Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Za jaké druhy trestných činů mají oběti nárok na odškodnění?

Oběť má nárok na státní odškodnění, pokud úmyslně spáchaný trestný čin vedl ke smrti osoby, oběť utrpěla středně těžkou až těžkou nemajetkovou újmu, stala se předmětem sexuálně motivovaného trestného činu či sexuálního napadení, daná osoba je obětí obchodování s lidmi anebo se oběť nakazila virem HIV nebo hepatitidou typu B či C.

Za jaký druh újmy mám nárok na odškodnění?

Nárok na státní odškodnění máte za duševní újmu, fyzické utrpení a škodu na majetku, ke kterým došlo následkem úmyslného trestného činu.

Mám nárok na odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež v důsledku trestného činu zemřela? Které příbuzné či závislé osoby mají nárok na odškodnění?

Pokud osoba v důsledku trestného činu zemřela, mohou být pro účely trestního řízení považováni za oběti příbuzní této zemřelé osoby (snoubenec, manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, sourozenci, jakož i osoba, s níž dotyčná fyzická osoba žila v nesezdaném soužití a sdílela (jednu) společnou domácnost).

Nárok na státní odškodnění máte v případě, že trestný čin měl za následek smrt osoby nebo oběť zemřela, aniž by požádala o státní odškodnění, či o něj požádala, ale neobdržela jej. Musíte však požádat subjekt, který vede řízení (policii, státní zastupitelství, soud), aby vás v příslušném trestním řízení uznal jako oběť.

Mám nárok na odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež trestný čin přežila? Které příbuzné či závislé osoby mají v takovém případě nárok na odškodnění?

Jako příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež trestný čin přežila, nárok na státní odškodnění nemáte. V tomto případě má nárok na státní odškodnění sama oběť.

Mám nárok na odškodnění, pokud nejsem občanem EU?

Pokud nejste občanem EU, máte nárok na státní odškodnění.

Mohu žádat odškodnění od tohoto státu, pokud zde žiji a pocházím odsud (jde o zemi mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Jestliže byl trestný čin spáchán v jiném členském státě EU, máte právo žádat odškodnění od členského státu EU, kde byl trestný čin spáchán, a to přímo nebo prostřednictvím Správy právní pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija).

Musím trestný čin nejdříve oznámit policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Trestný čin musíte nejdříve oznámit policii.

Aby bylo možné žádat o státní odškodnění, musí být zahájeno trestní řízení, v němž jste byli uznání za oběť v trestním řízení rozhodnutím subjektu, který dané řízení vede (policií, státním zastupitelstvím, soudem).

Je třeba počkat na výsledek veškerých policejních vyšetřování či trestních řízení, než mohu o odškodnění požádat?

Pro žádost o státní odškodnění není třeba čekat na konečné rozhodnutí subjektu vedoucího řízení (policie, státního zastupitelství, soudu).

Aby Správa právní pomoci mohla rozhodnout o vyplacení či nevyplacení státního odškodného, je nutné, aby subjekt vedoucí řízení (policie, státní zastupitelství, soud), poskytl tyto informace:

 1. čas a místo spáchání trestného činu;
 2. druh trestného činu, forma zavinění pachatele stanovená v době vydání zprávy, datum zahájení trestního řízení a jednací číslo trestní věci;
 3. informace o osobě uznané za oběť v trestním řízení;
 4. informace o osobě uznané za zástupce oběti v trestním řízení, v němž oběť uplatňuje svá práva prostřednictvím zástupce;
 5. povahu újmy způsobené v důsledku trestného činu (smrt osoby, závažnost zranění, sexuálně motivovaný trestný čin či sexuální napadení, přítomnost znaků nasvědčujících obchodování s lidmi anebo prokázaná nákaza virem HIV nebo hepatitidou typu B či C);
 6. datum znaleckých zjištění, číslo dokumentu a osobu, která provedla znalecké šetření;
 7. počet osob uznaných za oběti v tomtéž trestním řízení, které se týká smrti osoby, a informace o těchto osobách.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele, pokud byl identifikován?

Nejste povinni nejprve požadovat odškodnění od pachatele. Státním odškodněním není dotčeno právo oběti domáhat se odškodnění v trestním řízení podáním žádosti o odškodnění za újmu v jakékoli fázi trestního řízení až do zahájení projednávání věci u soudu prvního stupně a v občanském řízení podáním žaloby k soudu, jestliže se domníváte, že jste nebyli odškodněni v plném rozsahu.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto mít nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Nárok na státní odškodnění máte i v případě, že pachatel nebo spolupachatel nejsou identifikování nebo nejsou trestně odpovědní.

