Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění je možné získat za druhy trestných činů, které jsou označovány jako „násilné“. Trestné činy, které mají za následek trvalou invaliditu, dočasnou či celkovou pracovní neschopnost trvající alespoň 30 dní nebo smrt; pokud je následkem trestného činu značné narušení životní úrovně nebo kvality života oběti nebo, v případě smrti oběti, osob (blízkým příbuzným), které jsou na oběti finančně závislé nebo za ně oběť má odpovědnost a které nezískaly náhradu škody od pachatele.

Například: Vražda, těžké ublížení na zdraví, znásilnění, sexuální zneužívání nezletilých, domácí násilí nebo vážné ublížení na zdraví, které je následkem trestného činu loupeže.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

 • škoda na majetku / majetková újma: včetně ztrát způsobených trestným činem (například náklady na nemocniční péči, konzultace, léky atd.) a dávek, které již oběť nepobírá (například mzda, která jí během pracovní neschopnosti přestala být vyplácena). Odškodnění za způsobené újmy mohou získat jak přímé, tak nepřímé oběti.
 • Psychická nebo citová újma: přestože této újmě nelze připsat finanční hodnotu, lze za ni získat finanční odškodnění (například újma, která narušuje kvalitu života, důstojnost, dobrou pověst, újma zahrnující fyzickou bolest, psychické obtíže nebo citovou újmu). Odškodnění za způsobenou psychickou nebo citovou újmu mohou získat pouze přímé oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, finanční pomoc může být přiznána blízkým příbuzným, kteří jsou finančně závislí na přímé oběti násilného trestného činu, která zemřela v přímém následku úmyslného násilného jednání, nebo blízcí příbuzní, za které měla taková oběť odpovědnost.

Příbuzní, kteří měli nárok na výživu poskytovanou obětí před její smrtí, mohou mít nárok na odškodnění: například manžel/manželka nebo bývalý manžel/bývalá manželka, rodiče, děti, sourozenci, tety a strýcové, za určitých okolností i nevlastní otec/matka a nesezdaní partneři obou pohlaví, kteří s obětí žili více než dva roky za obdobných podmínek jako sezdané páry.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Nepřímé oběti (blízcí příbuzní) násilných trestných činů mohou odškodnění získat pouze v případě smrti přímé oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Vnitrostátní nebo zahraniční oběti, kterým byly přímo následkem násilného činu spáchaného na území Portugalska, na palubě portugalské lodi či portugalského letadla způsobeny vážné újmy, mohou získat odškodnění za předpokladu, že jsou splněny určité právní požadavky.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit namísto toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Žádost o odškodnění:

a) Oběti trestných činů spáchaných mimo území Portugalska proti portugalským státním příslušníkům nebo občanům EU, které mají své obvyklé bydliště na území Portugalska:

Oběti násilných trestných činů, včetně domácího násilí, spáchaného mimo vnitrostátní území, jejichž obvyklé bydliště je umístěno na území Portugalska, mohou mít nárok na odškodnění od státu, na jehož území byla újma způsobena. V takovém případě je za ověření, zda má žadatel právo na odškodnění ve státě, na jehož území byla újma způsobena, odpovědná Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC).

b) Oběti trestných činů v jiném členském státě EU, které mají své obvyklé bydliště v tomto členském státě a které požádají o přiznání zálohy na odškodnění od portugalského státu:

Pokud žadatelé o odškodnění, kteří mají obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, požádali příslušný orgán členského státu, ve kterém mají obvyklé bydliště, o přiznání zálohy na odškodnění od portugalského státu, může být tato žádost příslušným orgánem členského státu, ve kterém má žadatel obvyklé bydliště, přeposlána Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti, která následně rozhodne o přiznání odškodnění, o čemž dotčený příslušný orgán vyrozumí.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Není povinné trestný čin oznamovat donucovacím orgánům. Nicméně orgány se o tom, že se trestný čin stal, dozví a vyšetřování zahájí, pouze pokud bylo podáno trestní oznámení.

