Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění můžete získat v těchto případech:

 • úmyslné usmrcení,
 • závažná nebo nezávažná újma na zdraví,
 • méně závažný, závažný nebo velmi závažný trestný čin proti osobní svobodě, svobodě sexuálního sebeurčení nebo tělesné integritě osoby.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění můžete získat, pokud jste utrpěl závažnou nebo nezávažnou újmu na svém zdraví.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela následkem trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

V případě, že se jedná o násilný trestný čin s následkem smrti, nárok na odškodnění má jakákoli osoba, jíž soud přiznal odškodnění za majetkovou či nemajetkovou újmu, již utrpěla následkem násilného trestného činu.

Pokud je odškodnění vypláceno zálohově, tj. před skončením trestního řízení, právo na odškodnění přechází na manžela/manželku, děti, adoptivní děti, rodiče a adoptivní rodiče zemřelého a na osoby na něm závislé.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ne. Jestliže oběť násilného trestného činu přežila, je jedinou osobou, jíž přísluší právo na odškodnění.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, ale jen v těchto dvou případech:

 • máte zákonný a obvyklý pobyt v Litevské republice nebo v jiném členském státě Evropské unie,
 • tato možnost je stanovena v mezinárodních smlouvách uzavřených Litevskou republikou.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, odškodnění lze vyplatit jen za násilné trestné činy spáchané v Litevské republice.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano. Odškodnění lze požadovat jen v případě, že bylo zahájeno vyšetřování v přípravném řízení.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, o vyplacení zálohy na odškodnění můžete požádat v době, kdy dosud probíhá vyšetřování v přípravném řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele - pokud byl identifikován?

Ano. Pokud žádáte o odškodnění v souladu s běžným postupem, odškodnění za majetkovou a/nebo nemajetkovou újmu vám musí přiznat soudní rozsudek. V případě, že žádáte o vyplacení zálohy na odškodnění, musíte předložit soudní rozhodnutí nebo příkaz potvrzující vaše postavení účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano. V takových případech jste povinni předložit:

 • kopii dokladu totožnosti,
 • soudní rozhodnutí nebo příkaz potvrzující vaše postavení účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky,
 • případné dokumenty dokládající míru majetkové újmy;
 • doklady o sňatku, rodinném vztahu nebo závislosti, jestliže o odškodnění žádají příbuzní zemřelého.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění musí být podána nejpozději do 10 let od data soudního rozsudku nařizujícího vyplacení náhrady škody vzniklé následkem násilného trestného činu. V případě, že tato lhůta nebyla dodržena ze závažných důvodů, lze ji prodloužit.

Neexistuje žádná lhůta pro podávání žádostí o vyplacení zálohy na odškodnění.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na:

a) u obětí trestného činu:

- majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření - ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci) Ano
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou léčbu, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.) Ano
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.) Ano
  • ztrátu příležitostí Ne
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy) Ano
  • odškodnění odcizeného či poškozeného osobního majetku Ne
  • Jiné Jiné majetkové újmy související se spáchaným násilným trestným činem, pro které soud přiznal odškodnění.

- psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti Ano

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

- majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb Ano
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci) Ano, avšak pouze v případě, že násilný trestný čin měl za následek smrt.
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí Ano, avšak pouze v případě, že násilný trestný čin měl za následek smrt.

- psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob/odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela Ano, avšak pouze v případě, že násilný trestný čin měl za následek smrt

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se zpravidla vyplácí jednorázově v plné výši. Ve výjimečných případech může být odškodnění vyplaceno ve splátkách, avšak nejpozději do jednoho roku od data rozhodnutí o vyplacení náhrady škody vzniklé následkem násilného trestného činu.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Výše uvedené okolnosti mají význam jen v případě zálohy na odškodnění. Odškodnění nebude přiznáno, pokud:

 • jste stíháni za násilný trestný čin nebo máte záznam v rejstříku trestů s dosud platnými a neomilostněnými rozsudky v trestních věcech za násilný trestný čin v době, kdy byl příslušný trestný čin spáchán,
 • vztahuje se na vás soudní příkaz podle zákona Litevské republiky o prevenci organizovaného zločinu (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas),
 • zneužijete právo na zálohu na náhradu škody vzniklé následkem násilného trestného činu.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace nebude mít žádný vliv na rozhodování o vašem odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ne.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění bude poskytnuto na základě částky přiznané soudem, která však nesmí překročit maximální částky uvedené níže.

