Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Podle španělského práva je obvyklým postupem pro uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody a újmy trestní řízení, v jehož rámci se občanskoprávní odpovědnost posuzuje společně s trestní odpovědností. Z tohoto důvodu místně příslušný trestní soud (Juzgado de Instrucción) nabídne osobě, která utrpěla újmu, občanskoprávní žalobu, aby se mohla rozhodnout, zda chce nárok uplatnit během trestního řízení nebo si ponechá právo uplatňovat vzniknou újmu prostřednictvím občanskoprávního řízení.

Pokud poškozená strana uvede, že chce nárok uplatnit v trestním řízení, může se buď rozhodnout pro občanskoprávní žalobu, kterou jejím jménem podá státní zástupce (to nastane také v případě, že daná osoba neuvede své preference), nebo, pokud chce, pro osobní účast (prostřednictvím advokáta a státního zástupce).

Pokud se poškozená strana rozhodne uplatnit nárok na náhradu škody mimo trestní řízení, musí zahájit občanskoprávní řízení podle pravidel pro toto řízení.

V přeshraničních situacích, například pokud byl trestný čin spáchán v jiném členském státě, než je stát, v němž žije oběť, lze nárok na náhradu škody uplatnit podle vnitrostátního práva vůči pachateli trestného činu před trestním soudem, který danou věc projednává.

Španělské právo stanoví zvláštní režimy odškodnění v případě násilných trestných činů, sexuálních trestných činů a teroristických trestných činů.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

V případě násilných a sexuálních trestných činů spáchaných ve Španělsku s následkem smrti, vážného ublížení na zdraví nebo fyzické či duševní újmy má Španělsko systém podpory pro tento druh úmyslného (záměrného) a násilného trestného činu. Podpora se rovněž přiznává obětem sexuálních trestných činů i v případě, že tyto trestné činy byly spáchány bez násilí.

Obecně je přístup k finanční podpoře poskytované ze zákona zajištěn, pokud v okamžiku spáchání trestného činu:

 • je obětí španělský státní příslušník nebo státní příslušník jiného členského státu EU,
 • má oběť obvyklé bydliště ve Španělsku, ačkoli není španělským státním příslušníkem nebo státním příslušníkem jiného členského státu EU,
 • je oběť státním příslušníkem jiného státu, který v rámci svého vlastního území přiznává obdobnou pomoc španělským státním příslušníkům.

V případě smrti se výše uvedené požadavky na státní příslušnost nebo bydliště vztahují na příjemce, nikoli na zemřelého.

V případě vážného ublížení na zdraví nebo vážné fyzické či duševní újmy budou příjemci přímé oběti, tj. osoby, které utrpěly ublížení na zdraví nebo újmu.

Ublížení na zdraví zakládající nárok na finanční podporu jsou ublížení, která poškozují tělesnou integritu nebo fyzické či duševní zdraví a která způsobují dočasnou pracovní neschopnost oběti v délce trvání více než šest měsíců nebo trvalé postižení alespoň 33 %.

V případě teroristických trestných činů existuje několik druhů státní podpory určených pro oběti terorismu, jejichž cílem je odškodnit oběti za újmu, kterou jim tyto druhy trestných činů způsobily. Vyžaduje se přímá souvislosti mezi teroristickým činem a vzniklou újmou.

Nárok na odškodnění existuje pro níže uvedené škody a ublížení na zdraví:

 • ublížení na zdraví, tělesné i duševní, jakož i výdaje za lékařské ošetření, protézy a operaci,
 • tyto výdaje budou dotčené osobě uhrazeny pouze v případě, že nejsou v plném rozsahu nebo částečně hrazeny z veřejného nebo soukromého systému sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje,
 • majetkové škody vzniklé na obydlích fyzických osob nebo škody vzniklé na obchodních a průmyslových budovách, sídlech politických stran, odborových svazů a společenských organizací,
 • náklady na dočasné ubytování, zatímco v místě obvyklého bydliště fyzických osob probíhají opravy,
 • škoda způsobená na soukromých vozidlech, jakož i škoda, která vznikne na vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží, s výjimkou vozidel ve veřejném vlastnictví.

S výjimkou ublížení na zdraví bude odškodnění za výše uvedenou újmu doplňkové k odškodnění stanovenému pro stejné okolnosti jakýmkoli orgánem státní správy nebo odškodnění vyplývajícímu z pojistných smluv. V těchto případech bude odškodnění představovat rozdíl mezi odškodněním vyplaceným výše uvedenými orgány veřejné správy nebo pojišťovacími agenturami a úředním oceněním.

Výše odškodnění se určí podle vzniklé újmy (závažnost ublížení na zdraví a druh způsobeného postižení, smrt atd.).

Jiná podpora:

 • podpora na studium: pokud teroristický čin vede k ublížení na zdraví zvláštního významu pro studenta, jeho rodiče nebo jeho opatrovníky, nebo tato ublížení na zdraví vyústí v jejich nezpůsobilost vykonávat své obvyklé povolání,
 • okamžitá psychologická a psychologicko-pedagogická pomoc, jak pro oběti, tak pro jejich příbuzné,
 • mimořádná a výjimečná podpora pro zmírnění situací osobní nebo rodinné nouze obětí, na které se běžná podpora nevztahuje vůbec nebo se na ně vztahuje výrazně nedostačujícím způsobem.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na odpovědi, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné nebo závislé osoby mohou získat odškodnění?

V případě násilných a sexuálních trestných činů s následkem smrti oběti mohou být příjemcem nepřímé oběti, pokud v okamžiku spáchání trestného činu byla oběť španělským státním příslušníkem nebo státním příslušníkem jakéhokoli jiného členského státu EU, nebo pokud měla obvyklý pobyt ve Španělsku nebo byla státním příslušníkem jiného státu, který na svém území přiznává španělským státním příslušníkům obdobnou podporu.

Mezi příjemce jako nepřímé oběti by patřily tyto osoby:

 • manžel zemřelé osoby, pokud nedošlo k jejich zákonné odluce, nebo osoba, která s ní žila trvale v podobném svazku, jako je manželství, po dobu alespoň dvou let před smrtí, ledaže by spolu měli děti, neboť v tomto případě stačí pouhé společné soužití,
 • jakákoli osoba odsouzená za úmyslné zabití v jakékoli jeho podobě, pokud zemřelá osoba byla jejím manželem nebo osobou, s níž byla spojena v podobném trvalém svazku, je vyloučena z možnosti být příjemcem,
 • dítě zemřelé osoby, které bylo na této osobě závislé a žilo s ní, s tím, že nezletilé děti nebo dospělé osoby se zdravotním postižením se považují za finančně závislé,
 • rodič zemřelé osoby, který byl na této osobě finančně závislý, pokud nenastala žádná z výše uvedených situací,
 • pro účely finanční podpory stanovené španělským právem se za nepřímé oběti považují rovněž rodiče nezletilé osoby, která zemřela v přímém důsledku trestného činu.

V případě smrti nezletilé nebo postižené osoby v přímém důsledku trestného činu získají rodiče nebo opatrovníci nezletilé nebo postižené osoby pouze nárok na podporu, která spočívá v náhradě pohřebních výdajů, které skutečně uhradili, a to až do výše zákonem stanoveného limitu.

V případě sexuálních trestných činů, které oběti způsobily duševní újmu, výše podpory pokryje náklady na terapeutickou léčbu, kterou si oběť svobodně zvolila, a to až do maximální, zákonem stanovené výše.

V případě teroristických trestných činů s následkem smrti přímé oběti jsou příjemci podpory tyto osoby:

 • manžel zemřelé osoby,
 • nesezdaný partner, s nímž zemřelá osoba žila nejméně po dobu dvou let,
 • nesezdaný partner, s nímž měla zemřelá osoba děti,
 • rodiče zemřelé osoby, pokud na ní byli finančně závislí, nemohou-li být příjemci rodiče, potom v tomto pořadí: vnuci/vnučky, sourozenci a prarodiče zemřelé osoby, kteří byli na této osobě finančně závislí,
 • pokud neexistuje žádná z výše uvedených osob, děti, a pokud žádné nejsou, rodiče, kteří nebyli na zemřelé osobě finanční závislí.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

V případě násilných nebo sexuálních trestných činů, které oběti způsobily vážné ublížení na zdraví nebo vážnou fyzickou nebo duševní újmu, mají nárok na odškodnění pouze přímé oběti, tj. ty, které utrpěly ublížení na zdraví nebo újmu. Nepřímé oběti mohou být příjemci podpory pouze v případě smrti přímé oběti, v případech stanovených právními předpisy a za předpokladu splnění požadavků stanovených právními předpisy.

V případě teroristických trestných činů mají nárok na zákonem upravená práva a podporu tyto osoby:

 • zemřelá osoba nebo osoby, kterým v důsledku teroristického činu vznikla fyzická a/nebo duševní újma,
 • osoby, kterým vznikla majetková újma, pokud nejsou považovány za oběti teroristických činů nebo nemají nárok na podporu, dávky nebo odškodnění z jiného důvodu,
 • osoby, které mohou mít v případě smrti oběti a za podmínek a v pořadí preferencí stanovených právními předpisy nárok na podporu nebo práva z důvodu příbuzenských vztahů (rodinní příslušníci), společného soužití nebo závislého vztahu se zemřelou osobou,
 • osoby, které vykazují známky toho, že byly přímo a opakovaně vystaveny výhrůžkám nebo nátlaku teroristické organizace,
 • zraněné osoby, které utrpěly různé stupně ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, až do druhého stupně pokrevního příbuzenství,
 • osoby, které se staly cílem teroristických útoků, ale neutrpěly újmu, mají nárok na medaile a vyznamenání, ale nikoli na jakékoli finanční odškodnění.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

V případě násilných nebo sexuálních trestných činů:

Ano, pokud stát, jehož státním příslušníkem oběť je, přiznává na svém území obdobnou podporu španělským státním příslušníkům. Tato praxe uznávání, kdy se použijí příslušné právní předpisy státu, jehož státním příslušníkem oběť je, musí být doložena a představuje jeden z dokumentů, které musí být přiloženy například k žádosti o konečnou podporu v případě dočasné pracovní neschopnosti nebo ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení. Španělské orgány ověří obsah a platnost cizího právního předpisu a určí, zda jej lze v konkrétním případě použít.

Aby se v případě teroristických trestných činů mohly použít režim podpory, dávky a odškodnění stanovené španělskými právními předpisy, musely být teroristické činy spáchány na španělském území nebo ve španělské jurisdikci a muselo k nim dojít po 1. lednu 1960.

Pokud oběť nese důsledky teroristického činu spáchaného na španělském území nebo ve španělské jurisdikci po 1. lednu 1960, má právo na přístup k podpoře stanovené právními předpisy, a to bez ohledu na svou státní příslušnost.

Režim podpory stanovený španělskými právními předpisy se rovněž vztahuje na tyto případy:

španělští státní příslušníci, kteří se v zahraničí stanou obětí skupin, které obvykle působí ve Španělsku, nebo teroristických činů proti španělskému státu nebo španělským zájmům,

španělské oběti teroristických činů spáchaných mimo státní území, které nejsou zahrnuty v předchozím odstavci,

účastníci mírových a bezpečnostních operací, kteří jsou součástí španělských kontingentů v zahraničí, které se stanou cílem teroristického útoku.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

V případě násilných a sexuálních trestných činů se na předběžné a konečné postupy pro zpracování a poskytnutí podpory přímým a nepřímým obětem trestných činů stanovené zákonem vztahují ustanovení španělských právních předpisů, pokud je trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o podporu má místo obvyklého bydliště v jiném členském státě EU.

