Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Právní předpisy stanoví jednorázové finanční odškodnění pro osoby, které utrpěly újmu následkem úmyslných násilných trestných činů; jiné trestné činy nejsou předmětem odškodnění. Jde zejména o trestný čin vraždy a ublížení na zdraví. Právní předpisy považují za zvláštní kategorii trestných činů, u kterých se přiznává odškodnění za morální újmu, také obchodování s lidmi, sexuální zneužívání, sexuálního násilí a znásilnění.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Oběti násilných trestných činů jsou odškodněny pouze v rozsahu újmy na zdraví (odškodnění v podobě bolestného a za ztížené společenské uplatnění). U trestných činů obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního zneužití a sexuálního násilí stanoví právní předpisy odškodnění za morální újmu.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Pokud osoba zemřela následkem násilného trestného činu, příbuzní dané osoby mají podle právních předpisů možnost požadovat odškodnění, a to pozůstalý/á manžel/ka a pozůstalé děti zesnulé osoby, a pokud neměla děti, pozůstalí rodiče zesnulé osoby, a pokud nemá rodiče, osoba, vůči které měla zesnulá osoba vyživovací povinnost.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzným nebo vyživovanou osobou oběti, která přežila? Kteří příbuzní a vyživované osoby mohou v tomto případě získat odškodnění?

Ne, v tomto případě právní předpisy neumožňují odškodnění pro příbuzné oběti trestného činu.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem země EU?

O odškodnění může požádat oběť, která je občanem Slovenské republiky nebo jiného členského státu nebo osobou bez státní příslušnosti s trvalým pobytem na území Slovenské republiky nebo jiného členského státu, nebo cizím státním příslušníkem za podmínek a v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou ratifikovanou a schválenou způsobem stanoveným právními předpisy, pokud k ublížení na zdraví došlo na území Slovenské republiky. O odškodnění může požádat oběť násilného trestného činu, která má na území Slovenské republiky udělený azyl, doplňkovou ochranu, dočasné útočiště, pobyt nebo tolerovaný pobyt, pokud k ublížení na zdraví došlo na území Slovenské republiky.

Mohu požádat o odškodnění v této zemí, pokud zde žiji nebo odtud pocházím (jedná se o zemi mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych o odškodnění žádal v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, slovenské právní předpisy tento postup nedovolují. O odškodnění lze žádat, pouze pokud k ublížení na zdraví došlo na území Slovenské republiky.

Musím nejprve trestný čin oznámit na policii, abych mohl(a) žádat o odškodnění?

O odškodnění lze žádat, pouze pokud výsledky vyšetřování ukazují, že byl spáchán trestný čin a že byl příčinou ublížení na zdraví. Proto lze odškodnění poskytnout, pouze pokud nejdříve proběhlo trestní stíhání, ale není důležité, zda vycházelo z oznámení oběti nebo z jiného podnětu.

Musím čekat na výsledek policejních šetření nebo trestního řízení, než mohu žádost o odškodnění podat?

Ano, podání žádosti o odškodnění je podmíněno existencí pravomocného rozsudku nebo trestního příkazu, kterým byl pachatel shledán vinným ze spáchání trestného činu, kterým způsobil ublížení na zdraví oběti, nebo rozsudku, kterým byl obžalovaný zproštěn viny, protože není trestně odpovědný z důvodu nepříčetnosti anebo pro nízký věk, a újma nebyla oběti uhrazena jinak. Pokud dojde k přerušení trestního stíhání, k zastavení trestního stíhání, případně k odložení věci podle příslušných ustanovení zákona č. 301/2005 Sb. trestního řádu, může oběť požádat o odškodnění na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z něhož výše uvedené skutečnosti vyplývají. V takovém případě však výsledek šetření nebo zkráceného šetření orgánů činných v trestním řízení nesmí dávat vzniknout důvodným pochybnostem ohledně toho, zda se trestný čin, kterým bylo způsobeno ublížení na zdraví, odehrál.

