Hvis mit krav skal behandles i dette land

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Erstatning ydes til ofre for voldelige forbrydelser og til voldsofres forsørgelsesberettigede. En voldelig forbrydelse er en strafbar handling efter straffeloven, som er begået direkte mod en persons liv eller helbred, og som har medført døden for den skadelidte eller har påført den pågældende alvorlige helbredsskader eller lidelser af mindst fire måneders varighed.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Du har ret til erstatning, hvis en voldelig forbrydelse har påført dig alvorlige helbredsskader eller lidelser af mindst fire måneders varighed.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Der udbetales en godtgørelse på 448 EUR til den person, der afholder udgifterne til begravelse af et offer for en voldelig forbrydelse. Bemærk, at den person, der afholder begravelsesudgifterne, ikke behøver være en af offerets pårørende eller forsørgelsesberettigede.

Forsørgelsesberettigede til et offer, der er død som følge af en voldelig forbrydelse, har ret til erstatning til ofre for forbrydelser fra staten.

Forsørgelsesberettigede omfatter følgende:

 • offerets mindreårige børn
 • offerets børn i alderen 18-24 år, som er tilmeldt en uddannelse på fuld tid
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne har nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets enke, hvis denne er gravid og uden beskæftigelse
 • den anden forælder til eller værgen for et barn under tre år, som offeret har efterladt, hvis den pågældende forælder eller værge ikke er i beskæftigelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Du har ret til erstatning, hvis offeret som følge af en voldelig forbrydelse er blevet påført alvorlige helbredsskader eller lidelser af mindst fire måneders varighed.

Følgende personer har ret til erstatning:

 • offerets mindreårige børn
 • offerets børn i alderen 18-24 år, som er tilmeldt en uddannelse på fuld tid
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne har nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets enke, hvis denne er gravid og uden beskæftigelse
 • den anden forælder til eller værgen for et barn af offeret, der er under tre år, hvis den pågældende forælder eller værge ikke er i beskæftigelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

I Estland afhænger retten til erstatning ikke af nationalitet.

Kan jeg søge erstatning i Estland, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er estisk statsborger), selv om forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Erstatningen betales af den kompetente myndighed i det land, hvor forbrydelsen blev begået. Erstatning ydes i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.

Hvis du vil gøre krav på erstatning, kan du henvende dig til:

 • den kompetente myndighed i det pågældende land eller den kompetente myndighed i dit bopælsland
 • i Estland er den kompetente myndighed socialsikringsstyrelsen, som videresender din ansøgning og de vedlagte støttedokumenter til det andet lands kompetente myndighed.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

En voldelig forbrydelse skal anmeldes til politiet senest 15 kalenderdage efter den dag, hvor forbrydelsen blev begået.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Du skal ikke afvente udfaldet af straffesagen, inden du kan kræve erstatning. Det er tilstrækkeligt, at du har anmeldt forbrydelsen til politiet, og at der er indledt en straffesag. Erstatning kan kræves i en periode på tre år, efter den dag hvor forbrydelsen blev begået.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen — hvis denne er blevet fundet?

Det er ikke nødvendigt først at søge erstatning fra skadevolderen. Når erstatning er tilkendt, overdrages retten til at kræve erstatning til socialsikringsstyrelsen, som rejser et regreskrav mod den person, der har forårsaget skaden (skadevolderen).

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Du har ret til erstatning, selv om den person, der har forårsaget skaden, ikke er blevet identificeret, eller retssagen endnu ikke er afsluttet.

For at få erstatning til ofre for forbrydelser fra staten skal et undersøgelsesorgan have udstedt en bekræftelse af, at straffesagen er blevet indledt.

Du skal indgive dokumentation for udgifter, hvis du ansøger om godtgørelse af udgifter til lægehjælp eller erstatning for dødsfald.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Erstatningskrav skal indgives inden for en periode på tre år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået, eller hvor du fik kendskab til forbrydelsen.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Erstatningen dækker:

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling — ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • erstatning for ødelagt tøj og udstyr (f.eks. erstatning for briller og godtgørelse af udgifter til nyt tøj)

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 1. begravelsesudgifter
 2. tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

— Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død

Et offers familiemedlemmer kan have ret til psykologhjælp. For at få erstatning for psykologhjælp skal vedkommende kontakte en tjeneste til støtte for ofre, som udarbejder ansøgningen, der skal underskrives. Der kræves også en politiattest, som bekræfter, at sagen er blevet indledt, og at du er offer eller juridisk repræsentant for et offer. Tjenesten til støtte for ofre vil hjælpe dig med at få udstedt en politiattest.

Du oplyses om muligheden for at få godtgjort udgifter til psykologhjælp inden for ti arbejdsdage. Derefter kan du henvende dig til en psykolog. Godtgørelsen pr. person beløber sig til den månedlige mindsteløn (584 EUR i 2020).

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Forsørgelsesberettigede modtager erstatning i månedlige rater. Udgifter til lægehjælp og til begravelse af et offer godtgøres som et engangsbeløb på grundlag af fakturaer.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatning betales ikke, hvis:

 1. offeret forårsagede eller medvirkede til forbrydelsen eller skadens opståen gennem sin forsætlige eller skødesløse adfærd
 2. offeret ikke har anmeldt forbrydelsen inden for 15 dage, selv om vedkommende var i stand til det, og politiet ikke på anden måde har fået kendskab til forbrydelsen
 3. offeret er blevet dømt for en voldelig forbrydelse eller på grundlag af straffelovens paragraf 255, stk. 1, eller paragraf 256, stk. 1, og vedkommendes straffeattest ikke er blevet slettet fra strafferegistret i overensstemmelse med loven om strafferegistret
 4. betaling af erstatning ville være urimelig eller ubegrundet af andre årsager.

