Hvis mit krav skal behandles i dette land

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Tysk lov om erstatning til ofre

Lov om erstatning til ofre for voldsforbrydelser

Lov om erstatning til ofre for voldsforbrydelser, engelsk udgave

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

I princippet kan der ydes erstatning for enhver forsætlig og ulovlig voldshandling (f.eks. slag og kvæstelser, seksuelle overgreb, terroranslag og drab) efter loven om erstatning til ofre (Opferentschädigungsgesetz, herefter "OEG"). Erstatning kan ydes til ofrene og deres efterladte.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Der ydes ikke alene erstatning for enhver helbredsskade, men også for de økonomiske konsekvenser heraf for offeret. Psykiske lidelser anerkendes ligeledes som helbredsskader. I den forbindelse er det påkrævet med en varig helbredsskade (mere end seks måneders varighed). Til gengæld giver materielle skader ikke anledning til erstatning. Endvidere ydes der heller ikke erstatning for svie og smerte i henhold til OEG.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Der ydes erstatning til et offers efterladte. Sådanne efterladte er ægtefællen, den registrerede partner og offerets børn og i visse undtagelsestilfælde også offerets forældre. Adoptivbørn, børn af ægtefællen og børn anbragt i familiepleje regnes som offerets børn.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Pårørende til et overlevende offer kan på visse betingelser modtage ydelser til lægebehandling samt ydelser, der tilvejebringer et tilstrækkeligt forsørgergrundlag.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Udlændinge af enhver nationalitet, som bliver ofre for voldsforbrydelser i Tyskland, får med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2018 den samme erstatning som tyske ofre for voldsforbrydelser.

Kan jeg søge erstatning i Tyskland, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er tysk statsborger), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

I henhold til § 3a i OEG kan også ofre for en voldsforbrydelse, der er begået i udlandet, få erstatning fra den tyske stat, hvis de bor i Tyskland. Der er tale om engangsydelser. Fra disse erstatningsydelser trækkes ydelser tildelt i det land, hvor forbrydelsen blev begået.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Personer, som søger erstatning efter OEG, har pligt til at samarbejde i forbindelse med erstatningssagen. Dette indebærer, at de skal bidrage til belysning af sagens faktiske omstændigheder. Hertil hører i princippet også indgivelse af en anmeldelse mod skadevolderen eller skadevolderne. I visse tilfælde er det muligt at give afkald på indgivelse af en anmeldelse (f.eks. når det ikke kan pålægges offeret).

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej, de kompetente myndigheder skal i princippet træffe en selvstændig afgørelse om OEG-ansøgningen. I visse tilfælde kan det imidlertid være nødvendigt at afvente resultaterne af efterforskningen eller udfaldet af straffesagen.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen — hvis denne er blevet fundet?

Nej.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Ja, erstatningen er uafhængig af efterforskningen eller domfældelsen af gerningsmanden. Ansøgningen skal vedlægges alle dokumenter, som kan tjene til belysning af sagens faktiske omstændigheder og bestemmelse af skadens omfang.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Nej, der er ikke fastsat nogen frist i OEG for indgivelse af en ansøgning. Erstatningsydelser kan imidlertid kun udbetales med tilbagevirkende kraft for en periode på et år forud for indgivelsen af ansøgningen.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Fysiske og psykiske skader som følge af en voldshandling kan gøres til genstand for en erstatning. Erstatningen til ofrene omfatter månedlige pensionsydelser. Endvidere kan de økonomiske konsekvenser af en voldshandling give anledning til ydelser.

Ydelsernes omfang og beløb fastsættes ved den tyske forbundslov om bistand til krigsofre.

Der er tale om bl.a.:

  • lægebehandling
  • udstyr (f.eks. ben- og tandproteser og kørestol)
  • månedlige pensionsydelser, også knyttet til skadelidtes og de efterladtes indtægter
  • begravelsesomkostninger og dødsfaldsydelse.
  • supplerende sundhedsydelser i tilfælde af økonomisk nød (behandling, supplerende underholdsbidrag).

Der udbetales ikke erstatning for svie og smerte. I princippet giver materielle skader ikke anledning til erstatning. Der gælder dog undtagelser vedrørende udstyr, der bæres på kroppen, f.eks. briller, kontaktlinser eller tandproteser.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Pensionsydelser til ofre og deres efterladte til kompensation for de helbredsmæssige og økonomiske følger af en helbredsskade udbetales månedligt, så længe forudsætningerne herfor foreligger. Andre ydelser udbetales, hvis og i det omfang et sådan behov fastslås (erstatning for f.eks. begravelsesudgifter og proteser).

