Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Řecké právní předpisy o odškodnění obětí násilných trestných činů zahrnují tyto trestné činy spáchané v Řecku:

Úmyslné násilné trestné činy nebo trestné činy uvedené v těchto článcích trestního zákoníku: článek 323A (obchodování s lidmi):

a) otroctví nebo podobné pracovní praktiky,

b) nevolnictví,

c) nucení oběti k práci nebo žebrání (pracovní vykořisťování),

d) nucení oběti k páchání trestné činnosti,

e) odebírání buněk, tkání nebo orgánů oběti,

f) nucení oběti k účasti na sexuálních aktivitách, praktikách nebo simulacích nebo práci či službě, jejichž cílem je výhradně vyvolat vzrušení (sexuální vykořisťování), nebo

g) nucený sňatek; článek 336, pokud je oběť nezletilá osoba (trestné činy proti sexuální svobodě nebo finanční vykořisťování sexuálního života), čl. 339 odst. 1 a 3 (sexuální styky, které zahrnují nezletilé osoby nebo jim působí újmu), čl. 342 odst. 1 (sexuální zneužívání dětí), článek 348A (dětská pornografie), článek 348B (navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům), článek 348C (pornografické vyobrazení nezletilých osob) a článek 351A (pohlavní styk zahrnující nezletilou osobu za úplatu).

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Za jakýkoli trestný čin spáchaný úmyslně za použití fyzického násilí nebo hrozby fyzického násilí, jenž vedl ke smrti nebo vážnému fyzickému nebo duševnímu stavu oběti; a za jakýkoli trestný čin spáchaný úmyslně, za použití fyzického násilí nebo hrozby fyzického násilí, jenž je postižitelný dlouhodobějším odnětím svobody (kátheirxi).

Od 1. ledna 2010 byla zaměstnancům zajišťovacích zařízení, jež jsou obětmi úmyslného násilí, které jim způsobilo zdravotní postižení nebo deformity a které bylo spácháno v Řecku, poskytnuta nepřetržitá placená nemocenská dovolená, dokud příslušný lékařský výbor neoznámí, že jsou způsobilí k práci.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Odškodnění je dostupné po členy rodiny oběti, tj. manžel / manželka, osoba žijící s obětí v trvalém a nepřetržitém heterosexuálním nebo homosexuálním vztahu, snoubenec / snoubenka, pokrevní příbuzní nebo příbuzní spříznění sňatkem v přímé linii, adoptivní rodiče a adoptované děti, sourozenci, manžel / manželka nebo snoubenec /snoubenka sourozenců, a osoby závislé na oběti kromě jejích nezaopatřených dětí a rodičů.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

V takovém případě má nárok na odškodnění pouze osoba, která je přímo zraněna, tj. samotná oběť.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění (Archí Apozimíosis) odškodňuje oběti úmyslných násilných trestných činů, pokud je čin spáchán v Řecku a místo pobytu oběti (katoikía) nebo její obvyklé bydliště (siníthi diamoní) se nachází v Řecku nebo na území jiného členského státu EU nebo ve třetí zemi (v případech stanovených v článku 323A trestního zákoníku). Mezi státními příslušníky EU a třetími zeměmi se nerozlišuje.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU, oběti, jejichž místo pobytu nebo obvyklé bydliště je v Řecku, jsou oprávněny podat žádost o přiměřené a vhodné odškodnění, které by měl poskytnout orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu EU, pouze řeckému asistenčnímu orgánu (Archí Syndromís) v souladu s konkrétními podmínkami stanovenými právem tohoto státu.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, státnímu zástupci nebo policii do tří (3) měsíců, protože jinak by nemuselo být možné najít pachatele. Pokud vám v oznámení trestného činu spáchanému proti vám zabránily důvody vyšší moci, tříměsíční lhůta začíná běžet, jakmile tyto důvody přestanou platit.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ano, protože váš nárok na odškodnění začíná

a) v případě, že pachatel nemá prostředky nutné k tomu, aby vám nahradil škodu v době, kdy je uložen konečný trest;

b) v případě, že nelze zjistit totožnost pachatele, když je spis archivován v rejstříku neznámých pachatelů, nebo

c) v případě, že pachatel nemůže být stíhán nebo odsouzen, když jej spis archivován příslušným státním zástupcem, nebo konečným rozhodnutím nepokračovat v soudním řízení, nebo konečným zproštěním obžaloby, nebo konečným uzavřením případu jiným způsobem.

