Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Obecně existují tři různé způsoby, jak získat odškodnění za újmu vzniklou v důsledku trestného činu. Jedná se o následující způsoby:

 • škody, které je povinen uhradit pachatel,
 • odškodnění v rámci soukromého, kolektivního nebo veřejného pojištění,
 • odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu vyplácené státem.

Pravidla vztahující se na různé druhy odškodnění se liší. Následující informace se týkají pouze odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu vypláceného státem.

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění za škody vzniklé v důsledku trestného činu lze v zásadě přiznat u všech druhů trestných činů, ale možnosti odškodnění se liší v závislosti na druhu škody nebo újmy.

Odškodnění za újmu na zdraví může být přiznáno u všech druhů trestných činů, je-li zranění přirozeným důsledkem trestného činu.

Odškodnění může být přiznáno rovněž za újmu, která znamená, že někdo vážně zraní jinou osobu prostřednictvím trestného činu zahrnujícího útok na osobu oběti (např. napadení nebo znásilnění), její svobodu (např. nezákonné zbavení osobní svobody), pokoj (např. nezákonné vyhrožování) nebo prostřednictvím vážné pomluvy.

Odškodnění za majetkovou újmu (např. v důsledku krádeže nebo poškození majetku) nebo za čistě finanční újmu (např. v důsledku podvodu) je přiznáváno pouze v určitých případech.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění může být přiznáno za újmu na zdraví nebo osobní újmu, jakož i dětem, které byly svědky trestných činů spáchaných mezi blízkými příbuznými. V určitých výjimečných případech může být odškodnění přiznáno za majetkovou újmu nebo čistě finanční újmu.

V případě újmy na zdraví může být odškodnění přiznáno za:

 • náklady na zdravotní péči a další náklady vzniklé zraněné osobě a v přiměřeném rozsahu rovněž blízkému příbuznému zraněné osoby,
 • poškození oblečení, brýlí a podobných předmětů, které měla zraněná osoba na sobě v době, kdy utrpěla zranění,
 • ušlý zisk,
 • dočasné fyzické a duševní utrpení (bolest a utrpení),
 • trvalé fyzické a duševní utrpení (zmrzačení nebo jiné trvalé poškození).

Pokud újma na zdraví vedla k úmrtí, odškodnění může být přiznáno za:

 • náklady na pohřeb a v přiměřeném rozsahu rovněž za další náklady vyplývající z úmrtí,
 • ztrátu prostředků na obživu (za určitých podmínek),
 • újmu na zdraví, která v důsledku úmrtí oběti ovlivňuje blízkého příbuzného zemřelé osoby.

Další výhody, na které má zraněná osoba nárok (např. sociální dávky, důchod nebo odškodnění od zaměstnavatele), jsou při stanovování odškodnění za ušlý zisk nebo ztrátu prostředků na obživu odečítány.

V případě trestného činu, který se dotkl osoby oběti, její svobody nebo pokoje, a v případě vážné pomluvy, pokud tento čin nebo pomluva zahrnují vážné porušení osobní nedotknutelnosti, může být za toto porušení přiznáno odškodnění.

Odškodnění za majetkovou újmu, např. ukradený či poškozený majetek, je přiznáváno pouze ve výjimečných případech. Toto odškodnění může být přiznáno tehdy, byl-li trestný čin spáchán osobou, na níž je uvalena vazba, např. je-li touto osobou vězeň či osoba pobývající v detenčním středisku či instituci (známé jako případy uprchlých osob). Odškodnění může být přiznáno rovněž v obzvláště sužujících případech, kdy byly příležitosti poškozené strany vydělat si na živobytí zraněním vážně omezeny, nebo kdy je odškodnění obzvláště důležité z jiných důvodů.

Odškodnění za čistě finanční újmu je přiznáváno pouze velmi zřídka, např. v souvislosti s podvodem nebo zpronevěrou. Odškodnění v případě uprchlých osob může být relevantní pouze tehdy, existují-li k tomu zvláštní důvody, nebo v obzvláště sužujících případech, kdy byly příležitosti poškozené strany vydělat si na živobytí zraněním vážně omezeny, nebo kdy je odškodnění obzvláště důležité z jiných důvodů.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, jak je vysvětleno výše, odškodnění může být přiznáno. V případě újmy blízkého příbuzného zemřelé osoby je obvykle vypláceno standardizované odškodné za bolest a utrpení.

