Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Žadatel musí prokázat, že utrpěná újma je výsledkem úmyslného nebo neúmyslného jednání, které může být kvalifikováno jako trestný čin proti majetku nebo osobám. Nárok na náhradu škody tedy může zakládat jak úmyslné jednání, tak jednání nedbalostní nebo nezodpovědné bez ohledu na to, zda je pachatel trestného činu znám či nikoliv.

V případě majetkové újmy musí být tento čin kvalifikován jako krádež, podvod, zneužití důvěry či vydírání, případně zničení, poškození nebo snížení hodnoty majetku.

Kromě toho existují zvláštní mechanismy odškodnění zaškody způsobené v důsledku teroristických činů, dopravních nehod, k nimž dojde na francouzském území, nehod na lovu, expozice azbestu a zničení vozidla požárem.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění v plné výši Vám náleží za škody vyplývající ze závažné újmy na zdraví a životě:

 • stanete-li se obětí události, která Vám způsobí trvalou invaliditu nebo úplnou pracovní neschopnost v trvání jednoho měsíce nebo delší, znásilnění, sexuálního napadení, sexuálního útoku na nezletilou osobu, obchodování s lidmi, zotročování nebo nucené práce,
 • případně v důsledku uvedených skutečností dojde k úmrtí Vaší osoby blízké.

Nárok na odškodnění Vám může vzniknout za určitých podmínek a jen do výše určitého limitu, pokud utrpíte lehčí újmu na zdraví nebo majetkovou újmu:

 • újmu na zdraví s následkem celkové pracovní neschopnosti kratší než jeden měsíc,
 • případně majetkovou újmu na základě činů kvalifikovaných jako krádež, podvod, zneužití důvěry či vydírání, případně zničení, poškození nebo snížení hodnoty majetku.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, můžete získat odškodnění, pokud jste blízkou osobou oběti a v důsledku uvedeného trestného činu jste utrpěli osobní újmu.

Na odškodnění mají nárok předci (rodiče, prarodiče), potomci (děti, vnoučata), manžel/ka, sourozenci (bratři, sestry), případně kdokoli, kdo prokáže, že měl k oběti osobní vztah.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, máte nárok na odškodnění, pokud jste blízkou osobou oběti a v důsledku tohoto trestného činu utrpíte osobní újmu.

Na odškodnění mají nárok předci (rodiče, prarodiče), potomci (děti, vnoučata), manžel/ka, sourozenci (bratři, sestry), případně kdokoli, kdo prokáže, že měl k oběti osobní vztah.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, pokud nejste státním příslušníkem některé ze zemí EU, můžete získat odškodnění, pokud k předmětné události došlo na francouzském území.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, pokud jste francouzským státním příslušníkem, avšak trestný čin byl spáchán v zahraničí, může Vám být poskytnuto odškodnění za obvyklých podmínek.

Nárok na odškodnění od francouzského orgánu pro odškodnění Vám však nevzniká, pokud jste cizinec a předmětná událost se odehrála v zahraničí.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ne, žádost o odškodnění můžete podat, aniž byste předtím podali oznámení na policii.

Tento návrh však musí obsahovat informace nezbytné pro posouzení žádosti. Musí k ní být přiloženy podpůrné dokumenty uvádějící zejména datum, místo a okolnosti daného trestného činu (potvrzení o podání stížnosti, veškeré písemnosti trestního řízení atd.).

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, pro podání žádosti nemusíte vyčkat výsledku policejního vyšetřování nebo soudního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ne, v případě závažné újmy na zdraví nebo životě nemusíte požadovat odškodnění nejprve od pachatele, pokud byl identifikován (viz 1.2).

V případě lehčí újmy na zdraví nebo majetkové újmy (viz 1.2) je nutno prokázat, že identifikovaný pachatel je v platební neschopnosti nebo není schopen uhradit škodu v plné výši. Bude nutno podrobněji doložit, že nemůžete získat účinnou a dostatečnou náhradu škody za svou újmu od pojišťovny nebo jiného dlužníka.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

V případě, že byl spáchán trestný čin, můžete získat odškodnění i v případě, že je pachatel neznámý nebo nebyl odsouzen.

