Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Druhy trestných činů, za které můžete být odškodněni, jsou násilné znásilnění, nucení mladistvých k prostituci, úmyslné zabití, těžké ublížení na zdraví nebo žhářství ohrožující život.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění můžete získat za jakoukoli újmu utrpěnou v důsledku kteréhokoli z výše uvedených úmyslných násilných trestných činů.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Odškodnění můžete získat, pokud jste příbuzným oběti nebo osobou závislou na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu.  „Závislými osobami“ se rozumí osoby, o které zesnulá osoba pečovala, a osoby, které mají zákonný nárok na to, aby o ně zesnulá osoba pečovala.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Pokud jste příbuzným oběti nebo osobou závislou na oběti, jež přežila trestný čin, nemůžete požadovat odškodnění.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Pokud nejste státním příslušníkem některé ze zemí EU, nemůžete požádat o odškodnění.

Mohu požadovat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

V tomto případě můžete zažádat o odškodnění tak, že poskytnete veškeré potřebné a přiměřené informace a pomoc požadované pro příslušné účely.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, předtím než můžete žádat o odškodnění, musíte nejprve trestný čin oznámit na policii.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Nemusíte nutně počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než můžete podat žádost.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Byl-li pachatel identifikován, měli byste nejdříve požadovat odškodnění od něj.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Na odškodnění máte nárok, i když pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen.  Jako důkaz musíte předložit policejní zprávu.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění musíte podat do jednoho roku od okamžiku, kdy došlo k trestnému činu.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje na:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči v souvislosti se zraněním (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci),
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.),
 • zranění s trvalými následky (např. invaliditi a další trvalá postižení),
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.),
  • ztrátu příležitostí,
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy,
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku,
  • jiné – zcela podle uvážení úředníka odpovědného za vyřízení odškodnění (Caims Officer),

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti – zcela podle uvážení úředníka odpovědného za vyřízení odškodnění.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb,
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci),
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí.

Zcela podle uvážení úředníka odpovědného za vyřízení odškodnění.
– psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela.

Zcela podle uvážení úředníka odpovědného za vyřízení odškodnění.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodné se vyplácí prostřednictvím jednorázové částky, spíše než pravidelně se opakujícího důchodu.  Nicméně úředník odpovědný za vyřízení odškodnění může vydat prozatímní rozhodnutí o přiznání odškodnění a odložit konečné rozhodnutí, přičemž v takovém případě se konečné posouzení zranění lékařem odloží na pozdější dobu.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Úředník odpovědný za vyřízení odškodnění může odškodnění zamítnout nebo snížit, pokud se domnívá, že:

 1. žadatel okamžitě nepodnikl veškeré přiměřené kroky, aby informoval policii nebo jiný orgán či osobu, které úředník odpovědný za vyřízení odškodnění považuje za vhodné, o okolnostech trestného činu pro daný účel, nebo
 2. žadatel nespolupracoval s policií nebo jiným orgánem, aby pohnal pachatele k soudu, nebo
 3. žadatel v souvislosti s žádostí neposkytl úředníkovi odpovědnému za vyřízení odškodnění nebo jinému orgánu či osobě veškerou přiměřenou pomoc, nebo
 4. chování žadatele před událostí, ke které se žádost podává, během ní nebo po ní neopravňuje k plnému odškodnění nebo jakémukoli odškodnění, nebo
 5. povaha žadatele, jak je uvedena v jeho trestních odsouzeních nebo v důkazech dostupných úředníkovi odpovědnému za vyřízení, neopravňuje k plnému odškodnění nebo přiznání jakékoli jiné plné částky, nebo
 6. oběť byla společně či částečně odpovědná za utrpěné zranění, nebo
 7. si to žádá chování, povaha nebo životní styl oběti.

V rámci tohoto systému nebude vyplaceno žádné odškodnění, pokud:

 1. újma způsobená trestným činem vznikla před 1. lednem 2006,
 2. úředník odpovědný za vyřízení odškodnění se domnívá, že pachatel není bez prostředků, nebo není-li prokázáno, že žaloba na náhradu škody neměla příznivého výsledku,
 3. úředník odpovědný za vyřízení odškodnění je toho názoru, že žadatel neposkytl veškerou odpovídající pomoc a informace potřebné pro účely nařízení,
 4. žadatel byl odpovědný za zranění utrpěné následkem trestného činu kvůli provokaci nebo jakémukoli jinému jednání.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace může mít vliv na přiznanou částku.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Jiná než výše uvedená kritéria neexistují.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění se vypočítá na základě diskrečního posouzení.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Žádná platba žadateli nesmí překročit částku dvaceti tří tisíc tří set eur (23 300 EUR) a tato částka nesmí být překročena, pokud se podává více než jedna žádost u jednoho trestného činu.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, očekává se, že ve formuláři danou částku uvedete a můžete získat pokyny k tomu, jak ji vypočítat, nebo k jiným aspektům.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Výše odškodnění, které za ztrátu získáte z jiných zdrojů, může být odečtena z odškodnění vyplaceného daným orgánem.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Úředník odpovědný za vyřízení odškodnění je oprávněn učinit veškerá opatření, která považuje za vhodná pro správu peněz, které mají být přiznány jako odškodnění.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Po hlavním rozhodnutí vám nemůže být přiznáno doplňující či dodatečné odškodnění.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Těmito doklady jsou:

 • plná moc / důkaz o zmocnění nebo příbuzenském vztahu s obětí,
 • úmrtní list oběti,
 • kopie policejní zprávy,
 • kopie soudního rozsudku/rozhodnutí,
 • lékařské zprávy a osvědčení,
 • účty z nemocnice,
 • účty za jiné výdaje (péče, pohřeb),
 • příjem (plat, sociální zabezpečení / finanční podpora),
 • potvrzení o příspěvku (nebo o nepřispění) z jiných zdrojů (pojištění prostřednictvím zaměstnavatele, soukromé pojištění),
 • výpis z trestního rejstříku žadatele,
 • přísežné prohlášení žadatele potvrzující, že neobdržel žádnou náhradu škody od žádného jiného subjektu nebo orgánu, jakékoli další důležité doklady podle okolností.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

V takovém případě se neúčtují žádné správní či jiné poplatky.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Tímto orgánem je úředník Úřadu nejvyššího státního zástupce odpovědný za vyřizování odškodnění.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádosti zasílejte na adresu asistujícího úředníka: Assisting Officer, Department of Justice, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Vaše přítomnost není třeba.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Jeden či dva měsíce, v závislosti na okolnostech.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí nelze napadnout.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Můžete je získat na ministerstvu spravedlnosti nebo na této internetové stránce. https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

http://vso.org.mt/

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, můžete využít právní pomoc.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

http://vso.org.mt/

Poslední aktualizace: 03/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.