Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Za všechny úmyslné násilné trestné činy, tj. útok, hrozby násilím a/nebo hrozby zbraní, vraždu, zabití, loupež a násilné sexuální trestné činy (sexuálně motivovaný trestný čin a znásilnění). Odškodnění lze poskytnout i přeživším příbuzným oběti neúmyslného zabití.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Platba vás má odškodnit za bolest a utrpení a za jakékoli lékařské výdaje, které vám vznikly v souvislosti s léčbou újmy vzniklé během trestného činu, nebo za ztrátu příjmů v důsledku následné pracovní neschopnosti. Nemá vás odškodnit v plné míře, ale jedná se o pevně danou, jednorázovou částku vyplacenou jako příspěvek na náklady v důsledku újmy, kterou jste utrpěli.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, odškodnění můžete získat, pokud jste manžel/ka nebo registrovaný partner / registrovaná partnerka či rodič, dítě, bratr nebo sestra oběti, která zemřela. Můžete mít nárok na odškodnění za zármutek, který jste zakusil/a jako přeživší příbuzný/á, za vzniklé náklady na pohřeb a za ztrátu prostředků na obživu z důvodu ztráty příjmu zesnulé osoby.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldsmisdrijven) může poskytnout odškodnění, pokud daná osoba utrpí psychickou újmu z důvodu, že byla svědkem násilného trestného činu nebo že byla přímo konfrontována s důsledky násilného trestného činu spáchaného na příbuzném.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, za předpokladu, že trestný čin, jehož jste obětí, byl spáchán na nizozemském území.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, z Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy lze poskytnout odškodnění pouze za násilný trestný čin spáchaný na nizozemském území.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ne, k tomu, aby Fond pro odškodnění za násilné trestné činy vaši žádost zpracoval, nemusíte trestný čin nejdříve oznámit policii. V praxi však jeho oznámení a následné vyšetřování hrají důležitou roli při odůvodňování žádosti. Pokud trestný čin oznámen nebyl, musí být možné stanovit hodnověrnost žádosti na základě jiných objektivních prohlášení. „Objektivními“ se zde rozumí informace získané ze spolehlivých, nestranných zdrojů.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne. V určitých případech však Fond pro odškodnění za násilné trestné činy může pokládat za nezbytné pro stanovení hodnověrnosti vaší žádosti vyčkat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ne.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano. Pokud jde o odůvodnění hodnověrnosti, vztahují se na takové žádosti stejné podmínky jako v případech, kdy je pachatel znám.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ano. Svou žádost musíte k Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy podat do deseti let od data, kdy byl trestný čin spáchán. V případě přeživšího příbuzného tato lhůta začíná v den smrti oběti.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.)
  • ztrátu příležitostí
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy)
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku
  • jiné

Platba z Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy není vázána na konkrétní ztráty. Jedná se o pevně danou, jednorázovou částku, která vás má odškodnit za bolest a utrpení a za jakékoli lékařské výdaje, které vám vznikly v souvislosti s léčbou újmy vzniklé během trestného činu, nebo za ztrátu příjmů v důsledku následné pracovní neschopnosti.

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti

Ano.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)
 • ztráta prostředků na obživu či ztráta příležitostí

V případě přeživších příbuzných má platba odškodnit i za bolest a utrpení (obtíže vzniklé v důsledku úmrtí příbuzného), za vzniklé lékařské výdaje, např. za léčbu psychických problémů způsobených úmrtím příbuzného a/nebo za ztrátu příjmů v důsledku následné pracovní neschopnosti. Lze uskutečnit i zvláštní platbu, a to jako odškodnění za náklady na pohřeb a za ztrátu prostředků na obživu z důvodu ztráty příjmů zesnulé osoby.

– psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob/odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela

Ano.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Jednorázově.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

K tomu, abyste byli způsobilí získat platbu od Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy, je důležité, abyste vy sami nebyli shledáni vinnými ze spáchání daného trestného činu. Jinými slovy, nesmíte být pachatelem ani nesmíte být do tohoto trestného činu zapleteni. Pokud jste byli do tohoto trestného činu zapleteni, může Fond pro odškodnění za násilné trestné činy vaši žádost zamítnout nebo snížit částku vypláceného odškodnění.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace nemá žádný vliv na způsobilost k odškodnění za škodu, kterou jste utrpěli.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

 • Museli jste v důsledku trestného činu utrpět vážnou újmu. Za vážnou újmu je pokládáno psychické poškození a/nebo psychická újma, která má vážné dlouhodobé nebo trvalé zdravotní následky.
 • Fond pro odškodnění za násilné trestné činy poskytne odškodnění pouze v případě, že jste za újmu, kterou jste utrpěli, nebyli nebo nebudete odškodněni jinak, např. pachatelem nebo pojišťovnou.
 • Také nelze podat žádost v souvislosti s trestnými činy spáchanými před rokem 1973.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Výše platby obvykle závisí na vážnosti újmy, kterou jste utrpěli, nebo na okolnostech trestného činu.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy definoval šest kategorií újmy, každou s pevnou výší odškodnění. Kategorie 1 opravňuje k platbě ve výši

1 000 EUR a kategorie 6 k platbě ve výši 35 000 EUR.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, pokud se toto odškodnění týká bolesti a utrpení, lékařských výdajů a ztráty příjmů.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, Fond pro odškodnění za násilné trestné činy vám může vyplatit zálohu na odškodnění ve formě předběžné platby. To však pod podmínkou, že žádost splňuje právní požadavky (tj. bylo s jistotou stanoveno, že máte na platbu nárok) a že Fond není schopen rozhodnout s konečnou platností v krátké době. Žádost o zálohu bude zpracována pouze za předpokladu, že ji podáte písemně a vysvětlíte, proč je záloha nezbytná a naléhavá, např. pokud nemáte dostatek finančních prostředků na léčbu újmy, kterou jste utrpěli. Pouhá skutečnost, že jste v obtížné finanční situaci, nepředstavuje dostatečné důvody pro přiznání zálohy.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

O dodatečné odškodnění můžete požádat, pokud se po přijetí rozhodnutí o přiznání odškodnění ukáže, že vaše újma je výrazně závažnější, než se předpokládalo v rozhodnutí o vaší první žádosti. Přeživší příbuzný může podat žádost o dodatečné odškodnění pouze v souvislosti s náklady na pohřeb a ztrátou prostředků na obživu.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • Vyplněný formulář žádosti
 • Kopii průkazu totožnosti
 • Je-li k dispozici: policejní zprávu, rozsudek
 • Veškeré zdravotní informace týkající se újmy
 • Případně další dokumenty požadované ve formuláři

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Nejdéle 26 týdnů.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Můžete do šesti týdnů vznést písemnou námitku k Výboru Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven). Ve své námitce musíte uvést, ve kterých bodech s rozhodnutím nesouhlasíte a proč. Svou námitku můžete poslat na adresu:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: 070-4142000

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Není k dispozici žádná dotovaná právní pomoc. Můžete však získat poradenství a podporu od organizace Podpora obětí v Nizozemsku (Slachtofferhulp Nederland) na webových stránkách https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Podpora obětí v Nizozemsku: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Poslední aktualizace: 18/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.