Hvis mit krav skal behandles i dette land

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Hvis du (eller en af dine nærmeste) har været offer for en forbrydelse i Finland, kan du få erstatning fra det offentlige for den skade, du har lidt som følge af denne forbrydelse. Retten til erstatning er ikke begrænset i forhold til forbrydelsens art.

Hvis skaden er opstået som følge af et motorkøretøj i trafikken, betales erstatningen i første omgang af ansvarsforsikringen for det køretøj, der har forvoldt skaden, ifølge loven om ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Der kan ydes erstatning for fysisk skade og lidelse forårsaget af en forbrydelse.

Ved fysisk skade forstås et helbredsproblem, som kan konstateres ved hjælp af medicinsk udstyr. Et helbredsproblem kan være fysisk eller psykisk.

Ved lidelse forstås en følelse af lidelse, som forårsages af en hændelse og ikke forudsætter et helbredsproblem, der kan konstateres ved hjælp af medicinsk udstyr.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Du kan være berettiget til erstatning, hvis en af dine pårørende er død som følge af en forbrydelse. Som pårørende betragtes forældre, børn og ægtefælle til den afdøde person samt enhver anden person, der står den pågældende særligt nær.

Hvis du har betalt for den afdødes begravelse, har du ret til at få refunderet rimelige udgifter til begravelsen.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Hvis en person, som står dig særligt nær, har været offer for en forbrydelse, kan du få kompensation for rimelige og nødvendige udgifter til pleje af vedkommende samt for dit tab af indkomst i forbindelse med denne situation. Som pårørende betragtes forældre, børn og ægtefælle til offeret for en fysisk skade samt enhver anden person, der står den pågældende særligt nær.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Hvis du har været offer for en forbrydelse i Finland, har du som hovedregel ret til erstatning uanset din nationalitet eller din bopæl. Du kan dog få afslag på erstatning, hvis du på tidspunktet for forbrydelsen eller på tidspunktet for fremsættelsen af dit erstatningskrav ikke havde bopæl i et EU-land, og hvis skaden kun har en fjern forbindelse til Finland.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Hvis du har bopæl i Finland, kan du også i nogle tilfælde få erstatning som følge af fysisk skade og lidelse forårsaget af en forbrydelse begået i udlandet.

Der kan ydes erstatning, hvis dit ophold i udlandet var knyttet til arbejde, studier eller anden lignende årsag. På grundlag af skøn kan du få erstatning for en skade forårsaget i udlandet selv under andre omstændigheder. I så fald tages der bl.a. hensyn til forbrydelsens forbindelse til Finland, hvor tæt forbindelsen er mellem gerningsmand og offer, skadens art samt din mulighed for at opnå erstatning fra en anden kilde.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Du skal anmelde forbrydelsen til politiet. Hvis forbrydelsen ikke er blevet anmeldt til politiet, og politiet ikke blev underrettet om forbrydelsen ved andre midler, er det kun muligt at tildele erstatning af særlige grunde.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Du kan indgive et erstatningskrav inden afslutningen af forundersøgelsen eller retsforfølgningen. Men din ansøgning kan ikke behandles, før forundersøgelsen er afsluttet. Såfremt forbrydelsen giver anledning til retsforfølgning, kan ansøgningen som hovedregel først behandles, når straffesagen og erstatningskravet er blevet behandlet af retten.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Hvis straffesagen er anlagt ved en domstol, skal du forsøge at handle således, at din ret til erstatning bliver bekræftet ved en retsafgørelse. Det vil sige, at du i forbindelse med sagen skal fremsætte et erstatningskrav mod skadevolderen. Som hovedregel ydes der ikke erstatning for den skade, du har lidt som følge af en forbrydelse, hvis du ikke har opfyldt denne forpligtelse.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Du kan søge erstatning, selv om skadevolderen ikke er fundet. Du skal vedlægge din erstatningsansøgning en kopi af politirapporten eller en anden troværdig rapport, som gør det muligt at bevise det, der er sket.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Du skal indsende din ansøgning senest tre år efter, at den endelige afgørelse er truffet i sagen. Hvis sagen ikke er blevet indbragt for en domstol, skal du søge erstatning senest ti år efter datoen for forbrydelsen. Disse frister kan kun ændres af særlige grunde.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant behandling og hospitalsbehandling, restituering) - lægebehandling refunderes
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, længerevarende fysioterapeutisk behandling, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.) - de øvrige nødvendige udgifter refunderes
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.) - vedrørende tab af indkomst er den maksimale erstatning 150 EUR om dagen
  • tab af indkomst - hvis der foreligger en særlig grund, er det ved bestemmelse af erstatningen muligt også at tage hensyn til den sandsynlige udvikling af erstatningsansøgerens indkomst (især for en ung person, der har lidt fysisk skade)
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger - det er muligt at tildele en rimelig godtgørelse for sagsomkostninger, hvis sagen blev indbragt for en domstol, og du har lidt en anden skade, der skal godtgøres
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele - hverdagsting (som briller, ur og mobiltelefon) godtgøres i forbindelse med fysisk skade
   • i andre tilfælde vil beskadigede genstande og øvrige materielle skader kun blive godtgjort på særlige betingelser

