V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

O odškodnění můžete požádat v případě, že jste nevinnou obětí násilného trestného činu nebo pokud v důsledku násilného trestného činu zemřela vám blízká osoba. Příloha B v systému vyjmenovává, co pro účely systému je a není násilným trestným činem. Odškodnění mohou získat i osoby, které utrpěly újmu, když podstoupily výjimečné a odůvodněné riziko, aby zabránily trestnému činu nebo aby omezily rozsah trestného činu, a to včetně zadržení podezřelého pachatele.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Můžete požádat o odškodnění za:

 • duševní nebo fyzickou újmu,
 • pohlavní nebo fyzické zneužití,
 • úmrtí v důsledku nehody nebo úrazu.

Ne všechny žádosti o odškodnění budou úspěšné; musíte splňovat podmínky způsobilosti stanovené programem.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Jste-li blízkým příbuzným osoby, která zemřela v důsledku svých zranění, můžete být způsobilí podat žádost o odškodnění. Abyste mohli takovou platbu získat, musíte být podle systému tzv. „způsobilý příbuzný“.

Způsobilý příbuzný je osoba, která v době smrti zemřelého byla:

 • manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem / registrovanou partnerkou zemřelé osoby a žila s ní ve společné domácnosti,
 • partnerem/partnerkou zemřelé osoby (nikoli manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem / registrovanou partnerkou), který/která s danou osobou žil/žila ve společné domácnosti, a to nepřetržitě po dobu nejméně dvou let bezprostředně před datem úmrtí,
 • osobou, která by splnila podmínky uvedené v předcházejících odrážkách, ale nežila se zemřelou osobou z důvodu vlastního špatného zdravotního stavu či nemohoucnosti nebo špatného zdravotního stavu či nemohoucnosti zemřelé osoby,
 • manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem / registrovanou partnerkou zemřelé osoby, který/která byl/byla na zemřelé osobě finančně závislý/závislá,
 • rodičem zemřelé osoby nebo
 • dítětem zemřelé osoby.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Můžete být způsobilí podat žádost z důvodu duševní újmy, pokud jste byli svědkem a byli přítomni události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby v důsledku násilného trestného činu. Způsobilí můžete být i v případě, že jste byli přítomni situaci bezprostředně po události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby.

Pokud žádáte o platbu, protože jste byli svědkem události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby, nebo jste byli přítomni situaci bezprostředně po takové události, je podmínkou, aby u vás v důsledku toho došlo k duševní újmě. Budeme potřebovat lékařské důkazy od psychiatra nebo klinického psychologa, které to potvrdí.

Příbuzní, kteří pravděpodobně budou uznáni za způsobilé, jsou uvedeni výše.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Způsobilí pro platbu z tohoto systému odškodnění budete pouze v případě, že splňujete jeden z požadavků týkajících se bydliště, státní příslušnosti nebo jiných požadavků odstavce 10. Znamená to, že ke dni události musíte mít obvyklý pobyt ve Spojeném království nebo musí být splněna jedna z podmínek, které systém stanoví v odstavcích 11 nebo 13.

Způsobilí pro účely odškodnění budete i v případě, že jste státním příslušníkem členského státu Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo úmluvy Rady Evropy o odškodňování obětí násilných trestných činů. Zvláštní ustanovení se vztahují na potenciální oběti obchodování s lidmi a na osoby, které podaly žádost o azyl.

Úplné znění kritérií uvádí odstavec 10 systému.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Odškodnění se v rámci systému vyplácí za události, k nimž dojde ve Velké Británii (Skotsko, Anglie a Wales).

Máte-li bydliště ve Spojeném království a utrpěli jste újmu v důsledku násilného trestného činu v jiné zemi, která je součástí Evropské unie (EU), můžeme vám pomoci požádat o odškodnění od této země. Obraťte se na náš asistenční tým pro EU na tel. čísle +44 0300 003 3061 nebo zašlete e-mail na adresu eucat@cica.gov.uk.

Pokud jste byli zraněni mimo území Evropské unie, můžete podat žádost v rámci obdobného systému provozovaného dotčenou zemí. Více informací vám podá Ministerstvo zahraničí a Společenství národů (Foreign and Commonwealth Office). Podrobnosti viz internetové stránky https://www.gov.uk.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, musíte. Pokud trestný čin, za který požadujete odškodnění, nebyl oznámen policii, nemůžeme platbu uhradit. Systém vyžaduje, aby byly všechny události, za které je uplatňován nárok, oznámeny policii.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne. Před podáním žádosti nemusíte čekat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Systém má být poslední možností. Pokud existuje možnost požádat o odškodnění jinde, měli byste tak učinit. Očekáváme, že podniknete všechny přiměřené kroky k získání jakýchkoli dávek sociálního zabezpečení, pojistného plnění, náhrad škody nebo odškodnění, na které můžete mít v důsledku své újmy nárok.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

