Hvis mit krav skal behandles i dette land

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Den græske lov om erstatning til ofre for voldsforbrydelser omhandler følgende forbrydelser begået i Grækenland:

forsætlig vold og de forbrydelser, der er omhandlet i straffelovens artikel 323A (menneskehandel:

a) når et menneske holdes eller behandles som en slave,

b) når et menneske lejes eller udlejes,

c) når offeret tvinges til at arbejde eller tigge (tvangsarbejde),

d) når offeret tvinges til at begå forbrydelser,

e) når der udtages celler, væv eller organer af offeret,

f) når offeret tvinges til at udføre faktiske eller simulerede seksuelle handlinger eller til at udføre arbejde eller levere tjenesteydelser med seksuel stimulation som eneste formål (seksuel udnyttelse) eller

g) tvangsægteskab), artikel 336, mod mindreårige (forbrydelser af seksuel karakter og seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed), artikel 339, stk. 1 og 3 (seksuelle handlinger, der involverer mindreårige), artikel 342, stk. 1 (seksuelt misbrug af mindreårige), artikel 348A (børnepornografi), artikel 348B (børnelokkeri i seksuelt øjemed), artikel 348C (pornografisk gengivelse af mindreårige) og artikel 351A (seksuelt misbrug af mindreårige mod betaling).

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Der ydes erstatning for enhver handling, der er begået forsætligt ved brug af fysisk vold eller under trussel om fysisk vold, som har medført døden eller alvorlige fysiske eller psykiske skader hos offeret, og for enhver handling, der er begået forsætligt ved brug af fysisk vold eller under trussel om fysisk vold, som kan give fængselsstraf.

Siden den 1. januar 2010 har ansatte ved fængselsvæsenet, der har været udsat for forsætlig vold, som har medført handicap eller alvorlige varige mén, og som er begået i Grækenland, haft ret til betalt sygeorlov uden ophold, indtil det kompetente lægefaglige råd vurderer, at de er arbejdsdygtige.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Erstatning ydes til medlemmer af offerets familie, dvs. offerets ægtefælle, samboende partner i et fast og varigt heteroseksuelt eller homoseksuelt forhold, forlovede, slægtninge eller besvogrede i direkte linje, adoptivforældre og -børn, søskende eller søskendes ægtefæller og forlovede, og andre personer end offerets mindreårige børn og forældre, der forsørges af vedkommende.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

I dette tilfælde har kun den direkte skadede person, dvs. offeret, ret til erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Den græske erstatningsmyndighed yder erstatning til ofre for forsætlig vold, hvis handlingen er begået i Grækenland, og offeret har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i Grækenland eller på en anden EU-medlemsstats område eller i et tredjeland i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 323A i straffeloven. Der skelnes ikke mellem EU-statsborgere og tredjelandsstatsborgere.

Kan jeg søge erstatning i Grækenland, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er græsk statsborger), selv om forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Hvis forbrydelsen blev begået i et andet EU-land, har ofre, som har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i Grækenland, kun ret til — via den græske bistandsydende myndighed — at indgive et krav til erstatningsmyndigheden i den berørte EU-medlemsstat om rimelig og hensigtsmæssig erstatning i overensstemmelse med den specifikke lovgivning i den pågældende medlemsstat.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja. Forbrydelsen skal anmeldes til den offentlige anklager eller politiet inden for tre måneder, da det ellers kan være umuligt at finde skadevolderen. Hvis du på grund af tvingende årsager (force majeure) ikke har kunnet anmelde forbrydelsen mod dig, begynder fristen på tre måneder at løbe, når disse årsager ikke længere gør sig gældende.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Ja, fordi din ret til erstatning indtræder:

a) hvis skadevolderen ikke har tilstrækkelige ressourcer til at yde erstatning til dig efter en endelig dom

b) hvis skadevolderens identitet ikke kan fastlægges, når sagen arkiveres i registret over ukendte skadevoldere, eller

c) hvis skadevolderen ikke kan retsforfølges eller dømmes, når sagen er arkiveret efter begæring fra den kompetente offentlige anklager, ikke kommer for retten efter endelig afgørelse, afgøres ved endelig frifindelse eller afsluttes endeligt på anden måde.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen — hvis denne er blevet fundet?