Musím nejprve požadovat náhradu škody od pachatele – pokud byl identifikován?

Ano, protože v případech ve výše uvedených bodech a) a c) (tj. pachatel nemá prostředky nutné k tomu, aby vás odškodnil, nebo pachatel nemůže být stíhán nebo odsouzen) může oběť podat tento druh žádosti o odškodnění pouze tehdy, pokud nemůže žádným způsobem uspokojit svoji žádost o odškodnění vůči pachateli, jak je určeno pravomocným rozhodnutím.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, můžete požádat o odškodnění od orgánu příslušného k rozhodnutí o odškodnění, pokud nelze zjistit totožnost pachatele, jakmile je spis archivován v rejstříku neznámých pachatelů.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění musí orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění podat oprávněná osoba nebo její zástupce v omezené lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nárok vznikl.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu:

na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péče, rehabilitace)
 • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk, ztrátu nebo snížení schopnosti vydělávat si prostředky na obživu atd.)
na psychickou (morální) újmu:
 • mentální a psychologickou podporu
 • změnu prostředí a bydlení (stěhování a nákup základního spotřebního zboží)

b) U příbuzných oběti nebo jiných osob oprávněných z důvodu jejich vztahu k oběti:

na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)
 • ztrátu podpory nebo vyhlídek.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Jednorázově.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Při stanovení výše odškodnění bude zohledněno jakékoli protiprávní jednání z vaší strany.

Kromě toho pokud jste v průběhu trestního řízení nespolupracovali s orgány tak, že jste jim neoprávněně neposkytli pomoc, zejména pokud jste odmítli svědčit nebo zatajili nebo nepředložili věcné důkazy, a tím ztížili identifikaci pachatele, nemáte nárok na odškodnění.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Váš nárok na odškodnění nebo částka, kterou můžete obdržet, nejsou ovlivněny vaší finanční situací.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Na odškodnění nemáte nárok v těchto případech:

a) pokud k činu došlo mezi členy zločinného spolčení, gangu nebo teroristické skupiny;

b) pokud úmyslně do tří měsíců neoznámíte trestný čin spáchaný proti vám, čímž ztížíte identifikaci pachatele (pokud vám však v oznámení trestného činu spáchaného proti vám zabránily důvody vyšší moci, tříměsíční lhůta začíná běžet, jakmile tyto důvody přestanou platit);

c) pokud jste v průběhu trestního řízení neoprávněně neposkytli pomoc orgánům, zejména pokud jste odmítli svědčit nebo zatajili nebo nepředložili věcné důkazy, a tím ztížili identifikaci pachatele, a

d) v jakémkoli jiném případě, kdy váš nárok na odškodnění s ohledem na konkrétní okolnosti představuje zneužití práv.

Při stanovení výše odškodnění bude zohledněno jakékoli protiprávní jednání z vaší strany, veškeré náklady vzniklé řeckému státu za vaši hospitalizaci a veškeré další částky, které jste obdrželi od pachatele, služeb sociálního zabezpečení nebo jakéhokoli jiného zdroje.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Výše odškodnění bude určena v souladu s řeckým právem, s výhradou jakýchkoli konkrétnějších ustanovení.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Ne.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, formulář žádosti obsahuje konkrétní pole, které má být vyplněno.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, ve formuláři žádosti musíte uvést výši odškodnění, o které žádáte, a jakéhokoli jiného odškodnění, které jste obdrželi, aby bylo možné zohlednit veškeré náklady vzniklé řeckému státu za vaši hospitalizaci a veškeré další částky, které jste obdrželi od pachatele, služeb sociálního zabezpečení nebo jakéhokoli jiného zdroje.

