Hvis mit krav skal behandles i dette land

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Hvilken type af kriminalitet kan jeg få erstatning for?

Ansøger skal godtgøre, at den lidte skade skyldes handlinger, uanset om de er forsætlige eller ej, der kan udgøre en forbrydelse mod ejendom eller personer. Forsætlige handlinger og skødesløshed eller uagtsomhed kan derfor give ret til erstatning, uanset om skadevolderen er kendt eller ej.

I tilfælde af materielle skader skal forholdet være karakteriseret som tyveri, bedrageri, underslæb, pengeafpresning eller tilintetgørelse, beskadigelse eller ødelæggelse af et aktiv.

For så vidt angår skader som følge af terrorhandlinger, trafikulykker på fransk område, jagtulykker, udsættelse for asbest og ødelæggelse af et køretøj på grund af brand findes der særlige erstatningsordninger.

Hvilken type af skade kan jeg få erstatning for?

Du får fuld erstatning for tab som følge af alvorlig personskade:

 • du har været offer for et forhold, der har medført en permanent eller total uarbejdsdygtighed i en måned eller derover, voldtægt, seksuelt overgreb, seksuelt overgreb på en mindreårig, menneskehandel, slaveri, tvangsarbejde
 • eller din nærmeste er død som følge af disse forhold.

Du kan få erstatning under visse betingelser og begrænset til et loft, hvis du har lidt lettere personskade eller tingsskade:

 • personskade, der har medført fuldstændig uarbejdsdygtighed i under en måned
 • eller en materiel skade som følge af forhold, der er karakteriseret som tyveri, bedrageri, underslæb, pengeafpresning eller tilintetgørelse, beskadigelse eller tingsskade.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som er afgået ved døden som følge af en lovovertrædelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja, du kan få erstatning, hvis du er pårørende til et offer, og du har lidt personskade som følge af denne forbrydelse.

Der kan ydes erstatning til slægtninge i opstigende linje (forældre, bedsteforældre), efterkommere (børn, børnebørn), ægtefælle samt beslægtede i sidelinje (brødre, søstre) eller enhver, der kan bevise et personligt forhold til offeret.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som har overlevet? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja, du kan få erstatning, hvis du er pårørende til et offer, og du har lidt personskade som følge af denne forbrydelse.

Der kan ydes erstatning til slægtninge i opstigende linje (forældre, bedsteforældre), efterkommere (børn, børnebørn), ægtefælle samt beslægtede i sidelinje (brødre, søstre) eller enhver, der kan bevise et personligt forhold til offeret.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja, du kan få erstatning, hvis du ikke er statsborger i et EU-land, forudsat at forbrydelsen har fundet sted på fransk område.

Kan jeg kræve erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller er herfra (jeg har bopæl eller statsborgerskab i landet), selv om forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kunne jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Ja, du kan få erstatning under de sædvanlige betingelser, hvis du er fransk statsborger, men forbrydelsen er blevet begået i udlandet.

Du kan derimod ikke få erstatning af et fransk erstatningsorgan, hvis du er udlænding, og forbrydelsen har fundet sted i udlandet.

Skal jeg have anmeldt forholdet til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Nej, det er ikke obligatorisk først at have anmeldt forbrydelsen til politiet for at gøre krav på erstatning.

Ansøgningen skal dog indeholde de oplysninger, der er relevante for behandlingen af denne. Den skal vedlægges dokumentation for bl.a. dato, sted og omstændigheder for forbrydelsen (kvittering for indgivelse af ansøgningen, alle bilag vedrørende straffesagen osv.).

Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, førend jeg kan kræve erstatning?

Nej, du behøver ikke at afvente udfaldet af politiets efterforskning eller retssagen for at indgive din ansøgning.

Skal jeg først kræve erstatning fra skadevolderen, hvis den pågældende er blevet identificeret?

Nej, du behøver ikke først søge erstatning fra skadevolderen, hvis denne bliver fundet, i tilfælde af en alvorlig personskade (jf. 1.2).

I tilfælde af lettere personskade eller tingsskade (jf. 1.2) skal det bevises, at den identificerede skadevolder er insolvent eller ikke kan erstatte hele skaden. Du skal i højere grad dokumentere, at det er umuligt for dig at få en reel og tilstrækkelig erstatning for din skade fra et forsikringsselskab eller på anden vis.

