Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění lze získat za kterýkoli druh trestného činu, který měl za následek majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou na základě úmyslného jednání, jež má povahu trestného činu či představuje trestné činy vzbuzení veřejného pohoršení nebo znásilnění stanovené články 372 až 376 trestního zákoníku.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

- za majetkovou/ekonomickou újmu,

- za nemajetkovou újmu.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Kteří rodinní příslušníci či které závislé osoby mohou získat odškodnění?

Příbuzný nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku úmyslného jednání, které má povahu trestného činu a které oběti způsobilo újmu na zdraví s následkem smrti, což vážně zasáhlo do životních podmínek těchto osob (psychické strádání kvůli ztrátě drahé bytosti), se mohou, nebyly-li skutečně a dostatečně odškodněny, obrátit na ministra spravedlnosti s žádostí o odškodnění. Rodinní příslušníci, manželé, druh a družka, partneři spojení občanskou smlouvou solidarity (PACS) nebo osoby obzvlášť blízké oběti mohou získat odškodnění, pokud by utrpěli napravitelnou újmu. V zásadě stupeň příbuzenství má malou váhu, neboť je bráno v úvahu pouze skutečné a citové společné soužití s přímou obětí. Ve skutečnosti pouze rodinní příslušní, a nadto pouze z jádra rodiny, mohou získat postavení sekundárních obětí. Jádro rodiny odpovídá rodině, která zahrnuje dva sezdané, nebo nesezdané dospělé s dětmi, či bez dětí.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Příbuzní oběti nebo osoby závislé na oběti, jež přežila úmyslné jednání, které mělo povahu trestného činu a které jí způsobilo újmu na zdraví s následkem trvalé nebo celkové pracovní neschopnosti delší než jeden měsíc, což vážně zasáhlo do životních podmínek těchto osob, se mohou, nebyli-li skutečně a dostatečně odškodněni, obrátit na ministra spravedlnosti se žádostí o odškodnění.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Právo na odškodnění mají pouze osoby, které legálně pobývají v Lucembursku, nebo osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo Rady Evropy a které se v době trestného činu nacházely legálně v Lucembursku, kde se staly oběťmi trestného činu obchodování s lidmi. V opačném případě není žádné odškodnění poskytováno.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji nebo z ní pocházím (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Pokud oběť legálně a obvykle pobývá v Lucembursku, ale stala se obětí násilného úmyslného trestného činu v jiném státě Evropské unie, má právo požádat o odškodnění z rozpočtu lucemburského státu, nemá-li nárok na odškodnění ze strany jiného státu.

Podle zákona ze dne 12. března 1984 o odškodňování některých obětí trestných činů majících za následek ublížení na zdraví, musíte splňovat tyto podmínky:

 • oběť musí buď legálně a obvykle pobývat ve velkovévodství, nebo být příslušníkem členského státu Evropské unie či Rady Evropy. Kromě toho je třeba, aby v době trestného činu měla legální pobyt ve velkovévodství, nebo byla obětí trestného činu uvedeného v článku 382-1 trestního zákoníku,
 • utrpěná škoda musí být následkem úmyslného jednání, které má povahu trestného činu,
 • musí se jednat o újmu na zdraví, a nikoli o pouhou věcnou škodu (což vylučuje např. odškodnění v případě pouhé krádeže),
 • škoda musí mít za následek vážný zásah do životních podmínek, tento vážný zásah může vyplývat ze ztráty či snížení příjmů, zvýšení mimořádných nákladů a výdajů nebo z neschopnosti vykonávat profesní činnost, ze ztráty jednoho roku školní docházky, ze zásahu do tělesné či duševní integrity nebo z morální či estetické újmy, jakož i z fyzického nebo psychického strádání. Pokud jste obětí trestného činu uvedeného v článcích 372 až 376 trestního zákoníku, jste osvobození od předložení důkazu o zásahu do tělesné či duševní integrity, který se ve vaší věci předpokládá,
 • nárok na náhradu škody vůči státu vzniká pouze tehdy, pokud nemůžete z kteréhokoli důvodu získat skutečné a dostatečné odškodnění.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ne, oběť nemusí oznámit trestný čin na policii, aby mohla požadovat odškodnění.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu uplatnit nárok na odškodnění?

Ne, k rozhodnutí o poskytnutí odškodnění vydanému ministrem spravedlnosti může dojít, než bylo rozhodnuto o obžalobě.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl zjištěn?

Pokud byl pachatel trestného činu zjištěn a připojil jste se jako poškozený k trestnímu řízení, musíte nejdříve uplatnit nárok vůči pachateli trestného činu. Pokud je pachatel v platební neschopnosti, můžete vždy podat žádost o náhradu škody k ministru spravedlnosti.