Budete také požádáni, abyste poskytli podrobné podrobnosti o situaci, která vznikla v důsledku újmy. To znamená, že budete požádáni, abyste uvedli a předložili veškeré důkazy o nákladech na zdravotní péči, nemocničních poplatcích nebo nákladech na pohřeb a o ztrátě nebo snížení vašeho příjmu, o zvýšení vašich výdajů nebo o případné neschopnosti vykonávat povolání v důsledku újmy způsobené údajným trestným činem.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění výslovně nestanoví doplňující nebo dodatečné odškodnění. Řecké právo však tuto možnost umožňuje v případě změny okolností nebo zhoršení zdravotního stavu oběti.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

V závislosti na případu jsou požadovány tyto doklady:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo osvědčení o rodinném stavu
 • povolení k pobytu nebo potvrzení o přijetí žádosti o obnovení povolení k pobytu
 • řádný doklad o zaplacení nákladů na pohřeb a na zdravotní péči
 • úmrtní list oběti nebo lékařská osvědčení, která uvádějí typ újmy, dobu zdravotního postižení, povahu jakýchkoli zdravotních následků nebo jakoukoli trvalou invaliditu a její stupeň
 • příjem v roce před podáním žádosti a v roce před incidentem (daňový výměr od příslušného správce daně nebo potvrzení o příjmech, které předložíte vy nebo váš životní partner, registrovaný partner nebo jakákoli jiná osoba, jež s vámi trvale žije)
 • potvrzení o podání trestního oznámení / protokol o trestném činu (trestných činech)
 • kopii příslušných pravomocných rozhodnutí soudu nebo soudních příkazů nebo potvrzení o uzavření případu
 • potvrzení o zaplacení nebo nezaplacení souvisejících částek z jiných zdrojů (pojišťovací fond zaměstnavatele, soukromá pojišťovna)
 • jakýkoli jiný dokument, který je relevantní nebo představuje důkaz o ztrátě, snížení vašeho příjmu, zvýšení vašich nákladů nebo neschopnosti vykonávat povolání.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ano, 50 EUR před projednáním případu orgánem příslušným k rozhodnutí o odškodnění, v opačném případě bude žádost zamítnuta.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Asistenčnímu orgánu nebo přímo tajemníkovi orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění.

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne nutně. V případě potřeby budete vyzváni, abyste se dostavili.

Pokud je vaše místo pobytu nebo obvyklé bydliště na území jiného členského státu, řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění požádá příslušný asistenční orgán, aby vás vyslechl souladu s právními předpisy tohoto státu a poslal mu zprávu. Řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění rovněž může v souladu s řeckým právem vést slyšení telefonicky nebo prostřednictvím videokonference sám ve spolupráci s příslušným asistenčním orgánem. V takovém případě řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění nemůže žadatele zavazovat k výslechu.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění musí posoudit případ do tří (3) měsíců ode dne podání žádosti a musí vydat konečné rozhodnutí do tří (3) měsíců ode dne posouzení žádosti.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Žadatel i řecký stát mají právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu příslušného k rozhodnutí o odškodnění u správního soudu prvního stupně (Dioikitikó Protodikeío). Lhůta je čtyři (4) měsíce.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Speciální telefonní linka pro žádosti o odškodnění neexistuje. https://ministryofjustice.gr/

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

U přeshraničních sporů je právní pomoc poskytována v občanskoprávních (nebo obchodních) případech, pokud je vaše místo pobytu nebo obvyklé bydliště v jiném členském státě EU. Právní pomoc může být také v podobě přidělení právníka, který poskytne právní poradenství s cílem vyřešit spor, než je předložen soudu. Osoby, které mají místo pobytu nebo obvyklé bydliště v Řecku, ale žádají o právní pomoc pro soudní nebo procesní kroky v jiném členském státě EU, rovněž mají nárok na služby právníka až do přijetí žádosti o poskytnutí právní pomoci příslušným orgánem zahraničním členským státem.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Výzkumné středisko pro rovnost pohlaví (ΚΕΘΙ)

Národní centrum pro sociální solidaritu (ΕΚΚΑ)

Generální sekretariát pro rovnost žen a mužů (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Řecká rada pro uprchlíky

Amnesty International – Řecká sekce

Řecká policie – kyberkriminalita

Poslední aktualizace: 12/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.