Hvis skadevolderen ikke er blevet identificeret eller dømt, kan jeg så stadig opnå erstatning? Hvilke beviser skal jeg i bekræftende fald fremlægge til støtte for min anmodning?

Du kan få erstatning, selv om skadevolderen er ukendt eller ikke er blevet dømt, så længe der foreligger en strafbar handling.

Ansøgningen skal dog indeholde de oplysninger, der er relevante for behandlingen af denne. Den skal vedlægges dokumentation for bl.a. dato, sted og omstændigheder for forbrydelsen (kvittering for indgivelse af ansøgningen, alle bilag vedrørende straffesagen osv.).

Er der en tidsfrist for fremsættelse af erstatningskrav?

Du har en frist på tre år fra datoen for forbrydelsen. Denne frist forlænges med et år fra datoen for afsigelse af den sidste strafferetlige afgørelse i sagen.

Hvis skadevolderen er dømt til at betale erstatning, løber fristen fra den udtalelse, offeret får fra straffedomstolen. Hvis skadevolderen er dømt til at betale erstatning, løber fristen fra den udtalelse, der gives af retten.

Hvis fristen overskrides, kan en gyldig grund, som offeret eller dennes rettighedshavere måtte have, tages i betragtning.

Hvilke tab og udgifter er dækket af erstatningen?

Erstatningen dækker eksempelvis:

a) for offeret for forbrydelsen:

– materielle skader (ikkepsykiske):

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
  Det direkte offer for personskaden kan få dækket alle udgifter til hospitalsbehandling, paramedicinsk behandling og lægebehandling (sygeplejersker, fysioterapeuter, ortoptister, talepædagoger osv.), idet de fleste af disse udgifter normalt dækkes af de sociale myndigheder.
  Fremtidige sundhedsudgifter, som er lægeligt forudsigelige, og som bliver nødvendige på grund af offerets sygdomstilstand efter restitueringen, kan også dækkes.
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
  Udgifter til tilpasning af bolig, køretøj og udgifter til permanent bistand fra en tredjepart kan dækkes.
  Diverse udgifter i forbindelse med følgerne af personskaden kan også dækkes: udgifter til børnepasning, rengøring, transport osv.
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap
  Det permanente funktionstab erstatter de følger af skaden, som består efter restitueringen: beskadigelse af fysiologiske funktioner, varige smerter, tab af livskvalitet, tab af selvstændighed osv. Når det konstateres, kan det defineres ved en sats for funktionstab.
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
   Tabt arbejdsfortjeneste, tabt fremtidig arbejdsfortjeneste og erhvervsmæssige følger dækkes: forringelse af arbejdstagerens værdi på arbejdsmarkedet, fortabte muligheder, øget belastning, forpligtelse til faglig omskoling osv. Uddannelsesmæssig eller akademisk skade kan også vurderes.
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter

Fortabte muligheder kan erstattes som en del af de erhvervsmæssige følger (se foregående punkt).

Sagsomkostningerne i forbindelse med forbrydelsen er ikke omfattet af selve erstatningen. Der kan dog ydes retshjælp for at opnå, at staten helt eller delvis overtager omkostninger til salærer og retsudgifter, der påløber under sagen, for personer med lave indkomster. Retshjælpen bevilges uden krav til økonomiske midler for de alvorligste forbrydelser (se listen artikel 9-2 i lov nr. 91-647 af 10. juli 1991 om retshjælp).

Tingsskade erstattes principielt ikke i forbindelse med personskade. Med hensyn til tingsskade for de tidligere forbrydelser (se 1.2) er erstatningen begrænset til 4 575 EUR (loftet er fastsat pr. 16. januar 2018) på visse betingelser.

– psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret

Alle fysiske og psykiske lidelser samt problemer i den forbindelse dækkes som svie og smerte fra dagen for forbrydelsen til dagen for restitueringen. Fra og med restitueringen erstattes varige mén som permanent funktionstab.

Tabet af personlige muligheder kan dækkes som en etableringsskade, der omfatter tab af håb om eller mulighed for at virkeliggøre planen om et familieliv.

Æstetisk skade gør det muligt dække de personlige følger af en forandring af det fysiske udseende.

Varigt mén, der har til formål at erstatte det tab, at offeret ikke vil kunne genoptage en sports- eller fritidsaktivitet, kan også vurderes.

b) for rettighedshavere eller slægtninge til et offer:

– materielle skader (ikkepsykiske):

 • begravelsesudgifter

Udgifter til begravelse og bisættelse dækkes.