Musím nejprve žádat o odškodnění od pachatele, pokud byl identifikován?

Podmínkou vzniku nároku na odškodnění podle tohoto zákona je uplatnění nároku na náhradu škody, která vznikla v důsledku újmy na zdraví, ze strany oběti trestného činu v trestním řízení. To neplatí, pokud byla trestným činem způsobena smrt nebo pokud jde o újmu na zdraví způsobenou trestným činem obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního násilí nebo sexuálního zneužívání.

Pokud nebyl pachatel identifikován nebo odsouzen, mám přesto nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit k doložení své žádosti?

Pokud pachatel, jehož trestný čin způsobil ublížení na zdraví oběti, není známý, není známo jeho místo pobytu nebo jeho trestnímu stíhání brání legitimní překážka a ublížení na zdraví oběti nebylo plně odškodněno jinak, může oběť žádat o odškodnění, pouze pokud výsledek vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování orgánů činných v trestním řízení nevzbuzují důvodné pochybnosti ohledně toho, zda se trestný čin, kterým bylo oběti způsobeno ublížení na zdraví, skutečně odehrál. Žádost musí být doložena pravomocným rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení nebo soudu, který záležitost posuzoval jako poslední, které by prokazovalo výše uvedené skutečnosti.

Musím nárok na odškodnění uplatnit v nějaké konkrétní lhůtě?

Nárok je třeba uplatnit do jednoho ode dne, kdy nabyl právní moci trestný rozsudek, jím je pachatel uznán vinným. Pokud pachatel není znám nebo pokud jeho trestnímu stíhání brání legitimní překážka, musí být žádost podána do šesti měsíců od vstupu v platnost rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení nebo soudu, který záležitost posuzoval jako poslední.

Jestliže soud v trestním řízení odkázal oběť násilného trestného činu s jejím nárokem na náhradu škody, která vznikla v důsledku újmy na zdraví, na občanskoprávní řízení nebo řízení u jiného orgánu, žádost se podává od jednoho roku ode dne, kdy se stane pravomocným rozhodnutí, kterým se rozhodlo o nároku oběti násilného trestného činu v občanskoprávní řízení nebo řízení u jiného orgánu. Uplynutím této lhůty nárok na odškodnění podle tohoto zákona zaniká.

Na které ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje například na:

Odškodnění se vyplácí výhradně v rozsahu újmy na zdraví (odškodnění v podobě bolestného a ztíženého společenského uplatnění) a v zákonem stanovených případech v rozsahu morální újmy. Odškodnění se nevztahuje na další ztráty nebo výdaje.

a) U oběti trestného činu:

– Na hmotnou (nepsychologickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční léčba, rekonvalescence),
 • další potřeby a náklady plynoucí ze zranění (tj. péče a pomoc, dočasná a trvalá léčba, prodloužená vzdělávací fyzioterapie, úprava bydlení, speciální pomůcky atd.),
 • trvalou újmu (např. invalidita nebo jiné trvalé postižení),
  • ušlý výdělek během lékařské péče a po ní (včetně ušlého výdělku a ztráty schopnosti vydělávat nebo snížené vyživovací schopnosti atd.)
  • ztrátu příležitostí,
  • výdaje spojené se soudním řízením, které se vztahuje k události, jež způsobila újmu, např. právní poplatky, náklady soudního řízení),
  • odškodnění za odcizený nebo poškozený osobní majetek,
  • jiné.

– nepoužije se,

– Na duševní (morální) újmu:

 • bolestné oběti – odškodnění za morální újmu za trestné činy znásilnění, sexuálního zneužívání a sexuálního násilí;

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na hmotnou (nepsychologickou) újmu:

 • náklady na pohřeb,
 • léčebné výdaje (např. terapie rodinného příslušníka, ambulantní nebo nemocniční léčba, rehabilitace),
 • ztrátu živobytí nebo příležitosti.

