Hvis mit krav skal behandles i dette land

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Man har ret til erstatning, hvis der er tale om en lovovertrædelse, som omfatter voldshandlinger, der er begået bevidst på Kroatiens område, og som har medført grov legemsbeskadigelse, alvorlig forværring af dit helbred eller dødsfald.

En voldsforbrydelse er:

 1. enhver forbrydelse, som er begået forsætligt og med magtanvendelse eller ved at krænke en anden persons seksuelle integritet
 2. at bringe andres liv og ejendom i fare gennem en farlig handling eller ved hjælp af et redskab, som er anvendt til at forårsage død, alvorlig legemsbeskadigelse eller alvorlig forværring af en persons helbred, som i straffeloven defineres som en alvorlig forsætning handling.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

 • Der ydes generelt ikke erstatning for skader For at berettige til erstatning skal en voldsforbrydelse have medført grov legemsbeskadigelse, alvorlig forværring af en persons helbred eller dødsfald.
 • Direkte ofre har ret til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste på 35 000 HRK, hvis der er begået en voldelig forbrydelse, som har medført grov legemsbeskadigelse eller alvorlig forværring af den pågældendes helbred, hvis alle betingelser og bestemmelser i lovgivningen er opfyldt, og hvis det direkte offer kan føre bevis for tabt arbejdsfortjeneste.
 • Direkte ofre har ret til godtgørelse af udgifter til lægebehandling, hvis der er begået en voldelig forbrydelse, som har medført grov legemsbeskadigelse eller alvorlig forværring af den pågældendes helbred, hvis alle betingelser og bestemmelser i lovgivningen er opfyldt, og hvis det direkte offer kan godtgøre, at vedkommende er under behandling, og at vedkommende har måttet afholde udgifter til lægebehandling. Disse udgifter til lægebehandling kan godkendes op til den sundhedsstandard, der er fastsat i bekendtgørelserne om den obligatoriske sygeforsikringsordning i Kroatien, og kun i tilfælde, hvor det direkte offer ikke har ret til dækning fra sygeforsikringen.
 • Det indirekte offer har ret til erstatning for mistet lovpligtig forsørgelse, hvis det direkte offer for forbrydelsen har mistet livet som følge af en strafferetlig forseelse i form af voldshandlinger, eller hvis alle betingelser og bestemmelser i lovgivningen er opfyldt, og det indirekte offer kan bevise, at vedkommende har mistet retten til lovpligtig forsørgelse. I tilfælde, hvor det indirekte offer har ret til ydelser fra den obligatoriske pensionsforsikring, kan det ikke udøve sin ret til erstatning for tab af retten til forsørgelse. Erstatningen for tabet af den lovbestemte ret til forsørgelse kan tildeles for alle indirekte ofre op til 70 000 HRK.
 • Enhver, der har betalt for begravelsen af et direkte offer for en strafferetlig forseelse i form af forsætlig legemsbeskadigelse, har ret til at få godtgjort de almindelige begravelsesudgifter, hvis alle lovens betingelser og bestemmelser er opfyldt, og hvis den pågældende kan dokumentere, at vedkommende har betalt begravelsesudgifterne. Der kan opnås godtgørelse af begravelsesudgifter på op til 5 000 HRK.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

 • JA, afdøde voldsofres pårørende eller forsørgelsesberettigede er berettiget til erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse og godtgørelse af almindelige begravelsesudgifter.
 • I loven betegnes disse pårørende eller familiemedlemmer som "indirekte ofre". I henhold til loven omfatter pårørende eller familiemedlemmer (dvs. indirekte ofre): ægtefælle, partner, børn, forældre, adoptanter, adopterede, stedforældre, stedbørn og partner af samme køn, som boede sammen med det direkte offer, bedsteforældre og børnebørn, men kun hvis en af disse var direkte offer, da de boede permanent sammen, og bedsteforældrene trådte i stedet for forældrene.
 • Hvorvidt der er tale om ikke-ægteskabeligt partnerskab eller partnerskab mellem personer af samme køn, vurderes i henhold til kroatisk lovgivning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

 • NEJ, pårørende eller forsørgelsesberettigede familiemedlemmer til et overlevende offer kan ikke få økonomisk erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

 • Erstatning ydes kun til ofre, som er kroatiske statsborgere, eller som bor i Kroatien, henholdsvis hvis de er borgere i en EU-medlemsstat eller har permanent bopæl på dens område.