Pokud se v těchto případech žádost o veřejnou podporu podle španělských právních předpisů podává prostřednictvím asistenčních orgánů státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, rozhodující orgán ve Španělsku (tj. Generální ředitelství pro náklady na personál a státní důchody (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) Ministerstva financí a veřejné správy (Ministerio de Hacienda y Función Pública) musí žadateli a asistenčnímu orgánu oznámit:

 • přijetí žádosti o státní podporu, orgán vyšetřující daný případ, lhůtu pro vyřešení případu a pokud možno předpokládané datum, do kterého bude přijato rozhodnutí,
 • rozhodnutí, kterým se případ uzavírá.

Kromě toho může Generální ředitelství pro náklady na personál a státní důchody jakožto rozhodovací orgán navázat spolupráci s asistenčním orgánem státu, v němž má žadatel o podporu obvyklé bydliště, aby mohl uskutečnit slyšení žadatele nebo jakékoli jiné osoby, kterou považuje za nezbytnou.

Za tímto účelem může požádat asistenční orgán, aby vyšetřujícímu orgánu poskytl vše, co tento orgán potřebuje k přímému slyšení (zejména telefonicky nebo prostřednictvím videokonference) osoby, která má být slyšena, pokud s tím uvedená osoba souhlasí.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

V případě násilných a sexuálních trestných činů ano, ačkoli existuje možnost, že příslušné orgány zahájily trestní řízení z vlastního podnětu a oznámení policii není nutné podat.

Obecně je poskytnutí podpory podmíněno soudním rozhodnutím, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek. Právní předpisy umožňují poskytnout v průběhu trestního řízení prozatímní podporu k řešení obtížné finanční situace obětí trestného činu nebo oprávněných příjemců jejich nároků. Prozatímní podpora může být poskytnuta, jakmile oběť oznámí dané události příslušným orgánům nebo jakmile příslušné orgány zahájí trestní řízení bez nutnosti podávat oznámení.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

V případě násilných a sexuálních trestných činů musíte při podávání žádosti o finanční podporu k této žádosti připojit kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, ať už se jedná o rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí obžalovaného nebo rozhodnutí o zamítnutí věci.

V případě teroristických trestných činů se pro poskytnutí podpory a dávek stanovených španělskými právními předpisy vyžaduje, aby oběti bylo přiznáno právo na odškodnění formou občanskoprávní odpovědnosti za činy a jejich důsledky, které lze odškodnit z titulu rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nebo ačkoli takovýto rozsudek vynesen nebyl, bylo provedeno odpovídající soudní vyšetřování nebo bylo zahájeno trestní řízení za účelem stíhání daných trestných činů.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

V případě násilných a sexuálních trestných činů musíte při podávání žádosti o finanční podporu k této žádosti připojit kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, ať už se jedná o rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí pachatele nebo rozhodnutí o zamítnutí věci.

Tento požadavek znamená, že pokud hodláte podat žádost o finanční podporu, musíte zahájit soudní řízení proti osobě, která je za daný trestný čin údajně odpovědná.

V případě teroristických trestných činů se pro poskytnutí podpory a dávek stanovených španělskými právními předpisy vyžaduje, aby oběti bylo přiznáno právo na odškodnění formou občanskoprávní odpovědnosti za události a jejich důsledky, které lze odškodnit z titulu rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nebo ačkoli takovýto rozsudek vynesen nebyl, bylo provedeno odpovídající soudní vyšetřování nebo bylo zahájeno trestní řízení za účelem stíhání daných trestných činů.

Pro podání žádosti o podporu a dávky stanovené právními předpisy je tedy nezbytné, aby bylo zahájeno trestní řízení nebo provedeno alespoň odpovídající soudní vyšetřování.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Pokud by v případě násilných a sexuálních trestných činů pachatel nebyl identifikován, nebylo by možné žádat o odškodnění, neboť jedním z požadavků je kopie soudního rozhodnutí proti údajnému pachateli, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek. Pokud trestní řízení zatím nebylo ukončeno (tj. soudní rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nebylo vydáno), lze požádat o prozatímní podporu za předpokladu, že jsou předloženy důkazy o obtížné finanční situaci oběti nebo oprávněných příjemců jejích nároků.

Pokud se údajný pachatel nedostaví k soudu, musí být k žádosti o podporu připojen příslušný rozsudek v nepřítomnosti.

Jedním z dokumentů, které musí být předloženy s žádostmi o prozatímní podporu, je zpráva státního zastupitelství, v níž se uvádí, že existují přímé důkazy, na jejichž základě lze předpokládat, že smrt, ublížení na zdraví nebo újma byly způsobeny násilným a úmyslným (záměrným) činem.

V případě teroristických trestných činů lze o podporu a dávky stanovené španělskými právními předpisy požádat, pokud bylo provedeno odpovídající soudní vyšetřování nebo bylo zahájeno trestní řízení k posouzení trestných činů.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

V případě násilných a sexuálních trestných činů je lhůta pro podání žádosti o podporu obvykle jeden rok od okamžiku, kdy byl trestný čin spáchán.

V případě teroristických trestných činů je lhůta pro podání žádostí o odškodnění za ublížení na zdraví nebo náhradu majetkové újmy obvykle jeden rok ode dne, kdy újma vznikla.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu

– na majetkovou újmu

V případě násilných a sexuálních trestných činů se podpora poskytuje v případě smrti, vážného ublížení na zdraví nebo vážné fyzické či duševní újmy.

Za vážné ublížení na zdraví se považuje takové ublížení, které poškodilo tělesnou integritu či fyzické nebo duševní zdraví osoby, která je utrpěla, a které této osobě způsobí dočasnou nebo trvalou pracovní neschopnost.

Ublížení na zdraví nebo fyzická či duševní újma by musely být dostatečně vážné, aby bylo možno konstatovat trvalé postižení nebo situaci dočasné pracovní neschopnosti trvající více než šest měsíců v souladu se španělskými právními předpisy v oblasti sociálního zabezpečení. Při trvalé pracovní neschopnosti musí být neschopnost alespoň 33 %.

V případě teroristických trestných činů se běžná podpora vztahuje na tyto nepředvídané události:

 • Smrt: náklady na převoz, smuteční obřad, uložení do země a/nebo kremaci osob zabitých následkem teroristického útoku, které nejsou kryté pojistnou smlouvou, hradí příjemcům stát až do výše zákonem stanoveného limitu.

Kromě toho v příslušných případech mají příjemci právo na:

 • Mimořádnou úhradu jakékoli částky nařízené v rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, v souvislosti s občanskoprávní odpovědností za fyzickou nebo psychickou újmu vyplývající z daných událostí,
 • úhrada majetkové újmy,
 • podpora na lékařské ošetření a další zdravotní a psychologickou péči,
 • podporu na vzdělávání,
 • podpora v souvislosti s ubytováním,
 • mimořádná podpora v nouzových situacích,
 • vyznamenání udělovaná Královským řádem občanského uznání pro oběti terorismu (Real Orden de Reconocimento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Ublížení na zdraví:

Osoby, kterým bylo ublíženo na zdraví, mají nárok na odškodnění za výdaje na lékařské ošetření, protézy a chirurgické zákroky spojené s teroristickým činem, pokud je jejich nutnost prokázána a nejsou hrazeny z žádného veřejného nebo soukromého sociálního systému, který se na tyto osoby vztahuje.

Rozlišují se tyto situace:

 • závažné postižení,
 • trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání,
 • trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání,
 • částečná trvalá pracovní neschopnost: pro tyto situace je stanoveno pevné finanční odškodnění.

Kromě toho v příslušných případech mají příjemci právo na:

 • mimořádnou úhradu jakékoli částky nařízené v rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, v souvislosti s občanskoprávní odpovědností za fyzickou nebo psychickou újmu vyplývající z daných událostí,
 • úhrada majetkové újmy,
 • podpora na lékařské ošetření a další zdravotní a psychologickou péči, podporu na vzdělávání,
 • podpora v souvislosti s ubytováním,
 • mimořádná podpora v nouzových situacích,
 • vyznamenání udělovaná Královským řádem občanského uznání pro oběti terorismu (Real Orden de Reconocimento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení: v tomto případě záleží na posouzení způsobené újmy v souladu se systémem stanoveným pro oběti dopravních nehod za použití stupnice vyplývající z použití právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení pro výši odškodnění za trvalé ublížení na zdraví, zmrzačení a zohavení a ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Pokud jde o posouzení odškodnění za následky, včetně fyzického, intelektuálního, smyslového a organického postižení a kosmetického poškození vyplývajícího z úrazu a přetrvávajícího i po skončení procesu hojení, systém stanovený pro oběti dopravních nehod zahrnuje výdaje na budoucí zdravotní péči, protézy, domácí a klinickou rehabilitaci a náklady vzniklé mimo jiné z důvodu ztráty osobní nezávislosti.

Zahrnuje také dočasnou pracovní neschopnost, která může u oběti nastat, zatímco je léčena a není schopna vykonávat své pracovní nebo běžné činnosti.

Obdobně oběti terorismu, jež utrpěly trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, mají případně nárok na:

 • mimořádnou úhradu jakékoli částky nařízené v rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, v souvislosti s občanskoprávní odpovědností za fyzickou nebo psychickou újmu vyplývající z daných událostí,
 • úhradu majetkové újmy,
 • podporu na lékařské ošetření a další zdravotní a psychologickou péči,
 • osvobození od studijních poplatků,
 • podporu v souvislosti s ubytováním,
 • mimořádnou podporu v nouzových situacích,
 • vyznamenání udělované Královským řádem občanského uznání pro oběti terorismu (Real Orden de Reconocimento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Dočasná pracovní neschopnost: pro tyto účely se rozumí, že oběť se nachází v situaci dočasné pracovní neschopnosti, zatímco je jí poskytována zdravotní péče a není schopna vykonávat své pracovní nebo běžné činnosti.

Kromě toho v odpovídajících případech mohou mít oběti nárok na dodatečnou podporu poskytovanou osobám, které utrpěly trvalé postižení nebo trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, s výjimkou podpory na vzdělávání.

 • Únos: odškodnění v tomto případě zahrnuje pevné finanční odškodnění a odškodnění za ublížení na zdraví, které vám únos mohl způsobit.

Obdobně mohou být příjemci odškodněni za ublížení na zdraví, které jim únos mohl způsobit, společně s dalšími druhy podpory, jako například:

 • mimořádná úhrada jakékoli částky nařízené v rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, v souvislosti s občanskoprávní odpovědností za fyzickou nebo psychickou újmu vyplývající z daných událostí,
 • úhrada majetkové újmy,
 • podpora na lékařské ošetření a další zdravotní a psychologickou péči,
 • podpora v souvislosti s ubytováním,
 • mimořádná podpora v nouzových situacích,
 • vyznamenání udělovaná Královským řádem občanského uznání pro oběti terorismu (Real Orden de Reconocimento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Majetková újma: tato podpora je doplňková k jakékoli jiné podpoře poskytnuté orgány veřejné moci nebo vyplývající z pojistných smluv a snižuje se o částky obdržené z těchto zdrojů.

