Hvis mit krav skal behandles i dette land

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

I henhold til Verbrechensopfergesetz (VOG, lov om ofre for forbrydelser), BGBl. nr. 288/1972, ydes der erstatning til personer, hvis det er sandsynligt, at de som følge af en på afgørelsestidspunktet ulovlig og forsætlig handling, der kan straffes med fængsel i mindst seks måneder, har lidt legemsbeskadigelse eller helbredsskade.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

For en ulovlig og forsætlig handling, der kan straffes med fængsel i mindst seks måneder, og som medførte legemsbeskadigelse eller helbredsskade

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er familiemedlem til et offer, der er afgået ved døden som følge af en strafbar handling, eller var berettiget til underholdsbidrag fra dette? Hvilke familiemedlemmer eller underholdsberettigede kan få erstatning?

Ja. Omfattet er familiemedlemmer, hvis underhold afdøde skulle sørge for i henhold til de civilretlige bestemmelser (børn, ægtefælle).

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er familiemedlem til et overlevende offer eller var berettiget til underholdsbidrag fra dette? Hvilke familiemedlemmer eller underholdsberettigede kan i så tilfælde få erstatning?

Ja, såfremt offeret blev alvorligt kvæstet. Endvidere skal den strafbare handling have forårsaget et chok hos familiemedlemmet (børn, forældre, ægtefælle, søskende) med en psykisk påvirkning, der har karakter af en lidelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i en EU-medlemsstat?

Ja. Den strafbare handling skal være begået i Østrig efter den 30. juni 2005. Lovligt ophold i landet på gerningstidspunktet er normalt påkrævet.

Kan jeg få erstatning fra dette land, hvis jeg har bopæl og statsborgerskab her, selv om den strafbare handling blev begået i en anden EU-medlemsstat? Vil jeg i stedet kunne ansøge om erstatning i dette land og ikke i det land, hvor den strafbare handling blev begået? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

I henhold til Verbrechensopfergesetz er østrigske statsborgere og EU-borgere (såfremt de havde deres sædvanlige opholdssted i Østrig inden handlingen blev begået) i princippet også subsidiært berettiget til ydelser i tilfælde af, at skadetilføjelsen er foregået i udlandet.

I henhold til artikel 2 i Rådets direktiv 2004/80/EF betales erstatningen af den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område den strafbare handling blev begået.

Skal jeg først anmelde den strafbare handling til politiet for at kunne gøre krav om erstatning gældende?

Offeret og de efterladte er forpligtede til at medvirke til at opklare forbrydelsen og til at identificere gerningsmanden, i modsat fald kan der foreligge en udelukkelsesgrund.

Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før kravet kan gøres gældende?

Nej

Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal jeg så først forsøge at få erstatning af denne?

Nej

Har jeg krav på erstatning, også selv om skadevolderen ikke er blevet fundet eller dømt? I bekræftende fald, hvilken dokumentation skal jeg vedlægge min ansøgning?

Det er ikke nødvendigt, at skadevolder er identificeret og dømt. Det er tilstrækkeligt, at der sandsynligvis foreligger en strafbar handling.

Skal jeg overholde en bestemt frist i forbindelse med min ansøgning om erstatning?

For de fleste ydelser gælder, at ansøgningen skal indgives inden for tre år efter den strafbare handling, hvis der skal kunne modtages bistand med tilbagevirkende kraft. Hvis ansøgningen indgives senere, beregnes bistanden fra måneden efter den måned, i hvilken ansøgningen er blevet indgivet.

Hvilke skader og udgifter falder ind under erstatningen?

Bistandsydelser omfatter:

1. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller underhold

2. Terapeutisk behandling
a) lægebehandling
b) medicin
c) hjælpemidler
d) hospitalsindlæggelse
e) tandbehandling
f) foranstaltninger til konsolidering af helbredstilstanden (§155 i Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), den almindelige lov om social sikring), BGBl. nr. 189/1955)

2a. Godtgørelse af udgifter til krisehjælp ved kliniske psykologer og sundhedspsykologer samt psykoterapeuter

3. Ortopædisk behandling
a) Udrustning med proteser, ortopædiske og andre hjælpemidler, reparation og fornyelse heraf
b) Godtgørelse af udgifter til ændringer på forbrugsgenstande samt til installation af handicapvenligt sanitetsudstyr
c) Tilskud til de udgifter, der er forbundet med handicapvenlig udrustning af flersporede motorkøretøjer
d) Støtte til anskaffelse af flersporede motorkøretøjer
e) Nødvendige rejse- og transportudgifter

4. Medicinsk rehabilitering
a) Hospitalsophold, som overvejende tjener til rehabilitering
b) Lægebehandling, medikamenter og medicinske utensilier, hvis disse ydelser er nødvendige umiddelbart i tilknytning til eller i forbindelse med den under litra a) anførte foranstaltning
c) Nødvendige rejse- og transportudgifter

5. Erhvervsmæssig rehabilitering
a) Erhvervsuddannelse med henblik på generhvervelse eller forøgelse af erhvervsevnen
b) Uddannelse til et nyt erhverv
c) Tilskud eller lån (§198, stk. 3, i ASVG af 1955)

6. Social rehabilitering
a) Tilskud til udgifter i forbindelse med erhvervelse af kørekort, hvis det på grund af den pågældendes handicap ikke med rimelighed kan forlanges, at denne skal benytte et offentligt transportmiddel
b) Overgangsgodtgørelse (§306 i ASVG af 1955)

7. Støtte til pleje, godtgørelser til blinde

8. Godtgørelse af begravelsesomkostninger

9. Indkomstafhængig tillægsydelse

10. Engangsgodtgørelse for svie og smerte.

Bliver erstatningen udbetalt som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Det er forskelligt.