Pokud je oběť mladší 16 let, nemůže trestní oznámení podat sama. Oznámení musí být podáno jejími zákonnými zástupci.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost o odškodnění?

Před podáním žádosti není nutné čekat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení. Komise pro ochranu obětí trestné činnosti musí být kontaktována do jednoho roku od spáchání trestného činu.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Není nutné nejprve požadovat odškodnění od pachatele.

I kdyby v rámci trestního řízení nebo mimo něj nebyl uplatněn občanskoprávní nárok na odškodnění z důvodů, které lze přičíst žadateli (například kvůli tomu, že neuplatnil nárok na odškodnění u soudu nebo ho vzal zpět), stále lze nárok na odškodnění uplatnit, přestože bude ponížen o polovinu maximální částky zálohy, která může být státem prostřednictvím Komise pro ochranu obětí trestné činnosti přiznána.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

I v případě, že je totožnost pachatele násilných činů neznámá nebo pachatel nemůže být obžalován a odsouzen z jiného důvodu, je oběť oprávněna získat od státu zálohu na odškodnění prostřednictvím Komise pro ochranu obětí trestné činnosti.

K žádosti, která má být podána ke Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti a ve které je žádáno o přiznání zálohy na odškodnění, musí být přiloženy dokumenty, které doloží tvrzené skutečnosti, zejména popis způsobené škody, pracovní neschopnost, zdravotní dokumentace atd.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ano. Zpravidla se o odškodnění žádá v rámci trestního řízení. Oběť musí do konce vyšetřování policii nebo státnímu zastupitelství oznámit, že má v úmyslu žádat o odškodnění, například v rámci podání výpovědi. Když oběť obdrží oznámení o obžalobě obviněného, má 20denní lhůtu, během níž může žádost podat.

Žádost o odškodnění nebo zálohu na odškodnění musí oběť ke Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti podat do jednoho roku od spáchání trestného činu. Pokud byla oběť v okamžiku spáchání trestného činu nezletilá, může o přiznání zálohy na odškodnění od státu žádat až jeden rok před dosažením zletilosti nebo přiznáním plné svéprávnosti.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Bude se odškodnění například vztahovat na:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci),
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.),
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení),
  • ušlý zisk za dobu léčby a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.),
  • ztrátu příležitostí,
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla ke vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy,
  • odškodnění za ukradený či poškozený osobní majetek.

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb,
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci),
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Záloha na odškodnění oběti domácího násilí se zpravidla poskytuje ve formě měsíční platby po dobu 6 měsíců, kterou lze prodloužit o dalších 6 měsíců. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech zvláštní potřeby a nedostatku prostředků k živobytí může být vyplacena v jediné splátce.

V případě násilné trestné činnosti je záloha na odškodnění oběti trestné činnosti poskytnuta v jediné splátce, která může být poskytnuta formou roční platby.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou obdržím?

Výši odškodnění, která může být přiznána, může Komise snížit nebo odškodnění zamítnout na základě chování oběti před spácháním trestných činů, během něj či po něm nebo na základě jejích styků s pachatelem nebo jeho okolím nebo pokud je chování oběti v rozporu se smyslem pro spravedlnost a veřejným pořádkem.

Pokud však jde o snížení nebo zamítnutí odškodnění, chování oběti nebo žadatele není podstatné, byla-li škoda způsobena pozemním motorovým vozidlem nebo pokud se v konkrétních případech uplatní pravidla týkající se pracovních úrazů nebo úrazů ve službě.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Při rozhodování o poskytnutí zálohy na odškodnění a při stanovení výše odškodnění se vezme v úvahu následující:

 • značné narušení životní úrovně nebo kvality života, pokud jde o násilné trestné činy,
 • závažné finanční strádání oběti, pokud jde o trestné činy domácího násilí.