Škodu způsobenou na veřejném majetku nelze odškodnit.

Příjemci mají právo na:

Náhradu škody na bydlení:

 • Pokud jde o obvyklé bydliště fyzických osob, kdy se obvyklým bydlištěm obecně rozumí budova, která představuje bydliště osoby nebo rodinné jednotky po dobu alespoň šesti měsíců daného roku, náhradu lze vyplatit za škodu způsobenou na konstrukcích, zařízení a nábytku, které je nutné vyměnit, aby bylo možné obnovit jejich dřívější stav obyvatelnosti, s výjimkou určitých prvků.
 • Pokud jde o jiná než obvyklá bydliště, odškodnění zahrnuje 50 % škody až do výše limitu pro bydlení stanovené příslušnými právními předpisy.

Dočasné ubytování:

 • Pokud musí dotčené osoby dočasně opustit své domovy v důsledku teroristického útoku, zatímco se provádějí opravy, Ministerstvo vnitra může přispět k uhrazení výdajů vyplývajících z dočasného ubytování.

Náhradu škody na obchodních nebo průmyslových budovách:

 • Odškodnění zahrnuje hodnotu oprav potřebných k obnově provozu v těchto budovách, včetně poškozeného nábytku a vybavení, a to až do maximální výše odškodnění stanoveného příslušnými právními předpisy.

Náhradu škody na vozidlech:

 • Nahradit lze škodu způsobenou na soukromých vozidlech, jakož i škodu, která vznikne na vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží.
 • Zásadní je, aby v okamžiku incidentu bylo platné povinné ručení pro dané vozidlo, pokud je toto pojištění podle zvláštních právních předpisů vyžadováno.
 • Odškodnění bude zahrnovat výdaje nezbytné pro opravu a podpora je dostupná i v případě, že je vozidlo zničeno.
 • Podpora na vzdělávání: studijní podpora se poskytuje, pokud teroristický čin vede k ublížení na zdraví studenta, jeho vdovy nebo vdovce, nesezdaného partnera nebo dětí zemřelé osoby nebo rodičů, sourozenců či opatrovníků, které jim znemožňuje vykonávat jejich obvyklé zaměstnání, pokud jsou splněny požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

Odpovědnost za odškodnění obětí teroristických útoků přebírá stát, který ve výjimečných případech uhradí příslušné odškodnění na základě občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo psychickou újmu, což zahrnuje tyto nepředvídané události: smrt, závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, částečnou trvalou pracovní neschopnost, trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, a únos.

– na psychickou újmu

Pokud v případě násilných a sexuálních trestných činů způsobil trestný čin oběti duševní (psychickou) újmu, výše podpory bude zahrnovat náklady na terapeutickou léčbu, kterou si oběť svobodně zvolila, až do maximální výše stanovené španělskými právními předpisy.

Pokud jde o psychickou újmu v případě teroristických trestných činů, oběti teroristických útoků okamžitě obdrží bezplatnou pomoc psychologů a psychiatrů nezbytnou pro naplnění jejich potřeb péče na tak dlouhou dobu, která bude klinicky považována za nezbytnou pro jejich nejrychlejší a nejúčinnější zotavení.

Tato podpora se vztahuje na přímé oběti a rovněž na ohrožené osoby a jejich rodinné příslušníky nebo osoby, s nimiž žijí ve společné domácnosti.

b) Práva osob nebo příbuzných obětí

– na majetkovou újmu

V případě násilných a sexuálních trestných činů se rodiče nezletilého, který zemře následkem trestného činu, považují za příjemce jako nepřímé oběti.

V těchto případech je podpora omezena na náhradu pohřebních výdajů, které rodiče nebo opatrovníci zemřelého dítěte skutečně uhradili, a to do výše stanovené španělskými právními předpisy.

Výdaje související s bděním u zemřelého, jeho převozem, uložením do země nebo kremací se považují za pohřební výdaje způsobilé k náhradě.

V případě teroristických trestných činů stát uhradí náklady na převoz, smuteční obřad, uložení do země a/nebo kremaci osob zabitých následkem teroristického útoku, které nejsou kryté pojistnou smlouvou, a to až do výše stanovené příslušnými právními předpisy.

– na psychickou újmu:

 • bolest a utrpění příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela.

V případě teroristických trestných činů se podpora poskytovaná s ohledem na pomoc psychologů a psychiatrů pro přímé oběti teroristických činů vztahuje také na rodinné příslušníky a osoby, s nimiž žijí ve společné domácnosti, kteří mohou trpět psychologickými důsledky vyplývajícími z teroristických činů, které se projeví později: mají nárok na náhradu nákladů na psychologickou péči na základě žádosti praktického lékaře, a to až do výše stanovené pro individualizovanou léčbu.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

V případě násilných a sexuálních trestných činů nemůže výše podpory obecně přesáhnout odškodnění stanovené v rozsudku.

Výše podpory bude určena použitím souboru pravidel za předpokladu, že nepřesáhne výši stanovenou v rozsudku:

 • V případě dočasné pracovní neschopnosti bude po uplynutí prvních šesti měsíců po dobu pracovní neschopnosti dotčené osoby vyplácena částka odpovídající dvojnásobku aktuálního denního víceúčelového veřejného příjmového ukazatele (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)), a to v příslušných měsíčních platbách.

IPREM je index, který se stanovuje ročně a používá se k určení výše určitých dávek nebo prahové hodnoty pro přístup k určitým dávkám, nárokům nebo veřejným službám.

 • V případě ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, je maximální vyplácená částka navázána na aktuální měsíční ukazatel IPREM ke dni, kdy ublížení na zdraví nebo újma ovlivní zdraví dané osoby, a bude záviset na míře zdravotního postižení:
  • v případě částečné trvalé pracovní neschopnosti: 40 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat své obvyklé zaměstnání: 60 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat jakékoli zaměstnání: 90 měsíčních splátek.
  • v případě závažného postižení: 130 měsíčních splátek.
 • V případě smrti bude vyplacena maximální podpora odpovídající 120 měsíčním splátkám ve výši ukazatele IPREM platného v den, kdy nastala smrt.

Výše podpory na pohřební výdaje přiznaná rodičům nebo opatrovníkům nezletilého nebo dospělého se zdravotním postižením, který zemře v přímém důsledku trestného činu, bude pokrývat skutečně vynaložené náklady až do maximální výše pěti měsíčních splátek odpovídajících ukazateli IPREM platnému v den smrti.

Úhrada výše podpory přiznané na výdaje spojené s terapeutickou léčbou v případě sexuálních trestných činů, které oběti způsobily duševní újmu, bude prováděna v souladu s těmito kritérii:

 • Pokud je žádost o podporu podána před zahájením léčby, může být dohodnuta úhrada částky vycházející z měsíční splátky ve výši ukazatele IPREM. Pokud daná částka nestačí na úhradu léčby, mohou být na žádost dotyčné osoby nadměrné výdaje pokryty jednorázovou platbou nebo postupnými platbami prováděnými až do ukončení léčby, případně až do dosažení maximální výše.
 • Pokud je žádost o podporu podána po zahájení léčby, výdaje vzniklé dotyčné osobě budou uhrazeny a budou hrazeny i budoucí výdaje na stejný účel, a to až do konce léčby, případně do dosažení maximální stanovené částky.
 • Pokud je v okamžiku podání žádosti prokázáno, že léčba je již ukončena, podpora bude vyplacena jednorázově, a to ve výši vzniklých výdajů, případně až do maximální přípustné výše. Pokud je prokazatelně nutné léčbu obnovit a nebylo dosaženo maximální částky, bude možné uhradit související nově vzniklé výdaje.

Prozatímní podpora může být přiznána i před vydáním soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, za předpokladu prokázání obtížné finanční situace, v níž jste se vy jako oběť nebo oprávnění příjemci vašich nároků ocitli. Tato podpora může být poskytnuta formou jednorázové platby nebo pravidelných plateb.

V případě teroristických trestných činů:

 • V případě smrti bude podpora poskytnuta formou jednorázové platby v zákonem stanovené výši.

Pokud jde o náklady na převoz, smuteční obřad, uložení do země a/nebo kremaci osob zabitých následkem teroristického útoku, které nejsou kryty pojistnou smlouvou, bude vyplacena jednorázová částka ve výši zákonem stanoveného limitu.

 • V případě ublížení na zdraví: pokud jde o závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání a částečnou trvalou pracovní neschopnost, podpora se vyplácí formou jednorázové platby v zákonem stanovené výši.

Odškodnění v případě trvalého ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, se provádí formou jednorázové platby nebo měsíčních splátek podle stanovené stupnice.

 • Pro dočasnou pracovní neschopnost je odškodnění omezeno na osmnáct měsíčních splátek.
 • V případě únosu bude kromě jednorázové platby jako odškodnění za ublížení na zdraví způsobené oběti únosem vyplacena podpora podle počtu dnů únosu, a to až do maximální výše stanovené pro částečnou trvalou pracovní neschopnost.
 • V případě hmotné škody: tato podpora je doplňková k jakékoli jiné podpoře poskytnuté orgány veřejné moci nebo vyplývající z pojistných smluv a snižuje se o částky obdržené z těchto zdrojů.

Škodu způsobenou na veřejném majetku nelze odškodnit.

Obecně řečeno se úhrada provádí jako jednorázová výplata částek stanovených příslušnými právními předpisy s výjimkou podpory na dočasné ubytování: ta se vyplácí v měsíčních splátkách a její výše se vypočítá na denním základě, pokud se jedná o ubytování v hotelu, nebo na měsíčním základě, pokud se jedná o pronájem bydlení.

Příjemci mají právo na:

Náhradu škody na bydlení:

 • Pokud jde o obvyklé bydliště fyzických osob, kdy se obvyklým bydlištěm obecně rozumí budova, která představuje bydliště osoby nebo rodinné jednotky po dobu alespoň šesti měsíců daného roku, náhradu lze vyplatit za škodu způsobenou na konstrukcích, zařízení a nábytku, které je nutné vyměnit, aby bylo možné obnovit jejich dřívější stav obyvatelnosti, s výjimkou určitých prvků.
 • Pokud jde o jiná než obvyklá bydliště, odškodnění zahrnuje 50 % škody až výše limitu pro bydlení stanovené příslušnými právními předpisy.

Dočasné ubytování:

 • Pokud musí dotčené osoby dočasně opustit své domovy v důsledku teroristického útoku, zatímco se provádějí opravy, Ministerstvo vnitra může přispět k uhrazení výdajů vyplývajících z dočasného ubytování.

Náhradu škody na obchodních nebo průmyslových budovách:

 • Odškodnění zahrnuje hodnotu oprav potřebných k obnově provozu v těchto budovách, včetně poškozeného nábytku a vybavení, a to až do maximální výše odškodnění stanovené právními předpisy.