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret - erstatning ydes for
  • en midlertidig psykisk lidelse
  • følelsesmæssige lidelser, hvis skaden er forårsaget af
   • en seksualforbrydelse
   • en anden forbrydelse mod den personlige frihed
   • en forbrydelse, der på en særlig grov måde har krænket offerets personlige integritet

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter - som begravelsesudgifter godtgøres bl.a. omkostninger til erhvervelse af kiste, gravsted og gravsten samt afholdelse af mindehøjtidelighed. Hvis du står det afdøde offer særligt nær, kan du også få godtgjort udgifterne til din tilstedeværelse ved begravelsen (rejseudgifter, blomsterdekoration og sørgetøj)
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering) - hvis en pårørendes død har forvoldt dig fysisk skade, kan du få godtgjort helbredelsesudgifter i forbindelse med skaden samt andre nødvendige omkostninger og tab af indkomst. Der er fastsat et loft over denne godtgørelse på 6 000 EUR (i 2018)
 • tab af forsørgelse eller indtægter - hvis du blev forsørget af det afdøde offer, kan du få godtgjort tab af underholdsbidrag.

- Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død - der gives ikke erstatning til pårørende til offeret for en forbrydelse for en midlertidig gene eller for følelsesmæssige lidelser

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

I almindelighed udbetales erstatningen som et engangsbeløb undtagen ved løbende erstatning for tab af indkomst og tab af underholdsbidrag. Disse erstatninger betales for det meste i månedlige rater.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Den tildelte erstatning kan reduceres, hvis din adfærd har bidraget til skaden. Beløbet kan nedsættes, f.eks. hvis du har startet det slagsmål, som forårsagede dine skader. Din straffeattest påvirker derimod ikke dine chancer for at få erstatning og heller ikke erstatningsbeløbets størrelse.

For at få erstatning skal du fremsende de dokumenter, der kræves af den finske statskasse (Valtiokonttori), med henblik på behandling af din sag. Hvis du ikke fremsender de ønskede dokumenter, kan din erstatningsansøgning blive afvist.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din økonomiske situation påvirker normalt ikke dine muligheder for at få erstatning og heller ikke erstatningsbeløbets størrelse.

Din økonomiske situation tages kun i betragtning ved afgørelsen om erstatning, hvis du har anmodet om at få godtgørelse for en større materiel eller økonomisk skade med den begrundelse, at din afmagt var årsag til skaden.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Hvis sagen indbringes for en domstol, ydes erstatningen som hovedregel i overensstemmelse med retsafgørelsen. Hvis den finske statskasse (Valtiokonttori) ikke respekterer den afgørelse, som retten har truffet i erstatningssagen, forklarer den dig begrundelsen herfor i sin afgørelse.