V případě násilných trestných činů jsou rovněž brány v úvahu veškeré částky, které oběť získá z jiných zdrojů, konkrétně od pachatele nebo ze zdrojů sociálního zabezpečení, to se však v zásadě netýká částek, které jsou získány ze soukromého životního pojištění nebo úrazového pojištění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Rozhodnutí o odškodnění vezme v úvahu i to, že náhrada škody nebyla získána v rámci trestního řízení vedeného proti pachateli, nebo pokud je pravděpodobné, že pachatel odškodnění neposkytne a neexistuje jiný zdroj účinné nebo dostatečné náhrady škody.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítává?

V případě obětí násilných trestných činů se výše odškodnění vypočítává v souladu s principy spravedlnosti a s ohledem na částky, které již oběť obdržela z jiných zdrojů (například od pachatele nebo v rámci sociálního zabezpečení).

V případě žádosti o náhradu ušlého zisku (částky, které oběti přestaly být vypláceny) vezme Komise pro ochranu obětí trestné činnosti v úvahu přiznání oběti k dani z příjmu za poslední 3 roky před spácháním trestných činů. . Pokud oběť zemře, za rozhodné se považuje daňové přiznání žadatele (blízkého příbuzného), nebo pokud daňové přiznání nemá, je výpočet odškodnění založen na příjmu, který nepřesahuje zaručenou měsíční minimální mzdu.

Konkrétně, pokud jde o případy domácího násilí, určí Komise pro ochranu obětí trestné činnosti výši odškodnění v souladu s principy spravedlnosti. Jedním z rozhodných kritérií pro přiznání zálohy na odškodnění pro oběti domácího násilí je to, že oběť následkem trestné činnosti vážně finančně strádá. Z toho důvodu musí být oznámeny veškeré změny týkající se finanční nebo rodinné situace.

Částky, které oběť obdržela na základě soukromého životního pojištění nebo úrazového pojištění, se vezmou v úvahu při rozhodování o výši odškodnění na základě principů spravedlnosti.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Pokud oběť podá ke Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti žádost o přiznání zálohy na odškodnění, musí mimo jiné uvést, o jakou částku odškodnění žádá.

Pokud jde o případy obětí násilné trestné činnosti, maximální částka, kterou každá oběť může získat v případě smrti nebo vážného zranění, je 34 680 EUR.

V případě smrti nebo vážného zranění několika osob následkem stejného trestného činu je záloha na odškodnění omezena na maximální částku 30 600 EUR pro každou osobu a zároveň nemůže celkově přesáhnout částku 91 800 EUR.

Pokud je záloha vyplacena formou roční platby, je maximální limit této částky 4 080 EUR. Pokud se oběťmi stejného trestného činu stalo několik osob, celková částka nesmí překročit 12 240 EUR.

Pokud jde o trestné činy domácího násilí, částka, která může být přiznána, nesmí překročit měsíční ekvivalent zaručené minimální měsíční mzdy po dobu 6 měsíců (kterou lze prodloužit o dalších 6 měsíců). Pokud jde o případy zvláštní finanční potřeby, o přiznání poskytnutí zálohové platby na odškodnění může být zažádáno i před ukončením vyšetřování (instrução) zvláštních okolností, pokud nebyly oznámeny změny výše částek, které mají být přiznány.

*Hodnoty z roku 2019

Očekává se ode mě, že ve formuláři žádosti uvedu částku? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, tento údaj musí být ve formuláři uveden.

Pokud jde o případy odškodnění jiným členským státem Evropské unie, kdy tento členský stát podal žádost o přiznání odškodnění ke Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti a za předpokladu, že žadatel má obvyklé bydliště v Portugalsku, informuje Komise pro ochranu obětí trestné činnosti žadatele o tom, jak vyplnit žádost o odškodnění a požadované podpůrné dokumenty.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

V případě poskytnutí platby nebo odškodnění, kterým oběť jakýmkoli způsobem získá účinnou náhradu nebo odškodnění za svou újmu, Komise pro ochranu obětí trestné činnosti bude požadovat, aby částečně nebo celkově vyplacené částky vrátila zpět.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Záloha může být poskytnuta za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

a) Pro oběti násilných trestných činů:

 • trestný čin se stal na území Portugalska nebo se stal mimo území Portugalska, ale byl namířený proti portugalským občanům nebo občanům členských států EU, za předpokladu, že nemají nárok na odškodnění ve státě, na jehož území se trestný čin stal,
 • následkem trestného činu byla oběť v dočasné pracovní neschopnosti po dobu alespoň 30 dnů nebo zemřela,
 • trestným činem bylo způsobeno závažné narušení života oběti nebo značné narušení kvality jejího života, přičemž tyto dva požadavky jsou kumulativní,
 • náhrada způsobených újem nebyla poskytnuta z jiných zdrojů – buď od pachatele, nebo z vlastního pojištění,
 • na oběť se nevztahují výjimky uvedené v zákoně a zejména nebylo chování oběti před trestným činem, během něj a po něm v rozporu se smyslem pro veřejný pořádek a spravedlnost.

b) Pro oběti trestných činů domácího násilí:

 • pokud jste se stali obětí fyzického nebo psychického týrání, včetně tělesných trestů, zbavení svobody nebo sexuálních trestných činů, bez ohledu na to, zda se tak dělo opakovaně,
 • pokud byl trestný čin spáchán proti nezletilému, v přítomnosti nezletilého, ve sdílené domácnosti nebo v domácnosti oběti nebo
 • pokud osobní údaje, včetně obrazových a zvukových údajů, které mají dopad na soukromí jedné z obětí, byly sdíleny na internetu nebo byly jiným způsobem sdíleny s širokou veřejností bez ohledu na souhlas oběti a
 • pokud oběť následkem trestného činu vážně finančně strádá a
 • trestný čin se stal na území Portugalska nebo se stal mimo území Portugalska, ale byl namířený proti portugalským občanům nebo občanům členských států EU, za předpokladu, že nemají nárok na odškodnění ve státě, na jehož území se trestný čin stal (Komise pro ochranu obětí trestné činnosti musí tyto okolnosti ověřit),
 • na oběť se nevztahují výjimky uvedené v zákoně a zejména chování oběti nebylo před trestným činem, během něj a po něm v rozporu se smyslem pro veřejný pořádek a spravedlnost.

Bez ohledu na to, zda je trestný čin násilným trestným činem nebo trestným činem domácího násilí, předtím než Komise pro ochranu obětí trestné činnosti učiní závěr ohledně posouzení, zda bude odškodnění přiznáno, je možné okamžitě v případě zjevné finanční potřeby získat částku ve formě odškodnění, o kterém bude rozhodnuto později.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti může podle svého uvážení rozhodnout ve věcech, ve kterých se objeví nové skutečnosti v již rozhodnutých věcech nebo zvláštní okolnosti, které se odchylují od pravidel (která Komise sama již dříve vypracovala) ohledně výše odškodnění přiděleného s ohledem na různé druhy okolností.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

a) formulář státního odškodnění obětí násilných trestných činů

Požadované dokumenty:

 • kompletně vyplněný formulář žádosti,
 • uvedení výše požadovaného odškodnění,
 • daňové přiznání s uvedením příjmu oběti (nebo žadatele, pokud není přímou obětí trestného činu) za rok předcházející trestnému činu, za rok, ve kterém se trestný čin stal, a za rok po spáchání trestného činu,
 • výpis z trestního spisu týkající se dotčené věci s kopií rozsudku s vyznačením data, kdy nabyl právní moci,
 • procesní plnou moc, pokud je žádost podána zástupcem,
 • jmenování právního zástupce v případě automaticky jmenovaného zástupce.

b) formulář státního odškodnění obětí trestných činů domácího násilí

Požadované dokumenty:

 • kompletně vyplněný formulář žádosti,
 • uvedení výše požadovaného odškodnění,
 • stav oběti nebo stav zvláště zranitelné oběti,
 • kopii policejní zprávy nebo trestního oznámení,
 • pokud je oběti poskytnuto útočiště, zprávu týkající se její finanční, sociální a rodinné situace.