Ministr spravedlnosti může totiž nařídit celkovou nebo částečnou úhradu náhrady škody nebo zálohy, která vám bude následně zaplacena z důvodu náhrady škody nebo jako skutečné odškodnění újmy.

V případě, že pachatel nebyl zjištěn nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Nezjištěný pachatel

Pokud pachatel trestného činu nebyl zjištěn, můžete požadovat odškodnění zasláním své žádosti na Ministerstvo spravedlnosti. Tato žádost musí být napsána ve francouzštině, v němčině, nebo v lucemburštině a musí v ní být uvedeno datum, místo a přesná povaha činu, jehož jste se stal(a) obětí. K této žádosti připojte průkazné doklady týkající se činu a utrpěné škody. Kromě toho musíte splňovat náležitosti vyžadované článkem 1 zákona ze dne 12. března 1984 o odškodňování některých obětí trestných činů majících za následek ublížení na zdraví.

Neodsouzený pachatel

Aby vznikl nárok na odškodnění, musí být pachatel trestného činu uznán vinným pravomocným rozsudkem. Ovšem ministr spravedlnosti může na základě stanoviska vydaného Komisí pro odškodňování obětí nařídit vyplacení celkového nebo částečného odškodnění nebo zálohy. Může o tom rozhodnout i v případě, kdy byla vyplacena záloha, a pak se ukázalo, že nevznikl nárok na odškodnění.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost musí být předložena ve lhůtě dvou let ode dne činu. Pokud je pachatel trestného činu trestně stíhán, je lhůta prodloužena a uplyne až po dvou letech po konečném rozhodnutí soudního orgánu, který v trestní věci rozhoduje. Pokud po pravomocném rozhodnutí v trestní věci obdržíte rozhodnutí o občanskoprávních nárocích, prodlužuje se tato lhůta o dva roky od doby, kdy soudní rozhodnutí o občanskoprávních nárocích nabylo právní moci. Jste-li však nezletilý, promlčecí lhůta běží nejdříve až ode dne, kdy jste dosáhl zletilosti, pokud jsou tyto činy postižitelné tresty nebo stanoveny a stíhány články 372, 373, 375, 382-1 a 382-2, 400, 401a, 402, 403 nebo 405 trestního zákoníku.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje například na:

a) u oběti trestného činu:

materiální (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se újmy na zdraví (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci),
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku újmy na zdraví (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.),
 • zranění s trvalými následky (např. invaliditu a další trvalá postižení),
 • ztrátu příjmů během léčby a po ní (včetně ztráty příjmů a ztráty schopnosti vydělávat si na živobytí nebo snížení nemocenské atd.),
 • ztrátu profesních příležitostí,
 • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou soudní výlohy a další poplatky,
 • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku,

psychickou (morální) újmu:

 • bolest a strádání oběti;

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

materiální (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb,
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci),
 • ztrátu finančních náhrad či ztrátu profesních příležitostí,

psychickou újmu:

 • bolest a strádání příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění je vyplaceno jednorázově, a nikoli formou renty. V případě řádně odůvodněné potřeby může ministr spravedlnosti v průběhu šetření přiznat žadateli zálohu. Mimoto, pokud bylo oběti přiznáno odškodnění a následně se újma na zdraví značně zhoršila, může oběť požadovat dodatečné odškodnění do pěti let od úhrady základního odškodnění.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění může být odepřeno nebo sníženo z důvodu chování oběti během činu.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Každá oběť, která utrpěla újmu a splňuje podmínky 1. článku zákona ze dne 12. března 1984 o odškodnění některých obětí trestných činů majících za následek ublížení na zdraví, může požadovat odškodnění od státu nehledě na svou finanční situaci, pokud neobdržela vyrovnání či skutečné a dostatečné odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění vám může být odepřeno či sníženo z důvodu vašich vztahů s pachatelem činu.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Komise pro odškodňování obětí trestných činů rozhodne ve svém stanovisku o opodstatněnosti žádosti a o částce, která má být přiznána, tato částka je stanovena zejména s ohledem na závažnost obtíží, jimž je žadatel vystaven ve svých životních podmínkách. Ministr spravedlnosti poté rozhodne, zda odškodnění přizná, a stanoví jeho výši.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Maximální částka odškodnění, která může být přiznána ministrem spravedlnosti, nemůže překročit maximální výši, která je každoročně stanovena nařízením velkovévodství. Pro rok 2017 byla tato maximální výše stanovena na 63 000 EUR.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ve velkovévodství nevyplňují žadatelé o odškodnění žádný konkrétní formulář. Postačuje podat žádost o náhradu škody v obyčejném dopise, v němž se uvede datum, místo a přesná povahu činu a připojí se doklady na podporu žádosti.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (například z pojištění mého zaměstnavatele nebo ze soukromého pojištění)?

