Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Za které druhy trestných činů mohu získat odškodnění z Fondu odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldsmisdrijven)?

Všechny úmyslné násilné trestné činy, tj. napadení, vyhrožování násilím a/nebo vyhrožování se zbraní, vražda, zabití, násilná loupež a násilné sexuální trestné činy (sexuálně motivované napadení a znásilnění). Odškodnění může být přiznáno také pozůstalým po oběti neúmyslného zabití.

Za jaký typ tělesného zranění mohu od fondu získat odškodnění?

Jedná se o odškodnění za bolest a utrpení (nemajetkovou újmu) a případné finanční ztráty, které jste v důsledku toho utrpěli, jako jsou náklady na léčení tělesného zranění, které jste utrpěli během trestného činu, nebo ztráta výdělku v důsledku pracovní neschopnosti. Výplata není určena na pokrytí všech škod, ale jedná se o pevnou, jednorázovou, nediferencovanou částku, která je vyplácena jako příspěvek na úhradu vzniklé škody.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný nebo osoba závislá na oběti, která zemřela v důsledku trestného činu? Kteří příbuzní nebo vyživované osoby mohou získat odškodnění?

Ano, odškodnění můžete získat, pokud jste manžel/manželka, partner/ka, (registrovaný) partner / (registrovaná) partnerka nebo rodič, dítě, bratr či sestra oběti, která zemřela. Můžete mít nárok na odškodnění za utrpení, které jste jako pozůstalí zažili, za náklady na pohřeb a za ztrátu výživného v důsledku ztráty příjmu zesnulé osoby.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný nebo osoba závislá na oběti, která přežila? Kteří příbuzní nebo vyživované osoby mohou získat odškodnění?

Ano, fond může přiznat odškodnění příbuzným obětí, které utrpěly vážné a trvalé tělesné zranění v důsledku násilného trestného činu. Za příbuzné se považují manžel/manželka, (registrovaný) partner / (registrovaná) partnerka, rodič, dítě, bratr nebo sestra zemřelé osoby.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem byl svědkem trestného činu?

Ano, fond může přiznat odškodnění, pokud osoba utrpěla psychickou újmu v důsledku toho, že byla svědkem úmyslného násilného trestného činu nebo byla přímo konfrontována s následky úmyslného násilného trestného činu (neplatí pro neúmyslné zabití). Pro nárok na odškodnění je nutné prokázat, že v důsledku trestného činu došlo k vážné psychické újmě. To vyžaduje diagnózu stanovenou kvalifikovaným lékařem.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem občanem země EU?

Ano, pokud byl trestný čin, jehož jste obětí, spáchán na nizozemském území. Státní příslušnost oběti není relevantní.

Mohu požadovat odškodnění od této země, pokud zde žiji nebo odtud pocházím (je to země mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych žádal o odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, fond může přiznat odškodnění pouze v důsledku násilného trestného činu spáchaného na nizozemském území.

Musím trestný čin nejprve nahlásit policii, abych mohl žádat o odškodnění?

Ne, k tomu, aby fond vaši žádost zpracoval, není nutné, abyste trestný čin oznámili policii. V praxi však při odůvodňování žádosti hraje důležitou roli oznámení trestného činu a následné trestní vyšetřování. Pokud trestný čin nebyl oznámen, musí být možné prokázat věrohodnost tvrzení na základě jiných objektivních tvrzení. „Objektivní“ zde znamená informace získané ze spolehlivých a nestranných zdrojů.

Musím před podáním žádosti vyčkat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení?

V některých případech však může fond považovat za nezbytné vyčkat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení, aby zjistil věrohodnost vašeho nároku.

Musím nejprve požadovat náhradu škody po pachateli – pokud byl identifikován?

Ne.

Pokud pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen, mohu mít nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu svého nároku?

Ano. Pokud jde o doložení věrohodnosti, podléhají tyto žádosti stejným podmínkám jako v případech, kdy je pachatel znám.

Existuje nějaká lhůta, ve které musím požádat o odškodnění?

Ano. Žádost musíte fondu předložit do 10 let od spáchání trestného činu. V případě pozůstalého příbuzného začíná tato lhůta běžet ode dne úmrtí oběti.

Na jaké ztráty a výdaje se vztahuje odškodnění?

Platba z fondu není vázána na konkrétní ztráty. Jedná se o pevně stanovenou, jednorázovou, nediferencovanou částku, jejímž účelem je odškodnit bolest a utrpení (nemajetkovou újmu) a veškeré finanční ztráty, které v důsledku toho utrpíte, jako jsou náklady na léčení tělesného zranění, které jste utrpěli během trestného činu, nebo ztráta výdělku v důsledku následné pracovní neschopnosti.

V případě pozůstalých je platba určena také jako odškodnění za bolest a utrpení (stres způsobený úmrtím příbuzného), za vzniklé léčebné výlohy, např. za léčbu psychických problémů způsobených úmrtím příbuzného, a/nebo za ztrátu výdělku v důsledku následné pracovní neschopnosti. Samostatná platba může být rovněž vyplacena jako náhrada nákladů na pohřeb a ztráta výživného v důsledku ztráty příjmu zemřelé osoby.

Vyplácí se odškodnění jednorázově nebo v měsíčních splátkách?

Jednou platbou.