Tento návrh však musí obsahovat informace nezbytné pro posouzení žádosti. Musí k ní být přiloženy podpůrné dokumenty uvádějící zejména datum, místo a okolnosti daného trestného činu (potvrzení o podání stížnosti, veškeré písemnosti trestního řízení atd.).

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost musíte podat ve lhůtě 3 roky ode dne spáchání trestného činu. Tato lhůta se prodlužuje o jeden rok ode dne posledního rozhodnutí v trestním řízení.

Pokud je pachatel odsouzen k náhradě škody, běží tato lhůta ode dne oznámení trestního soudu poskytnutého oběti. Pokud je pachatel odsouzen k náhradě škody, běží tato lhůta ode dne oznámení poskytnutého soudem.

V případě překročení této lhůty lze zohlednit legitimní důvod, který uvede oběť nebo příslušné oprávněné osoby.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění zahrnuje například:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)
  Přímé oběti újmy na zdraví lze poskytnout odškodnění za veškeré náklady na nemocniční, lékařskou, zdravotnickou a farmaceutickou péči (ošetřovatelská péče, rehabilitace, ortoptika, logopedie atd.); většinu těchto výdajů obvykle hradí sociální organizace.
  Zohlednit lze rovněž budoucí náklady na zdravotní péči, které jsou z lékařského hlediska předvídatelné a vyžádá si je zdravotní stav oběti poté, co je stabilizován.
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. na péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)
  Lze poskytnout odškodnění za náklady na úpravu bydlení, vozidlo a výdaje spojené s trvalou pomocí třetí osoby.
  Zohlednit lze i různé výdaje spojené s následky škody na zdraví : náklady na péči o děti, úklid, dopravu...
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  Při trvalé ztrátě funkčnosti se poskytuje náhrada za následky poškození, které přetrvávají i po stabilizaci stavu : poškození fyziologických funkcí, trvalé bolesti, snížení kvality života, ztráta soběstačnosti... Pokud je zjištěno, že k nim došlo, lze je definovat pomocí míry ztráty funkčnosti.
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.)
   Odškodnění se poskytuje za zjištěnou ztrátu pracovního výdělku, ztrátu pracovního výdělku v budoucnosti a profesní následky újmy: snížení uplatnění na trhu práce, ztráta pracovních příležitostí, zvýšení namáhavosti práce, nutnost rekvalifikace ... Lze ohodnotit také následky v oblasti vzdělávání (škola, univerzita nebo odborné vzdělávání).
  • ztrátu příležitostí
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy)
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku
  • jiné

Odškodnění za ztrátu pracovních příležitostí lze poskytnout v rámci profesních následků újmy (viz předchozí bod).

Odškodnění jako takové nepokrývá náklady na řízení vzniklé v souvislosti s trestným činem. Nemajetným osobám však může však být poskytnuta právní pomoc za účelem získání částečné nebo úplné úhrady odměn právníkům a soudních výloh vynaložených v průběhu řízení od státu. U nejzávažnějších trestných činů se tato úhrada poskytuje bez ohledu na majetkové poměry (viz seznamv článku 9-2 zákona č.° 91-647 ze dne 10. července 1991 o právní pomoci.).

V případě újmy na zdraví nebo životě se odškodnění za majetkovou újmu v zásadě neposkytuje. Pokud jde o majetkovou újmu v případě trestných činů uvedených výše (viz 1.2), je výše odškodnění omezena na 4 575 EUR (limit stanovený od 16. ledna 2018) za určitých podmínek.

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti

Pro účely újmy vyplývající z prožitého utrpení se zohledňuje veškeré fyzické a psychické utrpení, jakož i související obtíže, a to ode dne, kdy došlo k dané události, až do dne stabilizace stavu oběti. Pokud utrpení přetrvává i po dni stabilizace, poskytuje se za něj odškodnění z titulu trvalého snížení funkční schopnosti.

Při újmě na budoucím rodinném životě lze rovněž zohlednit ztrátu osobních příležitostí, která spočívá ve ztrátě naděje nebo příležitosti uskutečnit plán na rodinný život.

