Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Právní předpisy stanoví jednorázové finanční odškodnění pro osoby, které utrpěly újmu následkem úmyslných násilných trestných činů; jiné trestné činy nejsou předmětem odškodnění. Odškodnění za ublížení na zdraví se vztahuje zejména na trestné činy vraždy a ublížení na zdraví. Právní předpisy považují za zvláštní kategorii trestných činů, u kterých se přiznává odškodnění za nemajetkovou újmu, také obchodování s lidmi, znásilnění, sexuální zneužívání, sexuální násilí, domácí násilí a nedobrovolné zmizení.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Oběti násilných trestných činů jsou odškodněny pouze v rozsahu újmy na zdraví (odškodnění v podobě bolestného a za ztížené společenské uplatnění). V případě trestných činů obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního zneužívání, sexuálního násilí, domácího násilí a nedobrovolného zmizení právní předpisy stanoví odškodnění za nemajetkovou újmu.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Pokud osoba zemřela následkem násilného trestného činu, příbuzní dané osoby mají podle právních předpisů možnost požadovat odškodnění, a to pozůstalý/á manžel/ka a pozůstalé děti zesnulé osoby, a pokud neměla děti, pozůstalí rodiče zesnulé osoby, každá osoba, která žila se zesnulým ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí a která se zesnulým vedla společnou domácnost, a každá osoba, vůči které měla zesnulá osoba vyživovací povinnost.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ne, v tomto případě právní předpisy neumožňují odškodnění pro příbuzné oběti trestného činu.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

O odškodnění může požádat oběť, která je občanem Slovenské republiky nebo jiného členského státu nebo osobou bez státní příslušnosti s trvalým pobytem na území Slovenské republiky nebo jiného členského státu nebo cizím státním příslušníkem za podmínek a v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou ratifikovanou a schválenou způsobem stanoveným právními předpisy, pokud k ublížení na zdraví došlo na území Slovenské republiky. O odškodnění může požádat oběť násilného trestného činu, která má na území Slovenské republiky udělený azyl, doplňkovou ochranu, dočasné útočiště, povolení k pobytu nebo tolerovanému pobytu, pokud k ublížení na zdraví došlo na území Slovenské republiky.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, slovenské právní předpisy tento postup nedovolují. O odškodnění lze žádat, pouze pokud k ublížení na zdraví došlo na území Slovenské republiky.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

O odškodnění lze žádat, pokud již bylo zahájeno trestní stíhání a výsledky dosavadního vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování orgánů činných v trestním řízení nevyvolávají důvodné pochybnosti o tom, že oběť násilného trestného činu utrpěla újmu na zdraví v důsledku jednání, které je trestným činem. Proto lze odškodnění poskytnout již po zahájení trestního stíhání, ale není důležité, zda vycházelo z trestního oznámení oběti nebo z jiného podnětu.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, žádost lze podat ministerstvu bezprostředně po zahájení trestního stíhání, pokud výsledky dosavadního vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování orgánů činných v trestním řízení nevyvolávají důvodné pochybnosti o tom, že oběť násilného trestného činu utrpěla újmu na zdraví v důsledku jednání, které je trestným činem.

Žádost o odškodnění však musí být ministerstvu předložena nejpozději do jednoho roku ode dne pravomocného rozsudku nebo trestního příkazu, kterým byl pachatel uznán vinným ze spáchání trestného činu, jímž byla oběti způsobena újma na zdraví, nebo rozsudku, kterým byl obžalovaný zproštěn obžaloby, protože nebyl trestně odpovědný z důvodu nepříčetnosti nebo nezletilosti, přičemž oběť nesmí za újmu na zdraví obdržet jiné odškodnění. Pokud dojde k přerušení trestního stíhání, k zastavení trestního stíhání, případně k odložení věci podle příslušných ustanovení zákona č. 301/2005 Sb. trestního řádu, může oběť požádat o odškodnění na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z něhož výše uvedené skutečnosti vyplývají. V takovém případě však výsledek šetření nebo zkráceného šetření orgánů činných v trestním řízení nesmí dávat vzniknout důvodným pochybnostem ohledně toho, zda se trestný čin, kterým bylo způsobeno ublížení na zdraví, skutečně stal.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Pokud oběť násilného trestného činu uplatní nárok na odškodnění až po skončení trestního řízení, je nárok na odškodnění podmíněn uplatněním nároku na náhradu škody vůči pachateli v trestním řízení před skončením vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování. To neplatí, pokud byla trestným činem způsobena smrt nebo pokud jde o újmu na zdraví způsobenou trestným činem obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního násilí, sexuálního zneužívání, týrání osoby blízké nebo osoby svěřené do péče nebo nedobrovolného zmizení.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Pokud pachatel, jehož trestný čin způsobil ublížení na zdraví oběti, není známý, není známo jeho místo pobytu nebo jeho trestnímu stíhání brání legitimní překážka a ublížení na zdraví oběti nebylo plně odškodněno jinak, může oběť žádat o odškodnění, pouze pokud výsledek vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování orgánů činných v trestním řízení nevzbuzují důvodné pochybnosti ohledně toho, zda se trestný čin, kterým bylo oběti způsobeno ublížení na zdraví, skutečně stal. Žádost musí být doložena pravomocným rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení nebo soudu, který záležitost posuzoval jako poslední, které by prokazovalo výše uvedené skutečnosti.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost lze podat ministerstvu po zahájení trestního stíhání. Nárok je třeba uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy nabyl právní moci trestní rozsudek, jímž je pachatel uznán vinným. Není-li totožnost pachatele známa nebo brání-li mu v trestním stíhání zákonná překážka, musí být žádost podána do jednoho roku ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, který věc naposledy projednával. Po uplynutí této lhůty nárok na odškodnění podle tohoto zákona zaniká.