Ja, fordi offeret i de sager, der er nævnt i litra a) og c) ovenfor (dvs. hvis skadevolderen ikke har tilstrækkelige ressourcer til at yde erstatning til dig, eller skadevolderen ikke kan retsforfølges eller dømmes), kun kan indgive et sådant erstatningskrav, hvis han eller hun ikke på anden måde kan få opfyldt sit erstatningskrav mod skadevolderen som fastlagt ved endelig dom.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Ja, du kan kræve erstatning fra erstatningsmyndigheden, hvis skadevolderens identitet ikke kan fastlægges, når sagen er blevet arkiveret i registret over ukendte skadevoldere.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Et erstatningskrav skal indgives til erstatningsmyndigheden af den berettigede person eller af vedkommendes repræsentant inden for en periode på et år fra den dato, hvor kravet opstod.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

a) For offeret for forbrydelsen:

Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling — ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)

Psykisk (immateriel) skade:

 • psykisk og psykologisk støtte
 • skift af miljø og adresse (flytning og køb af nødvendige forbrugsvarer)

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Når erstatningens størrelse bestemmes, tages eventuelle uberettigede handlinger fra din side i betragtning.

Hvis du under retssagen ikke har samarbejdet med myndighederne og uberettiget har undladt at bistå dem, navnlig hvis du har nægtet at udtale dig eller har skjult eller ikke fremlagt beviser og derved har vanskeliggjort identifikationen af skadevolderen, har du ikke ret til erstatning.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din ret til erstatning eller erstatningens størrelse afhænger ikke af din økonomiske situation.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Du har ikke ret til erstatning i følgende tilfælde:

a) hvis handlingen blev begået mellem medlemmer af en kriminel organisation, en bande eller en terroristgruppe

b) hvis du bevidst ikke anmeldte forbrydelsen mod dig inden for tre måneder og derved vanskeliggjorde identifikationen af skadevolderen (hvis du på grund af tvingende årsager (force majeure) ikke har kunnet anmelde forbrydelsen mod dig, begynder fristen på tre måneder at løbe, når disse årsager ikke længere gør sig gældende)

c) hvis du under retssagen uberettiget har undladt at bistå myndighederne, navnlig hvis du har nægtet at udtale dig eller har skjult eller ikke fremlagt beviser og derved har vanskeliggjort identifikationen af skadevolderen, og

d) i andre tilfælde, hvor dit erstatningskrav i lyset af de særlige omstændigheder udgør et misbrug af rettigheder.

Når erstatningens størrelse bestemmes, tages eventuelle uberettigede handlinger fra din side, den græske stats eventuelle udgifter til din hospitalsindlæggelse og andre beløb, du har modtaget fra skadevolderen, fra sociale tjenester eller andre kilder, i betragtning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningens størrelse beregnes i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser i græsk lovgivning.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Nej.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Ja, ansøgningsformularen indeholder en særlig rubrik, der skal udfyldes.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Ja. I ansøgningsformularen skal du angive det erstatningsbeløb, du gør krav på, og enhver anden erstatning, du har modtaget, så den græske stats eventuelle udgifter til din hospitalsindlæggelse og andre beløb, du har modtaget fra skadevolderen, fra sociale tjenester eller andre kilder, kan modregnes.

Du skal også give oplysninger om din situation som følge af skaden. Det betyder, at du skal angive og fremlægge dokumentation for udgifter til lægebehandling, hospitalsudgifter eller begravelsesudgifter, eventuelle tab eller reduktion af din indkomst, stigninger i dine udgifter eller manglende erhvervsevne som følge af den skade, der er forårsaget af den påberåbte forbrydelse.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I så fald, på hvilke betingelser?