Stát vyplatí odškodnění pouze v případě, že oběť nemůže získat skutečné a dostatečné odškodnění z kteréhokoli jiného důvodu, např. od pachatele, ze sociálního zabezpečení nebo z osobního pojištění. Komise pro odškodňování obětí trestných činů bude moci vzít v úvahu eventuální odškodnění získané z důvodu Vašich ztrát, jež pochází z jiných zdrojů.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

V případě řádně odůvodněné potřeby může ministr spravedlnosti v průběhu šetření žádosti přiznat zálohu.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršení svého zdravotního stavu atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Pokud bylo odškodnění přiznáno a následně se újma na zdraví značně zhoršila, lze požádat o dodatečné odškodnění. Tato žádost musí být podána do pěti let od data, kdy bylo vyplaceno základní odškodnění.

Toto dodatečná náhrada škody nemůže přesáhnout maximální výši 63 000 EUR sníženou o částku, která již byla dříve přiznána na základě odškodnění.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Každý doklad týkající se činu a újmy, kterou jste utrpěli, musí být připojen k Vašemu dopisu na podporu Vaší žádosti.

Neúplný seznam:

 • kopie trestního oznámení (protokol) nebo důkaz o uplatnění nároku jako poškozený v trestním řízení,
 • kopie prvoinstančního rozsudku nebo odvolacího rozsudku, kterým se rozhodlo v trestním řízení,
 • rozhodnutí, kterým se rozhodlo o občanskoprávních nárocích,
 • důkaz o újmě: lékařská osvědčení, které upřesňují povahu utrpěných zranění, dobu trvání pracovní neschopnosti a eventuálně povahu následků a trvalého postižení,
 • doklady o nákladech na zdravotní péči týkající se újmy na zdraví (lékařské ošetření, ambulantní a nemocniční péči…),
 • doklad o příslušnosti k organizaci sociálního zabezpečení,
 • doklady o částce jakéhokoli náhrady škody získané na základě sociálního zabezpečení,
 • kopie pojistné smlouvy,
 • doklady o částce jakéhokoli náhrady škody získané prostřednictvím pojišťovny,
 • doklad o ztrátě příjmů během léčby a po ní.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Ministerstvo spravedlnosti Lucemburska (Ministère de la Justice luxembourgeois)
13, rue Erasme
L-2934 Lucemburk

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Internetové stránky: http://www.mj.public.lu/

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Ministerstvu spravedlnosti Lucemburska (Ministère de la Justice luxembourgeois)
13, rue Erasme
L-2934 Lucemburk

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Internetové stránky: http://www.mj.public.lu/

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Komise pro odškodňování obětí trestných činů má povinnost předvolat oběť trestného činu. Jestliže se dostaví, vyslechne ji komise v záležitosti průběhu činu a utrpěné škody. Toto jednání není veřejné a oběti může být nápomocen právní zástupce.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Ministr spravedlnosti rozhodne do šesti měsíců od podání Vaší žádosti o náhradu škody.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud oběť není spokojena s rozhodnutím ministra spravedlnosti, ať již se jedná o podstatu rozhodnutí či o přiznanou částku, může podat žalobu proti státu, který je ministrem spravedlnosti zastupován. Žaloba musí být dle volby žadatele podána okresnímu soudu v Lucemburku či v okresu Diekirch.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Informace o tom, jak podat žádost lze získat na:

Ministerstvu spravedlnosti (Ministère de la Justice)
13, rue Erasme
L-2934 Lucemburk

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Internetové stránky: http://www.mj.public.lu/

Mimo jiné Vám při předložení Vaší žádosti nabízejí pomoc a poradenství k podání žádosti Úřad pro příjem a právní informace (Service d’Accueil et d’Information juridique) a oddělení pomoci obětem Ústředního úřadu sociální pomoci (Service d’Aide aux victimes du Service Central d’Assistance Sociale).

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Internetové stránky:

http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc právního zástupce)?

Osoba, která prokáže, že nemá k dispozici dostatečné příjmy, má právo využít bezplatně právní pomoci podle podmínek stanovených zákonem. Právní zástupce je jí ustanoven za účelem právního poradenství nebo k zastupování před soudem a náklady na něho jsou hrazeny státem. Každá osoba se může poradit s poradenskými nebo mediačními subjekty. Za účelem bezplatného získání právních informací má přístup k Úřadu pro příjem a právní informace (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci podat žádost o odškodnění?

- Oddělení pomoci obětem (Service d’aide aux victimes) Ústředního úřadu sociální pomoci (Service central d’assistance sociale)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Lucemburk

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-mail: scas-sav@justice.etat.lu

- Úřad pro příjem a právní informace (Service d’Accueil et d’Information juridique):

V Lucemburku,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Lucemburk

Tel.: (+352) 22 18 46

v Diekirch,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

v Esch-sur-Alzette,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

Poslední aktualizace: 18/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.