhodnutí pojišťovny o odškodnění,
 • uplatňujete-li nárok na náhradu nákladů spojených s podáním žádosti, fakturu vystavenou advokátem nebo důkaz o právní pomoci poskytnuté přiděleným právním poradcem,
 • uplatňujete-li nárok na odškodnění finanční a majetkové újmy poskytované dle volného uvážení, důkaz o onemocnění, zranění nebo jiné pracovní neschopnosti a finančních okolnostech, které nastaly v důsledku újmy.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Za zpracování vašeho nároku na odškodnění vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Vaši žádost o odškodnění bude zpracovávat státní pokladna.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Svou žádost můžete poslat elektronicky na adresu rikosvahingot@valtiokonttori.fi nebo můžete formulář vytisknout a zaslat jej poštou na adresu:

State Treasury

P.O. Box 50

00054 State Treasury, Finsko

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Věc bude státní pokladnou zpracována písemně. V žádné fázi procesu nebudete požádáni, abyste se dostavili osobně.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Průměrná doba zpracování je přibližně sedm měsíců. Aktuální odhad doby zpracování naleznete na internetových stránkách státní pokladny.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí o odškodnění můžete podat písemný opravný prostředek k pojišťovnickému soudu (Vakuutusoikeus), a to do 30 dní ode dne, kdy jste rozhodnutí obdrželi. Pokyny, jak opravný prostředek podat, jsou uvedeny v rozhodnutí státní poklady o odškodnění.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formulář žádosti o odškodnění a další informace o podání žádosti naleznete na internetových stránkách státní pokladny (https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/). Můžete rovněž kontaktovat náš tým klientského servisu na telefonním čísle +358 295502736 nebo e-mailem na adrese rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Více informací o odškodnění trestní újmy naleznete na internetových stránkách státní pokladny (https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/). V případě potřeby můžete státní pokladu kontaktovat rovněž telefonicky. Pomoc můžete získat na telefonním čísle +358 295502736.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Pokud chcete, můžete k podání žádosti o odškodnění využít služeb advokáta. Náklady vyplývající z podání žádosti vám však budou nahrazeny pouze v případě, že:

 • vám byla poskytnuta právní pomoc nebo přidělen právní poradce pro potřeby projednávání věci soudem nebo
 • věc neprojednával soud, ale splňujete finanční požadavky na získání právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Můžete například získat poradenství a podporu od finské organizace na podporu obětí (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Kontaktní údaje této organizace naleznete na jejích internetových stránkách (https://www.riku.fi/en/home/).

Poslední aktualizace: 09/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.