K přiznání odškodnění v rámci systému můžete být způsobilí i v případě, že útočník není znám nebo nebyl odsouzen. Očekáváme vaši plnou spolupráci při jakémkoli policejním vyšetřování. Rozhodnutí v rámci systému jsou přijímána na základě převažující pravděpodobnosti.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost musíte podat, jakmile to pro vás bude přiměřeně proveditelné. Pokud jste v době události byli dospělí, nemělo by to být obvykle později než dva roky poté, co k události došlo. Tuto lhůtu můžeme prodloužit pouze v případě, že:

 • žádost nemohla být podána dříve kvůli mimořádným okolnostem a
 • důkazy poskytnuté na podporu žádosti znamenají, že o žádosti může úředník pověřený vyřizováním žádostí rozhodnout bez dalšího rozsáhlého šetření.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péče, rekonvalescence) – Ne, bezprostřední náklady na zdravotní péči systém nehradí.
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. náklady na péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.) – Tyto náklady mohou být hrazeny v závislosti na okolnostech. O zohlednění těchto zvláštních výdajů nás můžete požádat pouze v případě, pokud jste v důsledku svých zranění byli práce neschopni nebo jste byli v obdobném rozsahu nezpůsobilí pracovat po dobu delší než 28 týdnů.
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení):
  • ušlý výdělek v době lékařského ošetření a po něm (také ušlý příjem a ztráta schopnosti vydělávat nebo snížení prostředků na živobytí atd.) – Pouze pokud jste v přímém důsledku újmy způsobené trestným činem práce neschopni nebo jste schopni pracovat jen v omezeném rozsahu po dobu delší než 28 týdnů.
  • ztráta příležitostí – Ano, s výhradou našich pravidel způsobilosti.
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody (jako jsou právní poplatky, soudní výlohy) – Ne.
  • odškodnění za odcizený nebo poškozený osobní majetek – Ne.
  • jiné – Naše pravidla způsobilosti viz systém.

– na psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti – Ano, s výhradou našich pravidel způsobilosti.

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb – Ano.
 • náklady na zdravotní péči (např. terapie pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péče, rehabilitace) – Ne.
 • ztráta prostředků na obživu či ztráta příležitostí – Ano, pokud oběť zemřela, a s výhradou našich pravidel způsobilosti.

– na psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění pro přeživší rodinné příslušníky, pokud oběť zemřela – Můžete být způsobilí podat žádost z důvodu duševní újmy, pokud jste byli svědkem a byli přítomni události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby v důsledku násilného trestného činu. Způsobilí můžete být i v případě, že jste byli přítomni situaci bezprostředně po události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby. Pokud žádáte o platbu, protože jste byli svědkem události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby, nebo jste byli přítomni situaci bezprostředně po takové události, je podmínkou, aby u vás v důsledku toho došlo k duševní újmě. Budeme potřebovat lékařské důkazy od psychiatra nebo klinického psychologa, které to potvrdí.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Kdykoli je to možné, vypořádáváme nároky nabídkou jednorázové paušální platby.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Váš nárok může být ovlivněn, pokud:

 • plně nespolupracujete s policií a systémem trestního soudnictví,
 • jste byli odsouzeni k trestu odnětí svobody nebo alternativnímu trestu a tento trest dosud nebyl zahlazen,
 • k předmětné události přispělo vaše jednání,
 • přiznání odškodnění není vhodné s ohledem na váš charakter, který prokazují odsouzení za trestné činy či jiné důkazy, nebo
 • plně nespolupracujete s úřadem CICA.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Systém nezkoumá majetkové poměry.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění nemůžeme vyplatit za těchto okolností:

 • újma vám byla způsobena před 1. srpnem 1964,
 • k újmě došlo mimo Velkou Británii,
 • již jste u úřadu CICA podali žádost z titulu téže újmy v důsledku téže události,
 • z přiznaného odškodného by mohl mít prospěch útočník,
 • k újmě došlo před 1. říjnem 1979 a vy i útočník jste žili společně jako příslušníci téže rodiny.

Odškodnění bude rovněž zadrženo nebo sníženo, pokud jste za stejnou újmu obdrželi odškodnění z určitých jiných zdrojů, včetně náhrady škody přiznané soudem v občanskoprávním řízení.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Pravidla systému a výši přiznaných plateb stanoví Parlament a platby se vypočítávají podle sazebníku druhů újmy. Výše přiznaného odškodnění se liší podle závažnosti újmy.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální námi přiznávané odškodnění činí 1 000 GBP a maximální částka činí 500 000 GBP.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Splatnou částku odškodnění vypočítáme sami.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Částku přiznaného odškodnění, kterou jste obdrželi nebo na kterou máte nárok z titulu téže újmy, snížíme v důsledku:

 • veškerých ostatních přiznaných odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu nebo obdobných plateb,
 • příkazu k náhradě škody vydaného občanskoprávním soudem,
 • vypořádání nároku na náhradu škody nebo
 • jakéhokoli příkazu k odškodnění nebo nabídky odškodnění vydaných během trestního řízení.