Jestliže soud v trestním řízení odkázal oběť násilného trestného činu s jejím nárokem na náhradu škody, která vznikla v důsledku újmy na zdraví, na občanskoprávní řízení nebo řízení u jiného orgánu, žádost se podává od jednoho roku ode dne, kdy se stane pravomocným rozhodnutí, kterým se rozhodlo o nároku oběti násilného trestného činu v občanskoprávním řízení nebo řízení u jiného orgánu. Po uplynutí této lhůty nárok na odškodnění podle tohoto zákona zaniká.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje například na následující:

Odškodnění se vyplácí výhradně v rozsahu újmy na zdraví (odškodnění v podobě bolestného a ztíženého společenského uplatnění) a v zákonem stanovených případech v rozsahu morální újmy. Odškodnění se nevztahuje na další ztráty nebo výdaje.

a) u oběti trestného činu:

– na hmotnou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči (lékařské ošetření: ambulantní a nemocniční léčbu, rekonvalescenci),
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, prodlouženou dobu studia, fyzioterapii, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.),
 • zranění s trvalými následky (např. invaliditu nebo další trvalá postižení),
  • ušlý výdělek během lékařské péče a po ní (včetně ušlého výdělku a ztráty schopnosti vydělávat nebo snížené schopnosti vydělávat si na živobytí atd.),
  • ztrátu příležitosti,
  • výdaje spojené se soudním řízením, které se vztahuje k události, jež způsobila újmu, např. právní poplatky, náklady soudního řízení,
  • náhradu za odcizený nebo poškozený osobní majetek,
  • jiné.

– nepoužije se

– na duševní (nemajetkovou) újmu:

 • bolest a utrpení oběti – odškodnění nemajetkové újmy způsobené trestnými činy obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního zneužívání, sexuálního násilí, domácího násilí a nedobrovolného zmizení.

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na hmotnou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb,
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční léčbu, rekonvalescenci),
 • ztrátu schopnosti vydělávat si na živobytí nebo ztrátu příležitostí.

– nepoužije se

– na duševní (nemajetkovou) újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných a oprávněných osob / odškodnění pozůstalých, pokud oběť zemřela – pozůstalým oběti násilného trestného činu, která zemřela, se vyplácí odškodnění v maximální zákonem dané výši 25násobku minimální mzdy v době, kdy byl trestný čin spáchán. Pokud trestný čin způsobil smrt a existuje pouze jedna pozůstalá oběť násilného trestného činu, která byla na zesnulém závislá, pokud jde o výživu, má tato oběť nárok na odškodnění ve výši padesátinásobku měsíční minimální mzdy platné v kalendářním roce, v němž byl trestný čin spáchán. Vyplácí se odškodnění jako jednorázová částka nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se vyplácí jednorázově.

Jakým způsobem může moje vlastní chování ve vztahu k trestnému činu, mé záznamy v trestním rejstříku nebo nedostatek spolupráce při řízení o odškodnění ovlivnit mé vyhlídky na odškodnění a/nebo jeho výši?

Žádný záznam v trestním rejstříku nemá dopad na získání odškodnění od Slovenské republiky. Rozhodující orgán může odškodnění snížit, pokud je oběť společně vinná ublížením na zdraví nebo nepodniká kroky, aby získala odškodnění přímo od pachatele, který jí újmu na zdraví způsobil.

Jak by moje finanční situace mohla ovlivnit mé vyhlídky na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Finanční situace oběti nemá na rozhodnutí o odškodnění žádný vliv.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mé vyhlídky na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Výši odškodnění může ovlivnit míra zavinění ublížení na zdraví u oběti nebo skutečnost, že oběť nepodnikla kroky, aby získala odškodnění přímo od pachatele trestného činu.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Pokud újmu na zdraví uznal rozsudek soudu, vychází odškodnění z rozsahu újmy na zdraví uvedeném v rozsudku, jinak se v případě újmy na zdraví pro výpočet odškodnění obdobně použijí ustanovení zvláštních právních předpisů, které upravují poskytování odškodnění v podobě bolestného a za ztížené společenské uplatnění. Odškodnění za nemajetkovou újmu v případě trestných činů obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního zneužití, sexuálního násilí, domácího násilí nebo nedobrovolného zmizení činí desetinásobek minimální mzdy (v době, kdy došlo k újmě) a případně odškodnění za nemajetkovou újmu pozůstalých v případě, že oběť následkem trestného činu zemřela, ve výši 25násobku minimální mzdy (v době, kdy došlo k újmě).

