Hvis mit krav skal behandles i dette land

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Terrorofre henvises til indholdet nederst på siden – klik her.

Hvilken type af kriminalitet kan jeg få erstatning for?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger (Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de volence) kan yde økonomisk støtte til ofre (og offerets slægtninge) for en overlagt voldshandling begået på belgisk territorium.

Se de særlige bestemmelser for terrorofre.

Hvilken type af skade kan jeg få erstatning for?

Den skadeserstatning, kommissionen yder, varierer alt efter den pågældende offerkategori:

A. Direkte ofre – personer, der har lidt en fysisk og/eller psykisk skade, der direkte skyldes en overlagt voldshandling i Belgien.

Kommissionen kan for så vidt angår de direkte ofre tage hensyn til:

 • midlertidig og permanent nedsat funktionsevne/invaliditet,
 • tort,
 • indtægtstab,
 • æstetisk skade,
 • manglende skolegang (skolefrafald),
 • helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger (herunder proceduresalær) på højst 6 000 euro,
 • direkte udgifter (højst 1 250 euro).

B. Indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret er afgået ved døden som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan for så vidt angår de indirekte ofre tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • begravelsesudgifter (højst 6 000 euro pr. dødsfald),
 • sagsomkostninger,
 • tab af underholdsbidrag for slægtninge, der var økonomisk afhængige af offeret frem til offerets død,
 • manglende skolegang.

C. Indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret har lidt alvorlig skade som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan for så vidt angår de indirekte ofre tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som er afgået ved døden som følge af en straffelovsovertrædelse? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Ja, offerets slægtninge (arvinger) op til anden grad og besvogrede op til anden grad kan få økonomisk støtte, når offeret er afgået ved døden som direkte følge af en overlagt voldshandling.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som har overlevet? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Ja, offerets slægtninge (arvinger) op til anden grad og besvogrede op til anden grad kan få økonomisk støtte, når offeret har overlevet, men har lidt alvorlig skade som direkte følge af en overlagt voldshandling.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja. Kommissionens økonomiske støtte ydes uafhængigt af nationalitet, og uanset om den pågældende har lovligt ophold i Belgien eller ej.

Kan jeg kræve erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller er herfra (jeg har bopæl eller statsborgerskab i landet), selv om forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kunne jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Nej, kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger yder kun erstatning i forbindelse med forbrydelser begået på belgisk territorium.

Der gælder dog en enkelt undtagelse: i tilfælde af terrorhandlinger begået i udlandet med belgiske ofre eller ofre med bopæl i Belgien. (Se afsnittet "Terrorofre".)

Skal jeg have anmeldt forholdet til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Ja, der skal være indgivet en anmeldelse til politiet. Derudover gælder der i henhold til loven af 1. august 1985 om rammerne for kommissionen for økonomisk støttes arbejde endvidere et krav om at indtræde som civil part.

Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, førend jeg kan kræve erstatning?

For så vidt angår den økonomiske hovedstøtte kan staten først yde erstatning, efter at retssagen er blevet afsluttet, og på grundlag af den endelige afgørelse, som retten har truffet.

Det er dog muligt at få umiddelbar støtte under visse betingelser inden retssagens afslutning.

Skal jeg først kræve erstatning fra skadevolderen, hvis den pågældende er blevet identificeret?

Ja. Offeret skal indtræde som civil part mod gerningsmanden, hvis den pågældende er blevet identificeret, eftersom kommissionens indgriben er subsidiær og følgelig foregår i sidste instans.

Hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt, kan jeg så stadig opnå erstatning? Hvilke beviser skal jeg i bekræftende fald fremlægge til støtte for min anmodning?

Er gerningsmanden ukendt ved retssagens afslutning, eller er sagen blevet henlagt, fordi gerningsmændene er ukendte, kan kommissionen yde økonomisk støtte til offeret. I disse tilfælde skal offeret som minimum have indgivet en officiel anmeldelse (til politiet eller anklagemyndigheden).

Er der en frist for fremsættelse af erstatningskrav?

Et hovederstatningskrav skal fremsættes inden for tre år fra den sidste retsafgørelse, der blev truffet i sagen eller inden for tre år fra en afgørelse om at henlægge sagen, fordi gerningsmændene er ukendte.

Hvilke tab og udgifter er dækket af erstatningen?