Osoby, jež mohou odškodnění za újmu získat, jsou obvykle partner či partnerka, rodiče a děti zemřelé osoby, jakož i sourozenci, kteří žili se zemřelou osobou. Dospělí sourozenci, kteří se zemřelou osobou nežili, na odškodnění obvykle nemají nárok.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Pokud zranění nevedlo k úmrtí, může být osobě, která má obzvláště blízký vztah s poškozenou stranou, v určitých zvláštních případech přiznáno odškodnění za nepřímou újmu. Případy, kdy může být toto odškodnění relevantní, jsou situace, kdy poškozená strana utrpěla vážná zranění a po značnou dobu se nacházela v život ohrožující situaci, nebo tehdy, pokud byl daný příbuzný svědkem incidentu, během něhož ke zranění došlo, a tato situace mu způsobila duševní újmu.

Osoby, které mohou mít v této situaci nárok na odškodnění, jsou stejné jako v případě, že poškozená strana v důsledku trestného činu zemře.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Pokud byl trestný čin spáchán ve Švédsku, odškodnění může být přiznáno bez ohledu na národnost nebo zemi bydliště poškozené strany. Pokud je však vazba trestného činu nebo poškozené strany na Švédsko natolik slabá, že švédský stát nemá dostatečný důvod újmu odškodnit, žádné odškodnění vyplaceno nebude. Tato výjimka je uplatňována restriktivním způsobem. Výjimka se rovněž nevztahuje na občana jiné země EU, který byl ve Švédsku vystaven úmyslnému násilnému trestnému činu.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, pokud žijete ve Švédsku, můžete o odškodnění žádat ve Švédsku, a to i tehdy, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi, a to buď v jiné zemi v EU nebo mimo EU.

Zásada stanoví, že škody vzniklé v důsledku trestného činu musí být nejprve odškodněny v zemi, kde byl trestný čin spáchán. Pokud v dané zemi není možné odškodnění přiznat vůbec, nebo v plné výši, pak má poškozená strana žijící ve Švédsku místo toho právo na odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu od švédského státu.

Pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU a odškodnění za tento trestný čin může být v dané zemi přiznáno, pak může Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) dané osobě žádající o odškodnění ve Švédsku pomoci adresovat její žádost zemi, kde byl trestný čin spáchán. Za určitých podmínek může být švédské odškodnění vyplaceno ještě před tím, než je právo na odškodnění posouzeno v jiné zemi EU.

Pokud odškodnění nemůže být v této jiné zemi EU vyplaceno, bude právo na odškodnění místo toho posouzeno podle švédských pravidel.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, trestný čin musí být oznámen policii a poškozená strana je rovněž povinna být policii nápomocna během vyšetřování.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ano, odškodnění může být jen velmi zřídka přiznáno dříve, než je uzavřeno policejní vyšetřování a soudní přezkum.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

V zásadě platí, že je-li pachatel znám, pak musí být za trestný čin nejprve odsouzen, aby mohlo být odškodnění od státu vyplaceno. Osoba, která škodu způsobila, musí rovněž v první řadě poskytnout odškodnění (náhradu škody), což v zásadě znamená, že nárok musí být nejprve uplatněn vůči pachateli. Pokud však vyšetřování jasně ukáže, že pachatel není schopen škodu uhradit, odškodnění může být vyplaceno, aniž by ho poškozená strana musela nejprve požadovat od pachatele.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, pokud pachatel nebyl identifikován a policejní vyšetřování proto bylo uzavřeno, můžete mít na odškodnění nárok. V těchto případech bude posouzení trestného činu a nároku na odškodnění vycházet převážně z obsahu policejní zprávy. Kromě toho je poškozená strana rovněž povinna poskytnout důkazy dokládající škodu nebo újmu, k níž v důsledku trestného činu došlo.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ano, lhůta pro prodání žádosti je tři roky, přičemž se vypočítává následovně:

Pokud byl v souvislosti s trestným činem vynesen rozsudek, žádost musí být podána do tří let od data, kdy rozsudek nabyl právní moci (tedy kdy se proti němu již nelze odvolat).