Náhradu škody na vozidlech:

 • Nahradit lze škodu způsobenou na soukromých vozidlech, jakož i škodu, která vznikne na vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží.
 • Zásadní je, aby v okamžiku incidentu bylo platné povinné ručení pro dané vozidlo, pokud je toto pojištění podle zvláštních právních předpisů vyžadováno.
 • Odškodnění bude zahrnovat výdaje nezbytné pro opravu a podpora je dostupná i v případě, že je vozidlo zničeno.
 • Podpora na vzdělávání: studijní podpora se poskytuje, pokud teroristický čin vede k ublížení na zdraví studenta, jeho vdovy nebo vdovce, nesezdaného partnera nebo dětí zemřelé osoby nebo rodičů, sourozenců či opatrovníků, které jim znemožňuje vykonávat jejich obvyklé zaměstnání, pokud jsou splněny požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

Systém plateb formou splátek bude uplatněn v případech dočasné pracovní neschopnosti a ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, v důsledku teroristických útoků v rozsahu stanoveném španělskými právními předpisy.

V případech, kdy lze z důvodu závažnosti způsobeného ublížení na zdraví rozumně předpokládat, že celková trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání nebo závažné postižení oběti budou konstatovány později, lze provádět úhradu ve splátkách až do výše zákonem stanoveného limitu.

Ve výjimečných případech přebírá stát odpovědnost za vyplacení příslušného odškodnění na základě občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo duševní újmu, což zahrnuje tyto nepředvídané události: smrt, závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, částečnou trvalou pracovní neschopnost, trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, a únos. Tato mimořádná podpora má obvykle podobu jednorázové platby, s výjimkou trvalého ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, a únosu.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

V případě násilných a sexuálních trestných činů může být veřejná podpora zamítnuta nebo její výše snížena, pokud by přiznání plné výše nebo její části bylo nespravedlivé nebo v rozporu s veřejným pořádkem v těchto případech prohlášených rozsudkem:

 • Pokud chování příjemce přímo nebo nepřímo přispělo ke spáchání trestného činu nebo ke zhoršení jejího ublížení na zdraví,
 • Pokud má příjemce vazby na pachatele nebo je součástí organizace, která páchá násilnou trestnou činnost.

Pokud osoba, která zemřela následkem trestného činu, spadá do jednoho z výše uvedených důvodů pro zamítnutí nebo omezení podpory, příjemci mohou získat podporu na základě toho, že jsou nepřímými oběťmi, pokud jsou ve finanční tísni.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

V případě násilných a sexuálních trestných činů se k vaší finanční situaci přihlíží při určování výše podpory, která má být poskytnuta, neboť se uplatní tyto váhy:

 • příjmy jakéhokoli druhu ročně dosahované příjemcem nebo společně všemi příjemci (v případě podpory v důsledku smrti) podle příslušné stupnice,
 • příjmy jakéhokoli druhu ročně dosahované obětí ke dni, kdy ublížení na zdraví nebo újma ovlivnily její zdraví (podpora na ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení) podle příslušné stupnice.

K vaší finanční situaci se rovněž přihlíží s cílem určit, zda jste jako příjemce ve stavu finanční závislosti, která by mohla vést k poskytnutí příslušné podpory. Pokud je vaše situace finančně obtížná, v souladu s příslušnými právními předpisy může být poskytnuta prozatímní podpora předtím, než bude k dispozici soudní rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek.

V případě teroristických trestných činů se pro stanovení nároku na odškodnění za smrt přihlíží k finanční závislosti příjemce na zemřelé osobě v okamžiku smrti následkem teroristického činu, a to na základě jakéhokoli ročního příjmu, který příjemce dostává.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ne.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

V případě násilných a sexuálních trestných činů nemůže výše podpory nikdy překročit odškodnění stanovené v rozsudku. Přesná výše se určí použitím řady pravidel:

 • V případě dočasné pracovní neschopnosti bude po uplynutí prvních šesti měsíců po dobu pracovní neschopnosti dotčené osoby vyplácena částka odpovídající dvojnásobku aktuálního denního víceúčelového veřejného příjmového ukazatele (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)), a to v příslušných měsíčních platbách.
 • V případě ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, je maximální vyplácená částka navázána na aktuální měsíční ukazatel IPREM ke dni, kdy ublížení na zdraví nebo újma ovlivní zdraví dané osoby, a bude záviset na míře zdravotního postižení:
  • v případě částečné trvalé pracovní neschopnosti: 40 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat své vlastní zaměstnání: 60 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat jakékoli zaměstnání: 90 měsíčních splátek.
  • v případě závažného postižení: 130 měsíčních splátek.

Pro stanovení výše podpory, která bude v těchto případech obdržena, se na maximální výši každé příslušné podpory postupně použijí níže uvedené korekční faktory:

 • příjmy jakéhokoli druhu ročně dosahované obětí ke dni, kdy ublížení na zdraví nebo újma ovlivnily její zdraví podle této stupnice:
  • příjmy nižší než ukazatel IPREM platný v uvedený den: korekční faktor = 1,
  • příjmy v rozmezí 101 % až 200 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,90,
  • příjmy v rozmezí 201 % až 350 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,80,
  • více než 350 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,70.
 • počet osob finančně závislých na oběti v den ublížení na zdraví, v souladu s kritérii stanovenými v příslušných právních předpisech, pokud žijí s obětí a na náklady oběti, a za předpokladu, že nemají žádné příjmy, které by ročně přesahovaly 150 % ročního ukazatele IPREM platného v den ublížení na zdraví, podle této stupnice:
  • pro čtyři nebo více závislých osob se použije korekční faktor 1,
  • pro tři závislé osoby se použije korekční faktor 0,95,
  • pro dvě závislé osoby se použije korekční faktor 0,90,
  • pro jednu závislou osobu se použije korekční faktor 0,85,
  • pokud neexistují žádné závislé osoby, použije se korekční faktor 0,80,
  • v případě smrti bude vyplacena maximální podpora odpovídající 120 měsíčním splátkám ve výši ukazatele IPREM platného v den, kdy nastala smrt.

Pro stanovení výše podpory, která bude v tomto případě obdržena, se na maximální výši každé příslušné podpory postupně použijí tyto korekční faktory:

 • jakékoli roční příjmy obdržené ke dni smrti oběti příjemcem nebo společně všemi příjemci (pokud existuje více než jeden) podlé této stupnice:
  • příjmy nižší než ukazatel IPREM platný v uvedený den: korekční faktor = 1,
  • příjmy v rozmezí 101 % až 200 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,90,
  • příjmy v rozmezí 201 % až 350 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,80,
  • více než 350 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,70.
 • počet osob, které v okamžiku smrti oběti byly na oběti nebo jakýchkoli příjemcích finančně závislé. Za příjemce se považují osoby uvedené v příslušných právních předpisech za předpokladu, že každá z nich splňuje tyto podmínky:
  • v okamžiku smrti oběti žily s obětí nebo jakýmkoli příjemcem na náklady oběti nebo příjemců a
  • nemají žádné příjmy, které by ročně přesahovaly 150 % ročního ukazatele IPREM platného v okamžiku smrti oběti podle této stupnice:
   • pro čtyři nebo více závislých osob se použije korekční faktor 1,
   • pro tři závislé osoby se použije korekční faktor 0,95,
   • pro dvě závislé osoby se použije korekční faktor 0,90,
   • pro jednu závislou osobu se použije korekční faktor 0,85.

Výše podpory na pohřební výdaje přiznaná rodičům nebo opatrovníkům nezletilého nebo dospělého se zdravotním postižením, který zemře v přímém důsledku trestného činu, bude pokrývat skutečně vynaložené náklady až do maximální výše pěti měsíčních splátek odpovídajících ukazateli IPREM platnému v den smrti.

V případě sexuálních trestných činů, které způsobily duševní újmu oběti, bude výše podpory pokrývat výdaje na terapeutickou léčbu, kterou si oběť svobodně zvolila, a to až do výše pěti měsíčních splátek odpovídajících ukazateli IPREM platnému v den vydání forenzní lékařské zprávy dokládající duševní újmu oběti, kterou lze léčit terapeuticky.

Prozatímní podpora může být přiznána před vydáním soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, za předpokladu prokázání obtížné finanční situace, v níž jste se vy jako oběť nebo oprávnění příjemci vašich nároků ocitli.

V případě teroristických trestných činů:

 • V případě smrti bude podpora poskytnuta formou jednorázové platby v zákonem stanovené výši.

Příjemci tohoto odškodnění budou mít nárok na zvýšení podpory o pevně danou částku dvaceti měsíčních plateb ve výši ukazatele IPREM platného v den teroristického činu pro každé z dotčených dětí nebo nezletilých, které byly na oběti v okamžiku smrti finančně závislé.

Má se za to, že osoba finančně závisí na zemřelé osobě, pokud v okamžiku smrti žila zcela nebo částečně na náklady uvedené osoby a neměla žádný příjem, který by ročně přesahoval 150 % ročního ukazatele IPREM platného v daném okamžiku.

Podpora se také přiznává v souvislosti s náklady na převoz, smuteční obřad a uložení do země a/nebo kremaci osob, které zemřely následkem teroristického útoku a které nejsou kryté pojistnou smlouvou, a to až do výše zákonem stanoveného limitu. Náklady budou uhrazeny po předložení příslušných faktur. Bude nezbytné k nim přiložit pojistnou smlouvu vztahující se na tyto náklady nebo přísežné prohlášení o neexistenci takového pojištění.

 • V případě ublížení na zdraví: pokud jde o závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání a částečnou trvalou pracovní neschopnost, podpora se vyplácí formou jednorázové platby v zákonem stanovené výši.

Odškodnění v případě trvalého ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, se provádí formou jednorázové platby nebo měsíčních splátek podle stanovené stupnice.

Příjemci budou mít nárok na poskytovanou podporu a na zvýšení uvedené podpory o pevně danou částku dvaceti měsíčních plateb ve výši příslušného ukazatele IPREM pro každé z dotčených dětí nebo nezletilých, které byly na oběti finančně závislé v okamžiku teroristického činu, který způsobil ublížení na zdraví.

 • Pokud jde o dočasnou pracovní neschopnost, bude vypláceno odškodnění odpovídající dvojnásobku příslušného ukazatele IPREM po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však osmnáct měsíčních splátek.
 • Pokud jde o únos, oběti budou za únos odškodněny v zákonem stanovené výši. Kromě odškodnění za jakékoli ublížení na zdraví způsobené oběti únosem bude vyplacena podpora odpovídající trojnásobku denního ukazatele IPREM za každý den trvání únosu, a to až do maximální výše odškodnění stanovené pro částečnou trvalou pracovní neschopnost.
 • Majetková újma: tato podpora je doplňková k jakékoli jiné podpoře poskytnuté orgány veřejné moci nebo vyplývající z pojistných smluv a snižuje se o částky obdržené z těchto zdrojů.

Kumulovaně nesmí odškodnění nikdy přesáhnout hodnotu způsobené újmy.

Škodu způsobenou na veřejném majetku nelze odškodnit.

Příjemci mají právo na:

Náhradu škody na obytných budovách:

 • Pokud jde o obvyklé bydliště fyzických osob, náhradu lze vyplatit za škodu způsobenou na konstrukcích, zařízení a nábytku, které je nutné vyměnit, aby bylo možné obnovit jejich dřívější stav obyvatelnosti, s výjimkou určitých luxusních prvků.
 • Pokud jde o jiná než obvyklá bydliště, odškodnění zahrnuje 50 % škody až do výše limitu pro bydlení stanovené příslušnými právními předpisy.