Kommissionen kan for så vidt angår de direkte ofre tage hensyn til:

 • midlertidig og permanent nedsat funktionsevne/invaliditet,
 • tort,
 • indtægtstab,
 • æstetisk skade,
 • manglende skolegang (skolefrafald),
 • helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger (herunder proceduresalær) på højst 6 000 euro,
 • direkte udgifter (højst 1 250 euro).

For så vidt angår indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret er afgået ved døden som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • begravelsesudgifter (højst 6 000 euro pr. dødsfald),
 • sagsomkostninger,
 • tab af underholdsbidrag for slægtninge, der var økonomisk afhængige af offeret frem til offerets død,
 • tabt skolegang.

For så vidt angår indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret har lidt alvorlig skade som følge af en overlagt voldshandling.

 • Kommissionen kan tage hensyn til:
 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger.

Bliver erstatningen udbetalt på en gang eller i månedlige rater?

Udbetalingen af kommissionens økonomiske støtte sker ad én omgang som én overførsel.

På hvilken måde kan min egen adfærd i relation til forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under erstatningssagen påvirke mine muligheder for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Kommissionen kan tage hensyn til det direkte offer for en overlagt voldshandlings adfærd, da forbrydelsen blev begået, og hvorvidt offeret selv bidrog til skaden.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Den økonomiske situation spiller ingen rolle.

Er der andre kriterier, som kan påvirke mine muligheder for at få erstatning, samt størrelsen heraf?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger tager hensyn til den erstatning, der udbetales af gerningsmanden, og eventuel erstatning udbetalt af forsikringsselskaber (da erstatning fra det offentlige er subsidiær).

Hvordan vil erstatning og godtgørelse blive beregnet?

Kommissionen, som er et domstolslignende organ, yder økonomisk støtte på grundlag af rimelighedsbetragtninger.

Er der et minimum/maksimum for det beløb, som kan blive tilkendt?

Minimumsbeløb: 500 euro.

Maksimumsbeløb for hovedstøtten (og den samlede støtte): 125 000 euro.

Forventes det, at jeg anfører beløbet på ansøgningsblanketten? Hvis ja, får jeg så instruktioner i, hvordan beløbet beregnes?

Det er ikke obligatorisk.

Bliver erstatning, som jeg modtager for mit tab fra anden side, (f.eks. fra min arbejdsgivers eller privat forsikring) fratrukket i den erstatning, der udbetales fra myndigheden/organet?

Ja, kommissionens mulighed for at yde erstatning er af subsidiær karakter. Der vil derfor blive taget hensyn til den erstatning, der udbetales af forsikringsselskaberne (samt af gerningsmanden).

Kan jeg få et forskud på erstatningen? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Det er rent faktisk muligt at få umiddelbar støtte, også selv om der ikke er blevet truffet en retsafgørelse i sagen. Ifølge retspraksis kan kommissionen yde umiddelbar erstatning for offerets helbredelsesudgifter (mindst 500 euro) (efter forsikringsselskabets ydede eller afviste erstatning).

Den umiddelbare støtte er begrænset til et beløb på 30 000 euro.

Kan jeg få komplementerende eller yderligere erstatning og/eller godtgørelse (efter f.eks. en ændring i omstændighederne eller forværring af helbredet etc.), efter at der er truffet en afgørelse i sagen?

Det er muligt at få yderligere (økonomisk) støtte, hvis skaden forværres inden for 10 år fra tildelingen af hovedstøtten, medmindre offeret allerede har fået tilkendt det højeste støttebeløb af den belgiske stat (125 000 euro). Offeret skal dokumentere (detaljerede lægeattester) skadens forværring.

Hvilke bilag skal jeg sende sammen med mit krav?

 • Ansøgningsblanketten (fr  Word (39 Kb) frnl  Word (35 Kb) nl)
 • Kopi af den officielle anmeldelse + detaljeret beskrivelse af forbrydelsen
 • Kopi af indtrædelsen som civil part
 • Kopi af alle de afgørelser, der er truffet i sagen
 • Kopi af lægerapporten med en beskrivelse af de fysiske og/eller psykiske skader, der er opstået som følge af forbrydelsen Kopi af dokumentationen for helbredelsesudgifter/direkte udgifter/sagsomkostninger, der ikke dækkes af forsikringsselskabet
 • Dokumentation for indtægtstab
 • Kopi af dødsattesten i tilfælde af dødsfald
 • For så vidt angår offerets slægtninge: en officiel oversigt over husstandens sammensætning som udstedt af civilstandsmyndigheden (Etat civil)
 • Dokumentation for begravelsesudgifter (i tilfælde af det direkte offers dødsfald)
 • Dokumentation for skolefrafald
 • Dokumentation for erstatning udbetalt af gerningsmanden eller for gerningsmandens insolvens
 • Dokumentation for erstatning udbetalt af forsikringsselskaber

Er der gebyrer, som skal betales, når kravet modtages og bliver behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse ved krav om erstatning og godtgørelse (i nationale sager)?