Skadevolderen er forpligtet til at betale dig den erstatning, der fastsættes af retten. Retten til at modtage erstatning fra skadevolderen overgår dog til staten, når den finske statskasse (Valtiokonttori) har tildelt dig erstatning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Helbredelsesudgifter og øvrige udgifter godtgøres, når de er nødvendige og har en årsagsforbindelse til den lidte skade.

Til beregning af erstatning for svie og smerte, for lidelse samt for en midlertidig gene vil der blive taget hensyn til den type skade, du har lidt, og dens sværhedsgrad samt den gældende godtgørelsespraksis. Den tildelte erstatning kan ikke overstige den lovbestemte øvre grænse.

Ved lidelse forstås den fornemmelse af psykisk lidelse, som du har fået som følge af den ubegrundede forbrydelse. Den erstatning, du får tildelt, bestemmes under hensyntagen til hændelsens art. Erstatningens størrelse afhænger også af de grænser, der er fastsat ved lov.

For at bestemme indkomsttabet er beregningen baseret på skøn over den indtægt, som du ville have haft, hvis forbrydelsen ikke havde fundet sted. Indtægter og fordele, som du har fået eller kunne have fået trods forbrydelsen, modregnes i beløbet. Den tildelte erstatning kan ikke overstige den lovbestemte øvre grænse pr. dag.

Der gælder et bundfradrag, som modregnes i det samlede erstatningsbeløb for gener og lidelse. Grundfradraget for forbrydelser begået i 2018 er 220 EUR.

Der betales ikke renter af den tildelte erstatning.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Der findes ikke noget minimumsbeløb.

Du kan få udbetalt erstatning for fysisk skade og lidelse forvoldt ved en forbrydelse på op til 61 500 EUR i alt. Derudover

 • kan erstatning for svie og smerte samt andre midlertidige gener gå op til 12 000 EUR
 • beløber den maksimale erstatning for lidelse sig til 3 600 EUR. Erstatning for svie og smerte til ofre for seksualforbrydelser kan dog beløbe sig til 9 500 EUR eller, hvis offeret ikke var fyldt 18 år på tidspunktet for hændelsen, til 16 200 EUR
 • kan erstatning til en pårørende til en afdød person beløbe sig til i alt 6 000 EUR
 • kan erstatning for tab af indkomst beløbe sig til 150 EUR pr. dag.

Den øvre grænse for erstatning pr. forbrydelse gælder ikke for godtgørelse for tab af indkomst eller underholdsbidrag, når disse ydelser udbetales regelmæssigt.

Den maksimale erstatning for materielle og finansielle skader beløber sig til 31 000 EUR.

Maksimumsbeløb for erstatning til ofre for forbrydelser samt størrelsen af bundfradraget revideres hvert tredje år. Den næste revision finder sted i begyndelsen af 2021.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Erstatningen kan maksimalt ydes op til det ansøgte beløb. Du kan vælge at søge om en rimelig erstatning. Du kan også henvise til de beløb, der er fastsat i den retsafgørelse, som danner grundlag for dit erstatningskrav.

Hvis det er nødvendigt, kan du bede om råd vedrørende din sag hos vores rådgivningsafdeling eller din sagsbehandler.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Den erstatning, som udbetales med statens midler, er sekundær. Det betyder, at du først skal søge erstatning hos andre organer, navnlig sygeforsikringen og dit forsikringsselskab. Erstatning fra disse organer modregnes i den erstatning, som du får tildelt.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Hvis det er nødvendigt, kan du fremsætte en skriftlig anmodning om forskud. Der kan udbetales et forskud, hvis behandlingen af din sag bliver forsinket af en grund, som du ikke er herre over, og hvis du har ret til en erstatning af en ret betydelig størrelse.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Den finske statskasse (Valtiokonttori) vil gennemgå din sag igen, hvis omstændighederne ændrer sig. Ved den nye behandling er det muligt at tildele dig en erstatning, som du havde fået afslag på, eller erstatningsbeløbet kan forhøjes.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

F.eks.:

 • en åben fuldmagt, hvis du er repræsenteret af en anden person end en offentlig retshjælpsadvokat eller en privat advokat. Desuden kræves der en særlig fuldmagt, hvis du ønsker, at den erstatning, som tildeles ansøgeren, skal udbetales til en anden person end dig selv
 • dokumentation for begravelsesudgifter samt i givet fald opgørelse over aktiver i boet samt fuldmagter
 • en kopi af rettens afgørelse eller en kopi af politirapporten, hvis der ikke foreligger nogen retsafgørelse
 • lægeerklæring eller patientjournal
 • hvis sagen ikke indbringes for retten, dokumentation for alle de udgifter, for hvilke der søges om godtgørelse
 • for alle, der søger godtgørelse for tab af indkomst, kopi af afgørelsen vedrørende sygedagpenge samt bevis for lønudbetaling fra arbejdsgiveren og størrelsen af indkomsttabet
 • eventuelle afgørelser og rapporter vedrørende erstatning modtaget fra sygeforsikringen, forsikringsselskabet og andre organer
 • for alle, der søger om godtgørelse for sagsomkostninger, faktura for salærer samt i givet fald afgørelse om erstatning fra forsikringsselskabet
 • for alle, der søger om godtgørelse for udgifterne til ansøgningen, fuldmagtshaverens faktura samt rapport, der beskriver den tildelte retshjælp eller den udpegede juridiske assistent
 • for alle, der søger om skønsmæssig erstatning for en økonomisk skade eller erstatning for materiel skade, en rapport, der beskriver sygdommen, handicappet eller funktionsnedsættelsen samt den økonomiske situation for den person, der har lidt skade.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Du skal ikke betale gebyr for behandlingen af ansøgningen.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Din ansøgning bliver behandlet skriftligt af den finske statskasse (Valtiokonttori).

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Du kan enten sende ansøgningen elektronisk til følgende adresse: rikosvahingot@valtiokonttori.fi eller udskrive skemaet og sende det med posten til følgende adresse:

Valtiokonttori

PL 50

00054 Valtiokonttori

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Sagen behandles skriftligt af den finske statskasse (Valtiokonttori). Du vil ikke blive indkaldt til at møde personligt på noget tidspunkt under behandlingen.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Den gennemsnitlige behandlingstid er syv måneder. Du finder en opdateret vurdering af behandlingstiden på den finske statskasses (Valtiokonttori) websted.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Du kan appellere erstatningsafgørelsen ved at skrive til den finske statskasse (Valtiokonttori) senest 30 dage efter den dato, hvor du fik besked om afgørelsen. Oplysninger om indgivelse af en klage er vedlagt afgørelsen om erstatning fra den finske statskasse (Valtiokonttori).

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Ansøgningsskemaet samt oplysninger om den procedure, du skal følge, findes på webstedet for den finske statskasse (Valtiokonttori) på følgende adresse: https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Du kan også kontakte vores kundeafdeling på telefon +358 295 50 2736 eller sende en e-mail til adressen rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Du finder flere oplysninger om erstatning til ofre for forbrydelser på den finske statskasses (Valtiokonttori) websted på følgende adresse: https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/ Det er også muligt at kontakte afdelingen via telefon. Du kan få hjælp ved at ringe til følgende nummer: + 358 295 50 2736.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Hvis du ønsker det, kan du få hjælp fra en fuldmægtig til at søge erstatning. Udgifterne til indgivelse af en ansøgning kan dog kun refunderes,

 • hvis du har fået bevilget retshjælp, eller hvis du har fået beskikket en advokat i sagen, eller hvis
 • du – i tilfælde af, at sagen ikke er indbragt for en domstol – opfylder de økonomiske betingelser for at få retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Du kan få hjælp og rådgivning fra f.eks. tjenesten for støtte til ofre for forbrydelser (rikosuhripäivystys, RIKU). Kontaktoplysningerne på tjenesten findes på tjenestens websted på følgende adresse: https://www.riku.fi/en/home/.

Sidste opdatering: 19/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.