 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)

De fleste udgifter til lægebehandling, herunder til pårørende, dækkes normalt af de sociale myndigheder. Patologiske eftervirkninger dækkes om ikke andet så i forbindelse med det ikke-økonomiske tab (se ovenfor).

 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

Indkomsttab eller -nedgang, der påvirker offerets pårørende på grund af vedkommendes død eller handicap, kan erstattes, især når de er nødt til at være til stede hos offeret konstant og midlertidigt opgive deres arbejde.

– Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død

Ikkemateriel skade, som de pårørende lider som følge af offerets død eller ved synet af den direkte skadelidtes svie og smerte, når denne er svært handicappet.

Bliver erstatningen udbetalt på en gang eller i månedlige rater?

Erstatningen kan udbetales som et engangsbeløb eller i rater. Der kan desuden udbetales forskud under sagen inden den endelige erstatning.

På hvilken måde kan min egen opførsel i relation til forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under erstatningssagen påvirke min chance for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Fejl fra offerets side kan begrunde udelukkelse fra eller reduktion af erstatningen, f.eks. hvis vedkommende har fremsat injurier eller har deltaget i et slagsmål eller i en kriminel aktivitet. Fejlen kan gøres gældende over for offerets rettighedshavere.

Derimod er det irrelevant, om offeret er tidligere straffet.

Under erstatningssagen skal din ansøgning indeholde de oplysninger, som er nødvendige for sagens behandling, og de nødvendige bilag. Du skal indgive dem, der eventuelt bliver anmodet om senere, og i givet fald deltage i indhentningen af sagkyndige erklæringer.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning samt størrelsen heraf?

 • Alvorlig personskade (se 1.2)

Der tages ikke hensyn til din økonomiske situation, og du vil kunne opnå fuld erstatning for den personskade, du har lidt.

Der tages dog hensyn til de ydelser, der er udbetalt af sociale myndigheder, gensidige selskaber og forsikringsselskaber.

 • Lettere personskade eller tingsskade (jf. 1.2)

Der vil blive taget hensyn til din økonomiske situation på tre niveauer, da du skal:

 • have en årlig indkomst på under 18 300 EUR (indkomsten for 2017) med tillæg for forsørgelsesberettigede personer (slægtninge i nedstigende og opstigende linje)
 • være ude af stand til at få en reel og tilstrækkelig erstatning for din skade fra et forsikringsselskab eller ad anden vej.
 • dokumentere, at du befinder dig i en alvorlig økonomisk eller psykisk situation som følge af forbrydelsen.

Er der andre kriterier, som kan påvirke min chance for at modtage erstatning samt størrelsen heraf?

Nej.

Hvordan vil erstatning og godtgørelse blive beregnet?

For alvorlig personskade udbetales der i princippet fuld erstatning. Erstatningen vil blive beregnet under hensyntagen til hver enkelt skadesbegivenhed.

Beregningen foretages fra sag til sag på grundlag af det enkelte offers personlige situation og de fremlagte beviser og for visse skadesbegivenheders vedkommende på grundlag af vejledende skalaer.

Beregningen af erstatningen for et permanent funktionstab kan f.eks. baseres på en vejledende skala i forhold til tabssatsen som fastsat af lægen og offerets alder.

Er der et minimum/maksimum for det beløb, som kan blive tilkendt?

Der er ikke nogen minimumsgrænse.

Der er ingen maksimumsgrænse for alvorlig personskade (se 1.2).

For lettere personskade eller tingsskade (jf. 1.2) er erstatningen begrænset af et loft på 4 575 EUR (maksimumsbeløb pr. 16. januar 2018).

Forventes det, at jeg anfører beløbet på ansøgningsblanketten? Hvis ja, får jeg så instruktioner i, hvordan beløbet beregnes?

Ja, skemaet til ansøgning om erstatning skal indeholde det ønskede beløb. Dette beløb er dog et samlet beløb. En advokat eller en støtteorganisation for ofre kan hjælpe dig med at fastsætte det.

Bliver erstatning, som jeg modtager for mit tab fra anden side (f.eks. fra min arbejdsgivers eller privat forsikring), fratrukket i den erstatning, der udbetales fra myndigheden/organet?