KOMMISSIONEN FOR ØKONOMISK STØTTE TIL OFRE FOR OVERLAGTE VOLDSFORBRYDELSER OG TILFÆLDIGE REDNINGSMÆND (SPF JUSTICE).

Hvor skal jeg sende mit krav hen (i nationale sager)?

Ansøgningen sendes (i form af ansøgningsblanketter og bilag) i to eksemplarer med posten til (postadresse):

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, Belgien

Skal jeg være til stede under sagens behandling, og/eller når der træffes en afgørelse?

Nej. Der gælder ikke et krav om, at du skal være til stede under kommissionens møder, hvor der træffes afgørelse om kravet.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Det tager omkring 18 måneder for hovedstøtte.

Hvis jeg ikke er tilfreds med ovennævnte organs afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Det er ikke muligt at appellere en afgørelse truffet af kommissionen. Der er udelukkende mulighed for at indbringe et annullationssøgsmål for den øverste forvaltningsdomstol i Belgien (Conseil d'Etat).

Hvor får jeg de nødvendige blanketter og anden information om, hvordan jeg kræver erstatning?

Se kommissionens hjemmeside, eller kontakt kommissionen pr. telefon.

Findes der en speciel hjælpelinje eller hjemmeside, som jeg kan bruge?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger og tilfældige redningsmænd

Tlf.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E-mailadresse: commission.victimes@just.fgov.be

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat), når jeg forbereder mit krav?

Nej, du kan få hjælp fra kommissionen.

Du kan (under visse betingelser) få retshjælp fra advokaterne tilknyttet den retskreds, hvor forbrydelsen blev begået, eller offerets bopælssted.

Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan hjælpe mig med at fremsætte et krav om erstatning?

Der findes støttetjenester for ofre, som kan hjælpe ofre med at indsende krav om økonomisk støtte til kommissionen for økonomisk støtte.

De enkelte tjenester er underlagt Belgiens kommuner og regioner.

For flere oplysninger (navnlig om de forskellige godkendte støttetjenester):

Det franske fællesskab i Belgien: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandern: https://www.slachtofferzorg.be/

-------------------

For terrorofre:

Hvilken type af kriminalitet kan jeg få erstatning for?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger kan yde økonomisk støtte til ofre (og offerets slægtninge) for en terrorhandling. Terrorafdelingen under kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger forvalter sager omhandlende terrorofre.

Hvilken type af skade kan jeg få erstatning for?

Den skadeserstatning, kommissionen yder, varierer alt efter den pågældende offerkategori:

A. Direkte ofre: personer, der har lidt en fysisk og/eller psykisk skade, der direkte skyldes en overlagt voldshandling i Belgien.

Kommissionen kan for så vidt angår de direkte ofre tage hensyn til:

 • midlertidig og permanent nedsat funktionsevne/invaliditet,
 • tort,
 • indtægtstab,
 • æstetisk skade,
 • manglende skolegang (skolefrafald),
 • helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger (herunder proceduresalær) på højst 6 000 euro,
 • direkte udgifter (højst 1 250 euro).

B. Indirekte ofre: offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret er afgået ved døden som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan for så vidt angår de indirekte ofre tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • begravelsesudgifter (højst 6 000 euro/dødsfald),
 • sagsomkostninger.
 • tab af underholdsbidrag for slægtninge, der var økonomisk afhængige af offeret frem til offerets død,
 • tabt skolegang.

C. Indirekte ofre: offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret har lidt alvorlig skade som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan for så vidt angår de indirekte ofre tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som er afgået ved døden som følge af en straffelovsovertrædelse? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Ja, offerets slægtninge (arvinger) op til anden grad og besvogrede op til anden grad kan få økonomisk støtte, når offeret er afgået ved døden som direkte følge af en terrorhandling.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som har overlevet? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

Ja, offerets slægtninge (arvinger) op til anden grad og besvogrede op til anden grad kan få økonomisk støtte, når offeret har overlevet, men har lidt alvorlig skade som direkte følge af en terrorhandling.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja. Kommissionens økonomiske støtte ydes uafhængigt af nationalitet, og uanset om den pågældende har lovligt ophold i Belgien eller ej.