Dočasné ubytování:

 • Pokud následkem teroristického útoku musí dotčené osoby dočasně opustit svůj domov, zatímco probíhají opravy, Ministerstvo vnitra může přispět pokrytím nákladů vyplývajících z dočasného ubytování formou podpory vypočtené na denním základě, pokud se jedná o ubytování v hotelu, nebo na měsíčním základě, pokud se jedná o pronájem ubytování.

Náhradu škody na obchodních nebo průmyslových budovách:

 • Odškodnění zahrnuje hodnotu oprav potřebných k obnově provozu v těchto budovách, včetně poškozeného nábytku a vybavení, a to až do maximální výše odškodnění stanovené právními předpisy.

Náhradu škody na vozidlech:

 • Nahradit lze škodu způsobenou na soukromých vozidlech, jakož i škodu, která vznikne na vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží.
 • Zásadní je, aby v okamžiku incidentu bylo platné povinné ručení pro dané vozidlo, pokud je toto pojištění podle zvláštních právních předpisů vyžadováno.
 • Odškodnění bude zahrnovat částku nebo výdaje nezbytné pro opravu.
 • Podpora na vzdělávání: Studijní podpora se poskytuje, pokud teroristický čin vede k ublížení na zdraví studenta, jeho vdovy nebo vdovce, nesezdaného partnera nebo dětí zemřelé osoby nebo rodičů, sourozenců nebo opatrovníků, které jim znemožňuje vykonávat jejich obvyklé zaměstnání, pokud jsou splněny požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

Aby bylo možné využít podpory, nemůžete již mít kvalifikaci (nebo splňovat právní požadavky pro její dosažení) stejné úrovně nebo vyšší, než jsou studia, pro která je podpora požadována.

Pro výuku jazyků a bakalářský titul nebo jeho ekvivalent nebo vyšší studia se použijí akademické požadavky na zápis a dosažený studijní obsah stanovené španělskými právními předpisy v oblasti stipendií a studijní podpory.

Pro výpočet minimálního dosaženého vzdělání požadovaného po příjemcích studijní podpory Ministerstvo vnitra použije korekční faktor 0,60 pro studenty se zvláštními vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují přizpůsobení studijního plánu nebo delší čas na dokončení studií z důvodu fyzické nebo duševní nezpůsobilosti.

Ve výjimečných případech přebírá stát odpovědnost za vyplacení příslušného odškodnění na základě občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo duševní újmu, což zahrnuje tyto nepředvídané události: smrt, závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, částečnou trvalou pracovní neschopnost, trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, a únos.

Výše odškodnění bude určena takto:

 • Pokud existuje rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek a který přiznává odškodnění z titulu občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo duševní újmu způsobující kteroukoli z výše uvedených nepředvídaných událostí, bude vyplacena jednorázová podpora v zákonem stanovené výši.
 • Pokud rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nepřiznává nebo neumožňuje přiznat jakoukoli částku z titulu občanskoprávní odpovědnosti za fyzickou nebo duševní újmu, bude podpora vyplacena jako jednorázová částka pro všechny nepředvídatelné události s těmito výjimkami:
  • Trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení: v tomto případě záleží na posouzení způsobené újmy v souladu se systémem stanoveným pro oběti dopravních nehod za použití stupnice vyplývající z použití právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení pro výši odškodnění za trvalé ublížení na zdraví, zmrzačení a zohavení a ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
  • Únos: Podpora odpovídající trojnásobku denního víceúčelového veřejného příjmového ukazatele (IPREM) bude vyplacena za každý den trvání únosu, a to až do maximální výše odškodnění stanovené pro částečnou trvalou pracovní neschopnost.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

V případě násilných a sexuálních trestných činů nemůže výše podpory obecně přesáhnout odškodnění stanovené v rozsudku.

Výše podpory bude určena použitím souboru pravidel za předpokladu, že nepřesáhne výši stanovenou v rozsudku:

 • V případě dočasné pracovní neschopnosti bude po uplynutí prvních šesti měsíců po dobu pracovní neschopnosti dotčené osoby vyplácena částka odpovídající dvojnásobku aktuálního denního víceúčelového veřejného příjmového ukazatele (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)), a to v příslušných měsíčních platbách.
 • V případě ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, je maximální vyplácená částka navázána na aktuální měsíční ukazatel IPREM ke dni, kdy ublížení na zdraví nebo újma ovlivní zdraví dané osoby, a bude záviset na míře zdravotního postižení:
  • v případě částečné trvalé pracovní neschopnosti: 40 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat své obvyklé zaměstnání: 60 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat jakékoli zaměstnání: 90 měsíčních splátek.
  • v případě závažného postižení: 130 měsíčních splátek.
 • V případě smrti bude vyplacena maximální podpora odpovídající 120 měsíčním splátkám ve výši ukazatele IPREM platného v den, kdy nastala smrt.

Výše podpory na pohřební výdaje přiznaná rodičům nebo opatrovníkům nezletilého nebo dospělého se zdravotním postižením, který zemře v přímém důsledku trestného činu, bude pokrývat skutečně vynaložené náklady až do maximální výše pěti měsíčních splátek odpovídajících ukazateli IPREM platnému v den smrti.

Úhrada výše podpory přiznané na výdaje spojené s terapeutickou léčbou v případě sexuálních trestných činů, které oběti způsobí duševní újmu, bude prováděna v souladu s těmito kritérii:

 • Pokud je žádost o podporu podána před zahájením léčby, může být dohodnuta úhrada částky vycházející z měsíční splátky ve výši ukazatele IPREM. Pokud daná částka nestačí na úhradu léčby, mohou být na žádost dotyčné osoby nadměrné výdaje pokryty jednorázovou platbou nebo postupnými platbami prováděnými až do ukončení léčby, případně až do dosažení maximální výše.
 • Pokud je žádost o podporu podána po zahájení léčby, výdaje vzniklé dotyčné osobě budou uhrazeny a budou hrazeny i budoucí výdaje na stejný účel, a to až do konce léčby, případně do dosažení maximální stanovené částky.
 • Pokud je v okamžiku podání žádosti prokázáno, že léčba je již ukončena, podpora bude vyplacena jednorázově, a to ve výši vzniklých výdajů, případně až do maximální přípustné výše. Pokud je nutné léčbu obnovit a nebylo dosaženo maximální částky, bude možné provést úhradu souvisejících nových výdajů.

Prozatímní podpora může být přiznána i před vydáním soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, za předpokladu prokázání obtížné finanční situace, v níž jste se vy jako oběť nebo oprávnění příjemci vašich nároků ocitli. Tato podpora může být poskytnuta formou jednorázové platby nebo pravidelných plateb.

V případě teroristických trestných činů:

 • V případě smrti činí výše odškodnění 250 000 EUR a pro každé z dotčených dětí nebo nezletilých, které byly na oběti v okamžiku smrti finančně závislé, bude navýšena o pevně danou částku dvaceti měsíčních plateb ve výši ukazatele IPREM platného v den teroristického činu.

Pokud jde o náklady na převoz, smuteční obřad, uložení do země a/nebo kremaci osob, které zemřely následkem teroristického útoku a které nejsou kryty pojistnou smlouvou, bude vyplacena jednorázová částka až do maximální výše 6 000 EUR.

 • V případě ublížení na zdraví: pokud jde o závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání a částečnou trvalou pracovní neschopnost, podpora se vyplácí formou jednorázové platby v zákonem stanovené výši.
  • Závažné postižení: 500 000 EUR,
  • Trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání: 180 000 EUR,
  • Trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání: 100 000 EUR,
  • Částečná trvalá pracovní neschopnost: 75 000 EUR.
 • Odškodnění v případě trvalého ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, se provádí formou jednorázové platby nebo měsíčních splátek podle stanovené stupnice a do stejné maximální výše jako částečná trvalá pracovní neschopnost (75 000 EUR).
 • Pokud jde o dočasnou pracovní neschopnost, bude vypláceno odškodnění odpovídající dvojnásobku příslušného ukazatele IPREM po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však osmnáct měsíčních splátek.
 • V případě únosu bude vyplacena jednorázová platba ve výši 12 000 EUR za únos plus trojnásobek denního ukazatele IPREM za každý den trvání únosu, a to až do maximální výše stanovené pro částečnou trvalou pracovní neschopnost (75 000 EUR).
 • V případě majetkové škody: tato podpora je doplňková k jakékoli jiné podpoře poskytnuté orgány veřejné moci nebo vyplývající z pojistných smluv a snižuje se o částky obdržené z těchto zdrojů.

Škodu způsobenou na veřejném majetku nelze odškodnit.

Obecně řečeno se úhrada provádí jako jednorázová výplata částek stanovených příslušnými právními předpisy s výjimkou podpory na dočasné ubytování: ta se vyplácí v měsíčních splátkách a její výše se vypočítá na denním základě, pokud se jedná o ubytování v hotelu, nebo na měsíčním základě, pokud se jedná o pronájem bydlení.

Příjemci mají právo na:

Náhradu škody na bydlení:

 • Pokud jde o obvyklé bydliště fyzických osob, kdy se obvyklým bydlištěm obecně rozumí budova, která představuje bydliště osoby nebo rodinné jednotky po dobu alespoň šesti měsíců daného roku, náhradu lze vyplatit za škodu způsobenou na konstrukcích, zařízení a nábytku, které je nutné vyměnit, aby bylo možné obnovit jejich dřívější stav obyvatelnosti, s výjimkou určitých prvků.
 • Pokud jde o jiná než obvyklá bydliště, odškodnění zahrnuje 50 % škody až do výše limitu pro bydlení stanovené příslušnými právními předpisy.

Dočasné ubytování:

 • Pokud musí dotčené osoby dočasně opustit své domovy v důsledku teroristického útoku, zatímco se provádějí opravy, Ministerstvo vnitra může přispět k uhrazení výdajů vyplývajících z dočasného ubytování.

Náhradu škody na obchodních nebo průmyslových budovách:

 • Odškodnění zahrnuje hodnotu oprav potřebných k obnově provozu v těchto budovách, včetně poškozeného nábytku a vybavení, a to až do maximální výše odškodnění stanovené právními předpisy.

Náhradu škody na vozidlech:

 • Nahradit lze škodu způsobenou na soukromých vozidlech, jakož i škodu, která vznikne na vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží.
 • Zásadní je, aby v okamžiku incidentu bylo platné povinné ručení pro dané vozidlo, pokud je toto pojištění podle zvláštních právních předpisů vyžadováno.
 • Odškodnění bude zahrnovat výdaje nezbytné pro opravu a podpora je dostupná i v případě, že je vozidlo zničeno.
 • Podpora na vzdělávání: studijní podpora se poskytuje, pokud teroristický čin vede k ublížení na zdraví studenta, jeho vdovy nebo vdovce, nesezdaného partnera nebo dětí zemřelé osoby nebo rodičů, sourozenců nebo opatrovníků, které jim znemožňuje vykonávat jejich obvyklé zaměstnání, pokud jsou splněny požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

Systém plateb formou splátek bude uplatněn v případech dočasné pracovní neschopnosti a ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, v důsledku teroristických útoků v rozsahu stanoveném španělskými právními předpisy.