Je nutné podat žádost o státní odškodnění a k ní připojit zprávu od subjektu, který vede dané řízení (policie), obsahující nezbytné informace.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o státní odškodnění musí být podána Správě právní pomoci ve lhůtě tří let ode dne, kdy jste byli uznáni za oběť nebo kdy jste se dověděli o skutečnostech, které vás opravňují požadovat odškodnění.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Státní odškodnění zahrnuje psychickou újmu, fyzické utrpení nebo ztrátu majetku, k nimž došlo následkem trestného činu, přičemž se nerozlišuje mezi druhy újmy, za které se státní odškodnění vyplácí. Výše částky státního odškodnění je stanovena v zákoně o státním odškodnění obětí (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem), a to na základě následků trestného činu.

Vyplácí se odškodnění jednorázově, nebo v měsíčních platbách?

Státní odškodnění se vyplácí jednorázově částkou, která se převádí na účet platební instituce uvedený v žádosti o státní odškodnění.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo odmítnutí spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou obdržím?

Výše státního odškodnění může být ovlivněna druhem trestného činu, například je-li trestný čin spáchán ve stavu silného duševního rozrušení, překročením mezí nutné obrany nebo porušením podmínek zajištění osoby. V těchto případech se výše státního odškodnění podle důsledků trestného činu snižuje o 50 %.

Pokud Správa právní pomoci neobdrží požadované informace do patnácti dnů, může svým rozhodnutím vyplacení státního odškodnění zamítnout. Rozhodnutí o zamítnutí vyplacení státního odškodnění v tomto případě nebrání, abyste žádost Správě právní pomoci podali opětovně a domáhali se odškodnění v souladu s postupy pro žádost o odškodnění.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace šanci na získání státního odškodnění ani jeho výši neovlivní.

Pokud jste odškodnění za újmu způsobenou trestným činem obdrželi od pachatele nebo od jiné osoby místo pachatele, výše státního odškodnění se snižuje o částku již obdrženého odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Zákon o státním odškodnění obětí stanoví další kritéria, která mohou ovlivnit vaši šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši. Například:

 • pokud v důsledku trestného činu došlo k několika následkům současně, státní odškodnění se vyplácí podle nejzávažnějšího následku trestného činu,
 • pokud v důsledku trestného činu došlo ke smrti osoby a za oběti bylo v daném trestním řízení uznáno několik osob, státní odškodnění těmto obětem bude vyplaceno poměrně k počtu obětí,
 • pokud poté, co bylo vyplaceno odškodnění, subjekt vedoucí řízení (policie, státní zastupitelství, soud) uzná další osobu za oběť ve stejném trestním řízení týkajícím se smrti osoby, k níž došlo následkem trestného činu, státní odškodnění se vyplatí ve stejné výši, v jaké bylo vyplaceno oběti či obětem.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Maximální výše státního odškodnění, které má být vyplaceno jedné oběti trestného činu, se rovná pětinásobku minimální měsíční mzdy stanovené v Lotyšské republice. Výše státního odškodnění, které má být vyplaceno, se vypočítá s přihlédnutím k výši minimální měsíční mzdy stanovené v době, kdy byla osoba uznána za oběť.

Odškodnění se vyplácí v sazbách:

 • 100 % v případě smrti osoby,
 • 90 % v případě, že osoba utrpěla závažnou tělesnou újmu nebo daný trestný čin byl klasifikován jako znásilnění nebo sexuální násilí, sexuálně motivovaný trestný čin či sexuální napadení spáchané na nezletilé osobě nebo v případě, kdy je osoba obětí obchodování s lidmi,
 • 70 % v případě, že nezletilá osoba utrpěla středně těžkou tělesnou újmu nebo se nakazila virem HIV anebo hepatitidou typu B či C.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Maximální částka státního odškodnění se rovná pětinásobku minimální měsíční mzdy stanovené v Lotyšské republice, avšak minimální výše státního odškodnění činí 50 % maximální částky státního odškodnění. Jestliže se změní výše minimální měsíční mzdy, mění se také výše státního odškodnění.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ve formuláři žádosti o státní odškodnění není třeba částku uvádět, neboť výši státního odškodnění stanoví zákon o státním odškodnění obětí.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Odškodnění, které získáte z jiných zdrojů (například pojištění prostřednictvím zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění), se od částky státního odškodnění neodečítá.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Na státní odškodnění zálohu obdržet nemůžete.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (například v důsledku změny okolností nebo zhoršujícího se zdravotního stavu atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Pokud jste obdrželi státní odškodnění a konečné rozhodnutí konstatuje, že jste v důsledku daného trestného činu utrpěli závažnější následky, můžete získat rozdíl mezi vyplacenou částkou státního odškodnění a částkou, kterou je možné vyplatit.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Jestliže v okamžiku podání žádosti o státní odškodnění nebylo v trestním řízení dosaženo pravomocného rozsudku, měli byste k žádosti o státní odškodnění přiložit zprávu od subjektu, který řízení vede (policie, státního zastupitelství, soudu), v níž uvede:

 1. čas a místo spáchání trestného činu;
 2. druh trestného činu, forma zavinění pachatele stanovená v době vydání zprávy, datum zahájení trestního řízení a jednací číslo trestní věci;
 3. informace o osobě uznané za oběť v trestním řízení;
 4. informace o osobě uznané za zástupce oběti v trestním řízení;
 5. povahu újmy způsobené v důsledku trestného činu (smrt osoby, závažnost zranění, sexuálně motivovaný trestný čin či sexuální napadení, přítomnost znaků nasvědčujících obchodování s lidmi anebo prokázaná nákaza virem HIV nebo hepatitidou typu B či C);
 6. datum znaleckých zjištění, číslo dokumentu a osobu, která provedla znalecké šetření;
 7. počet osob uznaných za oběti v tomtéž trestním řízení, které se týká smrti osoby, a informace o těchto osobách.

Pokud bylo trestní řízení v okamžiku podání žádosti o státní odškodnění již ukončeno, měli byste k žádosti o státní odškodnění připojit pravomocné rozhodnutí subjektu vedoucího řízení a exekuční titul, jestliže odškodnění za újmu stanovené v daném pravomocném rozhodnutí dosud nebylo vyplaceno nebo bylo vyplaceno pouze částečně.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Postup posuzování žádostí o státní odškodnění je bezplatný.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

O vyplacení státního odškodnění nebo jeho zamítnutí rozhoduje Správa právní pomoci.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Abyste získali státní odškodnění, musíte žádost o něj zaslat Správě právní pomoci na adresu: Pils laukums 4, Riga, LV-1050.

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Vaše přítomnost během postupu posuzování žádostí o státní odškodnění ani při rozhodování o vyplacení či nevyplacení státního odškodnění není vyžadována.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než od daného orgánu obdržím rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Správa právní pomoci o vyplacení či nevyplacení státního odškodnění rozhoduje ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti o státní odškodnění a rozhodnutí zasílá na adresu uvedenou v žádosti o státní odškodnění.

Pokud budou od vás či subjektu vedoucího řízení (policie, státního zastupitelství, soudu) vyžadovány další informace, lhůta pro přijetí rozhodnutí se přerušuje až do obdržení všech požadovaných informací.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí Správy právní pomoci o vyplacení státního odškodnění či jeho zamítnutí lze napadnout ve lhůtě jednoho měsíce od nabytí právní moci, a to podáním návrhu v tomto smyslu Správě právní pomoci, který bude postoupen ministerstvu spravedlnosti.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formulář žádosti o státní odškodnění a informace k jeho vyplnění získáte:

 • na portálu – http://www.latvija.lv/,
 • na internetových stránkách Správy právní pomoci – http://www.jpa.gov.lv/, po kliknutí na „Služby“,
 • na pracovišti Správy právní pomoci (Pils laukums 4, Riga) (pouze po domluvě),
 • od subjektu, který vede řízení (policie, státního zastupitelství nebo soudu),
 • zavoláním na bezplatnou informační linku +371 800001801 (v pracovní době).

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Můžete využít bezplatnou telefonní linku +371 116006 „Linka pomoci pro oběti trestných činů“, a to denně od 12:00 do 22:00, kde můžete získat:

 • emoční a psychologickou podporu pro oběti trestných činů,
 • informace o procesních právech obětí (například o právech v trestním řízení, právech na náhradu škody, státní odškodnění atd.), dostupných službách a existujících službách podpory pro oběti.

Můžete rovněž využít internetové stránky http://www.cietusajiem.lv/.

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Pro žádost o státní odškodnění nepotřebujete právníka. Nezbytnou pomoc během procesu podávání žádosti o státní odškodnění poskytuje Správa právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Sdružení „Skalbes“ nabízí bezplatnou telefonní linku +371 116006 „Linka pomoci pro oběti trestných činů“ (denně od 12:00 do 22:00), která poskytuje emoční a psychologickou podporu obětem trestných činů, informace o procesních právech obětí (např. práva v trestním řízení, práva na náhradu škody, státní odškodnění atd.), dostupných službách a existujících službách podpory pro oběti.

Poslední aktualizace: 18/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.