Kan jeg søge erstatning i Kroatien, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er kroatisk statsborger), selv om forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

NEJ, offeret kan ikke søge økonomisk erstatning fra Kroatien, hvis forbrydelsen er begået på et andet lands område. Kroatien yder kun økonomisk erstatning, hvis forbrydelsen er begået på kroatisk område, og hvis alle lovens betingelser og krav er opfyldt (i den forbindelse betaler Kroatien ikke erstatning for forbrydelser, der er begået i et andet land).

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

 • JA, for at man skal kunne gøre krav på erstatning, skal forbrydelsen først anmeldes til eller registreres hos politiet eller den kompetente statsadvokat.
 • En politiattest, som bekræfter registreringen eller anmeldelsen af hændelsen som en forbrydelse, skal indgives sammen med erstatningskravet.
 • Efter anmodning fra offeret har politiet pligt til at udstede en attest, som bekræfter registreringen eller anmeldelsen af hændelsen som en forbrydelse.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

 • NEJ, du skal ikke nødvendigvis afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen.
 • Retten til erstatning kan udøves uafhængigt af, om skadevolderens identitet er kendt, og uafhængigt af, om der er indledt en straffesag.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

 • NEJ, det er ikke nødvendigt.
 • Ifølge loven om erstatning til ofre for en forbrydelse (herefter kaldet "loven") udelukker indgivelsen af en erstatningsansøgning ikke, at offeret søger erstatning fra skadevolderen.
 • Hvis offeret har indgivet et erstatningskrav efter loven og har gjort sin ret til at modtage erstatning direkte fra skadevolderen gældende, medregnes denne erstatning ved beregningen af den erstatning, som offeret gør krav på fra staten ifølge denne lov.
 • Hvis erstatningen fra skadevolderen dækker hele kravet om erstatning for de indtrufne skader, afvises kravet, der er indgivet ifølge denne lov. Hvis sagen vedrørende dette krav allerede er blevet afsluttet, men betaling endnu ikke er sket, træffes der en afgørelse om, at erstatningen ikke skal udbetales til offeret.
 • Hvis staten allerede har udbetalt erstatning til offeret efter loven, og offeret modtager fuld eller delvis erstatning fra skadevolderen, kan staten gøre regreskrav gældende over for offeret svarende til den hovedstol, der er modtaget direkte fra skadevolderen, op til det maksimumsbeløb, som staten har udbetalt til offeret.
 • Når offeret har modtaget erstatning fra staten efter loven, har vedkommende ikke længere ret til at kræve denne erstatning fra skadevolderen, da staten nu har regresret over for skadevolderen op til det udbetalte beløb.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

 • JA, ansøgningen skal være ledsaget af alle dokumenter, der normalt ledsager en erstatningsansøgning, og som fremgår af den officielle blanket til ansøgning om erstatning, der skal indgives, uanset om skadevolderen er kendt eller ej, om den strafferetlige procedure er indledt eller ej, eller om skadevolderen er blevet dømt eller ej.
 • Ansøgningen skal vedlægges følgende: en politiattest som dokumentation for, at forbrydelsen er blevet anmeldt eller registreret, bevis for nationalitet, attest om permanent ophold, dødsattest, certificeret erklæring fra ansøgeren om, at denne ikke har fået tildelt en anden erstatning ifølge loven om erstatning til ofre for en forbrydelse på et andet retsgrundlag, offerets helbredsdokumenter, som ligger til grund for erstatningskravet (hospitalets ansøgningsblanket, resultater og rapporter fra lægeundersøgelser, rapport om udskrivning fra hospitalet, sygeorlovsrapport og sundhedsrelaterede kvitteringer), kvitteringer for almindelige begravelsesudgifter og andre relevante attester eller dokumenter, som kan være vigtige for afgørelsen om erstatning.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