V případech, kdy lze z důvodu závažnosti způsobeného ublížení na zdraví rozumně předpokládat, že trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání nebo závažné postižení oběti budou konstatovány později, lze provádět úhradu ve splátkách až do výše 18 030,36 EUR.

Ve výjimečných případech přebírá stát odpovědnost za vyplacení příslušného odškodnění na základě občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo duševní újmu, což zahrnuje tyto nepředvídané události: smrt, závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, částečnou trvalou pracovní neschopnost, trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, a únos.

Výše odškodnění bude určena takto:

 • Pokud existuje rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek a který přiznává odškodnění z titulu občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo duševní újmu způsobenou kteroukoli z výše uvedených nepředvídaných událostí, bude vyplacena částka stanovená v rozsudku, a to až do výše těchto maximálních částek:
  • smrt: 500 000 EUR,
  • závažné postižení: 750 000 EUR,
  • trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání: 300 000 EUR,
  • trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání: 200 000 EUR,
  • částečná trvalá pracovní neschopnost: 125 000 EUR.
  • trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení: 100 000 EUR,
  • únos: 125 000 EUR.
 • Pokud rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nepřiznává nebo neumožňuje přiznat jakoukoli částku z titulu občanskoprávní odpovědnosti za fyzickou nebo duševní újmu, budou vyplaceny tyto částky:
  • smrt: 250 000 EUR,
  • závažné postižení: 500 000 EUR,
  • trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání: 180 000 EUR,
  • trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání: 100 000 EUR,
  • částečná trvalá pracovní neschopnost: 75 000 EUR.
 • Trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení: v tomto případě záleží na posouzení způsobené újmy v souladu se systémem stanoveným pro oběti dopravních nehod za použití stupnice vyplývající z použití právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení pro výši odškodnění za trvalé ublížení na zdraví, zmrzačení a zohavení a ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
 • Únos: podpora odpovídající trojnásobku denního víceúčelového veřejného příjmového ukazatele (IPREM) bude vyplacena za každý den trvání únosu, a to až do maximální výše odškodnění stanovené pro částečnou trvalou pracovní neschopnost.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

V případě násilných a sexuálních trestných činů není obecně obdržení zákonem upravené podpory slučitelné s obdržením odškodnění za ublížení na zdraví a újmu způsobené trestným činem, které je stanoveno v rozsudku.

Vyplacení zákonem upravené podpory v plné výši nebo částečně je však možné, pokud je pachatel prohlášen za částečně insolventního; částka vyplacená z obou zdrojů však nemůže být vyšší, než je částka stanovená v soudním rozhodnutí.

Podpora stanovená španělskými právními předpisy je tedy neslučitelná s těmito platbami:

 • Finanční odškodnění, na které má příjemce nárok ze systému pojištění, vyjma případu, kdy výše odškodnění ze soukromých pojistných smluv je nižší než částka stanovená rozsudkem.
 • V případě dočasné pracovní neschopnosti oběti je podpora neslučitelná s jakoukoli dávkou, která může být za tuto pracovní neschopnost vyplacena v rámci systému veřejného sociálního zabezpečení. Má se za to, že tato neslučitelnost existuje, pokud podpora upravená španělskými předpisy a odškodnění nebo finanční podpora, na které má příjemce nárok ze systému soukromého pojištění, pokrývají tatáž rizika a tytéž situace nouze.

Navzdory výše uvedenému může být příjemci soukromého pojištění zákonem upravená podpora vyplacena, pokud je výše odškodnění získaná z pojištění nižší než částka stanovená v rozsudku, za předpokladu, že rozdíl, který má být vyplacen, nepřesahuje stanovenou stupnici.

V případě ublížení na zdraví nebo újmy s následkem trvalé pracovní neschopnosti nebo smrti oběti bude obdržení podpory slučitelné s obdržením jakéhokoli státního důchodu, na který má příjemce nárok.

Podpora na trvalou pracovní neschopnost je neslučitelná s podporou na dočasnou pracovní neschopnost.

V případě teroristických trestných činů bude odškodnění majetkové újmy způsobené obětem následkem tohoto druhu trestného činu doplňkové k odškodnění přiznanému orgány veřejné moci nebo vyplývajícímu z pojistných smluv a bude sníženo o částku obdrženou z těchto zdrojů.

Pokud jde o škodu na vozidlech, škoda způsobená na soukromých vozidlech může být nahrazena stejně jako škoda, která vznikne uživatelům vozidel pro pozemní přepravu osob nebo zboží, s výjimkou vozidel ve veřejném vlastnictví, za předpokladu, že v okamžiku incidentu je platné povinné ručení pro dané vozidlo, pokud je toto pojištění zvláštními právními předpisy vyžadováno. Toto odškodnění je doplňkové k jakémukoli jinému odškodnění přiznanému orgány veřejné moci nebo vyplývajícímu z pojistných smluv a snižuje o se výši takovýchto odškodnění.

Pokud jde o náklady na převoz, smuteční obřad, uložení do země a/nebo kremaci osob, které zemřely následkem teroristického útoku, platbu provede španělská centrální vláda za předpokladu, že příjemci nejsou kryti pojistnou smlouvou, a to až do výše zákonem stanoveného limitu. K příslušným fakturám bude nezbytné přiložit pojistnou smlouvu pokrývající tyto náklady nebo přísežné prohlášení o neexistenci takového pojištění.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano.

V případě násilných a sexuálních trestných činů může být před vydáním soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, přiznána prozatímní podpora za předpokladu prokázání obtížné finanční situace, v níž se oběť nebo oprávnění příjemci jejích nároků ocitli. Finanční situace oběti nebo příjemců bude považována za obtížnou, pokud v den, kdy je žádost o podporu podána, oběti ani příjemci nepobírají roční příjmy jakéhokoli druhu vyšší než roční víceúčelový veřejný ukazatel (IPREM) platný v okamžiku podání žádosti.

V každém případě musí být pro přiznání této prozatímní podpory prokázáno, že žadatel splňuje požadavky stanovené v příslušných právních předpisech pro příjemce příslušné konečné podpory.

V případě teroristických trestných činů může Ministerstvo vnitra, než bude poskytnuta konečná podpora, vyplatit určitou částku předem, a to až do výše zákonem stanoveného limitu, v případech, kdy lze z důvodu závažnosti ublížení na zdraví utrpěného následkem teroristické činnosti rozumně předpokládat, že trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání nebo závažné postižení oběti budou konstatovány později.

Obdobně v případě ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, nebo dočasné pracovní neschopnosti lze čtvrtletně vyplácet náhrady za dobu strávenou mimo práci. Tyto částky vyplácené formou splátek za dny pracovní neschopnosti budou odpovídat dvojnásobku ukazatele IPREM platného v den, kdy k ublížení na zdraví došlo.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano.

Pokud je v případě násilných nebo sexuálních trestných činů přiznána podpora pro určitou úroveň pracovní neschopnosti nebo poškození a nastane buď závažnější situace, která si zaslouží vyšší částku, nebo smrt oběti v přímém důsledku ublížení na zdraví nebo újmy, bude přiměřené jednorázově přiznat podporu na zhoršení důsledku působícího újmu.

Období, během kterého lze požádat o novou podporu, činí jeden rok a počítá se ode dne, který byl pro přezkum stupně pracovní neschopnosti nebo postižení stanoven v rozsudku, kterým byla přiznána počáteční podpora.

Pokud jde o teroristické trestné činy, ačkoli musí být žádosti obvykle podány nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy vznikla újma, pokud v přímém důsledku ublížení na zdraví způsobeného následkem teroristického činu dojde ke zhoršení důsledků nebo smrti dotčené osoby, začíná běžet nová lhůta stejné délky pro podání žádosti o přiznání příslušného rozdílu ve výši podpory.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

V případě násilných a sexuálních trestných činů musí oběť nebo její zástupce pro přiznání konečné podpory na dočasnou pracovní neschopnost nebo ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, podat žádost na úředním formuláři a poskytnout tyto údaje a dokumenty:

 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny orgánu veřejné moci,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře, které dotyčná osoba obdržela, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek (rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí pachatele nebo rozhodnutí o zamítnutí věci).

Kromě toho je vždy nutné přiložit tyto dokumenty:

 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • potvrzení vydané příslušným řídicím orgánem nebo agenturou prokazující, že dotyčná osoba byla v okamžiku spáchání trestného činu účastníkem systému veřejného sociálního zabezpečení. Pokud žádný takový doklad neexistuje, postačí prohlášení dotyčné osoby: vyšetřující orgán je prověří později.

Pokud se podává žádost o podporu na dočasnou pracovní neschopnost a dotyčná osoba byla účastníkem systému veřejného sociálního zabezpečení, musí poskytnuté potvrzení rovněž prokázat, že nebylo přiznáno žádné právo na dávky pro tuto pracovní neschopnost.

 • Pokud žádost o podporu na ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, podávají přímé oběti, které jsou účastníky některého ze systémů tvořících systém sociálního zabezpečení, s výjimkou zvláštního systému pro státní a vojenské úředníky (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), je zapotřebí předložit rozhodnutí o klasifikaci těchto ublížení na zdraví vydané provinčním ředitelem Národního institutu sociálního zabezpečení (Instituto Nacional de la Seguridad Social); pokud rozhodnutí doposud nebylo vydáno, žadatel by měl předložit prohlášení, že bylo zahájeno odpovídající řízení o pracovní neschopnosti.

Pro přiznání konečné podpory v případech, kdy nastala smrt, musí žádost nepřímé oběti nebo jejího zástupce podaná na úředním formuláři obsahovat tyto údaje a dokumenty:

 • listinné důkazy o úmrtí a stavu příjemce nebo nepřímé oběti,
 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny orgánu veřejné moci,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře, které dotyčná osoba obdržela, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek (rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí pachatele nebo rozhodnutí o zamítnutí věci).

Kromě toho je vždy nutné přiložit tyto dokumenty:

 • pokud je oběť (příjemce jako nepřímá oběť) španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • úmrtní list přímé oběti trestného činu, jakož i následující dokumenty podle vztahu příjemce se zemřelou osobou:
  • pokud mezi manželem a zemřelou osobou nedošlo k odluce nebo zákonné odluce: úplný oddací list vydaný obecní matrikou po datu úmrtí oběti,
  • pokud je žadatel osobou, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, musí předložit potvrzení o soužití na společné adrese (certificado de convivencia en domicilio común).

K prokázání trvalého soužití v podobném svazku, jako je manželství, se doporučuje předložit potvrzení vydané příslušným registrem partnerů v registrovaném partnerství (Registro de parejas de hecho).

 • Pokud je žadatel osobou, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, musí předložit potvrzení o soužití na společné adrese (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Děti zemřelé osoby: musí být předloženy příslušné rodné listy vystavené obecní matrikou.

K prokázání svého rodinného původu musí děti manžela, pokud nedošlo k zákonné odluce, nebo osoby, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, předložit příslušné rodné listy vydané obecní matrikou.

