Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Německo

Obsah zajišťuje
Německo
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Německé právo na odškodnění obětí

Zákon o odškodnění obětí násilí

Zákon o odškodnění obětí násilíných trestných činů v angličtině

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Podle zákona o odškodnění obětí (OEG) může být v zásadě odškodněn jakýkoli násilný trestný čin, který představuje úmyslný nezákonný útok (např. ublížení na těle, sexuální napadení, teroristický útok, vražda). Odškodnění se poskytuje obětem a jejich pozůstalým.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění se poskytuje nejen za veškeré újmy na zdraví, ale také za ekonomické důsledky újmy na zdraví. Za újmu na zdraví se rovněž považuje psychické postižení. Újma na zdraví však musí být dlouhodobé povahy (tj. musí trvat déle než šest měsíců). Na druhé straně nedochází k náhradě majetkové újmy. Podle OEG se nevyplácí ani odškodnění fyzické bolesti a duševních útrap.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Odškodnění se vyplácí i pozůstalým příbuzným oběti. Pozůstalými jsou manžel/manželka, registrovaný partner/registrovaná partnerka a děti oběti a ve výjimečných případech také rodiče. Dětmi se rozumí také adoptované, nevlastní děti a děti v pěstounské péči.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Příbuzní oběti, jež přežila trestný čin, mohou za určitých podmínek získat úhradu zdravotní péče a příspěvky na živobytí.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Cizí státní příslušníci všech státních příslušností, kteří jsou oběťmi násilného trestného činu v Německu, obdrží se zpětnou účinností od 1. července 2018 stejné odškodnění jako německé oběti násilí.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval(a) odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Podle § 3a OEG mohou oběti násilného trestného činu spáchaného v zahraničí, které mají bydliště v Německu, rovněž získat odškodnění od německého státu. Jedná se o jednorázová odškodnění. Od tohoto odškodnění se odečtou platby provedené zemí, v níž k trestnému činu došlo.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Žadatelé jsou podle OEG povinni účastnit se řízení o odškodnění. To znamená, že musí pomoci objasnit skutkové okolnosti případu. V zásadě k tomu patří podání trestního oznámení proti pachateli/pachatelům na policii. V některých případech je možné od trestního oznámení (např. nelze-li od oběti očekávat, že tak učiní) upustit.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, příslušné orgány musí v zásadě přijmout nezávislé rozhodnutí o nároku podle OEG. V některých případech však může být nezbytné počkat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Nikoliv.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, odškodnění není závislé na tom, zda byl pachatel identifikován nebo odsouzen. Na podporu své žádosti byste měli přiložit veškeré dokumenty, které by mohly pomoci objasnit skutkové okolnosti případu a určit rozsah způsobené újmy.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ne, OEG žádnou lhůtu nestanoví. Odškodnění však lze vyplácet zpětně pouze za dobu jednoho roku před podáním žádosti.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnit lze újmu na fyzickém a duševním zdraví, ke které dojde v důsledku násilného trestného činu. Odškodnění obětí zahrnuje měsíční důchodové dávky. Existuje také odškodnění za ekonomické následky uvedené újmy.

Objem a výši dávek a stanoví spolkový zákon o zaopatření.

Patří mezi ně zejména:

  • lékařské a zdravotní ošetření a péče,
  • pomůcky (např. protézy, zubní náhrady, invalidní vozíky),
  • měsíční příspěvky nesouvisející s výdělkem pro poškozené a pozůstalé,
  • pohřebné,
  • dodatečné příspěvky v případě ekonomické nouze (např. příspěvek na péči, doplňkový příspěvek na živobytí, příspěvek na obživu).

Odškodnění fyzické bolesti a duševních útrap se nevyplácí. Majetkové a finanční škody se v zásadě nenahrazují. Výjimky se vztahují na pomůcky nošené na těle, jako jsou brýle, kontaktní čočky nebo zubní náhrady.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Dávky obětem a pozůstalým příbuzným jako odškodnění za ekonomické a zdravotní následky újmy se vyplácí měsíčně, pokud jsou splněny všechny nutné podmínky. Další odškodnění se poskytuje, pokud je to potřebné (např. příspěvek na pohřeb, protézy).

