Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

O odškodnění poskytované státem je možné žádat v případě veškerých úmyslných násilných trestných činů spáchaných vůči dané osobě, a v každém případě za nezákonné zprostředkování a pracovní vykořisťování definované v článku 603a trestního zákoníku, s výjimkou napadení (percosse) a ublížení na zdraví (lesioni) uvedených v článcích 581 a 582 zákoníku, ledaže by existovaly přitěžující okolnosti stanovené v článku 583 (tedy že trestné činy způsobí výslovně uvedené velmi vážné důsledky).

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění lze požadovat výlučně za náklady na zdravotní péči a pomoc, výjimkou jsou však případy sexuálního útoku či vraždy, přičemž v takových případech je obětem vyplacena pevně stanovená částka odškodnění určená ministerskou vyhláškou, a to i v případě, že neexistují žádné náklady na zdravotní péči a pomoc.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Osobami, které mají nárok na odškodnění, jsou oběti, nebo v případě, že oběť zemřela, potomci a manželé, kteří s obětí sdíleli společnou domácnost a nebyli právně odloučeni, nebo partneři, kteří s obětí sdíleli společnou domácnost, a to v podílech odpovídajících jejich příslušným dědickým nárokům; nebo, pokud tyto osoby neexistují, příbuzní oběti ve vzestupné linii za předpokladu, že byli v okamžiku spáchání trestného činu osobou závislou na oběti.

Nárok na odškodnění je v určitých případech omezen:

 • pokud byla oběť (nebo jiná oprávněná osoba) spoluvinna, ať již úmyslně nebo z důvodu trestné nedbalosti, na spáchání trestného činu nebo jiných trestných činů s ním spojených ve smyslu článku 12 trestního řádu;
 • pokud byla oběť pravomocně odsouzena za některý z trestných činů uvedených v čl. 407 odst. 2 písm. a) trestního řádu nebo za trestné činy spáchané v rozporu s právními předpisy o předcházení daňovým únikům u daně z příjmu a DPH, nebo je v době podání žádosti trestně stíhán pro spáchání kteréhokoli z těchto trestných činů.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Pokud oběť přežije, mají její rodinní příslušníci právo podat žalobu přímo proti pachateli (články 2043 a 2059 občanského zákoníku) ve věci nepřímé (nemateriální) škody, kterou utrpěli v důsledku újmy způsobené jejich příbuznému; v takovém případě však platné právní předpisy nevyžadují žádné odškodnění ze strany státu (zákon č. 122/2016 ve znění zákona č. 167/2017). Právní předpisy vztahující se na oběti násilné trestné činnosti poskytují těmto osobám pomoc pouze tehdy, pokud jsou pozůstalými po zemřelé primární oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Odškodnění může být přiznáno jak žadatelům, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU než v Itálii, tak i žadatelům s bydlištěm v Itálii.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Oběť může podat žádost o odškodnění v Itálii italským rozhodujícím orgánům za předpokladu, že k trestnému činu došlo v Itálii.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ne, ale žádost musí být podána ve lhůtě 60 dnů od vydání usnesení stanovícího, že trestný čin byl spáchán neznámou osobou či osobami (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), od posledního kroku provedeného bez úspěchu ve vykonávacím řízení, nebo od data, kdy se odsuzující rozsudek ve věci trestného činu stane pravomocným.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Viz výše:

žádost musí být podána ve lhůtě 60 dnů od vydání usnesení stanovícího, že trestný čin byl spáchán neznámou osobou či osobami, od posledního kroku provedeného bez úspěchu ve vykonávacím řízení, nebo od data, kdy se odsuzující rozsudek ve věci trestného činu stane pravomocným.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Jak je popsáno výše, k žádosti o odškodnění musí být přiložena dokumentace prokazující, že řízení o získání náhrady škody po pachateli nebylo úspěšné, že poslední krok provedený ve vykonávacím řízení nebyl úspěšný, nebo že odsuzující rozsudek nabyl právní moci.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

K žádosti o odškodnění musí být přiložena kopie odsuzujícího rozsudku za jeden z trestných činů stanovených zákonem nebo kopie usnesení stanovícího, že trestný čin byl spáchán neznámou osobou nebo osobami.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Jak je uvedeno výše, žádost musí být podána ve lhůtě 60 dnů od vydání usnesení stanovícího, že trestný čin byl spáchán neznámou osobou či osobami, od posledního kroku provedeného bez úspěchu ve vykonávacím řízení, nebo od data, kdy se odsuzující rozsudek ve věci trestného činu stane pravomocným.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.)
  • ztrátu příležitostí
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy)
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku
  • jiné

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí

– psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela

Odškodné se vyplácí (s výhradou příznivějších opatření, která již byla zavedena jinými právními předpisy pro konkrétní trestné činy) k pokrytí nákladů na zdravotní péči a pomoc, s výjimkou případů sexuálního útoku či vraždy, přičemž v takových případech je obětem vyplacena pevně stanovená částka odškodnění i v případě, že neexistují žádné náklady na zdravotní péči a pomoc.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Obecně se odškodné vyplácí jednorázově z Revolvingového fondu na podporu obětí trestné činnosti mafiánského typu, vydírání, lichvy a úmyslné násilné trestné činnosti (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), který je spravován Ministerstvem vnitra, přičemž vyplacená částka musí být v mezích finančních prostředků dostupných v daném roce.