Estetická újma umožňuje zohlednit osobní důsledky vyplývající ze změny fyzického vzezření.

Ocenit je možno i ztížení společenského uplatnění, kde je cílem odškodnit oběť za to, že nemůže nadále vykonávat určitou sportovní nebo volnočasovou aktivitu.

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb

Jsou hrazeny náklady na pohřeb a na uložení do hrobu.

 • náklady na zdravotní péči (např. na terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)

Většinu léčebných výloh včetně výloh osob blízkých zpravidla hradí sociální organizace. Jinak se při citové újmě zohledňuje negativní dopad na zdraví (viz výše).

 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí

Lze poskytnout odškodnění za ztrátu nebo snížení příjmů blízkých osob oběti v důsledku jejího úmrtí nebo zdravotního postižení, a to zejména v případě, že mají povinnost zajistit svou trvalou přítomnost u oběti a dočasně se vzdát zaměstnání.

- psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela

Odškodnění za citovou újmu se týká nemajetkové újmy, kterou utrpěly blízké osoby v důsledku úmrtí oběti, případně bolesti a utrpení přímé oběti, pokud utrpí těžké postižení.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Tato částka může být vyplacena jednorázově nebo formou pravidelných plateb. Je také možno vyplácet zálohy v průběhu řízení před konečným přiznáním odškodnění.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Zavinění oběti může být důvodem k zamítnutí nebo snížení odškodnění, například v případě urážek či účasti na rvačce nebo trestné činnosti. Toto zavinění je možno namítnout i vůči oprávněným osobám, pokud oběť zemřela.

Naproti tomu případné záznamy oběti v rejstříku trestů se neberou v úvahu.

V průběhu řízení o odškodnění musí Vaše žádost obsahovat informace týkající se vyšetřování a nezbytné podpůrné dokumenty. Bude nutné poskytnout i dokumenty, které budou případně vyžádány později, případně se zúčastnit nezbytných odborných znaleckých šetření.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

 • Vážná újma na zdraví a životě (viz 1.2)

Vaše finanční situace se nezohledňuje a máte nárok na náhradu škody vyplývající z újmy na zdraví nebo životě, která Vám byla způsobena, v plné výši.

Zohledňují se však dávky vyplácené sociálními organizacemi, pojišťovnami a vzájemnými pojišťovnami.

 • Lehčí škody na zdraví nebo škody na majetku (viz 1.2)

Vaše finanční situace bude zohledněna na třech úrovních, protože musí nastat situace, že:

 • máte roční příjmy nižší než 18 300 € (platí pro příjmy z roku 2017), k nimž se přičte navýšení za vyživované osoby (potomky, předky).
 • nemůžete získat účinnou a dostatečnou náhradu své újmy od pojišťovny nebo jiného dlužníka;
 • doložíte, že se v důsledku daného trestného činu nacházíte v obtížné materiální nebo psychické situaci.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ne

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

V případě vážné újmy na zdraví nebo životě platí zásada náhrady škody v plné výši. Odškodnění se vypočítá s přihlédnutím ke každé jednotlivé položce újmy.

Výpočet se provádí individuálně podle osobní situace každé oběti a předložených podpůrných dokumentů, přičemž u některých položek újmy se vychází z orientačních sazeb.

Například výpočet odškodnění za trvalé snížení funkční schopnosti může vycházet z orientační sazby zohledňující míru snížení této schopnosti, kterou stanoví lékař, a věk oběti.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Není stanoveno žádné minimum.

V případě vážné újmy na zdraví nebo životě není stanoveno žádné maximum (viz 1.2).

U lehčí újmy na zdraví nebo majetkové újmy (viz 1.2) je výše odškodnění omezena horní hranicí ve výši 4 575 € (maximální částka od 16. ledna 2018).

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, ve formuláři žádosti se požadovaná částka uvádí. Jedná se však o celkovou výši této částky. Tu Vám může pomoci stanovit právník nebo sdružení pro pomoc obětem.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Zohledňují se částky vyplácené sociálními organizacemi, pojišťovnami, vzájemnými pojišťovnami...