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Pokud poškozený způsobil újmu sám nebo by platba odškodnění byla nespravedlivá z jiných důvodů, zejména z důvodu vlastního chování oběti, bude odškodnění odepřeno. Pouhá existence záznamu v trestním rejstříku však k odůvodnění takového rozhodnutí nestačí. Žadatelé jsou povinni v maximální možné míře napomoci objasnění skutkových okolností případu. Pokud tuto povinnost nesplní, může být odškodnění zcela nebo zčásti odepřeno.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění podle zákona OEG je v zásadě poskytováno bez ohledu na příjmy nebo majetek poškozených stran. Pouze v případě dávek určených k náhradě ekonomických následků újmy a v případě sociálních dávek může mít finanční situace poškozených stran dopad na rozsah odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Nikoliv.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Výše důchodových dávek, které mají kompenzovat zdravotní následky, se určuje podle rozsahu těchto následků.

Výše dávek náhrady ekonomických následků újmy je založena na ekonomickém znevýhodnění, které z nich plynou.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Nikoliv.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Nikoliv. Není nutné uvádět výši náhrady jako takovou. Tu určí rozhodovací orgán na základě způsobeného zdravotního a ekonomického znevýhodnění.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za svou újmu z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Dávky poskytované jako odškodnění následků újmy na zdraví jsou vypláceny bez ohledu na to, zda obdržíte platby od jiných soukromých nebo veřejnoprávních subjektů. Tyto platby však mohou být zohledněny při výpočtu plateb náhrady následků ekonomické újmy.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zálohové platby nejsou podle OEG možné. Platby na krytí léčby však mohou být provedeny předtím, než je přijato rozhodnutí o žádosti o odškodnění.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršujícího se zdravotního stavu atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

V případě zhoršujícího se zdravotního stavu je vždy možné uplatnit „nárok na základě zhoršení stavu“ (Verschlimmerungsantrag) a požádat tak o nový výpočet částky odškodnění. Při výpočtu dávek určených k náhradě ekonomické újmy lze kdykoli zohlednit změny v příjmové situaci.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Měli byste přiložit veškeré dokumenty, které pomohou objasnit skutkové okolnosti případu a určit způsobenou újmu.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Nikoliv.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Příslušnými orgány jsou asistenční orgány spolkových zemí. Příslušnost závisí na spolkovém státě, v němž má dotyčná osoba bydliště.

Pokud se dotčená osoba, která nemá bydliště v Německu, stane obětí násilného trestného činu v Německu, může podat žádost u asistenčního orgánu spolkové země, kde k trestnému činu došlo.

Aby zahraniční žadatelé nemuseli hledat příslušný subjekt, mohou se obrátit na ústřední kontaktní místo (spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí). To předá žádost o odškodnění příslušnému orgánu.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádost se zasílá příslušnému asistenčnímu orgánu.

Aby zahraniční žadatelé nemuseli hledat příslušný subjekt, je jim umožněno obrátit se na ústřední kontaktní místo (spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí).

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Nikoliv.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Doba trvání tohoto postupu závisí zejména na tom, jak snadné nebo obtížné je objasnit skutkové okolnosti případu, a zda je nutné předložit lékařské zprávy.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí lze podat opravný prostředek. Pokud příslušný orgán v odvolacím řízení nerozhodne jinak, lze podat žalobu k sociálnímu soudu.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formuláře žádosti a další informace jsou k dispozici zde:

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Existuje zvláštní telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Informace naleznete zde:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Instituce na podporu obětí v Německu jsou k dispozici na adrese https://www.odabs.org/

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Nikoliv. Právní výdaje se nepovažují za odškodnění, a proto podle zákona OEG nelze vyplácet jejich náhradu.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Ano, existuje řada regionálních a nadregionálních organizací na podporu obětí. Největší celostátní organizací podpory je podnik WEISSE RING.

Poslední aktualizace: 16/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.