 • JA, erstatningskravet skal indgives senest seks måneder efter den dato, hvor den forbrydelse, som kravet vedrører, blev begået.
 • Hvis offeret ikke kan indgive kravet inden for denne frist af gyldige grunde, skal kravet indgives senest tre måneder fra den dato, hvor de gyldige grunde ophørte, og senest tre år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået (offeret skal angive de gyldige grunde).
 • Hvis offeret er mindreårig eller er under lavværgemål, og værgen ikke har indgivet ansøgningen inden for fristen på seks måneder regnet fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået, begynder fristen på seks måneder at løbe fra den dato, hvor den pågældende fylder 18 år, eller den dato, hvor straffesagen er gået i gang, efter at offeret er blevet myndigt, eller den dato, hvor den pågældende ikke længere er under lavværgemål.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

a) for offeret for forbrydelsen:

– Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
  • Det direkte offer har ret til godtgørelse af lægeudgifter op til den grænse for sundhedspleje, der er fastsat i Kroatiens forskrifter for lovpligtig sygesikring. Denne godtgørelse tildeles kun i tilfælde, hvor det direkte offer ikke er berettiget til dækning gennem sygesikringsordninger.
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
  • Se svaret på det første punkt (ret til godtgørelse af lægeudgifter op til den grænse for sundhedspleje, der er fastsat i Kroatiens forskrifter for lovpligtig sygesikring).
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
 • Direkte ofre har ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der udbetales som et engangsbeløb på 35 000 HRK.
  • tab af erhvervsmuligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter

– Psykisk (immateriel) skade:

 • NEJ
  • svie og smerte for offeret
 • NEJ

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

– Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
almindelige begravelseudgifter på højst 5 000,00 HRK
 • udgifter til lægebehandling (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller erhvervsmuligheder

Det indirekte offer, som er økonomisk afhængigt af det direkte offer, som er blevet dræbt, har ret til erstatning, fordi vedkommende har mistet sin forsørger. Denne erstatning godkendes som et engangsbeløb på grundlag af en aktuarberegning af pensionen til overlevende ifølge loven om alderdomsforsikring og baseres på en forsikringsperiode på fem år og den forventede periode med forskud til det indirekte offer. Denne godtgørelse godkendes kun i tilfælde, hvor det indirekte offer ikke er berettiget til udbetalinger fra den obligatoriske pensionsforsikring. Godtgørelse kan godkendes op til 70 000 HRK for alle indirekte ofre.

– Psykisk (immateriel) skade:

 • NEJ
  • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død
 • NEJ

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

 • Erstatningen udbetales som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

 • Der tages hensyn til det direkte offers adfærd før, under og efter forbrydelsen for at nå frem til en afgørelse om retten til erstatning; det direkte offers bidrag til skadens opståen og dens omfang; om det direkte offer har anmeldt forbrydelsen til de kompetente myndigheder og med hvilken frist, medmindre offeret af gode grunde ikke havde mulighed for at gøre dette; det direkte offers samarbejde med politiet og de kompetente myndigheder med henblik på at få anlagt en straffesag mod skadevolderen; det direkte offer, som har bidraget til skadens opståen eller har forværret den, har ret til en erstatning, der nedsættes forholdsmæssigt
 • erstatningsansøgningen afvises, eller erstatningen reduceres, hvis det viser sig, at offeret er involveret i organiseret kriminalitet eller er en del af en kriminel organisation
 • erstatningskravet kan ligeledes afvises eller nedsættes, hvis fuld erstatning strider mod lighedsprincippet, den offentlige moral eller den offentlige orden
 • der tages også hensyn til det direkte offers adfærd i forbindelse med beslutningen om det indirekte offers ret til erstatning.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

 • NEJ
 • Generelt spiller den økonomiske situation for ansøgeren om erstatning ikke ind på beslutningen om at tildele erstatning, men den økonomiske situation kan påvirke chancerne for at få erstatning for tab af forsørger.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