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, o zálohu na odškodnění můžete požádat kdykoli v průběhu řízení.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano, novou žádost o odškodnění můžete podat v případě, že dojde ke zhoršení Vaší újmy, případně z jakéhokoli jiného legitimního důvodu, který doložíte.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Žadatel může podat návrh adresovaný kanceláři komise pro odškodnění obětí trestných činů (CIVI) při příslušném soudu prvního stupně; tento návrh musí obsahovat informace nezbytné pro vyšetření příslušného požadavku. Musí k ní být přiloženy podpůrné dokumenty, které uvádějí zejména:

 • příjmení, křestní jména, datum a místo narození, povolání, státní příslušnost a adresu žadatele (přiložte kopii vnitrostátního průkazu totožnosti, povolení k trvalému pobytu nebo pobytové karty, cestovního pasu atd.),
 • příbuzenský vztah k oběti (přiložte kopii rodinné knihy, notářského zápisu atd.),
 • datum, místo a okolnosti spáchání trestného činu (přiložte potvrzení o převzetí stížnosti, veškerou dokumentaci trestního řízení atd.),
 • případně soud, který pachatele trestného činu odsoudil (přiložte kopii rozsudku),
 • povahu zranění, dobu trvání pracovní neschopnosti a případné následky (přiložte lékařská osvědčení, potvrzení o pracovní neschopnosti, lékařský posudek),
 • veřejné nebo soukromé sociální organizace, do jejichž kompetence žadatel spadá a které by mohly zasáhnout (přiložte kopii průkazu sociálního zabezpečení),
 • předložené žádosti o mimosoudní řešení a již zahájené právní úkony, jakož i částky již vyplacené žadateli (přiložte doklady o denních příspěvcích, důchodech, anuitě, dávkách, platbách od pachatele, od pojistitele atd.),
 • částku náhrady požadované od CIVI,
 • identifikaci bankovního účtu žadatele,
 • podpůrné dokumenty v závislosti na dané žádosti.

Pokud se žádost o náhradu škody týká odškodnění za lehčí újmu na zdraví nebo majetkovou újmu vyplývající z krádeže, podvodu, zneužití důvěry, či vydírání, případně zničení, poškození nebo snížení hodnoty majetku, musí návrh navíc obsahovat i:

 • údaj o výši prostředků žadatele (přiložte daňový výměr za rok předcházející danému trestnému činu a za rok předcházející podání návrhu),
 • okolnosti, které znemožňují získat účinnou a dostatečnou náhradu škody jiným způsobem,
 • popis závažného hmotného nebo psychického stavu, který nastal v důsledku daného trestného činu.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Uvedené poplatky se nevybírají. Právní pomoc nebo právní zastoupení nejsou povinné. Odměny právnímu zástupci hradíte Vy s výjimkou případů, kdy máte na právní pomoc nárok ze zákona nebo v důsledku určitých podmínek. Náklady vynaložené v průběhu řízení komisí pro odškodnění obětí trestných činů (CIVI) jsou započteny do nákladů soudního řízení a v konečném součtu je hradí stát.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

K rozhodování o odškodnění obětí trestných činů jsou příslušné komise pro odškodnění obětí trestných činů (CIVI). Odškodnění stanovená komisí CIVI hradí Garanční fond pro oběti teroristických činů a jiných trestných činů (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI).

záležitostech terorismu poskytuje Garanční fond pro oběti teroristických činů a jiných trestných činů (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI) odškodnění přímo obětem, které o to požádají, pod dohledem soudce (soud prvního stupně, Tribunal de grande instance, TGI), na který se lze obrátit v případě neshody.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

V rámci každého soudu prvního stupně (Tribunal de grande instance, TGI) funguje komise pro odškodnění obětí trestných činů (CIVI), která rozhoduje o žádostech o odškodnění předložených obětmi trestných činů nebo jinými oprávněnými osobami.