V případě, že v příslušném roce není k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, mají oprávněné osoby nárok na vyplacení části odškodného v daném roce a zbylé částky v následujících letech, přičemž zbylá částka je vyplacena bez dalších poplatků, úroků nebo přecenění.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodné se vyplácí za podmínky, že oběť nebyla spoluvinna, ať již úmyslně nebo z důvodu trestné nedbalosti, na spáchání trestného činu nebo jiných trestných činů s ním spojených; že oběť nebyla nikdy pravomocně odsouzena za žádný z trestných činů uvedených v čl. 407 odst. 2 písm. a) trestního řádu (úmyslná destrukce, rabování a masová vražda, zapojení do občanské války, spiknutí mafiánského typu, ohrožení veřejné bezpečnosti, vražda, loupež, vydírání, únos, terorismus, podvratné spiknutí, ozbrojené spiknutí, držení výbušnin, vybírání výpalného, drogy, zotročení, dětská prostituce a pornografie, obchodování s lidmi, otroctví, sexuální útok, sex s nezletilými osobami, sexuální útok spáchaný skupinou osob) nebo za trestné činy spáchané v rozporu s právními předpisy o předcházení daňovým únikům u daně z příjmu a DPH a že v době podání žádosti není oběť trestně stíhána pro spáchání kteréhokoli z těchto trestných činů.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Příjem oběti nemá žádný vliv na jejich nárok na odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodné se vyplácí pod podmínkou, že oběť neobdržela v souvislosti se stejným trestným činem platby jakéhokoli druhu v celkové výši přesahující 5 000 EUR z jakéhokoli veřejného nebo soukromého zdroje.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění bude odpovídat vzniklým nákladům, s přihlédnutím k omezením stanoveným příslušným zákonem a částkám určeným ministerskou vyhláškou provádějící tento zákon.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Vyhláška ze dne 31. srpna 2017 vydaná Ministerstvem vnitra (ve smyslu čl. 11 odst. 3 zákona č. 122 ze dne 7. července 2016) stanoví:


„1. Výše odškodného splatného podle článku 11 zákona č. 122 ze dne 7. července 2016 se stanoví takto:

‚a) pro trestný čin vraždy je částka stanovena ve výši 7 200,00 EUR nebo v případě, že vraždu spáchal manžel či manželka oběti, a to i tehdy, pokud žili odděleně nebo byli rozvedeni, nebo osoba, která je nebo byla ve vztahu s obětí, ve výši 8 200,00 EUR, přičemž v takovém případě se částka vyplatí pouze potomkům oběti;
b) pro trestný čin sexuálního útoku, uvedený v článku 609a trestního zákoníku, za předpokladu, že neexistuje polehčující okolnost menší závažnosti trestného činu, je částka stanovena ve výši 4 800,00 EUR;
c) pro trestné činy jiné než ty uvedené v odstavcích a) a b) splatná částka odpovídá nákladům na zdravotní péči a pomoc, maximálně do výše 3 000,00 EUR.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Celková výše nákladů vynaložených na zdravotní péči a pomoc musí být uvedena a zdokumentována.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které za své ztráty obdržím z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Odškodné se vyplácí pod podmínkou, že oběť neobdržela v souvislosti se stejným trestným činem platby jakéhokoli druhu v celkové výši přesahující 5 000 EUR z jakéhokoli veřejného nebo soukromého zdroje.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ne, je však možné podat následnou žádost v případě vynaložení dalších nákladů na zdravotní péči; toto bude muset posoudit rozhodující orgán.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Žádost o odškodnění musí podat zúčastněná strana, nebo v případě, že oběť trestného činu zemřela, jiná oprávněná osoba, tato žádost musí být podána osobně nebo na základě zvláštního zmocnění (a mezzo di procuratore speciale); aby byla přípustná, musí být k ní přiloženy tyto dokumenty:

a) kopie odsuzujícího rozsudku za jeden z trestných činů uvedených v článku 11, nebo kopie usnesení stanovícího, že trestný čin byl spáchán neznámou osobou nebo osobami;

b) dokumentace prokazující, že řízení o vymožení náhrady škody po pachateli nebylo úspěšné; není to nutné, pokud je pachatel neznámý, nebo pokud pachatel požádal o právní pomoc placenou státem v trestním nebo občanskoprávním řízení, ve kterém byl pachatel shledán odpovědným, a tato právní pomoc byla mu poskytnuta;

c) prohlášení nahrazující přísežné prohlášení (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o neexistenci překážek;

d) lékařské osvědčení prokazující náklady vynaložené na zdravotnické služby nebo úmrtní list oběti trestného činu.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Ministerstvo vnitra.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Po obdržení žádosti musí rozhodující orgán v Itálii rozhodnout „neprodleně“.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Nejsou zavedeny žádné zvláštní mechanismy; jelikož se jedná o správní rozhodnutí, je možné jej napadnout v souladu se standardními pravidly vztahujícími se na vnitrostátní správní opatření přijatá týmž orgánem.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Všechny nezbytné informace poskytuje asistenční orgán; asistenčním orgánem v Itálii je státní zastupitelství (procura generale) při odvolacím soudu (corte d’appello) s příslušností podle místa bydliště žadatele. Formuláře jsou připojeny k ministerské vyhlášce č. 222 ze dne 23. prosince 2008, kterou se stanoví pravidla v souladu s článkem 7 legislativního nařízení č. 204 ze dne 9. listopadu 2007, kterým se provádí směrnice 2004/80/ES o odškodnění obětí trestných činů (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 ‚Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato‘).

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Ne.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne, tuto funkci zajišťuje asistenční orgán.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Úřadu poskytujícímu informace není známa existence takových organizací.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.