 • JA
 • Der tages hensyn til det direkte offers adfærd før, under og efter forbrydelsen for at nå frem til en afgørelse om retten til erstatning; det direkte offers bidrag til skadens opståen og dens omfang; om det direkte offer har anmeldt forbrydelsen til de kompetente myndigheder og med hvilken frist, medmindre offeret af gode grunde ikke havde mulighed for at gøre dette; det direkte offers samarbejde med politiet og de kompetente myndigheder med henblik på at få anlagt en straffesag mod skadevolderen; det direkte offer, som har bidraget til skadens opståen eller har forværret den, har ret til en erstatning, der nedsættes forholdsmæssigt
 • erstatningsansøgningen afvises, eller erstatningen reduceres, hvis det viser sig, at offeret er involveret i organiseret kriminalitet eller er en del af en kriminel organisation
 • erstatningskravet kan ligeledes afvises eller nedsættes, hvis fuld erstatning strider mod lighedsprincippet, den offentlige moral eller den offentlige orden
 • der tages også hensyn til det direkte offers adfærd i forbindelse med beslutningen om det indirekte offers ret til erstatning.

Hvordan beregnes erstatningen?

 • Erstatningen beregnes ud fra omstændighederne i den enkelte sag, og ansøgeren skal dokumentere, at de retlige krav er opfyldt, og at vedkommende har pådraget sig specifikke udgifter eller tab, dvs. skader.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

 • Der er ikke fastsat nogen minimumsgrænse for erstatningens størrelse i lovgivningen (loven definerer det maksimale erstatningsbeløb).

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

 • JA, ansøgeren skal angive det krævede beløb på blanketten.
 • Der findes ingen instruktioner i, hvordan beregningen foretages (ansøgeren skal fremlægge dokumentation for sine udgifter eller de tab, der søges godtgjort).

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

 • I visse tilfælde JA, men i andre tilfælde NEJ – det afhænger af kilden til den modtagne erstatning.
 • Udbetalinger fra sygeforsikringen, aldersforsikringen eller andre ordninger fratrækkes erstatningen, så erstatningsbeløbet til offeret svarer til den samlede erstatning, som offeret er berettiget til ifølge loven om erstatning til ofre for forbrydelser (i det følgende kaldet "loven"), og det beløb, som offeret modtager fra en eller flere af disse ordninger.
 • Frivillige forsikringer, som det direkte offer eller det indirekte offer har tegnet, fratrækkes ikke erstatningsbeløbet.
 • Når offeret modtager erstatning direkte fra skadevolderen, medregnes den i den erstatning, der kræves fra den kroatiske stat. Hvis erstatningen fra skadevolderen dækker hele erstatningskravet, afvises kravet. Hvis erstatningen fra skadevolderen dækker hele erstatningskravet, afvises kravet, og hvis sagen er afsluttet, men udbetalingen endnu ikke er sket, besluttes det ikke at foretage nogen udbetaling til offeret.
 • Hvis staten allerede har udbetalt erstatning til offeret efter loven, og offeret modtager fuld eller delvis erstatning fra skadevolderen, kan staten gøre regreskrav gældende over for offeret svarende til den hovedstol, der er modtaget direkte fra skadevolderen, op til det maksimumsbeløb, som staten har udbetalt til offeret.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

 • NEJ

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

 • Loven om erstatning til ofre for forbrydelser giver ikke mulighed for supplerende eller yderligere erstatning.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

 • Listen over den dokumentation, der skal indsendes sammen med kravet, findes på den officielle blanket. Ansøgningen skal vedlægges følgende: bevis for nationalitet, attest for permanent ophold, dødsattest for offeret, attest for, at forbrydelsen er blevet anmeldt eller registreret, certificeret erklæring fra ansøgeren om, at denne ikke har fået tildelt en anden erstatning ifølge loven om erstatning til ofre for en forbrydelse på et andet retsgrundlag, offerets helbredsdokumenter, som ligger til grund for erstatningskravet (attest for indlæggelse, resultater og rapporter fra lægeundersøgelser, attest om udskrivning fra hospitalet, sygeorlovsrapport og sundhedsrelaterede kvitteringer), kvitteringer for almindelige begravelsesudgifter og andre relevante attester eller dokumenter, som kan være vigtige for afgørelsen om erstatning.
 • Dokumenterne skal vedlægges ansøgningen i original eller i form af bekræftede genparter.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

 • I forbindelse med proceduren for udøvelse af retten til erstatning ifølge loven om erstatning til ofre for en forbrydelse opkræves der ingen gebyrer.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

