Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Za úmyslný násilný trestný čin proti osobě.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Za újmy (tělesné nebo duševní), jejichž vyléčení trvá déle než osm dnů.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano. Kromě oběti mohou odškodnění získat potomci a předci v přímé linii, adoptivní rodiče nebo pěstouni, manžel/ka nebo registrovaný/registrovaná partner/ka, pokud s obětí žili v jedné domácnosti v době, kdy byl trestný čin spáchán, stejně tak vyživované osoby oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, smrt oběti není podmínkou pro odškodnění příbuzných a dalších oprávněných osob.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, pokud pobýváte v EU legálně nebo pokud jste obětí obchodování s lidmi.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

O odškodnění lze žádat pouze u trestných činů spáchaných na území Maďarska. Pokud k trestnému činu došlo v jiné zemi, můžete svou žádost o odškodnění v Maďarsku podat. V takových případech maďarské úřady žádost postoupí členskému státu, kde byl trestný čin spáchán.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, podmínkou odškodnění je, že bylo v souvislosti se spáchaným činem zahájeno trestní řízení.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, nárok na odškodnění je možné uplatnit okamžitě po zahájení řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ne.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, tento nárok lze uplatnit. V takových případech musí být důkazy doložen rozsah škody, příčinná souvislost mezi škodou a jednáním a potřeba odškodnění.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění je třeba podat do tří měsíců po spáchání trestného činu. Promlčecí lhůta pro podání žádosti je pět let od spáchání trestného činu.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na:

a) U obětí trestného činu:

 • majetkovou (jinou než psychickou) újmu:
  • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci),
  • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.),
  • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení),
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.),
  • ztrátu příležitostí,
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy),
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku,
  • jiné,
 • psychickou (morální) újmu:
  • bolest a utrpení oběti.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

 • majetkovou (jinou než psychickou) újmu:
  • náklady na pohřeb,
  • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci),
  • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí,
 • psychickou újmu:
  • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Je možné žádat o odškodné jako jednorázovou částku nebo v podobě měsíčních dávek.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění od státu se nevyplatí, pokud bylo v konečném rozhodnutí soudu potvrzeno, že jednání oběti přispělo k trestnému činu nebo bylo jeho příčinou nebo že byla škoda způsobena protiprávním jednáním oběti. Dalšími důvody vyloučení jsou odmítnutí svědčit, odmítnutí povinnosti spolupracovat nebo nepodání soukromoprávního návrhu.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Na odškodnění mají nárok jen oběti se sociálními potřebami. Oběť má sociální potřeby, pokud její čistý měsíční příjem (v případě osob žijících v jedné domácnosti příjem na osobu) v roce 2018 nepřekračuje 226 328 HUF nebo pokud dostává jiné dávky definované v právních předpisech. U obětí teroristických trestných činů se příjmová situace nebere v úvahu.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ne.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Výše odškodnění nepřekročí patnáctinásobek základní částky (113 164 HUF), což v roce 2018 odpovídá 1 697 460 HUF. Výše jednorázové platby je: 100 % škody, která nepřekračuje pětinásobek základní částky, pětinásobek základní částky plus 75 % části překračující pětinásobek základní částky pro škodu mezi pěti- a desetinásobkem základní částky a 8,75násobek základní částky plus 50 % části překračující desetinásobek základní částky pro škodu překračující desetinásobek základní částky. Výše odškodnění v podobě příspěvku je: 75 % ušlého zisku doloženého důkazem, pokud je oběť mladší 18 let nebo je závislá na pomoci jiných, a 50 % ušlého zisku doloženého důkazem, pokud oběť není závislá na pomoci jiných.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální částka neexistuje. Výše odškodnění nepřekročí patnáctinásobek základní částky (113 164 HUF), což v roce 2018 odpovídá 1 697 460 HUF. Maximální měsíční částka odškodnění, o kterou lze žádat v podobě příspěvku, je základní částka, která v roce 2018 činí 113 164 HUF.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Výše škody musí být v žádosti uvedena. Jakákoli částka získaná z jiného zdroje musí být odečtena od částky odškodnění.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Stát proplatí výši škody doložené důkazy, i když může být získána z jiného zdroje. Pokud je škoda později nahrazena z jiného zdroje, musí být záloha vrácena.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ne. Odškodnění lze přiznat pouze jednou.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • Potvrzení o zahájení trestního řízení, pokud je k dispozici (policie, soud, státní zastupitelství),
 • dokumenty dokládající sociální potřebu (potvrzení o příjmu osob ve stejné domácnosti),
 • výše škody utrpěné následkem trestného činu.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne, podání žádosti je bezplatné.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Útvary pro podporu obětí při vládních úřadech v Budapešti (okresech)

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádost je možné předložit na kterémkoli okresním úřadě (asistenční orgány) nebo přímo rozhodujícímu orgánu (vládní úřad/y v Budapešti (nebo jednotlivých okresech)).

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Lhůta pro zpracování žádostí je maximálně 60 dní.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí vydanému subjektem prvního stupně se lze odvolat a odvolání projedná ministerstvo spravedlnosti jakožto subjekt druhého stupně. Rzhodnutí vynesené ministerstvem spravedlnosti jakožto subjektem druhého stupně může být napadeno správní žalobou u soudu.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Non-stop linka pomoci obětem (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 v maďarštině nebo angličtině.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, v souladu s maďarským zákonem LXXX z roku 2003 o právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Služby pomoci s uplatněním vašich zájmů jsou k dispozici na každém úřadu služeb na podporu obětí, kde poradci v oblasti podpory obětí poskytují zainteresovaným stranám praktickou pomoc (například: pomoc s vyplněním žádostí, poskytnutím informací). Oběti se rovněž mohou obrátit na organizace občanské společnosti (například: Bílý kruh (Fehérgyűrű), Maďarská baptistická pomoc (Baptista Szeretetszolgálat) atd.)

Poslední aktualizace: 11/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.