Nej.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Erstatningsmyndigheden har ikke fastlagt udtrykkelige bestemmelser om supplerende eller yderligere erstatning. En sådan erstatning kan dog efter græsk lovgivning ydes, hvis omstændighederne ændres, eller offerets helbredstilstand forværres.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Følgende underbyggende bilag skal vedlægges afhængigt af omstændighederne:

 • identitetskort, pas eller dokumentation for civilstand
 • opholdstilladelse eller anerkendelse af modtagelse af ansøgning om fornyelse af opholdstilladelse
 • dokumentation for betaling af begravelsesudgifter og udgifter til lægebehandling
 • dødsattest for offeret eller lægeerklæringer, der dokumenterer skadens type, varigheden af handicap, karakteren af eventuelle helbredsskader og eventuelle varige mén samt alvoren af sådanne mén
 • indkomst i året forud for indgivelsen af erstatningskravet og i året inden hændelsen (skattevurdering fra den kompetente skattemyndighed eller selvangivelse indgivet af dig selv eller din ægtefælle, din partner i civilt partnerskab eller en anden permanent samlever)
 • bekræftelse af indgivelse af klage/rapport om overtrædelse(r)
 • en kopi af de relevante endelige domme eller retsafgørelser eller en bekræftelse af sagens afslutning
 • kvittering for betaling eller manglende betaling af de relevante beløb fra andre kilder (arbejdsgivers eller privat forsikringsordning)
 • andre dokumenter, der er relevante eller dokumenterer tab eller reduktion af din indkomst, stigninger i dine udgifter eller manglende erhvervsevne.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Ja. Der skal betales 50 EUR, inden sagen undersøges af erstatningsmyndigheden. Hvis dette beløb ikke betales, afvises erstatningskravet.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Erstatningsmyndigheden.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Til den bistandsydende myndighed i Grækenland eller direkte til den græske erstatningsmyndigheds sekretariat.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej, det behøver du ikke. Du vil blive indkaldt, hvis det er nødvendigt.

Hvis du har din bopæl eller dit sædvanlige opholdssted i en anden medlemsstat, anmoder den græske erstatningsmyndighed den relevante bistandsydende myndighed om at udspørge dig i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats lovgivning og sende den en rapport. Den græske erstatningsmyndighed kan også selv afhøre dig pr. telefon eller videokonference i overensstemmelse med græsk lovgivning i samarbejde med den relevante bistandsydende myndighed. I dette tilfælde kan den græske erstatningsmyndighed ikke pålægge den person, der gør krav på erstatning, at blive afhørt.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Erstatningsmyndigheden skal undersøge sagen inden for tre måneder fra datoen for indgivelsen af erstatningskravet og skal træffe sin endelige afgørelse inden for tre måneder fra datoen for vurdering af erstatningskravet.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Både den person, der fremsætter et erstatningskrav, og den græske stat kan appellere erstatningsmyndighedens afgørelse ved forvaltningsdomstolen i første instans. Fristen er fire måneder.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Der findes ikke nogen særlig telefonisk hotline med rådgivning om erstatningskrav https://www.ministryofjustice.gr/

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

I grænseoverskridende tvister ydes der retshjælp i civilsager (og handelssager), hvis du har din bopæl eller dit sædvanlige opholdssted i en anden EU-medlemsstat. Retshjælp kan også ydes gennem udpegelsen af en advokat, som yder juridisk rådgivning med henblik på at bilægge tvisten, inden den kommer for retten. Personer, der har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i Grækenland, men ansøger om retshjælp til en retssag eller en procedure i en anden EU-medlemsstat, er også berettiget til advokatbistand, indtil den kompetente myndighed i den anden medlemsstat har modtaget en ansøgning om retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Forskningscenter for ligestilling (ΚΕTHΙ)

Det nationale center for social solidaritet (EKKA)

Generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene:

Det hellenske råd for flygtninge

Amnesty International Grækenland

Det græske politi — afdelingen for cyberkriminalitet

Sidste opdatering: 12/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.