Jakým způsobem by mohlo mé vlastní chování v souvislosti s trestným činem, můj trestní rejstřík nebo nespolupráce během procesu žádosti ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo částku, kterou obdržím?

Abyste měli nárok na platbu z fondu, je důležité, abyste se sami nedopustili trestného činu. Jinými slovy jste nesměli být pachatelem nebo se sami podílet na trestném činu. Pokud jste se podíleli na trestném činu, může fond vaši žádost zamítnout nebo snížit výši vyplaceného odškodnění.

Jakým způsobem může moje finanční situace ovlivnit šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace nemá vliv na váš nárok na odškodnění za škodu, kterou jste utrpěli.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit moji šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

  • V důsledku trestného činu vám musela být způsobena vážná újma. Za vážnou újmu se považuje tělesné zranění a/nebo psychická újma, která má závažné dlouhodobé nebo trvalé zdravotní následky.
  • Fond přizná odškodnění pouze v případě, že škoda, která vám vznikla, nebyla nebo nebude nahrazena jiným způsobem, např. náhradou škody, kterou vyplácí pachatel nebo pojišťovna. Před podáním žádosti na fond se však nemusíte nejprve snažit vymáhat škodu po pachateli nebo pojišťovně. Různé postupy mohou probíhat současně.
  • Rovněž není možné podat žádost týkající se trestných činů spáchaných před 1. lednem 1973.

Jak se bude určovat výše odškodnění?

Výše odškodnění se odvíjí od závažnosti újmy, kterou jste utrpěli, nebo od okolností trestného činu.

Je stanovena minimální či maximální částka, kterou lze udělit?

Fond definoval šest kategorií újmy, z nichž každá má stanovenou výši náhrady. V kategorii 1 mají oběti nárok na platbu ve výši 1 000 EUR a v kategorii 6 na platbu ve výši 35 000 EUR.

Mám ve formuláři žádosti uvést částku? Pokud ano, dostanu nějaké pokyny, jak ji vypočítat, nebo další aspekty?

Ne.

Bude od odškodnění vypláceného úřadem či orgánem odečteno odškodnění, které jsem obdržel z jiných zdrojů (např. od zaměstnavatele nebo ze soukromého pojištění)?

Ano, pokud se tato náhrada týká nemajetkové újmy, nákladů na léčení a ztráty na výdělku.

Mohu dostat zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, fond vám může vyplatit zálohu na odškodnění ve formě předběžné platby. Podmínkou je, že žádost splňuje zákonné požadavky (tj. bylo s jistotou prokázáno, že máte nárok na platbu) a fond nemůže v krátké době přijmout konečné rozhodnutí. Žádost o zálohu bude vyřízena pouze v případě, že o ni požádáte písemně a vysvětlíte, proč je záloha nutná a naléhavá, např. pokud nemáte dostatek finančních prostředků na léčbu úrazu, který jste utrpěli. Pouhá skutečnost, že jste v tíživé finanční situaci, není dostatečným důvodem pro přiznání zálohy.

Mohu po vydání hlavního rozhodnutí získat doplňkové nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršení zdravotního stavu atd.)?

Další žádost můžete podat, pokud se po obdržení rozhodnutí o přiznání odškodnění ukáže, že vaše tělesné zranění je podstatně závažnější než to, na jehož základě bylo vydáno rozhodnutí o vaší první žádosti. Pozůstalý příbuzný může rovněž podat dodatečnou žádost o náhradu nákladů na pohřeb a ztrátu výživného.

Jaké podklady musím k žádosti přiložit?

  • vyplněný formulář žádosti
  • kopii dokladu totožnosti
  • pokud je k dispozici: policejní zprávu, rozsudek
  • veškeré lékařské informace týkající se tělesného zranění
  • případně další dokumenty požadované ve formuláři

Je třeba při přijetí a zpracování žádosti uhradit administrativní nebo jiné poplatky?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních případech)?

Fond odškodnění za násilné trestné činy

Kam mám zaslat žádost (ve vnitrostátních případech)?

Fondu odškodnění za násilné trestné činy

Musím být přítomen během řízení a/nebo při rozhodování o mém nároku?

Ne.

Za jak dlouho (přibližně) obdržím od úřadu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Nejvýše za 26 týdnů, ale obvykle dříve.

Pokud nejsem s rozhodnutím úřadu spokojen, jak ho mohu napadnout?

Do 6 týdnů můžete podat fondu písemnou námitku. Pokud s rozhodnutím o námitce nesouhlasíte, můžete podat odvolání k nizozemskému správnímu soudu.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Veškeré formuláře a další informace naleznete na webových stránkách fondu.

Existuje nějaká speciální linka pomoci nebo webová stránka, kterou mohu použít?

Navštivte webové stránky Fondu odškodnění za násilné trestné činy.

Telefonní číslo fondu je: 070 4142000

Mohu získat právní pomoc (pomoc právníka) při přípravě žádosti?

Oběti nemají nárok na právní pomoc advokáta při podání žádosti do fondu. Pokud však potřebujete pomoc s podáním žádosti, je vám k dispozici bezplatná podpora od organizace Victim Support Netherlands (Slachtofferhulp Nederland) .

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci s žádostí o odškodnění?

Pokud potřebujete pomoc s podáním žádosti o odškodnění, organizace Victim Support Netherlands vám může poskytnout bezplatnou podporu.

Poslední aktualizace: 26/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.