 • Den myndighed, der er kompetent til at afgøre krav om erstatning til ofre for en forbrydelse ifølge loven om erstatning til ofre for en forbrydelse i de tilfælde, hvor den økonomiske erstatning udbetales fra statens budget, er udvalget for erstatning til ofre for forbrydelser (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Hvis offeret kræver erstatning fra skadevolderen, kan kravet om indtræden som civil part indgives i forbindelse med den straffesag, som er indledt mod skadevolderen ved den kompetente straffedomstol.
 • Offeret kan også kræve erstatning fra skadevolderen i en straffesag ved at rejse et civilretligt erstatningskrav.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

 • Erstatningsansøgninger fra ofre for en forbrydelse ifølge loven om erstatning til ofre for forbrydelser kan indgives til udvalget for erstatning til ofre for forbrydelser (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela) eller til justitsministeriet.

Republikken Kroatien
Justitsministeriet
Ulica grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • Hvis skadevolderen afkræves erstatning ved en straffedomstol i forbindelse med straffesagen, rettes kravet med indtræden som civil part til den kompetente domstol.
 • Offeret kan kræve erstatning fra skadevolderen i en straffesag ved den kompetente civile domstol.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

 • I forbindelse med sager om erstatning til ofre for forbrydelser, generelt NEJ, men som kompetent myndighed kan udvalget undtagelsesvis kræve en afhøring af den pågældende part, et vidne eller en sagkyndig, hvis det skønner det nødvendigt.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

 • Den kompetente myndighed træffer afgørelse om et krav inden for ca. 60 dage, hvis kravet er fuldstændigt og korrekt (hvis alle krævede dokumenter er indhentet og indgivet sammen med alle oplysninger og beviser, som er nødvendige for at træffe en afgørelse), men hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, tager det længere tid at nå frem til en afgørelse.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

 • Afgørelsen kan ikke påklages, men den person, der fremsætter et erstatningskrav, kan imidlertid indgive en forvaltningsmæssig appel til den kompetente forvaltningsdomstol senest 30 dage efter afgørelsens forkyndelse.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

 • Blanketten og alle de nødvendige oplysninger findes på alle politistationer, hos anklagemyndigheden, revisionsretter og kommuner samt i elektronisk form på internettet og på webstederne tilhørende justitsministeriet, indenrigsministeriet og anklagemyndigheden og på revisionsretternes og kommunernes hjemmesider.
 • Oplysninger kan ligeledes fås ved henvendelse til det nationale callcenter for ofre for forbrydelser og mindre forseelser, der har nummer 116-006.
 • Politiet, anklagemyndigheden og justitsministeriet skal give oplysninger om retten til erstatning og det organ, som parten skal henvende sig til for at udøve disse rettigheder, til alle personer, som ifølge loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser har ret til at kræve erstatning af Kroatien.
 • Politiet, den offentlige anklager og justitsministeriet skal udstede de nødvendige blanketter til indgivelse af et krav til alle personer, som efter loven har ret til erstatning, og skal efter ansøgning give generelle instrukser i og oplysninger om, hvordan kravet indgives, og hvilke støttedokumenter der skal vedlægges kravet.
 • Justitsministeriet har udarbejdet en informationsbrochure på kroatisk og engelsk, som indeholder de nødvendige oplysninger om retten til erstatning, om de gældende krav og om, hvordan retten kan udøves. Brochurerne og ansøgningsblanketterne ligger på kroatisk og engelsk på justitsministeriets og indenrigsministeriets websteder.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

 • Hvis kravet er ufuldstændigt, uforståeligt eller ulæseligt, afvises det ikke af disse grunde, I denne situation består hjælpen i at vejlede ansøgeren i at korrigere eller færdiggøre sit krav.
 • En person, der fremsætter et erstatningskrav, kan hyre en autoriseret person eller en advokat i forbindelse med udarbejdelsen af kravet eller til at repræsentere sig under sagen (for egen regning).
 • Ofrene kan få alle oplysninger og hjælp til at udfylde blanketten til erstatningsansøgning på alle politistationer, anklagemyndighedens kontorer, revisionsretter og kommuner eller ved henvendelse til den nationale hjælpetjeneste for ofre for forbrydelser på nummer 116-006.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