Obdobně musí prokázat, že jejich rodič byl se zemřelou osobou sezdán nebo s ní žil ve společné domácnosti, ledaže by tyto skutečnosti již byly prokázány v žádosti jejich rodiče o podporu.

Kromě toho děti zemřelé osoby i děti manžela, pokud nedošlo k zákonné odluce, nebo osoby, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti, musí prokázat, že byly na zemřelé osobě finančně závislé, a to na základě těchto dokumentů:

 • potvrzení o společném soužití vydané místními orgány,
 • prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu pobíraných v průběhu dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících datu úmrtí oběti,
 • kopie přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období, v němž nastala smrt oběti, nebo pokud nebylo podáno, za bezprostředně předcházející zdaňovací období. Pokud tato přiznání nebyla podána, musí být předloženo potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).
 • Rodiče zemřelé osoby: musí prokázat své rodičovství na základě rodného listu syna nebo dcery, kteří zemřeli. Kromě toho, aby bylo jisté, že neexistují žádní další příjemci, kteří by mohli mít v přístupu k podpoře přednost, musí předložit prohlášení o stavu syna nebo dcery v den úmrtí, jakož i prohlášení o tom, zda jsou si vědomi existence jiné osoby, která by mohla být uznána za příjemce podle příslušných právních předpisů.

Pro přiznání konečné podpory na pohřební výdaje musí žádost rodičů nebo opatrovníků nezletilého nebo nesvéprávného dospělého nebo jejich zástupců, podaná na úředním formuláři, obsahovat tyto údaje a dokumenty:

 • listinné důkazy o úmrtí a stavu příjemce nebo nepřímé oběti,
 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny orgánu veřejné moci,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře, které dotyčná osoba obdržela, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek (rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí pachatele nebo rozhodnutí o zamítnutí věci).

Kromě toho je vždy nutné přiložit tyto dokumenty:

 • úmrtní list nezletilého nebo nesvéprávného dospělého,
 • k prokázání svého postavení příjemce rodný list nezletilého nebo nesvéprávného dospělého, pokud žádost podávají rodiče, nebo úřední záznam dokládající opatrovnictví, pokud žádost předkládá opatrovník,
 • pokud byl zemřelou osobou nesvéprávný dospělý, právní dokument prohlašující nesvéprávnost, případně potvrzení dokládající míru nesvéprávnosti,
 • kopii vnitrostátního dokladu totožnosti pro rodiče a opatrovníky nebo v případě státních příslušníků jiného členského státu EU dokument prokazující jejich státní příslušnost,
 • listinný důkaz potvrzující výdaje spojené s bděním u zemřelého, jeho převozem, uložením do země nebo kremací.

Pro přiznání konečné podpory na výdaje za terapeutickou léčbu v návaznosti na sexuální trestné činy musí být žádost oběti nebo jejího zástupce podána na úředním formuláři a musí zahrnovat tyto údaje a dokumenty:

 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny orgánu veřejné moci,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře, které dotyčná osoba obdržela, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek (rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí pachatele nebo rozhodnutí o zamítnutí věci).

Kromě toho je vždy nutné přiložit tyto dokumenty:

 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • prohlášení oběti, zda již terapeutická léčba začala, a případně předložení dokumentů dokládajících zaplacené výdaje. Pokud nebyla léčba dokončena, musí být tato skutečnost uvedena.

Pro přiznání prozatímní podpory na dočasnou pracovní neschopnost a ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, musí být žádost oběti nebo jejího zástupce podána na úředním formuláři a musí zahrnovat tyto údaje a dokumenty:

 • klasifikaci ublížení na zdraví nebo újmy na zdraví provedenou příslušným orgánem a v souladu s postupem stanoveným v příslušných právních předpisech,
 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného nebo sexuálního trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny příslušnému orgánu nebo že trestní řízení v jejich věci vede příslušný orgán z vlastního podnětu,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře obdržené žadatelem, o žádostech, jejichž vyřizování probíhá, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • žádost o zprávu státního zástupce uvádějící, že existují přímé důkazy, na jejichž základě lze předpokládat, že ublížení na zdraví bylo způsobeno násilným a úmyslným (záměrným) činem,
 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu obdržených žadatelem v průběhu roku bezprostředně předcházejícího datu žádosti, jakož i kopii přiznání k dani z příjmů za poslední zdaňovací období, nebo pokud přiznání nebylo podáno, potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (AEAT).

Pro přiznání prozatímní podpory v případech, kdy nastala smrt, musí žádost oběti nebo jejího zástupce podaná na úředním formuláři obsahovat tyto údaje a dokumenty:

 • Listinné důkazy o úmrtí a stavu příjemce jako nepřímé oběti. Musí být předložen úmrtní list přímé oběti trestného činu, jakož i následující dokumenty podle vztahu příjemce se zemřelým:
  • Pokud mezi manželem a zemřelou osobou nedošlo k odluce nebo zákonné odluce: úplný oddací list vydaný obecní matrikou po datu úmrtí oběti,

Konkrétně pro tento druh podpory prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu obdržených žadatelem v průběhu roku bezprostředně předcházejícího datu žádosti, jakož i kopii přiznání k dani z příjmů za poslední zdaňovací období, nebo pokud přiznání nebylo podáno, potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (AEAT).

 • Pokud je žadatel osobou, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, musí předložit potvrzení o soužití na společné adrese.

K prokázání trvalého soužití v podobném svazku, jako je manželství, se doporučuje předložit potvrzení vydané příslušným registrem partnerů v registrovaném partnerství (Registro de parejas de hecho).

Konkrétně pro tento druh podpory prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu obdržených žadatelem v průběhu roku bezprostředně předcházejícího datu žádosti, jakož i kopii přiznání k dani z příjmů za poslední zdaňovací období, nebo pokud přiznání nebylo podáno, potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (AEAT).

 • Pokud je žadatel osobou, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, musí předložit potvrzení o soužití na společné adrese.
 • Děti zemřelé osoby: musí být předloženy příslušné rodné listy vystavené obecní matrikou.

K prokázání svého rodinného původu musí děti manžela, pokud nedošlo k zákonné odluce, nebo osoby, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, předložit příslušné rodné listy vydané obecní matrikou. Obdobně musí prokázat, že jejich rodič byl se zemřelou osobou sezdán nebo s ní žil ve společné domácnosti, ledaže by tyto skutečnosti již byly prokázány v žádosti jejich rodiče o podporu.

Kromě toho děti zemřelé osoby i děti manžela, pokud nedošlo k zákonné odluce, nebo osoby, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti, musí prokázat, že byly na zemřelé osobě finančně závislé, a to na základě těchto dokumentů:

 • potvrzení o společném soužití vydané místními orgány,
 • prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu pobíraných v průběhu dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících datu úmrtí oběti,
 • kopie přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období, v němž nastala smrt oběti, nebo pokud nebylo podáno, za bezprostředně předcházející zdaňovací období. Pokud tato přiznání nebyla podána, musí být předloženo potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT),
 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného nebo sexuálního trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny příslušnému orgánu nebo že trestní řízení v jejich věci vede příslušný orgán z vlastního podnětu,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře obdržené žadatelem, o žádostech, jejichž vyřizování probíhá, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • žádost o zprávu státního zástupce uvádějící, že existují přímé důkazy, na jejichž základě lze předpokládat, že ublížení na zdraví bylo způsobeno násilným a úmyslným (záměrným) činem,
 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,

Pro přiznání prozatímní podpory v případech, kdy nastala smrt, musí žádost oběti nebo jejího zástupce podaná na úředním formuláři obsahovat tyto údaje a dokumenty:

 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného nebo sexuálního trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny příslušnému orgánu nebo že trestní řízení v jejich věci vede příslušný orgán z vlastního podnětu,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře obdržené žadatelem, o žádostech, jejichž vyřizování probíhá, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • žádost o zprávu státního zástupce uvádějící, že existují přímé důkazy, na jejichž základě lze předpokládat, že ublížení na zdraví bylo způsobeno násilným a úmyslným (záměrným) činem,
 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • úmrtní list nezletilého nebo nesvéprávného dospělého,
 • k prokázání svého postavení příjemce rodný list nezletilého nebo nesvéprávného dospělého, pokud žádost podávají rodiče, nebo úřední záznam dokládající opatrovnictví, pokud žádost předkládá opatrovník,
 • pokud byl zemřelou osobou nesvéprávný dospělý, právní dokument prohlašující nesvéprávnost, případně potvrzení dokládající míru nesvéprávnosti,
 • prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu obdržených rodiči nebo opatrovníky v průběhu roku bezprostředně předcházejícího datu žádosti, jakož i kopii přiznání k dani z příjmů za poslední zdaňovací období, nebo pokud přiznání nebylo podáno, potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (AEAT),
 • listinný důkaz potvrzující výdaje spojené s bděním u zemřelého, jeho převozem, uložením do země nebo kremací.

Pro přiznání prozatímní podpory na výdaje za terapeutickou léčbu v návaznosti na sexuální trestné činy musí být žádost oběti nebo jejího zástupce podána na úředním formuláři a musí zahrnovat tyto údaje a dokumenty:

 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného nebo sexuálního trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny příslušnému orgánu nebo že trestní řízení v jejich věci vede příslušný orgán z vlastního podnětu,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře obdržené žadatelem, o žádostech, jejichž vyřizování probíhá, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • žádost o zprávu státního zástupce uvádějící, že existují přímé důkazy, na jejichž základě lze předpokládat, že ublížení na zdraví bylo způsobeno násilným a úmyslným (záměrným) činem,
 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • prohlášení oběti, zda již terapeutická léčba začala, a případně předložení dokumentů dokládajících zaplacené výdaje. Pokud nebyla léčba dokončena, musí být tato skutečnost uvedena,
 • prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu obdržených dotčenou osobou v průběhu roku bezprostředně předcházejícího datu žádosti, jakož i kopii přiznání k dani z příjmů za poslední zdaňovací období, nebo pokud přiznání nebylo podáno, potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (AEAT).