Pokud bylo policejní vyšetřování uzavřeno, žádost musí být podána do tří let od data, kdy bylo přijato rozhodnutí o uzavření vyšetřování.

Pokud žádné policejní vyšetřování zahájeno nebylo, žádost musí být podána do tří let data, kdy byl trestný čin spáchán.

Děti, které byly vystaveny trestnému činu před dosažením 18 let věku, mají právo žádat o odškodnění do svých 21. narozenin.

Pokud existují zvláštní důvody, může být žádost posouzena, i když byla podána pozdě. Zvláštním důvodem může být například skutečnost, že žadatel nemohl z důvodu těžké nemoci podat žádost o odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu včas.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje například na:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)

Ano, není-li odškodnění přiznáno z jiného zdroje.

 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)

Ano, není-li odškodnění přiznáno z jiného zdroje.

 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.)

  Ano, není-li odškodnění přiznáno z jiného zdroje.

  • ztrátu příležitostí

  Ne, pouze odškodnění za ušlý zisk nebo budoucí ušlý zisk (roční renta).

  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody (jako jsou právní poplatky, soudní výlohy)

  Ne

  • odškodnění odcizeného či poškozeného osobního majetku

Odškodnění může být přiznáno za poškozené či zničené oblečení, brýle a podobné předměty, které měla poškozená osoba na sobě v době, kdy utrpěla zranění.

V ostatních případech jsou možnosti odškodnění za poškození majetku velmi omezené, viz oddíl 1.2 výše.

 • Jiné.

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti.

Ano. Kromě odškodnění za bolest a utrpení může být odškodnění přiznáno také za porušení v případě, že se trestný čin dotkl osoby oběti, její svobody nebo pokoje a mohl zahrnovat vážné porušení osobní nedotknutelnosti poškozené strany.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb.

Ano, není-li odškodnění přiznáno z jiného zdroje.

 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)

Ano, pokud trestný čin vedl k úmrtí a zahrnoval újmu na zdraví způsobenou osobě, která měla se zemřelou osobou obzvláště blízký vztah, může být odškodnění přiznáno, není-li získáno u jiných zdrojů. Viz též oddíly 1.3 a 1.4.

 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí

Za určitých podmínek může být přiznáno odškodnění za ztrátu prostředků.

– psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění pozůstalých, pokud oběť zemřela.

Ano, viz oddíl 1.3 výše.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodné se obvykle vyplácí jednorázově. Odškodné za zranění s trvalými následky musí být často upraveno k pozdějšímu datu, kdy je již zjevné, že se jedná o zranění s trvalými následky. Dlouhodobý ušlý zisk je obvykle upravován jednou ročně se zpětnou platností. Pokud zranění poškozené straně způsobilo postižení, které trvale omezilo schopnost této osoby pracovat, může mít daná osoba za určitých podmínek nárok na odškodnění za budoucí ušlý zisk v podobě roční renty, která je v tomto případě vyplácena měsíčně.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Pokud chování poškozené strany zvýšilo riziko újmy, ať už v souvislosti s trestným činem, či v souvislosti s jiným úmyslným či nedbalým chováním, může být výše odškodnění snížena, nebo může být odškodnění zcela zamítnuto. Odškodnění je tímto způsobem upravováno obvykle tehdy, pokud byl trestný čin způsoben trestnou činností samotné poškozené strany, pokud souvisí s drogami, nebo pokud se poškozená strana v souvislosti s trestným činem chovala provokativně.