Der tages hensyn til de ydelser, der er udbetalt af sociale myndigheder, gensidige selskaber, forsikringsselskaber osv.

Kan jeg få et forskud på erstatningen? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Ja, du kan når som helst under sagen anmode om et forskud på erstatningen (acontobeløb).

Kan jeg få komplementerende eller yderligere erstatning og/eller godtgørelse (efter f.eks. en ændring i omstændighederne eller forværring af helbredet osv.), efter at der er truffet en afgørelse i sagen?

Ja, du kan indgive en ny ansøgning om erstatning, hvis din skade forværres, eller med enhver anden gyldig begrundelse, som du skal dokumentere.

Hvilke bilag skal jeg sende sammen med mit krav?

Ansøgningen, som skal stiles til justitssekretæren for erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser (CIVI) ved den relevante ret i første instans (tribunal de grande instance), skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af kravet. Den skal ledsages af bilag, herunder:

 • ansøgerens fulde navn, fødselsdato og fødested, erhverv, nationalitet og adresse (en kopi af det nationale identitetskort, opholdstilladelse eller opholdskort, pas osv. vedlægges)
 • slægtskabet med offeret (en kopi af "familiebogen", notarialakt osv. vedlægges)
 • dato, sted og omstændigheder for forbrydelsen (kvittering for indgivelse af anmeldelsen samt alle bilag vedrørende straffesagen osv. vedlægges)
 • den ret, der eventuelt har dømt skadevolderen (en kopi af dommen vedlægges)
 • arten af skaderne, varigheden af fraværet fra arbejde og eventuelle eftervirkninger (lægeattester, fravær fra arbejde, lægesagkyndig vurdering)
 • offentlige eller private sociale organisationer, som ansøgeren henhører under, og som vil kunne indtræde (en kopi af socialsikringsbeviset vedlægges)
 • de indgivne anmodninger om mindelig bilæggelse og de retssager, der allerede er anlagt, samt de beløb, der allerede er udbetalt til ansøgeren (beviser for dagpenge, pension, livrente, betalinger fra skadevolderen, forsikringsselskabet osv. vedlægges)
 • det erstatningsbeløb, som er ansøgt fra CIVI
 • ansøgerens bankoplysninger
 • dokumentation i relation til ansøgningerne.

Når erstatningsansøgningen vedrører godtgørelse for lettere personskade eller tingsskade som følge af tyveri, svindel, underslæb, pengeafpresning eller tilintetgørelse, ødelæggelse eller beskadigelse af et aktiv, skal ansøgningen endvidere indeholde:

 • angivelse af størrelsen af ansøgerens økonomiske midler (skatteangivelsen for året før forbrydelsen og for året før indgivelsen af ansøgningen vedlægges)
 • bevis for, at det er umuligt at opnå et en reel og tilstrækkelig erstatning på anden vis
 • beskrivelse af den alvorlige økonomiske eller psykiske situation som følge af forbrydelsen.

Er der gebyrer, som skal betales, når kravet modtages og bliver behandlet?

Der er ikke nogen gebyrer. Advokatbistand eller -repræsentation er ikke obligatorisk. Du skal betale advokatsalær, medmindre du modtager retshjælp uden videre eller under visse betingelser. De udgifter, der er afholdt under sagen ved erstatningsnævnet for ofre for lovovertrædelser (CIVI), indgår i sagsomkostningerne og dækkes i sidste ende af staten.

Hvilken myndighed træffer afgørelse ved krav om erstatning og godtgørelse (i nationale sager)?

Erstatningsnævnene for ofre for forbrydelser (CIVI) har kompetence til at træffe afgørelse om erstatning til ofre. Den erstatning, der fastsættes af CIVI, udbetales af garantifonden for terrorhandlinger og andre forbrydelser (FGTI).

For så vidt angår terrorisme yder garantifonden for terrorhandlinger og andre forbrydelser (FGTI) erstatning direkte til ofrene, der søger herom, under rettens kontrol (Tribunal de grande instance – TGI), som sagen kan indbringes for i tilfælde af uenighed.

Hvor skal jeg sende mit krav hen (i nationale sager)?

Ved hver enkelt tribunal de grande instance (TGI) træffer erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser (CIVI) afgørelse om de ansøgninger om erstatning, der indgives af ofre for forbrydelser eller deres rettighedshavere.

