Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn státem?

Za úmyslný násilný trestný čin proti osobě.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Za újmy (tělesné nebo duševní), jejichž vyléčení trvá déle než osm dnů.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano. Kromě oběti mohou odškodnění získat potomci a předci v přímé linii, adoptivní rodiče nebo pěstouni, adoptivní nebo pěstounské děti, manžel/ka nebo registrovaný/registrovaná partner/ka, pokud s obětí žili v jedné domácnosti v době, kdy byl trestný čin spáchán, stejně tak vyživované osoby oběti. Kromě toho může odškodnění obdržet osoba, která zajistila pohřeb zemřelé oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, smrt oběti není podmínkou pro odškodnění vyživovaných osob nebo dalších oprávněných osob.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, pokud pobýváte v EU legálně nebo pokud jste obětí obchodování s lidmi.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji nebo odsud pocházím (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych žádal o odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

O odškodnění od maďarského státu lze žádat pouze u trestných činů spáchaných na území Maďarska. Pokud k trestnému činu došlo v jiné zemi, můžete svou žádost o odškodnění v Maďarsku podat. V takových případech maďarské úřady žádost postoupí členskému státu, kde byl trestný čin spáchán.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, podmínkou odškodnění je, že bylo v souvislosti se spáchaným činem zahájeno trestní řízení.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, nárok na odškodnění je možné uplatnit okamžitě po zahájení řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Uplatnění žádosti vůči pachateli není podmínkou pro uplatnění nároku na odškodnění od státu.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, žádost o odškodnění lze podat i v případě, že pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen. V takových případech musí být důkazy doložen rozsah škody a příčinná souvislost mezi škodou a jednáním (např. faktura, účtenka, předběžná cenová nabídka nebo jiný dokument).

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Obecně platí, že o odškodnění lze požádat do jednoho roku od spáchání trestného činu.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje například na:

a) U obětí trestného činu:

 • majetkovou (jinou než psychickou) újmu:
  • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci),
  • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.),
  • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení),
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.),
  • ztrátu příležitostí,
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy,
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku,
  • jiné,
 • psychickou (morální) újmu:
  • psychickou bolest a utrpení oběti.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

 • majetkovou (jinou než psychickou) újmu:
  • náklady na pohřeb,
  • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci),
  • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí,
 • psychickou újmu:
  • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela.

Vyplácí se odškodnění jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Je možné žádat o odškodné jako jednorázovou částku nebo v podobě měsíčních dávek.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění od státu se nevyplatí, pokud bylo v konečném rozhodnutí soudu potvrzeno, že jednání oběti přispělo k trestnému činu nebo bylo jeho příčinou nebo že byla škoda způsobena protiprávním jednáním oběti či k ní toto jednání přispělo. V trestním řízení zahájeném kvůli trestnému činu, který vede k náhradě škody, jsou dalšími důvody vyloučení odmítnutí svědčit, odmítnutí povinnosti spolupracovat nebo nepodání soukromoprávního návrhu. Kromě toho oběť nemůže obdržet odškodnění, pokud se v trestním řízení zahájeném kvůli trestnému činu, který je důvodem pro odškodnění, nebo v souvislosti s ním dopustila trestného činu křivého obvinění, uvedení v omyl, křivé výpovědi, podplácení svědků, maření úředního řízení nebo nátlaku v úředním řízení, zamlčování polehčujících okolností, napomáhání, porušení pečeti, útoku na pachatele nebo osobu blízkou pachatele nebo trestného činu vytvářejícího kolektivní nebezpečí a tento trestný čin byl potvrzen pravomocným rozhodnutím soudu.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Sociální potřebnost není podmínkou pro odškodnění od státu.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit moji šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Maďarské předpisy stanoví případy, kdy je oběť z odškodnění vyloučena (např. oběť již pomoc v daném případě obdržela nebo nevrátila státu již obdrženou finanční pomoc podle tohoto zákona, ačkoli k tomu byla povinna).

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Oběť trestného činu může požádat o jednorázovou peněžní částku jako úplnou nebo částečnou náhradu ekonomické ztráty, která jí vznikla v důsledku trestného činu. Rozsah jednorázového odškodnění činí nejvýše patnáctinásobek základní částky (v roce 2021: 158 168 HUF).

Oběť trestného činu může požádat o částečné odškodnění za ztrátu pravidelného příjmu ve formě pravidelných plateb, pokud trestný čin vedl k její pracovní neschopnosti po odhadovanou dobu delší než šest měsíců.

Výše odškodnění v podobě příspěvku je: 75 % ušlého zisku doloženého důkazem, pokud je oběť mladší 18 let nebo je závislá na pomoci jiných, a 50 % ušlého zisku doloženého důkazem, pokud oběť není závislá na pomoci jiných.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální částka neexistuje. Výše odškodnění nepřekročí patnáctinásobek základní částky (v roce 2021: 158 168 HUF), což v roce 2021 odpovídá 2 372 520 HUF. Maximální měsíční částka odškodnění, o kterou lze žádat v podobě příspěvku, je základní částka, která v roce 2021 činí 158 168 HUF.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které za své ztráty obdržím z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Výše škody musí být v žádosti uvedena. Jakákoli částka získaná z jiného zdroje musí být odečtena od částky odškodnění.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Stát proplatí výši škody doložené důkazy, i když může být získána z jiného zdroje. Pokud je škoda později nahrazena z jiného zdroje, musí být částka vyplacená jako pomoc vrácena až do výše nahrazené částky. V tomto případě bylo odškodnění poskytnuto státem jako záloha.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ne. Odškodnění lze přiznat pouze jednou.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • Potvrzení o zahájení trestního řízení, pokud je k dispozici (policie, soud, státní zastupitelství),
 • dokumenty dokládající výši škody vzniklé v důsledku trestného činu a příčinnou souvislost (např. faktura, účtenka, předběžná cenová nabídka nebo jiný dokument).

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne, podání žádosti je bezplatné.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Jako rozhodující orgán ve věcech odškodnění od státu působí vládní úřad hlavního města Budapešť (Budapest Főváros Kormányhivatala).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádost je možné předložit na útvar pro podporu obětí u kteréhokoli okresního úřadu (asistenční orgány) nebo přímo u rozhodujícího orgánu (vládní úřad hlavního města Budapešť – Budapest Főváros Kormányhivatala).

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Lhůta pro zpracování žádostí je maximálně 60 dní.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni lze podat správní žalobu k soudu.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Non-stop linka pomoci obětem (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 v maďarštině nebo angličtině a internetové stránky http://www.vansegitseg.hu/

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, pomoc při vyplňování žádosti poskytují pracovníci místních útvarů pro podporu obětí i středisek pro podporu obětí, kteří v jednoduchých případech poskytují i právní poradenství. Jinak je právní pomoc možná na základě zákona LXXX z roku 2003 o právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Služby pomoci s uplatněním vašich zájmů jsou k dispozici na každém úřadu služeb na podporu obětí, tj. na krajských úřadech a na vládních úřadech v Budapešti a ve střediscích služeb na podporu obětí, kde vám poradci v oblasti podpory obětí poskytnou praktickou pomoc (např.: pomoc s vyplněním žádostí) a informace pro zainteresované strany. Oběti se rovněž mohou obrátit na organizace občanské společnosti (například: Bílý kruh (Fehérgyűrű), Maďarská baptistická pomoc (Baptista Szeretetszolgálat) atd.).

Poslední aktualizace: 03/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.