Poškozená strana je rovněž povinna v přiměřeném rozsahu spolupracovat při policejním vyšetřování. Poškozená strana musí rovněž přispět k procesu pro přiznání odškodnění zajišťovanému Orgánem pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten), a to tak, že poskytne informace a předloží dokumenty potřebné pro posouzení. Pokud žadatel při policejním vyšetřování nespolupracoval, odškodnění nemůže být přiznáno. Totéž platí, pokud žadatel nepřispěl k případu odškodnění.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Co se týče odškodnění za újmu na zdraví nebo jiná porušení, finanční situace poškozené strany nemá vliv na právo na odškodnění, ani na výši přiznaného odškodnění. V případě majetkové újmy nebo čistě finanční újmy může finanční situace poškozené strany v některých případech ovlivnit nárok na odškodnění a výši odškodnění přiznaného za škodu vzniklou v důsledku trestného činu.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu vyplácené státem je doplňkem veškerých odškodnění, na která může mít poškozená strana v důsledku způsobené škody nebo újmy nárok. To znamená, že jakékoli jiné odškodnění musí být od odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu odečteno. Týká se to například škod, které byly proplaceny, nebo jejichž proplacení je zvažováno a také veškerých odškodnění z pojištění, na které má poškozená strana nárok.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění se vypočítá v souladu s pravidly stanovenými v zákoně o odškodnění za újmu vzniklou v důsledku trestných činů (brottsskadelag) a v zákoně o občanskoprávní odpovědnosti za škodu (skadeståndslag). Nárok na odškodnění za újmu vzniklou v důsledku trestných činů je v určitých ohledech omezenější než nárok na odškodnění v rámci občanskoprávní odpovědnosti. Platí zásada, že odškodnění musí představovat formu kompenzace a poškozená strana se musí pokud možno ocitnout ve stejné finanční situaci, jako kdyby k žádné škodě nebo újmě nedošlo.

Odškodnění pokrývá všechny základní odůvodněné náklady, jakož i veškerý zisk ušlý v důsledku škody nebo újmy. Pro odškodnění je stanovena horní hranice, viz oddíl 1.18.

Odškodnění za bolest a utrpení je vypláceno v souladu s tabulkami – běžná částka během pracovní neschopnosti činí přibližně 2 700 SEK za měsíc (2022), ale může být přiznána i vyšší úroveň odškodnění, například v případě léčby na jednotce intenzivní péče. U určitých trestných činů – kdy zranění vedlo k úmrtí (odškodnění pro příbuzné) a v případě znásilnění – existuje rovněž předpoklad újmy na zdraví, což znamená, že není třeba dokazování. V těchto případech jsou uplatňovány určité šablony pro odškodnění za bolest a utrpení, které činí v případě úmyslného usmrcení 60 000 SEK, v případě neúmyslného usmrcení 30 000 SEK a v případě znásilnění 15 000 SEK.

Odškodnění za zranění s trvalými následky se stanovuje za použití tabulek a na základě lékařského posudku rozsahu postižení a věku žadatele.

Odškodnění za trvalé zmrzačení se stanovuje za použití tabulek a vychází z toho, jak je dané zmrzačení viditelné, kde se nachází, a jaký je věk poškozené strany.

Odškodnění za protiprávní jednání je stanoveno na základě objektivních okolností trestného činu bez ohledu na subjektivní zkušenost poškozené strany. V praxi to znamená, že například odškodnění za nezákonné vyhrožování se může pohybovat v rozmezí 5 000 SEK až 20 000 SEK, za napadení v rozmezí 5 000 SEK až 100 00 SEK, za znásilnění může činit 100 000 SEK a za pokus o vraždu se může pohybovat v rozmezí 100 000 SEK až 150 000 SEK.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální výše odškodného, které může být přiznáno, činí 100 SEK (po základním odpočtu).

Maximální výše odškodnění, které může být přiznáno za újmu na zdraví včetně bolesti a utrpení činí 966 000 SEK (2022). Za určitých podmínek může být přiznáno rovněž odškodnění za roční rentu.

Maximální výše odškodnění, které může být přiznáno za majetkovou újmu a čistě finanční újmu činí 482 000 SEK (2022).

Pro odškodnění za protiprávní jednání žádná horní hranice neexistuje.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano – co se týče finančních ztrát, jako jsou například náklady na zdravotní péči nebo ušlý zisk, poškozená strana je povinna specifikovat částku nebo zaslat důkazy jasně ukazující rozsah škody.

