Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilke former for forbrydelser kan jeg få erstatning for?

Tjekkiet yder erstatning til ofre for forbrydelser, som har lidt personskade, og til efterladte efter ofre, som er død som følge af en forbrydelse. Personer, der har ret til erstatning, omfatter endvidere ofre for seksualforbrydelser og krænkelse af den menneskelige værdighed og misbrugte børn.

Hvilke former for skader kan jeg få erstatning for?

Erstatning har til formål at overvinde offerets forringede sociale situation som følge af forbrydelsen. Den erstatter ikke gerningsmandens pligt til at yde erstatning for den skade, der er påført offeret.

Efterladte modtager erstatning som et engangsbeløb. Ofre, der har lidt personskade, kan også ansøge om bistand som et engangsbeløb (hvis størrelse afhænger af alvoren af de forårsagede skader), eller de kan kræve godtgørelse af omkostningerne til behandling eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ofre for seksualforbrydelser og krænkelse af den menneskelige værdighed og misbrugte børn kan kræve godtgørelse af omkostningerne til behandling af den ikke-økonomiske skade, de har lidt.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja. Efterladte efter ofre, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse, har ret til erstatning, hvis den efterladte er afdødes forælder, ægtefælle, registrerede partner, barn eller søskende og boede i samme husstand som den afdøde på dødstidspunktet, eller hvis den efterladte er en person, som den afdøde forsørgede eller havde pligt til at forsøge.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som har overlevet? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning i dette tilfælde?

I dette tilfælde har du ikke ret til erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja, du kan få erstatning, hvis du har permanent bopæl eller har lovligt ophold i en anden EU-medlemsstat og har været udsat for en forbrydelse i Tjekkiet, hvis du har haft lovligt ophold i Tjekkiet i mere end 90 dage og har været udsat for en forbrydelse i dette land, hvis du har ansøgt om ansøgt om international beskyttelse i Tjekkiet eller er blevet tildelt asyl, eller, hvis det er relevant, i overensstemmelse med betingelserne i internationale traktater.

Kan jeg kræve erstatning fra dette land, hvis jeg bor her eller stammer herfra (dette er mit opholds- eller statsborgerskabsland), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen blev begået? I så fald, på hvilke betingelser?

Hvis du er tjekkisk statsborger, har du ret til erstatning fra Tjekkiet, uanset i hvilket land du befandt dig, da forbrydelsen blev begået.

Skal jeg have anmeldt forbrydelsen til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Ja, det skal du.

Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, inden jeg kan kræve erstatning?

Du skal ikke afvente resultaterne af politiets efterforskning Erstatning ydes, hvis de retshåndhævende myndigheders efterforskning viser, at der ikke er tvivl om, at en forbrydelse er blevet begået, og at betingelserne for berettigelse til erstatning er opfyldt.

Skal jeg først kræve erstatning fra gerningsmanden, hvis vedkommende er blevet identificeret?

Hvis du ikke kræver erstatning fra gerningsmanden, kan erstatningen blive nedsat eller slet ikke ydet.

Har jeg stadig krav på erstatning, hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for mit krav?

I dette tilfælde skal der skelnes mellem, om gerningsmanden er ukendt, eller om den person, der er tiltalt for forbrydelsen, ikke er blevet kendt skyldig, selv om det er indlysende, at forbrydelsen har fundet sted (dvs. forbrydelsen blev begået, men kunne have været begået af en anden). I dette tilfælde har du ret til erstatning. Hvis gerningsmanden er blevet frifundet, fordi den retsforfulgte handling slet ikke er en forbrydelse, har du ikke ret til erstatning. Et erstatningskrav vurderes primært på grundlag af materialer indsamlet af de retshåndhævende myndigheder. Din opgave er at påvise omfanget af den forårsagede skade og eventuelle tab, der skal tages i betragtning (behandlingsomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste).

Skal jeg fremsætte mit erstatningskrav inden for en bestemt tidsfrist?

Kravet skal indgives senest to år fra det tidspunkt, hvor du fik kendskab til tabet, men senest fem år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået. Efter udløbet af disse tidsfrister ophører retten til bistand.

Hvilke tab og udgifter dækkes af erstatningen?

a) For ofre for forbrydelser:

- økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 • lægeudgifter i forbindelse med skader (lægebehandling, ambulant behandling, hospitalsbehandling og genoptræning) - JA
 • yderligere behov eller omkostninger, der udspringer af skaden (dvs. pleje og bistand, midlertidig og permanent behandling, længerevarende genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • ja, hvis der er tale om direkte helbredsudgifter (særlige hjælpemidler, lægehjælp eller genoptræning)
 • permanent skade (f.eks. invaliditet og andre varige mén)
  • tabt arbejdsfortjeneste under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne eller reduceret forsørgelse osv.) - JA
  • mistede muligheder - NEJ
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende den hændelse, der har medført skaden, f.eks. advokatsalærer og retsgebyrer - NEJ
  • erstatning for stjålet eller beskadiget personlig ejendom - NEJ
  • andet - NEJ

- psykologisk skade:

 • offerets svie og smerte - NEJ

b) For offerets repræsentanter eller pårørende:

- økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 • begravelsesomkostninger - NEJ
 • udgifter til lægebehandling (f.eks. terapi til pårørende, ambulant behandling, hospitalsbehandling og genoptræning) - NEJ
 • tab af eksistensgrundlag eller mistede muligheder - NEJ

- psykologisk skade:

 • pårørendes eller berettigede personers svie og smerte eller erstatning til efterladte, hvis ofret er afgået ved døden - NEJ

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige afdrag?