Komise CIVI je příslušná podle Vašeho bydliště nebo podle sídla trestního soudu, který případně rozhoduje o daném trestném činu (seznam). V případě, že jste Francouz žijící v zahraničí a dané skutečnosti se odehrály rovněž v zahraničí, je pro Vás příslušná komise CIVI při soudu prvního stupně v Paříži ( Tribunal de grande instance de Paris):

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 – France

Žádosti v záležitostech terorismu by měly být adresovány přímo Garančnímu fondu pro oběti teroristických činů a jiných trestných činů (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI),:

64, rue Defrance
94682 Vincennes Cedex – France

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Nemáte povinnost být přítomen během řízení ani při slyšení.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Kancelář komise CIVI Vaši žádost neprodleně předá Garančnímu fondu.

Garanční fond je povinen předložit oběti nabídku do dvou měsíců poté, co obdrží od kanceláře CIVI úplný spis.

Pokud oběť tuto nabídku přijme, předloží se úřední potvrzení této dohody předsedovi CIVI ke schválení. Pokud je toto potvrzení schváleno, lze ho vykonat. Rozhodnutí je oznámeno oběti a Garančnímu fondu, který přistoupí k vypořádání.

V případě odůvodněného zamítnutí ze strany Garančního fondu, odmítnutí nabídky ze strany oběti nebo pokud oběť na nabídku Garančního fondu nezareaguje do dvou měsíců, je zahájeno soudní řízení: v takovém případě žádost přezkoumá soudce, který také ověří prohlášení a předložené dokumenty.

Státní zástupce a Garanční fond předloží své připomínky nejpozději 15 dnů před konáním slyšení. Žadatel a Garanční fond musí obdržet předvolání nejméně dva měsíce předem.

Po rozpravě při neveřejném slyšení se rozhodnutí CIVI o přiznání nebo zamítnutí odškodnění oznámí žadateli a Garančnímu fondu, který přiznané odškodnění uhradí v měsíci následujícím po tomto oznámení.

záležitostech terorismu vyplatí Garanční fond určitou částku předem jako zálohu v měsíci následujícím po obdržení úplného spisu, pokud je tento spis způsobilý. Garanční fond předloží do tří měsíců nabídku na odškodnění oběti (pokud je její stav stabilizován), případně blízkým osobám zemřelých obětí.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud nejste s rozhodnutím CIVI spokojeni, můžete požádat o nové přezkoumání odvolacím soudem, který je pro danou CIVI příslušný.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Informace a formuláře jsou k dispozici na následujících internetových stránkách:

Ve Vašem úsilí Vám mohou pomoci sdružení na podporu obětí, která Vám mohou rovněž poskytnout potřebné informace.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Telefonní platforma 116006 poskytuje nabízí bezplatně psychologickou podporu, informace o Vašich právech a obecnou podporu při Vašem úsilí 7 dní v týdnu od 9 do do 21 hodin - cena místního hovoru:

na čísle 01.41.83.42.08

z Francie

+33.1.41.83.42.08 ze zahraničí

Mail: 08victimes@france-victimes.fr

Jsou k dispozici následující internetové stránky:

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Nemajetným osobám může být poskytnuta právní pomoc spočívající v tom, že stát zčásti nebo zcela uhradí odměnu právnímu zástupci a náklady soudního řízení vzniklé v jeho průběhu. U nejzávažnějších trestných činů se tato pomoc poskytuje bez ohledu na majetkové poměry (viz seznam článku 9-2 zákona° 91-647 ze dne 10. července 1991 o právní pomoci).

Některé struktury přístupu k právu, jako jsou například justiční a právní poradny (maisons de la justice et du droit, MJD) nebo místa přístupu k právu (points d’accès au droit, PAD), poskytují bezplatné právní poradenství a mohou Vám rovněž bez ohledu na Vaši státní příslušnost pomáhat při veškerých úkonech směřujících k uplatnění práva a poskytovat Vám pomoc i v průběhu jiných než soudních řízení.

Totéž platí pro sdružení na podporu obětí, která poskytují bezplatnou podporu, zejména právní.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Bezplatnou pomoc při přípravě Vaší žádosti o odškodnění Vám mohou poskytnout sdružení na podporu obětí, která působí v rámci kanceláří pro pomoc obětem při soudech nebo ve svých vlastních prostorách.

Poslední aktualizace: 25/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.