Částku není třeba specifikovat v případě odškodnění za morální újmu (bolest a utrpení, porušení, trvalého poškození a odškodnění pro děti, které byly svědky trestného činu).

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano – odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu je státem přiznáváno pouze do té míry, v jaké poškození nebylo kryto jinými druhy odškodnění, na které má poškozená strana nárok.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne; vyplacení odškodnění předem není možné.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano, a to za předpokladu, že nárok není promlčen, k čemuž obvykle dochází deset let po přijetí rozhodnutí.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Je-li žadatel zastupován právním zástupcem, je třeba předložit originál plné moci k zastupování. Náklady musí být obvykle doloženy originálními účty. Je rovněž výhodou, pokud žadatel obecně předloží výše uvedené materiály související s danou škodou nebo újmou.

Pokud nejsou nezbytné dokumenty přiloženy, Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) dokumenty potřebné pro posouzení práva na odškodnění a výše tohoto odškodnění získá. Učiní tak prostřednictvím mandátu, který byl orgánu udělen žadatelem při podávání žádosti. Pokud orgán potřebné informace a dokumenty nemůže získat, bude mít žadatel příležitost předložit je sám.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten)

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten), P.O. Box 470, 901 09 UMEÅ, Švédsko.

Upozorňujeme, že žádost musí být podána pomocí zvláštního formuláře. Formuláře jsou k dispozici na internetové stránce Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) na adrese https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Žádost lze podat rovněž elektronicky, a to tehdy, má-li žadatel švédské ID pro elektronické účetnictví. Žádost lze tímto způsobem podat prostřednictvím internetové stránky https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Doba zpracování se liší v závislosti na aktuálním pracovním zatížení daného orgánu. Doba se může lišit rovněž v závislosti na tom, jak je daný případ komplikovaný. Průměrná doba zpracování aktuálně činí přibližně tři měsíce (2022).

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) nelze napadnout, ale orgán může své rozhodnutí změnit buď na základě žádosti, nebo z vlastní iniciativy, a to tehdy, jsou-li zjištěny nové okolnosti, nebo existují-li pro to jiné důvody. Rozhodnutí nemůže být změněno v neprospěch žadatele.

Žadatel, který není s rozhodnutím spokojen, může orgánu zaslat písemnou žádost o přezkoumání případu. V žádosti by měly být specifikovány jak kýžená změna rozhodnutí, tak i s ní související důvody. Veškeré dodatečné materiály by měly být předloženy současně se žádostí.

Žadatel má vždy právo požádat o přezkum rozhodnutí Tribunál pro odškodnění za škodu způsobenou trestným činem (Nämnden för brottsskadeersättning).

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Informace a formuláře žádostí lze nalézt na internetové stránce Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) na https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Informace o odškodnění a o tom, jak podat žádost, jsou dostupné v několika jazycích, a formuláře žádostí jsou dostupné v anglickém jazyce.

Můžete rovněž využít telefonní linku Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) na čísle +46 90 70 82 00, která je dostupná ve všední dny od 9:00 do 15:00. Tato telefonní linka nabízí poradenství ve švédském a anglickém jazyce.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Viz výše.

Informace přizpůsobené věku určené dětem do 18 let lze nalézt na adrese https://www.jagvillveta.se/. Informace v několika jazycích naleznete rovněž zde.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Vyplnění formuláře žádosti je snadné, a pokud máte nějaké problémy, můžete se pro pomoc obrátit na Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten). Náhrada za náklady na právní zastoupení bude přiznána pouze tehdy, existují-li pro to konkrétní důvody.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

S žádostí o odškodnění vám může pomoci místní centrum pro podporu obětí. Vaše místní centrum pro podporu obětí naleznete prostřednictvím internetové stránky Organizace pro podporu obětí (Brottsofferjouren) na adrese http://www.brottsofferjouren.se/ nebo můžete pro pomoc zavolat na telefonní číslo +46 (0)200-21 20 19.

Poslední aktualizace: 17/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.