V případě teroristických trestných činů začíná řízení o přiznání různých druhů zákonem stanovené podpory na základě žádosti podané na úředním formuláři dotyčnou osobou nebo jejím zástupcem, k níž musí být připojeny tyto dokumenty:

 • dokumenty prokazující stav dotčené osoby, případně stupeň vztahu s obětí,
  • rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, uznávající právo na odškodnění za dané události a dotyčnou újmu v rámci působnosti španělských právních předpisů,
  • pokud rozsudek nebyl dosud vydán, ale odpovídající soudní řízení již proběhlo nebo bylo zahájeno trestní řízení pro stíhání trestných činů, jakýkoli právně přípustný průkazný dokument dokládající stav oběti nebo příjemce, vzniklou újmu a povahu událostí, které tuto újmu způsobily,
  • jakékoli předchozí správní rozhodnutí,
  • úmrtní list, pokud oběť zemřela,
  • fotokopie rodinné knihy (Libro de familia),
  • policejní zprávy nebo protokoly,
  • klinické nebo psychologické zprávy,
 • pokud se požaduje dočasné ubytování:
  • policejní protokol nebo potvrzení policie nebo Guardia Civil s uvedením, že údajná škoda vznikla během teroristického útoku nebo v jeho důsledku (pokud již není příčina škody úředně zaznamenána),
  • pokud je žadatel vlastníkem: listina, kupní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí nebo poslední doklad o zaplacení daně z nemovitostí (Impuesto de Bienes Inmuebles) nebo prohlášení předsedy sdružení vlastníků, že žadatel je členem,
  • pokud je žadatel nájemníkem: nájemní smlouva nebo doklad o zaplacení posledního nájmu nebo doklad o zaplacení vody, elektřiny nebo telefonu na jméno nájemníka,
  • pokud žadatel není vlastníkem ani nájemníkem: dokument prokazující jeho oprávnění provést nebo zajistit opravu,
  • pokud se jedná o místo jejich obvyklého pobytu a dotčená adresa není uvedena ve vnitrostátním dokladu totožnosti (DNI) žadatele: potvrzení o registraci nebo přiznání k dani z příjmů, v nichž je uvedeno bydliště pro daňové účely, nebo prohlášení předsedy sdružení vlastníků, že dům je pro žadatele místem obvyklého pobytu,
 • pokud se požaduje náhrada škody na vozidle:
  • policejní protokol nebo potvrzení policie nebo Guardia Civil s uvedením, že údajná škoda vznikla během teroristického útoku nebo v jeho důsledku (pokud již není příčina škody úředně zaznamenána),
  • osvědčení o registraci vozidla na jméno žadatele,
  • důkaz, že v době útoku byla platná sjednaná pojistná smlouva, s uvedením typu zahrnutých rizik,
  • pokud byla provedena oprava, faktura dokládající náklady na opravu škody způsobené teroristickým činem,
 • pokud se požaduje studijní podpora, je nutné přiložit podpůrné doklady podrobně uvádějící kredity, které si student zapsal, a jeho studijní výsledky.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

V případě násilných a sexuálních trestných činů zodpovídá za rozhodování o veřejné podpoře stanovené právními předpisy a za její vyřizování Generální ředitelství pro náklady na personál a státní důchody Ministerstva financí a veřejné správy.

V případě teroristických trestných činů zodpovídá za rozhodování o přiznání nebo zamítnutí zákonem stanovené podpory Ministerstvo vnitra.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

V případě násilných a sexuálních trestných činů se žádosti o podporu zasílají na úředním formuláři Generálnímu ředitelství pro náklady na personál a státní důchody Ministerstva financí a veřejné správy na tuto adresu:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) – 28020 Madrid.

Pro pomoc s přípravou a odesláním žádosti o podporu se mohou žadatelé obrátit na příslušné úřady pro podporu obětem trestných činů, kde získají informace o finanční podpoře, která se na ně může vztahovat, a o různých postupech.

Tyto úřady fungují ve všech autonomních společenstvích a nacházejí se téměř ve všech hlavních městech provincií a také v jiných městech.

Umístění úřadů pro podporu obětem trestných činů naleznete na tomto odkaze.

V případě teroristických trestných činů se žádosti o podporu zasílají na úředním formuláři Generálnímu ředitelství pro podporu obětem terorismu Ministerstva vnitra na tuto adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností poskytuje obecné informace o finanční podpoře, která se může na oběti terorismu vztahovat. Tento úřad sídlí na adrese:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktní telefonní číslo: +34 914007402

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

V případě násilných a sexuálních trestných činů bude v souladu s příslušnými právními předpisy po ukončení veškerého vyšetřování a před vypracováním návrhu rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí požadované podpory žadateli umožněno slyšení, aby mohl předložit relevantní argumenty.

Pokud byl trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o podporu má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU a pokud se žádost o podporu podává prostřednictvím asistenčního orgánu členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, Generální ředitelství pro náklady na personál a státní důchody Ministerstva financí a státní správy jako rozhodující orgán může navázat spolupráci s příslušným asistenčním orgánem za účelem slyšení žadatele nebo jakékoli jiné osoby, pokud to považuje za nezbytné.

K uskutečnění tohoto slyšení může Generální ředitelství pro náklady na personál a státní důchody Ministerstva Financí a státní správy požádat asistenční orgán členského státu, v němž má žadatel o podporu obvyklé bydliště, aby poskytl nezbytnou součinnost tak, aby orgán rozhodující o přiznání nebo zamítnutí podpory mohl slyšení uskutečnit přímo, telefonicky nebo formou videokonference, pokud s tím žadatel souhlasí. Kromě toho asistenční orgán uskutečňující toto slyšení musí zaslat Generálnímu ředitelství pro náklady na personál a státní důchody Ministerstva financí a státní správy zprávu o uskutečněném slyšení.

V případě teroristických trestných činů se použijí tatáž pravidla jako pro násilné a sexuální trestné činy, pokud byl trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o podporu má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU. Pokud se žádost o podporu podává prostřednictvím asistenčního orgánu členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, provádí kroky popsané výše v souvislosti se slyšením Ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství pro podporu obětem terorismu jako rozhodovacího orgánu.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

V případě násilných a sexuálních trestných činů je lhůta pro podání žádosti o podporu obvykle jeden rok od okamžiku, kdy byl trestný čin spáchán.

Pro vydání rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí podpory, konečně nebo dočasně, platí tyto lhůty:

 • pro ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, zhoršení postižení nebo smrti: 6 měsíce,
 • pro dočasnou pracovní neschopnost: 4 měsíce,
 • pro náklady na terapeutickou léčbu v návaznosti na sexuální trestné činy a pro náklady na pohřeb: 2 měsíce.

Žádosti lze považovat za zamítnuté, pokud není do uplynutí lhůty pro vydání výslovného rozhodnutí žádné rozhodnutí vydáno.

V případě teroristických trestných činů musí být žádosti obvykle podány do jednoho roku od okamžiku, kdy škoda vznikla, nebo od okamžiku, kdy byl na základě diagnózy prokázán příčinný vztah mezi důsledky a teroristickým činem. V případě studijní podpory činí lhůta tři měsíce od zapsání do kurzu.

Lhůta pro vydání a sdělení příslušného rozhodnutí činí dvanáct měsíců, s výjimkou studijní podpory, kdy lhůta činí šest měsíců, přičemž žádost se považuje za schválenou, pokud lhůta uplyne, aniž by bylo vydáno jakékoli výslovné rozhodnutí.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

V případě násilných a sexuálních trestných činů mohou žadatelé rozhodnutí Ministerstva financí a státní správy týkající se zákonem stanovené podpory napadnout ve lhůtě jednoho měsíce po oznámení. Pokud rozhodnutí není v uvedené lhůtě napadeno, je jedinou možností podat opravný prostředek k příslušnému ministerstvu a požadovat mimořádné přezkoumání.

Rozhodnutí lze napadnout u Ministerstva financí a státní správy nebo u Vnitrostátní komise pro podporu a pomoc obětem násilných trestných činů (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Vnitrostátní komise je příslušným orgánem pro rozhodování o napadení rozhodnutí Ministerstva financí a státní správy týkajících se podpory poskytnuté podle příslušných právních předpisů.

Pokud po napadení rozhodnutí uplynou tři měsíce, aniž by vnitrostátní komise dospěla k dohodě, napadení lze považovat za zamítnuté a lze podat správní opravný prostředek.

V případě teroristických trestných činů lze proti rozhodnutím vydaným Ministerstvem vnitra týkajícím se správních postupů pro podání žádosti o různé druhy podpory podat opravný prostředek interně nebo lze rozhodnutí napadnout přímo v rámci správního soudnictví.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

V případě násilných a sexuálních trestných činů se žadatelé mohou obrátit o pomoc s předkládáním a odesíláním žádostí o podporu k příslušným úřadům pro podporu obětem trestných činů, kde obdrží informace o finanční podpoře, která se na ně může vztahovat, a o různých postupech podávání žádosti o tuto podporu.

Tyto úřady fungují ve všech autonomních společenstvích a nacházejí se téměř ve všech hlavních městech provincií a také v jiných městech.

Umístění úřadů pro podporu obětem trestných činů naleznete na tomto odkaze.

Speciální formuláře pro podporu jsou dostupné na tomto odkaze.

V případě teroristických trestných činů se žádosti o podporu zasílají na úředním formuláři Generálnímu ředitelství pro podporu obětem terorismu Ministerstva vnitra na tuto adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Speciální formuláře pro podporu jsou dostupné na tomto odkaze.

Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností poskytuje obecné informace o finanční podpoře, která se může na oběti terorismu vztahovat. Tento úřad sídlí na adrese:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktní telefonní číslo: +34 914007402

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

V případě násilných a sexuálních trestných činů jsou formuláře nebo vzory pro různé druhy podpory dostupné na tomto odkaze.

Umístění úřadů pro podporu obětem trestných činů, které poskytnou informace o finanční podpoře, která se na vás může vztahovat, a o různých postupech, kterými musíte při podávání žádosti o podporu projít, si můžete ověřit na tomto odkaze.

V případě teroristických trestných činů naleznete více informací o dostupné podpoře na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností poskytuje obecné informace o finanční podpoře, která se může na oběti terorismu vztahovat.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

V případě násilných a sexuálních trestných činů mohou oběti požádat o bezplatnou právní pomoc v souladu s požadavky a postupy stanovenými v příslušných právních předpisech.

Podle španělských právních předpisů mají zejména oběti násilí na základě pohlaví nárok získat právní poradenství bezprostředně před podáním oznámení a na bezplatnou obhajobu a zastupování právníkem a zástupcem ve všech řízeních a správních postupech přímo nebo nepřímo vyplývajících z utrpěného násilí.

V těchto situacích by měl oběť obhajovat jediný právní tým za předpokladu, že je schopen řádně garantovat právo oběti na obhajobu. Toto právo se bude vztahovat i na nástupce v případě úmrtí oběti za předpokladu, že nebyly do činů zapleteni.

V případě teroristických trestných činů mají oběti terorismu uznané španělskými právními předpisy nárok na právní pomoc ve všech soudních a správních řízeních vyplývajících z teroristického činu, který vedl k tomu, že se staly obětí, bez ohledu na jejich finanční zdroje a v souladu s podmínkami právních předpisů týkajících se bezplatné právní pomoci platných ve Španělsku.

V každém případě je bezprostřední bezplatná právní pomoc zaručena pro všechny oběti terorismu, které o ni požádají. Právo na právní pomoc zanikne, pokud status oběti není následně přiznán nebo pokud je vydán osvobozující rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nebo pokud nejsou v dané věci podniknuty žádné další kroky, bez povinnosti uhradit náklady na jakoukoli pomoc bezplatně využívanou až do daného okamžiku.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

V případě násilných a sexuálních trestných činů se žadatelé mohou obrátit o pomoc s předkládáním a odesíláním žádostí o podporu k příslušným úřadům pro podporu obětem trestných činů, kde obdrží informace o finanční podpoře, která se na ně může vztahovat, a o různých postupech podávání žádosti o tuto podporu.

Tyto úřady fungují ve všech autonomních společenstvích a nacházejí se téměř ve všech hlavních městech provincií a také v jiných městech.

Umístění úřadů pro podporu obětem trestných činů naleznete na tomto odkaze.

Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností poskytuje obecné informace o finanční podpoře, která se může na oběti terorismu vztahovat. Tento úřad sídlí na adrese:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktní telefonní číslo: +34 914007402

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.