V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Systém Severního Irska pro odškodnění za újmu způsobenou trestným činem má odškodňovat nevinné oběti násilné trestné činnosti v Severním Irsku. Systém odškodnění je určen k náhradě majetkové újmy.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Můžeme přiznat odškodnění za duševní nebo fyzickou újmu v důsledku násilného trestného činu a sexuálního nebo fyzického napadení.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, můžeme přiznat odškodnění příbuznému oběti nebo osobě závislé na oběti, jež zemřela v důsledku násilného trestného činu.

Způsobilým příbuzným je manžel/manželka nebo registrovaný partner / registrovaná partnerka zemřelé osoby, rodič zemřelé osoby a dítě zemřelé osoby.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, příbuzný oběti trestného činu může získat odškodnění za duševní újmu, pokud oběť násilný trestný čin přežila.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, odškodnění lze přiznat státním příslušníkům všech států.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Můžeme posuzovat pouze ty žádosti o odškodnění, které se týkají nároků vzniklých v Severním Irsku.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Systém vyžaduje, aby všichni žadatelé trestný čin oznámili policii neprodleně, jakmile je to prakticky proveditelné.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, žádost by však měla být podána dvou let od data příslušné události.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ne, nemusíte.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, nárok na odškodnění vám však vzniká i v případě, že pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen. Žadatel však musí oznámit všechny příslušné okolnosti trestného činu policii a spolupracovat při vyšetřování.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost by měla být podána dvou let od data incidentu.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péče, rekonvalescence)
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péče a pomoc, dočasná a trvalá péče, dlouhodobá rehabilitace, úpravy bydlení, zvláštní pomůcky atd.)
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
 • ušlý výdělek v době lékařského ošetření a po něm (také ušlý příjem a ztráta schopnosti vydělávat nebo snížení prostředků na živobytí atd.)
 • ztráta příležitostí
 • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky či soudní výlohy
 • odškodnění za odcizený či poškozený osobní majetek
 • jiné

Služby pro odškodňování posoudí přiznání odškodnění za ztrátu nebo škodu na majetku nebo náklady na pomůcky spojené s léčbou zranění, náklady na péči, speciální vybavení, úpravy ubytování žadatele, poplatky spojené s řízením u ochranného soudu, náklady spojené se správou záležitostí žadatele v důsledku nedostatečné duševní způsobilosti. Ušlý výdělek nebo ztráta výdělečné schopnosti.

– na psychickou (morální) újmu:

duševní útrapy,

 • bolest a utrpení oběti.

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb,
 • náklady na zdravotní péči (např. terapie pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péče, rehabilitace),
 • ztráta prostředků na obživu či ztráta příležitostí.

Služby pro odškodňování uhradí přiměřené náklady na pohřeb. Způsobilý příbuzný může mít nárok na přiznání odškodnění za ztrátu blízké osoby.

– na psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob/odškodnění pozůstalých, pokud oběť zemřela.

Způsobilý příbuzný může mít nárok na přiznání odškodnění za psychické onemocnění.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se obvykle vyplácí jako jednorázová platba.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Nárok může být snížen nebo nemusí být přiznáno žádné odškodnění, pokud chování žadatele přispělo k předmětné události, žadatel má záznam v rejstříku trestů a jeho odsouzení dosud není zahlazeno a žadatel nespolupracuje s policií nebo se službami pro odškodňování.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Finanční situace nebude mít žádný vliv.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění by mohlo být ovlivněno, pokud by z přiznaného odškodného mohl mít prospěch útočník.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění se vypočítá podle sazebníku druhů újmy, který je součástí systému.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální odškodnění za újmu činí 1 000 GBP a maximální odškodnění za újmu činí 250 000 GBP. Není stanovena žádná maximální hranice celkové částky odškodnění, kterou lze přiznat.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne, od žadatele se neočekává, že částku uvede, očekává se, že nám sdělí, jaké druhy újmy utrpěl.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Soukromé pojištění nemá na výši vyplaceného odškodnění vliv. Od případného odškodnění však bude odečtena soudem nařízená náhrada škody a náhrada škody přiznaná v občanskoprávním řízení.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zálohu lze vyplatit, pokud neexistují žádné pochybnosti týkající se odpovědnosti.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršujícího se zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano, případ může být znovu otevřen, pokud došlo k takové podstatné změně zdravotního stavu oběti, že by došlo k bezpráví, pokud by mělo nadále platit původní posouzení.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Vyplněný formulář žádosti. Služby pro odškodňování žadatele osloví, pokud budou zapotřebí další informace, například údaje o zaměstnání a příjmech.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Žádné správní nebo jiné poplatky nejsou účtovány.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Systém Severního Irska pro odškodnění za újmu způsobenou trestným činem (The Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne, nemusíte.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Průměrná doba potřebná k přijetí prvního rozhodnutí je 11 měsíců a pro přezkumné rozhodnutí šest měsíců.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Žadatel má právo na přezkum a opravný prostředek.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Na našich webových stránkách http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm.

Existuje zvláštní telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Adresa naší webové stránky je http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm.

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

V rámci systému odškodnění za újmu způsobenou trestným činem není právní pomoc k dispozici. Můžete pověřit advokáta, aby vám s nárokem na odškodnění v trestním řízení pomohl.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Pomoc v rámci procesu odškodňování může žadateli poskytnout organizace Victim Support NI.

Poslední aktualizace: 15/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.