Der kan også gives afslag på erstatning, hvis sagsøgeren har nægtet at samarbejde med de retshåndhævende myndigheder om fastlæggelse af omstændighederne omkring den strafbare handling, identifikation eller anholdelse af skadevolderen eller fremlæggelse af beviser for skaden.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din økonomiske situation har ingen betydning for tildelingen eller betalingen af erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Ethvert beløb, som skadelidte modtager eller har ret til at modtage på grundlag af en skade, der skyldes en voldelig forbrydelse, fra andre kilder end den person, der er ansvarlig for den skade, der er forårsaget af forbrydelsen, fratrækkes det beløb, der bruges som grundlag for fastsættelsen af erstatningens størrelse, herunder godtgørelse for tab af erhvervsevne, der udbetales til offeret. Når erstatningens størrelse bestemmes, medtages alle de beløb, som sagsøgeren inden tildelingen af erstatning har fået udbetalt af den person, der er ansvarlig for den skade, som forbrydelsen har forårsaget.

Hvordan beregnes erstatningen?

Beregning af erstatning for delvist eller fuldstændigt tab af erhvervsevne

Erstatningens størrelse beregnes på grundlag af den gennemsnitlige indkomst pr. kalenderdag. Erstatningen beregnes ud fra den skattepligtige indkomst i de seneste seks måneder inden forbrydelsen.

Beregning af skade som følge af delvist eller fuldstændigt tab af erhvervsevne

Den gennemsnitlige indkomst pr. kalenderdag multipliceres med 30, og pensionen for manglende erhvervsevne eller godtgørelse for erhvervsevne, som er tildelt personen, fratrækkes resultatet af multiplikationen. Erstatningen dækker 80 % af den tabte indkomst. Data om gennemsnitsindkomster er indhentet fra told- og skattestyrelsen (Maksu- ja Tolliamet).

Beregning af erstatning for forsørgers død

1. Offerets gennemsnitlige indkomst pr. kalenderdag multipliceres med 30, og efterladtepensionen til personen fratrækkes resultatet af multiplikationen.

2. Der udbetales en procentdel af det beregnede beløb afhængigt af antallet af forsørgelsesberettigede:

 • 75 % for én forsørgelsesberettiget
 • 85 % for to forsørgelsesberettigede
 • 100 % for tre eller flere forsørgelsesberettigede

Der udbetales 80 % af det beregnede beløb.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Der er intet minimumsbeløb. Erstatning udbetales, så længe den berettigede person har ret til erstatning, eller op til grænsen på 9 590 EUR.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Der skal ikke angives et beløb i erstatningskravet.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Ja

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Der kan udbetales forskud på erstatning til personer, som befinder sig i en vanskelig økonomisk situation, hvis de har ret til erstatning, men tildelingen heraf er forsinket.

Der kan udbetales forskud på op til 640 EUR efter ansøgning.

Hvis forskuddet overstiger den tildelte erstatning, tilbagebetales det uretmæssigt udbetalte beløb.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Du kan forelægge yderligere dokumentation for udgifter til behandling.

Hvilke støttedokumenter skal jeg vedlægge mit krav?

Attest fra et undersøgelsesorgan

Dokumentation for begravelsesudgifter

Dokumentation for udgifter til lægehjælp, medicin osv.

Offerets dødsattest

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Socialsikringsstyrelsen (Sotsiaalkindlustusamet)

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Muligheder for indgivelse af erstatningskrav:

 • Et digitalt underskrevet krav sammen med scannede kopier af støttedokumenter kan indgives pr. e-mail. Formularen til indgivelse af krav findes på webstedet for socialsikringsstyrelsen Sotsiaalkindlustusamet.
  Det digitalt underskrevne krav indgives til: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Krav kan også sendes pr. post til: Põllu 1A, 50303, Tartu
 • Krav kan indgives via en tjeneste til støtte for ofre. Kontaktoplysninger for tjenester til støtte for ofre findes på webstedet for socialsikringsstyrelsen Sotsiaalkindlustusamet
 • Et af socialsikringsstyrelsens servicekontorer.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Du behøver ikke være til stede.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

En afgørelse træffes inden for 30 dage efter modtagelsen af det sidste dokument.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

En appel af afgørelsen skal indgives senest 30 dage efter modtagelsen heraf. Der kan alternativt indgives en appel til en forvaltningsdomstol efter den procedure, der er fastlagt i forvaltningsloven.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

De nødvendige formularer og oplysninger om, hvordan du gør krav på erstatning, findes på webstedet for socialsikringsstyrelsen Sotsiaalkindlustusamet

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Tjenester til støtte for ofre kan også kontaktes telefonisk. Deres kontaktoplysninger findes på webstedet for socialsikringsstyrelsen Sotsiaalkindlustusamet.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Ja

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Tjenester til støtte for ofre hjælper også med at kræve erstatning.

Sidste opdatering: 31/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.