– nepoužije se,

– Na duševní újmu:

 • bolestné příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění pozůstalých, pokud oběť zemřela – pozůstalým oběti násilného trestného činu, která zemřela, je vyplaceno odškodnění v maximální zákonem dané výši padesátinásobku minimální mzdy v době, kdy byl trestný čin spáchán. Toto se vztahuje na nároky, které jsou proporcionálně rozděleny mezi oprávněné pozůstalé.

Vyplácí se odškodnění jako jednorázová částka nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se vyplácí jednorázově.

Jakým způsobem může moje vlastní chování ve vztahu k trestnému činu, mé záznamy v trestním rejstříku nebo nespolupráce při řízení o odškodnění ovlivnit mé vyhlídky na odškodnění a/nebo jeho výši?

Žádný záznam v trestním rejstříku nemá dopad na získání odškodnění od Slovenské republiky. Rozhodující orgán může odškodnění snížit, pokud je oběť společně vinná ublížením na zdraví nebo nepodniká kroky, aby získala odškodnění přímo od pachatele, který jí újmu na zdraví způsobil.

Jak by moje finanční situace mohla ovlivnit mé vyhlídky na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Finanční situace oběti nemá na rozhodnutí o odškodnění vliv.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mé vyhlídky na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Výši odškodnění může ovlivnit míra zavinění ublížení na zdraví u oběti nebo skutečnost, že oběť nepodnikla kroky, aby získala odškodnění přímo od pachatele.

Jak se odškodnění vypočítá?

Pokud újmu na zdraví uznal rozsudek soudu, vychází odškodnění z rozsahu újmy na zdraví uvedeném v rozsudku, jinak pokud se v případě újmy na zdraví pro výpočet odškodnění úměrně použijí ustanovení zvláštních právních předpisů, které upravují poskytování odškodnění v podobě bolestného a za ztížené společenské uplatnění. Odškodnění za morální újmu v případě trestných činů obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního násilí nebo sexuálního zneužití činí desetinásobek minimální mzdy (v okamžiku, kdy došlo k újmě) a případně odškodnění za morální újmu příbuzných v případě, že oběť v následkem trestného činu zemřela, ve výši padesátinásobku minimální mzdy (v době, kdy došlo k újmě).

Existuje minimální/maximální částka, kterou lze přiznat?

Právní předpisy nestanoví minimální výši odškodnění. Maximální výše odškodnění je stanovena na padesátinásobek minimální mzdy v okamžiku, kdy byl trestný čin spáchán (poznámka: v současnosti 29 000 EUR).

Očekává se, že ve formuláři žádosti uvedu požadovanou částku? Pokud ano, dostanu pokyny ohledně toho, jak ji vypočítat, či k jiným aspektům?

Pokud bylo o odškodnění rozhodnuto už v rámci trestního řízení plnomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, vychází se při výpočtu a poskytnutí odškodnění v případě újmy na zdraví z rozsahu způsobené újmy na zdraví uvedené v rozsudku nebo trestním příkazu. Pokud byla oběť se svým nárokem uplatněným v rámci trestního řízení odkázána na občanskoprávní řízení, vychází se při výpočtu a poskytnutí odškodnění v případě újmy na zdraví z rozsahu způsobené újmy na zdraví uvedené v rozhodnutí vydaného občanskoprávním soudem. Jinak je k určení výše odškodnění zapotřebí lékařský posudek, který obsahuje i údaje nezbytné pro učení konkrétní výše odškodnění. Pravidla pro stanovení výše odškodnění jsou uvedena v právních předpisech, které upravují pravidla pro výpočet újmy na zdraví obecně, nejen pro účely odškodňování obětí násilných trestných činů.

Bude odškodnění, které za ztrátu získám z jiných zdrojů (např. pojištění přes zaměstnavatele nebo soukromé pojištění) odečteno od odškodnění, které mi vyplatí daný orgán/subjekt?

Ano, odškodnění se poskytuje pouze za předpokladu, že újma nebyla odškodněna jinak (například ze soukromého pojištění nebo přímo násilnickým pachatelem).