Je-li přiznána náhrada zvláštních výdajů, platbu snížíme tak, aby zohledňovala dávky sociálního zabezpečení za tutéž újmu a vyplacené pojistné plnění, bez ohledu na to, kdo pojistné hradil, pokud uplatňujete nárok za položky, jako jsou úpravy ubytování nebo osobní péče.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Jestliže rozhodneme, že splňujete podmínky způsobilosti k platbě, ale nebudeme schopni vydat konečné rozhodnutí, můžeme zvážit zálohovou platbu. Pokud nejsme schopni dojít ke konečnému rozhodnutí, je důvodem pravděpodobně skutečnost, že vyčkáváme, než bude znám dlouhodobý dopad vaší újmy.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršujícího se zdravotního stavu atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Po provedení konečné platby můžeme zvážit opětovné posouzení žádosti, pokud:

 • osoba, která odškodnění obdržela, následně zemře v důsledku trestného činu, který byl důvodem k přiznání odškodnění, nebo
 • došlo k natolik podstatné změně zdravotního stavu žadatele, že by trvání na původním rozhodnutí mohlo vést k bezpráví na žadateli.

Případ obvykle nebudeme posuzovat znovu, pokud od konečného rozhodnutí neuplynuly méně než dva roky. Pokud nás požádáte o znovuotevření případu více než dva roky po přijetí našeho rozhodnutí, budeme to zvažovat pouze v případě, že nám budete schopni poskytnout dostatečné důkazy pro rozhodnutí o případu bez dalších rozsáhlých šetření.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Informace, které od vás budeme potřebovat, budou záviset na druhu vámi podané žádosti. V procesu vyřizování žádosti bude uvedeno, jaké informace jsou v dané době požadovány. Budeme-li potřebovat další informace, požádáme vás o ně písemně.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Podání žádosti o odškodnění není spojeno s žádnými poplatky. V případě potřeby vás požádáme o předložení lékařských důkazů. Bude-li získání lékařských důkazů spojeno s náklady, budete pravděpodobně povinni je uhradit. Náklady na získání lékařských důkazů se budou lišit, nepředpokládá se však, že byste hradili celkovou částku vyšší než 50 GBP.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Úřad pro odškodnění za ublížení na zdraví způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tel. (Spojené království) +44 (0)300 003 3601;
(ze zemí mimo Spojené království): +44(0)203 684 2517

Internetová stránka: https://www.gov.uk

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne, budeme s vámi v korespondenčním styku.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Doba potřebná k posouzení vaší žádosti se liší podle toho, jak je situace komplikovaná. Například vyřízení žádosti týkající se ušlého zisku bude trvat déle než zpracování žádosti, která se týká platby podle sazebníku za zranění. Úřad CICA žádost s konečnou platností neuzavře, dokud nepotvrdíte, že jste se ze svých zranění v maximální možné míře zotavili. Naším cílem je vyřešit jednoduché případy do 12 měsíců od obdržení žádosti.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud s původním rozhodnutím nesouhlasíte a chcete, abychom je přezkoumali, musíte nám zaslat písemnou žádost o přezkum do 56 dnů ode dne vydání původního rozhodnutí. Na podporu svého tvrzení musíte přiložit veškeré další důkazní informace, které bychom podle vás měli zvážit.

Jakmile obdržíme vaši žádost o přezkum spolu se všemi podpůrnými informacemi, posoudí ji úředník pověřený vyřizováním žádostí, jímž nebude ten úředník, který vydal původní rozhodnutí. Rozhodnutí o přezkumu může být více nebo méně příznivé než původní rozhodnutí nebo může být původní rozhodnutí ponecháno beze změny.

Pokud s rozhodnutím o přezkumu nebudete souhlasit, můžete podat opravný prostředek k tribunálu prvního stupně (pro odškodnění za újmy způsobené trestným činem) v souladu s jednacím řádem tohoto soudu. Jednací řád je k dispozici na internetových stránkách tribunálu prvního stupně.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Žádost o odškodnění můžete podat prostřednictvím našich internetových stránek, které nabízejí také užitečné informace o systému.

Existuje zvláštní telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Odkaz na naše internetové stránky je uveden výše a pomoc mohou poskytnout poradci centra služeb klientům na tel. čísle +44 (0)300 003 3601. Upozorňujeme, že poradci centra služeb klientům budou jednat pouze v anglickém jazyce.

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

K podání žádosti o náhradu škody nepotřebujete placeného zástupce, například advokáta nebo společnost pro správu pohledávek. Pokud se rozhodnete pro placené zastoupení, nemůžeme s tím spojené náklady uhradit a budete je muset nést sami.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Můžete se obrátit na informační službu pro oběti (Victims Information Service), která vám se žádostí pomůže.

Poslední aktualizace: 01/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.