Náhrada škody vyplacená zálohově je vypočtena na základě dokladů, které jste předložili za účelem doložení majetkové újmy.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

V případě vraždy nesmí maximální odškodnění majetkové újmy překročit 3 800 EUR a maximální odškodnění nemajetkové újmy nesmí překročit 4 560 EUR.

V případě těžké újmy na zdraví nesmí maximální odškodnění majetkové újmy překročit 3 040 EUR a maximální odškodnění nemajetkové újmy 3 800 EUR.

V případě jiných násilných trestných činů nesmí maximální odškodnění majetkové újmy překročit 2 280 EUR a maximální odškodnění nemajetkové újmy nesmí překročit 3 040 EUR.

V případě vyplacení zálohy na náhradu škody vzniklé následkem násilného trestného činu nesmí maximální částky překročit polovinu výše uvedených částek.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, očekává se, že uvedete částku požadovaného odškodnění, kterou je třeba vypočítat na základě částek uvedených v soudním rozhodnutí nebo určených v občanskoprávním řízení.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano. Částky obdržené jako náhrada škody z jiných zdrojů budou od odškodnění odečteny.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, náhradu škody vzniklé následkem násilného trestného činu lze vyplatit zálohově, pokud:

 • probíhá trestní řízení ve věci násilného trestného činu a dotyčná osoba je uznána jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky;
 • bylo vydáno soudního rozhodnutí, jež stanoví, že byl spáchán násilný trestný čin, avšak nebyla podána žádná žádost o náhradu škody vzniklé jeho následkem, případně nebyla zkoumána;
 • byl spáchán násilný trestný čin osobou, kterou nelze trestně stíhat s ohledem na její věk nebo mezinárodní imunitu, nebo osoba, která trestný čin spáchala, již nežije.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ne, taková možnost se nezvažuje.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Jestliže žádáte o odškodnění běžným postupem, připojte k žádosti tyto doklady:

 • kopii dokladu totožnosti,
 • přepis pravomocného soudního rozhodnutí, jímž se přiznává odškodnění za majetkovou a/nebo nemajetkovou újmu, k níž došlo následkem násilného trestného činu;
 • vyjádření soudního vykonavatele, že není možné náhradu škody vymáhat na pachateli, s výjimkou případů, kdy osoba odpovědná za náhradu škody již nežije.

Jestliže žádáte o vyplacení odškodnění zálohově, připojte k žádosti tyto doklady:

 • kopii dokladu totožnosti,
 • dokumenty dokládající míru majetkové újmy;
 • soudní rozhodnutí nebo příkaz potvrzující vaše postavení účastníka řízení nebo pravomocné soudní rozhodnutí, jež stanoví, že byl spáchán násilný trestný čin, nebo procedurální rozhodnutí potvrzující, že trestní řízení není přípustné s ohledem na věk, mezinárodní imunitu nebo smrt pachatele;
 • doklady o sňatku, rodinném vztahu nebo závislosti, jestliže o odškodnění žádají blízcí příbuzní zemřelého nebo osoby na něm závislé.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne, žádost bude přijata a zkoumána bezplatně.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

O žádostech o odškodnění rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádost je třeba zaslat na adresu Ministerstva spravedlnosti Litevské republiky (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litva; e-mail rastine@tm.lt).

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Rozhodnutí bude přijato ve lhůtě jednoho měsíce od podání žádosti a veškerých nezbytných dokladů na Ministerstvu spravedlnosti Litevské republiky.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí přijaté Ministerstvem spravedlnosti Litevské republiky lze napadnout námitky u Litevské komise pro správní spory (Lietuvos administracinių ginčų komisija) nebo u Krajského správního soudu ve Vilniusu (Vilniaus apygardos administracinis teismas) ve lhůtě jednoho měsíce od data sdělení rozhodnutí.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Na Ministerstvu spravedlnosti Litevské republiky nebo na odděleních Služby státem garantované právní pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) a na internetových stránkách (viz níže).

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

https://vgtpt.lrv.lt/en

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, o primární právní pomoc lze požádat u výkonného orgánu obce vašeho registrovaného bydliště nebo na oddělení Služby státem garantované právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Litevská asociace na podporu obětí trestných činů (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija) (Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Litva),

Caritas Lithuania (Lietuvos Caritas, https://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Litva).

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.