Kan jeg kræve erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller er herfra (jeg har bopæl eller statsborgerskab i landet), selv om forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kunne jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger – terrorafdelingen – kan yde økonomisk støtte i tilfælde af terrorhandlinger begået i udlandet med belgiske ofre eller ofre med bopæl i Belgien. Forbrydelsen vil dog skulle anerkendes som en terrorhandling af den belgiske forbundsregering ved kongelig anordning (Arrêté Royal).

Skal jeg have anmeldt forholdet til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Nej, men det er i offerets eller slægtningenes interesse at give sig til kende som offer (for en terrorhandling) hos politiet eller den føderale anklagemyndighed (Parquet Fédéral).

Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, førend jeg kan kræve erstatning?

Nej.

Skal jeg først kræve erstatning fra skadevolderen, hvis den pågældende er blevet identificeret?

Nej.

Hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt, kan jeg så stadig opnå erstatning? Hvilke beviser skal jeg i bekræftende fald fremlægge til støtte for min anmodning?

Ja. Kommissionens økonomiske støtte til ofre for terrorhandlinger er uafhængig af retssagen.

Er der en frist for fremsættelse af erstatningskrav?

Et krav om økonomisk støtte i forbindelse med terrorhandlinger skal indgives til kommissionen inden for tre år fra ikrafttrædelsen af den kongelige anordning, der anerkender handlingerne som terrorhandlinger.

Hvilke tab og udgifter er dækket af erstatningen?

Kommissionen kan for så vidt angår de direkte ofre tage hensyn til:

 • midlertidig og permanent nedsat funktionsevne/invaliditet,
 • tort,
 • indtægtstab,
 • æstetisk skade,
 • manglende skolegang (skolefrafald),
 • helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger (herunder proceduresalær) på højst 6 000 euro,
 • direkte udgifter (højst 1 250 euro).

For så vidt angår indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret er afgået ved døden som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • begravelsesudgifter (højst 6.000 euro/dødsfald),
 • sagsomkostninger.
 • tab af underholdsbidrag for slægtninge, der var økonomisk afhængige af offeret frem til offerets død,
 • tabt skolegang.

For så vidt angår indirekte ofre – offerets arvinger op til anden grad og besvogrede op til anden grad, når offeret har lidt alvorlig skade som følge af en overlagt voldshandling.

Kommissionen kan tage hensyn til:

 • tort,
 • slægtninges helbredelsesudgifter,
 • sagsomkostninger.

Bemærk: I 2018 bliver der indført ændringer til den fremgangsmåde, terrorofre skal følge for at opnå økonomisk støtte.

Bliver erstatningen udbetalt på en gang eller i månedlige rater?

Udbetalingen af kommissionens økonomiske støtte sker ad én omgang som én overførsel, selv om offeret kan få et forskud udbetalt og økonomisk støtte.

På hvilken måde kan min egen adfærd i relation til forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under erstatningssagen påvirke mine muligheder for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Kommissionen kan tage hensyn til det direkte offer for en overlagt voldshandlings adfærd, da forbrydelsen blev begået, og hvorvidt offeret selv bidrog til skaden.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Den økonomiske situation spiller ingen rolle.

Er der andre kriterier, som kan påvirke mine muligheder for at få erstatning, samt størrelsen heraf?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger tager hensyn til den erstatning, der udbetales af gerningsmanden, og eventuel erstatning udbetalt af forsikringsselskaber (da erstatning fra det offentlige er subsidiær).

Hvordan vil erstatning og godtgørelse blive beregnet?

Kommissionen, som er en administrativ domstol, yder økonomisk støtte ud fra rimelighedsbetragtninger.

Er der et minimum/maksimum for det beløb, som kan blive tilkendt?

Minimumsbeløb: 500 euro
Maksimumsbeløb for støtteforskuddet: 30 000 euro
Maksimumsbeløb for hovedstøtten (og den samlede støtte): 125 000 euro.

Forventes det, at jeg anfører beløbet på ansøgningsblanketten? Hvis ja, får jeg så instruktioner i, hvordan beløbet beregnes?

Det er ikke obligatorisk.

Bliver erstatning, som jeg modtager for mit tab fra anden side, (f.eks. fra min arbejdsgivers eller privat forsikring) fratrukket i den erstatning, der udbetales fra myndigheden/organet?

Ja, kommissionens mulighed for at yde erstatning er af subsidiær karakter. Der vil derfor blive taget hensyn til den erstatning, der udbetales af forsikringsselskaberne (samt af gerningsmanden).