Mohu z odškodnění dostat zálohu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Záloha na odškodnění není možná.

Mohu po hlavním rozhodnutí získat další či doplňující odškodnění (např. na základě změny v okolnostech nebo zhoršení zdravotního stavu atd.)?

Tento postup je možný; oběť může žádat o odškodnění znovu (například v souvislosti se změnou situace nebo zhoršením zdravotního stavu), ale žádost musí být rovněž podána v základní lhůtě (tj. do šesti měsíců od vstupu v platnost odsouzení z trestného činu, kterým byl pachatel shledán vinným, a pokud není pachatel znám nebo jeho trestnímu stíhání brání legitimní překážka, do šesti měsíců od vstupu v platnost rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení nebo soudu, který záležitost posuzoval jako poslední). Celková výše odškodnění u téhož případu nemůže překročit padesátinásobek minimální mzdy.

Které podpůrné dokumenty musím k žádosti o odškodnění přiložit?

 • konečný rozsudek nebo rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, který posuzoval věc jako poslední; pokud oběť nemůže rozhodnutí připojit, měla by uvést orgán činný v trestním řízení nebo soud, který trestný čin posuzoval jako poslední, a současně poskytnout informace o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, který způsobil újmu na zdraví, pokud je tato osoba oběti známá,
 • údaje o krocích, které oběť přijala, aby získala odškodnění od pachatele trestného činu, kterým jí byla způsobena újma na zdraví (to neplatí, pokud byla trestným činem způsobena smrt nebo pokud jde o újmu na zdraví způsobenou trestným činem obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního násilí nebo sexuálního zneužívání),
 • doklad, který prokazuje příbuzenský vztah a skupiny oprávněných osob, pokud oběť následkem trestného činu zemřela.

Je při podání a zpracování žádosti třeba uhradit nějaké správní či jiné poplatky?

Řízení o odškodnění nepodléhá poplatkům.

Který orgán rozhoduje (u vnitrostátních případů) o žádostech o odškodnění?

O žádostech o odškodnění rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Kam mám žádost (u vnitrostátních případů) zaslat?

Žádost je třeba zaslat na adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

Musím být během řízení a/nebo při rozhodování o mé žádosti přítomen/přítomna?

Účast oběti se nevyžaduje.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než od daného orgánu obdržím rozhodnutí ve věci žádosti o odškodnění?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky má povinnost o odškodnění rozhodnout do šesti měsíců.

Pokud nejsem s rozhodnutím orgánu spokojen, jak proti němu mohu vznést námitku?

Pokud Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky žádosti nevyhoví nebo jí vyhoví jen částečně, má oběť právo domáhat se ochrany svých subjektivních práv správní žalobou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 162/2015 Sb. soudního řádu správního. Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace ohledně toho, jak podat žádost?

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky

Každá oběť je o možnostech a podmínkách získání odškodnění od Slovenské republiky informována v rámci trestního řízení ze strany vyšetřujících orgánů.

Mohu využít nějakou asistenční linku nebo internetovou stránku?

Informace o odškodnění pro oběti trestných činů se zveřejňují na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky. Odkaz se otevře po kliknutí zde. Současně, pokud je oběť vyslýchána v rámci trestního řízení, dostane informace o organizacích, které poskytují pomoc a podporu obětem (společně s jejich kontaktními údaji).

Mohu při přípravě žádosti využít právní pomoc (pomoc právníka)?

Právní pomoc konkrétně pro účely žádosti o odškodnění neexistuje. Je možné využít všeobecnou právní pomoc poskytovanou státem prostřednictvím Centra právní pomoci. Kromě toho samotné Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky poskytuje základní pokyny při podání žádosti o odškodnění.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi s podáním žádosti o odškodnění mohou pomoci?

Ano, existují organizace, které poskytují pomoc a podporu obětem násilných trestných činů, ale v současnosti fungují nezávisle na státě.

Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.