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Právní předpisy nestanoví minimální výši odškodnění. Maximální výše odškodnění je stanovena na padesátinásobek minimální mzdy v době, kdy byl trestný čin spáchán (poznámka: v současné době je to 31 150 EUR).

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Pokud bylo o odškodnění rozhodnuto už v rámci trestního řízení pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, vychází se při výpočtu a poskytnutí odškodnění v případě újmy na zdraví z rozsahu způsobené újmy na zdraví uvedené v rozsudku nebo trestním příkazu. Pokud byla oběť se svým nárokem uplatněným v rámci trestního řízení odkázána na občanskoprávní řízení, vychází se při výpočtu a poskytnutí odškodnění v případě újmy na zdraví z rozsahu způsobené újmy na zdraví uvedené v rozhodnutí vydaného občanskoprávním soudem. . Jinak je k určení výše odškodnění zapotřebí lékařský posudek, který obsahuje i údaje nezbytné pro určení konkrétní výše odškodnění. Pravidla pro stanovení výše odškodnění jsou uvedena v právních předpisech, které upravují pravidla pro výpočet újmy na zdraví obecně, nejen pro účely odškodňování obětí násilných trestných činů.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, odškodnění se poskytuje pouze za předpokladu, že újma nebyla odškodněna jinak (například ze soukromého pojištění nebo přímo pachatelem násilného trestného činu).

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Záloha na odškodnění není možná.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Tento postup je možný; oběť může žádat o odškodnění znovu (například v souvislosti se změnou situace nebo zhoršením zdravotního stavu), ale žádost musí být i tak podána v základní lhůtě (tj. nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy nabyl právní moci trestní rozsudek, kterým byl pachatel uznán vinným, nebo – není-li totožnost pachatele známa nebo brání-li trestnímu stíhání zákonná překážka – do jednoho roku od právní moci rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, který věc naposledy projednával). Celková výše odškodnění u téhož případu nemůže překročit padesátinásobek minimální mzdy.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • pravomocný rozsudek nebo rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, který věc projednával jako poslední; pokud oběť nemůže takové rozhodnutí připojit, je třeba uvést orgán činný v trestním řízení nebo soud, který trestný čin projednával jako poslední,
 • důkaz o ublížení na zdraví způsobeném oběti násilným trestným činem, pokud je takový dokument součástí vyšetřovacího nebo soudního spisu, může oběť násilného trestného činu namísto předložení samotného dokumentu pouze uvést dokument a spis, ve kterém se nachází, údaje o krocích, které oběť přijala, aby získala odškodnění od pachatele trestného činu, kterým jí byla způsobena újma na zdraví nebo od pachatele trestného činu obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního násilí nebo sexuálního zneužívání,
 • doklad prokazující, že žádost podává osoba, která je obětí násilného trestného činu a která žila se zesnulým v době jeho smrti ve společné domácnosti, pokud oběť následkem trestného činu zemřela.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Řízení o odškodnění nepodléhá poplatkům.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

O žádostech o odškodnění rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádost je třeba zaslat na následující adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Účast oběti se nevyžaduje.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky má povinnost o odškodnění rozhodnout do čtyř měsíců. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou příslušné orgány činné v trestním řízení, soudy, jiné státní orgány, vyšší územní celky, obce nebo jiné osoby poskytují součinnost nebo podklady, o které byly požádány a které jsou potřebné pro rozhodnutí.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky žádosti nevyhoví nebo jí vyhoví jen částečně, má oběť právo domáhat se ochrany svých subjektivních práv správní žalobou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 162/2015 Sb. soudního řádu správního.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky. Každá oběť je o možnostech a podmínkách získání odškodnění od Slovenské republiky informována v rámci trestního řízení ze strany vyšetřujících orgánů.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Informace o odškodnění obětí trestných činů jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Současně, pokud je oběť vyslýchána v rámci trestního řízení, dostane informace o organizacích, které poskytují pomoc a podporu obětem (společně s jejich kontaktními údaji).

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Právní pomoc konkrétně pro účely žádosti o odškodnění neexistuje. Je možné využít všeobecnou právní pomoc poskytovanou státem prostřednictvím Centra právní pomoci. Kromě toho samotné Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky poskytuje základní pokyny při podání žádosti o odškodnění.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci s žádostí o odškodnění?

Ano, existují organizace, které poskytují pomoc a podporu obětem násilných trestných činů, ale v současnosti fungují nezávisle na státě.

Poslední aktualizace: 03/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.