Der findes månedlige ydelser (erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller underhold; indkomstafhængig tillægsydelse støtte til pleje og godtgørelser til blinde) og engangsydelser (f.eks. godtgørelse af begravelsesomkostninger, engangsgodtgørelse for svie og smerte).

På hvilken måde vil min adfærd i forbindelse med den strafbare handling, tidligere straffe eller mit manglende samarbejde under erstatningssagen kunne have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Verbrechensopfergesetz er der fastsat grunde, som kan medføre udelukkelse fra bistand (f.eks. grov uagtsomhed, deltagelse i et slagsmål).

På hvilken måde kan min økonomiske situation have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller størrelsen heraf?

For de fleste ydelsers vedkommende er de økonomiske forhold uden betydning. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og underhold fastsættes på grundlag af civilretlige kriterier og er indkomstafhængig.

Findes der andre kriterier, der kan have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller for størrelsen heraf?

Nej

Hvordan beregnes erstatningen?

Der finder en vurdering sted i det enkelte tilfælde, og den løbende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og underhold fastsættes på grundlag af civilretlige kriterier.

Er der et minimums- og/eller maksimumsbeløb?

Der er ikke fastsat noget minimumsbeløb for erstatningen.

Ved enkelte ydelser er der fastsat henholdsvis indkomstgrænser eller faste beløb.

Skal jeg angive beløbet i ansøgningsformularen. I bekræftende fald, hvor kan jeg finde vejledning om beregning af erstatningen eller om andre aspekter?

Nej. Fastsættelsen af skadesbeløbet påhviler myndigheden – offeret skal imidlertid medvirke i proceduren og stille de påkrævede oplysninger til rådighed.

Modregnes en erstatning, som jeg har fået fra andre kilder på grund af tab (arbejdsgiverforsikring eller privat forsikring), i erstatningen fra staten?

Der skal tages hensyn til offentlige ydelser (f.eks. arbejdsløshedsunderstøttelse) og socialforsikringsydelser (invalidepension osv.), som formindsker erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste i henhold til Verbrechensopfergesetz.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Ja. Betingelsen er et påtrængende økonomisk behov. Det skal være sandsynligt, at kravet er begrundet.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning efter afgørelsen i hovedsagen (f.eks. hvis omstændighederne har ændret sig, eller helbredstilstanden er blevet forværret osv.)?

Ja

Hvilke ledsagende dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?

Principielt er det i forbindelse med ansøgning om de pågældende ydelser f.eks. påkrævet med følgende dokumenter:

  • Fuldmagt/dokumentation for bemyndigelsen til repræsentation eller tilstedeværelsen af et familieskab med offeret
  • Offerets dødsattest
  • Kopi af politisagen
  • Kopi af dommen
  • Lægejournaler eller ekspertudtalelser
  • Hospitalsregninger
  • Regninger for andre udgifter (pleje, begravelse)
  • Dokumentation for indkomst (løn, sociale ydelser, støtte)
  • Dokumentation for ydelser fra andre organer (socialforsikring, privat forsikring) eller bekræftelse på, at der ikke findes krav fra andre organer.
  • Ansøgerens straffeattest

Dokumenter indhentes også direkte af myndigheden.

Er der administrationsgebyrer eller andre gebyrer, som skal betales i forbindelse med indgivelsen og behandlingen af ansøgningen?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om erstatning (i sager med nationale virkninger)?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tlf.: 0043 158831
Fax: 0043010599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Hvem skal ansøgningen stiles til (i sager med nationale virkninger)?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tlf.: 0043 158831
Fax: 0043010599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Skal jeg være til stede under behandlingen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Det kan være nødvendigt at bidrage til proceduren (udtalelse fra en sagkyndig, besvarelse af spørgsmål osv.), men anden tilstedeværelse er normalt ikke nødvendig.

Hvor lang tid går der (cirka), inden myndigheden har truffet afgørelse vedrørende min ansøgning om erstatning?

Sagens varighed afhænger af den ansøgte ydelse, for det meste træffes afgørelsen i løbet af nogle få måneder.

Hvordan kan jeg klage over afgørelsen, hvis jeg ikke er enig i myndighedens afgørelse?

Den afgørelse, som Sozialministeriumservice (det statslige direktorat for social bistand) har truffet, kan indbringes for Bundesverwaltungsgericht (forbundsforvaltningsdomstolen), desuden kan den prøves ved Verfassungsgerichtshof (forfatningsdomstolen) og Verwaltungsgerichtshof (forvaltningsdomstolen).

Hvor kan jeg finde de nødvendige formularer og yderligere oplysninger om, hvordan man søger om erstatning?

En ansøgning kan indgives formløst (uden ansøgningsformular). Oplysninger gives af Sozialministeriumservice og kan også hentes på dennes hjemmeside (samt relevante formularer).

Er der en særlig hotline eller et websted, hvor jeg kan søge oplysninger?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung

Sozial Ministerium - Verbrechensopfer

Kan jeg få juridisk bistand (advokatbistand) til indgivelse af ansøgningen?

Sozialministeriumservice stiller retlige oplysninger til rådighed. Der kan hverken tilbydes advokatbistand eller finansiering heraf.

Findes der offerstøtteorganisationer, som kan bistå mig i forbindelse med min ansøgning om erstatning?

Ja, f.eks. offerstøtteorganisationen "Der Weisse Ring".

Sidste opdatering: 18/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.