Je třeba uhradit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne. Žádost je osvobozena od hrazení jakýchkoli nákladů nebo výdajů obětí a dokumenty a osvědčení, které je nezbytné k žádosti přiložit, lze také získat zdarma.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC) je orgánem Ministerstva spravedlnosti odpovědným za rozhodování o žádostech o odškodnění státem podaných oběťmi násilných trestných činů a oběťmi domácího násilí ve vnitrostátním řízení.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Ke Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti (viz předchozí odpověď)

Sídlo a kontakty:

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes)

 • Adresa: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisboa
 • Tel.: (+351) 21 322 24 90
 • Fax: (+351) 21 322 24 91
 • Email: correio.cpvc@sg.mj.pt

Provozní doba:

 • Pondělí až pátek 9:30 – 12:30; 14:00 – 16:30

Více informací naleznete na internetových stránkách https://cpvc.mj.pt/

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Není nutné, aby oběť byla během rozhodovacího řízení přítomna, s výjimkou případů, kdy Komise pro ochranu obětí trestné činnosti přítomnost oběti považuje za nezbytnou.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Po doručení žádosti o odškodnění má Komise pro ochranu obětí trestné činnosti jednoměsíční lhůtu na to, aby žádost analyzovala a přijala nezbytná opatření. O přiznání odškodnění a jeho výši Komise pro ochranu obětí trestné činnosti rozhodne ihned po uplynutí této jednoměsíční lhůty.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, mohu ho napadnout?

Ano. Pokud se žadatel domnívá, že rozhodnutí Komise pro ochranu obětí trestné činnosti je chybné, může do 15 dnů zaslat Komisi stížnost. Prostřednictvím žádosti žadatel uvede, na jakém základě žádost podává, a předloží veškeré důkazy, které považuje za vhodné.

Komise má dále 30denní lhůtu, aby stížnost přezkoumala a rozhodla o ní, přičemž může napadený úkon potvrdit, zrušit, anulovat, doplnit nebo nahradit.

Pokud není žadatel s rozhodnutím o stížnosti spokojen, může toto rozhodnutí napadnout u správního soudu.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Na internetových stránkách Komise pro ochranu obětí trestné činnosti: https://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Existují dva formuláře: jeden pro oběti násilných trestných činů a jeden pro oběti trestných činů domácího násilí.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC): https://cpvc.mj.pt/. https://cpvc.mj.pt/.

Portugalské sdružení na podporu obětí (Associação Portuguesa de apoio à Vítima, APAV): http://www.apav.pt/.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Stát zajistí, aby v případě násilných trestných činů nebo trestných činů domácího násilí měly oběti přístup k právnímu poradenství, a pokud to bude nezbytné, i k následné bezplatné právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC):

 • osobně – Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabon, od pondělí do pátku, od 9:30 do 12:30 a od 14:00 do 16:30,
 • poštou, prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách Komise,
 • emailem: correio.cpvc@sg.mj.pt;
 • online, vyplněním formuláře pro oběti násilných trestných činů nebo oběti trestných činů domácího násilí (https://cpvc.mj.pt/),
 • telefonicky: (+351) 213 222 490, hovory zpoplatněné sazbou za pevnou linku, od 9:30 do 12:30 a od 14:00 do 16:30.

Portugalské sdružení na podporu obětí (APAV):

 • telefonní linka na podporu obětí: (+351) 116 006 (od 9:00 do 21:00 v pracovní dny);
 • online, prostřednictvím stránek sdružení: http://www.apav.pt/ (dostupné v portugalštině, angličtině, ruštině, čínštině) nebo na internetových stránkách http://infovitimas.pt/pt/app/
 • služba tlumočníka do znakového jazyka prostřednictvím videa/SERV IIN – prostřednictvím videohovoru (+351 12 472), od 10:00 do 18:00 v pracovní dny.

Komise pro občanství a rovnost žen a mužů (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

 • Informační služba pro oběti domácího násilí (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (poskytuje informace o právech obětí a o zdrojích, které jsou dostupné na vnitrostátním území a kde může být poskytnuta psychologická a sociální podpora a právní informace) – telefonicky: (+351) 800 202 148 (bezplatná, anonymní a důvěrná služba dostupná nepřetržitě).
Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.