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Har skadelidte selv forårsaget skaden, eller hvis en erstatning af andre grunde ikke forekommer rimelig, navnlig egen adfærd i forbindelse med den handling, der giver anledning til erstatningskravet, skal der nægtes erstatning. Den blotte tilstedeværelse af tidligere straffe er imidlertid ikke tilstrækkeligt hertil. Ansøgerne er desuden forpligtet til at bidrage med det, de kan, til belysning af sagens faktiske omstændigheder. Der kan helt eller delvist nægtes udbetaling af ydelser, hvis denne pligt ikke overholdes.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatning i henhold til OEG udbetales i princippet uafhængigt af skadelidtes indtægts- eller formueforhold. Kun i forbindelse med ydelser til godtgørelse af økonomiske følger af skaden og ved plejeydelser kan skadelidtes økonomiske situation have indflydelse på ydelsens størrelse.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Nej.

Hvordan beregnes erstatningen?

Pensionsydelserne til godtgørelse af de helbredsmæssige følger af skaden beregnes efter disse følgers omfang.

Pensionsydelser til godtgørelse af økonomiske følger af skaden baseres på de faktiske økonomiske ulemper.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Nej.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Nej. Man behøver ikke selv at angive et beløb i ansøgningen. Beløbet beregnes ud fra de negative indvirkninger på helbred og økonomi og fastlægges af den besluttende myndighed.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Pensionsydelserne til godtgørelse af helbredsmæssige følger af skaden udbetales uafhængigt af ydelser fra andre private eller offentlige organer. Ved beregningen af ydelserne til godtgørelse af økonomiske følger af skaden kan en modregning af sådanne ydelser imidlertid komme på tale.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

OEG åbner ikke mulighed for at udbetale forskud. Ydelser til pleje og lægebehandling kan imidlertid allerede udbetales, inden erstatningsansøgningen er færdigbehandlet.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Ved en forværring af helbredstilstanden kan der til enhver tid fremsættes en såkaldt ansøgning om forværring og anmodes om en ny beregning af ydelserne. Ved beregningen af ydelser til godtgørelse af økonomiske følger af skaden kan der til enhver tid tages hensyn til ændrede indtægtsforhold.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Vedlægges skal alle dokumenter, der bidrager til belysning af sagens faktiske omstændigheder og bestemmelse af den forårsagede skade.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

De besluttende myndigheder er socialsikringsmyndighederne i delstaterne. Kompetencen afhænger af, i hvilken delstat den pågældende er bosiddende.

Hvis den pågældende ikke bor i Tyskland, men er blevet offer for en voldsforbrydelse i Tyskland, kan ansøgningen indgives til socialsikringsmyndigheden i den delstat, hvor voldshandlingen blev begået.

Udenlandske ansøgere behøver ikke selv at finde frem til den kompetente myndighed, idet de kan henvende sig til det centrale kontaktpunkt, som er forbundsministeriet for arbejde og sociale anliggender (Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Ministeriet videresender så ansøgningen om erstatning til den rigtige myndighed.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Ansøgningen skal sendes til den kompetente socialsikringsmyndighed.

Udenlandske ansøgere behøver ikke selv at finde frem til den kompetente myndighed, idet de kan henvende sig til det centrale kontaktpunkt, som er forbundsministeriet for arbejde og sociale anliggender (Bundesministerium für Arbeit und Soziales).

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Det kan der ikke siges noget generelt om. Sagens varighed afhænger navnlig af, hvor enkel eller vanskelig belysningen af de faktiske omstændigheder er, og om det er nødvendigt at indhente lægeattester.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Der kan gøres indsigelse mod afgørelsen. Hvis den kompetente myndighed ikke når frem til en anden afgørelse i indsigelsessagen, kan afgørelsen påklages ved domstolen i socialretlige sager.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Ansøgningsskemaer og andre oplysninger kan tilgås her:

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Du kan finde oplysninger her:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Listen over støtteorganisationer for ofre i Tyskland findes på følgende adresse: https://www.odabs.org/

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Nej. Udgifter til advokat betragtes ikke som erstatningsydelse og kan derfor ikke erstattes i henhold til OEG.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Ja, der findes regionale og tværregionale støtteorganisationer for ofre. Den største støtteorganisation på forbundsniveau hedder WEISSER RING.

Sidste opdatering: 16/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.