Den kompetente CIVI er den i det område, hvor din bopæl er beliggende, eller i retskredsen for den strafferetlige domstol, der har fået indbragt sagen, når det er tilfældet (Annuaire). Ellers er Tribunal de grande instance i Paris kompetent, hvis du er fransk statsborger og bor i udlandet, og forbrydelsen fandt sted i udlandet:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 – Frankrig

I terrorsager stiles ansøgninger direkte til garantifonden for terrorhandlinger og andre forbrydelser (FGTI):

64, rue Defrance
94682 Vincennes Cedex – Frankrig

Skal jeg være til stede under sagens behandling, og/eller når der træffes en afgørelse?

Det er ikke obligatorisk at være til stede under retssagen eller i retsmødet.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Begæringen videresendes straks af CIVI's justitskontor til garantifonden.

Garantifonden skal afgive et tilbud til offeret senest to måneder efter modtagelsen af de fuldstændige sagsakter fra CIVI's justitskontor.

Hvis offeret accepterer tilbuddet, sendes den indgåede aftale til godkendelse hos formanden for CIVI. I tilfælde af godkendelse kan denne aftale gennemføres. Afgørelsen meddeles offeret og garantifonden, som foretager udbetalingen.

I tilfælde af at garantifonden giver et begrundet afslag, offeret afviser tilbuddet, eller offeret ikke besvarer garantifondens tilbud inden udløbet af fristen på de to måneder, indledes en retslig procedure, idet en dommer herefter gennemgår ansøgningen og kontrollerer erklæringerne samt de fremlagte bilag.

Anklagemyndigheden og garantifonden afgiver deres indlæg senest 15 dage før retsmødet. Sagsøgeren og garantifonden skal indkaldes mindst to måneder i forvejen.

Efter retsforhandlingerne i et ikke-offentligt retsmøde bliver afgørelsen om erstatning eller CIVI's afslag meddelt sagsøgeren og garantifonden, som udbetaler den tilkendte erstatning senest en måned efter denne meddelelse.

I terrorsager udbetaler garantifonden et forskud senest en måned efter modtagelsen af de fuldstændige sagsakter, hvis ansøgeren er erstatningsberettiget. Garantifonden giver offeret et tilbud om erstatning (når han er restitueret) eller til afdøde ofres pårørende inden for tre måneder.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Hvis du ikke er tilfreds med CIVI's afgørelse, kan du anmode om en ny prøvelse ved den appelret, som CIVI hører under.

Hvor får jeg de nødvendige blanketter og anden information om, hvordan jeg kræver erstatning?

Information og formularer findes på følgende websteder:

Støtteorganisationer for ofre kan hjælpe dig og give dig de nødvendige oplysninger.

Findes der en speciel hjælpelinje eller hjemmeside, som jeg kan bruge?

Telefonplatformen 116006 tilbyder gratis psykologisk støtte, information om dine rettigheder, og generelt, støtte i din sag syv dage om ugen, kl. 9-21. Der betales samme takst som for et lokalt opkald:

til 01 41 83 42 08

fra Frankrig

+33 1 41 83 42 08 fra udlandet

E-mail: 08victimes@france-victimes.fr

Følgende websteder er tilgængelige:

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat), når jeg forbereder mit krav?

Der kan ydes retshjælp for at opnå, at staten helt eller delvis overtager omkostninger til advokatsalærer og retsudgifter, der er påløbet under sagen, for personer med lave indkomster. Retshjælpen bevilges uden krav til økonomiske midler for de alvorligste forbrydelser (se listen artikel 9-2 i lov nr. 91-647 af 10. juli 1991 om retshjælp).

Nogle organisationer, der giver adgang til lovgivningen, såsom Maisons de la justice et du droit (MJD) eller Points d'accès au droit (PAD) yder gratis juridisk rådgivning og kan uanset din nationalitet også hjælpe dig med gennemførelsen af administrative foranstaltninger med henblik på udøvelse af en rettighed og kan hjælpe dig under sager, der ikke behandles ved domstolene.

Det samme gælder for støtteorganisationer for ofre, hvis støtte, bl.a. juridisk støtte, er gratis.

Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan hjælpe mig med at fremsætte et krav om erstatning?

Støtteorganisationer for ofre, som du finder på hjælpecentre for ofre ved domstolene og i deres egne lokaler, vil kunne hjælpe dig med at udarbejde din erstatningsansøgning uden beregning.

Sidste opdatering: 05/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.