Erstatning udbetales som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller manglende samarbejde fra min side under erstatningssagen påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Tidligere kriminalitet har ikke afgørende betydning for din ret til erstatning. Hvis du ikke samarbejder med de retshåndhævende myndigheder om opklaringen af forbrydelsen, kan du ikke få erstatning. Du får heller ikke tildelt erstatning, hvis du har deltaget i forbrydelsen som medskyldig.

Hvis du ikke samarbejder som nødvendigt i erstatningssagen, kan sagen afbrydes, eller dit krav kan blive afvist.

Hvordan påvirker min økonomiske situation mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Kun hvis der er indlysende, at din sociale situation ikke er blevet forringet som følge af forbrydelsen, risikerer du ikke at få tilkendt erstatning.

Er der andre kriterier, der kan påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Hvis du selv på nogen måde har bidraget til skaden, kan erstatningen blive nedsat eller slet ikke ydet.

Hvordan beregnes erstatningen?

Ofre, der er lidt mindre personskade, kan kræve et engangsbeløb på 10 000 CZK i erstatning.

Ofre, der er lidt alvorlig personskade, kan kræve et engangsbeløb på 50 000 CZK i erstatning.

I stedet for et engangsbeløb kan ofre, der har lidt personskade, kræve erstatning på op til 200 000 CZK svarende til deres dokumenterede behandlingsudgifter og/eller deres tabte arbejdsfortjeneste.

Efterladte har ret til erstatning i form af et engangsbeløb på 200 000 CZK, medmindre disse er søskende, som har ret til en erstatning på 175 000 CZK.

Er der minimums-/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse?

Som offer for en forbrydelse, der har lidt personskade, eller som efterladt kan du få op til 200 000 CZK i erstatning. I tilfælde af dødsfald kan den samlede erstatning til de efterladte ikke overstige 600 000 CZK. Hvis der er flere efterladte, nedsættes erstatningen forholdsmæssigt, så den ikke overstiger maksimumsbeløbet for erstatning.

Skal jeg angive beløbet i erstatningskravet? Modtager jeg i så fald instrukser i, hvordan det beregnes, eller i andre aspekter?

Ja.

Vil erstatning, som jeg eventuelt modtager fra andre kilder (f.eks. min arbejdsgivers eller en privat forsikringsordning), blive fratrukket den erstatning, der udbetales af staten?

Kun hvis en forsikring dækker gerningsmandens erstatningspligt i sagen, hvilket efter tjekkisk ret kan være tilfældet i forbindelse med færdsels- og arbejdsulykker.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I så fald, på hvilke betingelser?

Der udbetales ikke forskud på erstatning.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. efter en ændring i forholdene, forværret helbred osv.) efter selve afgørelsen?

Ja, op til det maksimale erstatningsbeløb.

Hvilke støttedokumenter skal jeg vedlægge mit krav?

 • fuldmagt, dokumentation for slægtskab med offeret
 • offerets dødsattest
 • en kopi af politirapporten
 • en kopi af retsafgørelsen
 • sundhedsdokumentation
 • hospitalsregninger eller dokumentation for tilknyttede udgifter
 • dokumentation for behandlingsomkostninger
 • kvitteringer.

Skal der betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet modtages og behandles?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav (i nationale sager)?

Justitsministeriet.

Hvem skal kravet stiles til (i nationale sager)?

Justitsministeriet.

Skal jeg være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav?

Nej.

Hvor lang tid tager det (omtrentligt), inden myndigheden træffer afgørelse om et erstatningskrav?

Der træffes en afgørelse om erstatningskravet inden for tre måneder.

Hvordan kan jeg klage over myndighedens afgørelse, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

Ved at anlægge en forvaltningssag ved retten.

Hvor kan jeg rekvirere de nødvendige formularer og andre oplysninger om, hvordan jeg fremsætter et erstatningskrav?

På justitsministeriets websted, fra organisationer, der arbejder med ofre for forbrydelser og fra tilsyns- og mediationstjenesten.

Findes der en særlig hjælpelinje eller et særligt websted, jeg kan bruge?

Nej.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand), når jeg udarbejder kravet?

Ja, men du skal selv afholde udgifterne.

Findes der organisationer, der yder støtte til ofre, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning?

Den største er Bílý kruh bezpečí (en almennyttig organisation). Tilsyns- og mediationstjenesten i Tjekkiet hjælper også ofre.

Sidste opdatering: 31/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.