 • JA

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

 • Den bistandsydende myndighed er Kroatiens justitsministerium, og ansøgeren kan indgive sin ansøgning til denne myndighed i disse situationer
 • (ifølge kroatisk lovgivning kaldes disse situationer for grænseoverskridende).
 • Den bistandsydende myndighed indgiver så hurtigt som muligt ansøgningen og bilagene til den kompetente myndighed i det land, hvor ansøgeren søger erstatning, på det pågældende lands officielle sprog eller på et andet sprog, som det pågældende land har besluttet at acceptere.
 • Ovennævnte ansøgning fremsættes ved hjælp af et ansøgningsskema, som Kommissionen har udarbejdet.
 • Hvis den kompetente myndighed i det andet land anmoder om, at høringen af ansøgeren, et vidne, en sagkyndig eller en anden person skal foregå i Kroatien, afholdes høringen af udvalget for erstatning til ofre for forbrydelser, som forelægger en rapport om høringen for den besluttende myndighed i det andet land.
 • Hvis den kompetente myndighed i det andet land anmoder om, at høringen foretages ved hjælp af teknisk udstyr, afholdes høringen i samarbejde med Kroatiens justitsministerium på betingelse af, at den pågældende person indvilliger i at deltage i en sådan høring.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Kroatiens justitsministerium oversætter som bistandsydende myndighed ansøgningen til det officielle sprog i det land, hvorfra der ansøges om erstatning, eller til et andet sprog, som det pågældende land har fastlagt som kommunikationssproget.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

 • Der skal ikke betales noget administrativt eller andet gebyr for at sende forespørgslen til udlandet.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Kroatien selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja, du kan indgive kravet til Kroatiens justitsministerium direkte eller pr. anbefalet post

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

 • Den beslutningstagende myndighed oversætter ikke ansøgningen eller støttedokumenterne og afholder ikke udgifterne til oversættelse.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i landet for at få behandlet min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Der skal ikke betales administrative eller andre gebyrer vedrørende for behandlingen af dette krav.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

 • Hvis udvalget for erstatning til ofre beslutter at indkalde ansøgeren til en høring eller til at deltage personligt i sagen, får ansøgeren godtgjort sine rejseudgifter.
 • I princippet må ansøgeren ikke være til stede under sagen og ved domfældelsen, men hvis ansøgeren, et vidne, en juridisk sagkyndig eller en anden person skal afhøres af retten, kan udvalget for erstatning til ofre for forbrydelser som besluttende myndighed anmode den kompetente myndighed i en anden EU-medlemsstat, hvor ansøgeren har indgivet sin ansøgning, om at foretage afhøringen.
 • Afhøring, som kræves i forbindelse med en sådan procedure, kan desuden foretages ved brug af tekniske hjælpemidler, herunder computerteknologi, elektroniske kommunikationsnetværk og andre former for billed- og lydtransmissionsudstyr. I dette tilfælde foretages afhøringen af udvalget for erstatning til ofre for forbrydelser, dvs. den besluttende myndighed.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

 • Ja

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

 • Udenlandske lægeattester anerkendes, men udvalget for erstatning til ofre for forbrydelser kontrollerer og vurderer attesterne i sin egenskab af besluttende myndighed og kan i givet fald kræve en lægeundersøgelse.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i dette land?

 • Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

 • Den kompetente myndighed træffer afgørelse om et krav inden for ca. 60 dage, hvis kravet er fuldstændigt og korrekt (hvis alle krævede dokumenter er indhentet og indgivet sammen med alle oplysninger og beviser, som er nødvendige for at træffe en afgørelse), men hvis kravet er ufuldstændigt, kan det tage længere tid at nå frem til en afgørelse.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

 • Afgørelsen vedrørende kravet udfærdiges på kroatisk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

 • Afgørelsen kan ikke påklages, men den person, der fremsætter et erstatningskrav, kan imidlertid indgive en forvaltningsmæssig appel til den kompetente forvaltningsdomstol senest 30 dage efter afgørelsens forkyndelse.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

 • Nej.

Er der støtteorganisationer for ofre i Kroatien, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

 • Ja
Sidste opdatering: 03/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.