Kan jeg få et forskud på erstatningen? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Det er muligt at yde et forskud til terrorofre. Terrorofre, som er blevet indlagt, og slægtninge til et offer, der er afgået ved døden som følge af terrorhandlingen, kan få umiddelbar støtte.

Den umiddelbare støtte er begrænset til et beløb på 30 000 euro.

Kan jeg få komplementerende eller yderligere erstatning og/eller godtgørelse (efter f.eks. en ændring i omstændighederne eller forværring af helbredet etc.), efter at der er truffet en afgørelse i sagen?

Det er muligt at få yderligere (økonomisk) støtte, hvis skaden forværres inden for 10 år fra tildelingen af hovedstøtten, medmindre offeret allerede har fået tilkendt det højeste støttebeløb af den belgiske stat (125 000 euro). Offeret skal dokumentere (detaljerede lægeattester) skadens forværring.

Hvilke bilag skal jeg sende sammen med mit krav?

 • Den specifikke ansøgningsblanket for terrorofre(fr  Word (73 Kb) frnl  Word (66 Kb) nl eller en  Word (67 Kb) en);
 • Kopi af den officielle anmeldelse + detaljeret beskrivelse af forbrydelsen
 • Kopi af lægerapporten med en beskrivelse af de fysiske og/eller psykiske skader, der er opstået som følge af terrorhandlingen
 • Kopi af dokumentationen for helbredelsesudgifter/direkte udgifter/sagsomkostninger, der ikke dækkes af forsikringsselskabet
 • Dokumentation for indtægtstab
 • Kopi af dødsattesten i tilfælde af dødsfald
 • For så vidt angår offerets slægtninge: en officiel oversigt over husstandens sammensætning, der er udstedt af civilstandsmyndigheden
 • Dokumentation for begravelsesudgifter (i tilfælde af det direkte offers dødsfald)
 • Dokumentation for skolefrafald
 • Dokumentation for erstatning udbetalt af forsikringsselskaber

Er der gebyrer, som skal betales, når kravet modtages og bliver behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse ved krav om erstatning og godtgørelse (i nationale sager)?

KOMMISSIONEN FOR ØKONOMISK STØTTE TIL OFRE FOR OVERLAGTE VOLDSFORBRYDELSER OG TILFÆLDIGE REDNINGSMÆND – TERRORAFDELINGEN

Hvor skal jeg sende mit krav hen (i nationale sager)?

Kravene (i form af ansøgningsblanketter og bilag) kan indsendes pr. e-mail eller med posten:

Postadresse:
Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES, Belgien
E-mailadresse: terrorvictims@just.fgov.be

Skal jeg være til stede under sagens behandling, og/eller når der træffes en afgørelse?

Nej. Der gælder ikke et krav om, at du skal være til stede under kommissionens møder, hvor der træffes afgørelse om kravet.

Hvor lang tid tager det (ca.), før det kompetente organ tager stilling til min ansøgning?

Der træffes afgørelse om en eventuel udbetaling af forskud inden for fire til seks uger fra kravets fremsættelse, forudsat at ansøgningen er fuldstændig.

Kommissionen behandler kravet om hovedstøtte, efter forsikringsselskaberne har ydet erstatning, og under hensyntagen til offerets endelige skader.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Det er ikke muligt at appellere en afgørelse truffet af kommissionen. Der er udelukkende mulighed for at indgive annullationssøgsmål for den øverste forvaltningsdomstol i Belgien (Conseil d'Etat).

Hvor får jeg de nødvendige blanketter og anden information om, hvordan jeg kræver erstatning?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger – terrorafdelingen
E-mailadresse: terrorvictims@just.fgov.be

Findes der en speciel hjælpelinje eller hjemmeside, som jeg kan bruge?

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger – terrorafdelingen
E-mailadresse: terrorvictims@just.fgov.be
Tlf.: +32 471 123 124

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat), når jeg forbereder mit krav?

Nej.

Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan hjælpe mig med at fremsætte krav om erstatning?

Der findes støttetjenester for ofre, som kan hjælpe ofre med at indsende krav om økonomisk støtte til kommissionen for økonomisk støtte.

De enkelte tjenester er underlagt Belgiens kommuner og regioner.

For flere oplysninger (navnlig om de forskellige godkendte støttetjenester):

Det franske fællesskab i Belgien: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandern: https://www.slachtofferzorg.be/

Sidste opdatering: 14/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.