Hvis mit krav skal behandles i dette land

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for fra staten?

For en overlagt voldsforbrydelse begået mod en person.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

For (fysiske eller psykiske) skader, som det tager mere end otte dage at helbrede

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja. Ud over offeret kan offerets slægtninge i opstigende eller nedstigende linje, dets adoptiv- eller plejeforældre, adopterede børn eller plejebørn og ofrets ægtefælle eller registrerede partner få erstatning, hvis de boede sammen med offeret på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået; forsørgelsesberettigede personer kan også få erstatning. Derudover kan den person, der har betalt udgifterne til begravelse af et offer, som er afgået ved døden, få erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Ja. Offerets død er ikke en forudsætning for, at forsørgelsesberettigede eller andre erstatningsberettigede personer kan få erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja, du kan få erstatning, hvis du opholder dig lovligt i EU, eller hvis du er offer for menneskehandel.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Der kan kun søges erstatning fra den ungarske stat for forbrydelser begået på ungarsk territorium. Hvis forbrydelsen blev begået i en anden medlemsstat, kan du dog indgive din erstatningsansøgning i Ungarn, hvorefter de ungarske myndigheder videregiver din ansøgning til den medlemsstat, forbrydelsen blev begået i.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja, der kan kun søges erstatning, hvis der er indledt en straffesag i forbindelse med den skadevoldende handling.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej, du kan søge erstatning umiddelbart efter straffesagens indledning.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Nej, det er ikke nødvendigt at anlægge sag mod skadevolderen for at søge erstatning fra staten.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Ja, du kan søge erstatning, selvom skadevolderen ikke kendes eller endnu ikke er domfældt. Også i dette tilfælde skal du fremlægge dokumenter til godtgørelse af årsagssammenhængen mellem skaden og handlingen (f.eks. fakturaer, kvitteringer, foreløbige overslag eller lignende).

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Erstatningsansøgningen skal generelt indgives inden for et år fra datoen for forbrydelsen.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Erstatningen dækker eksempelvis:

a) For offeret for forbrydelsen:

 • Materiel (ikkepsykisk) skade:
  • lægeudgifter som følge af skaden (lægebehandling – indlæggelse og ambulant behandling, restituering)
  • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. lægebehandling og fysisk pleje, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlig assistance osv.)
  • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for beskadigede eller stjålne personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter.
 • Psykisk (immateriel) skade:
  • psykisk svie og smerte for offeret.

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

 • Materiel (ikkepsykisk) skade:
  • begravelsesudgifter
  • lægeudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, indlæggelse og ambulant behandling, rehabilitering)
  • tab af godtgørelse eller arbejdsmæssige muligheder
 • Psykisk skade:
  • psykisk svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen kan udbetales som et engangsbeløb eller i form af en månedlig ydelse.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Staten skal ikke udbetale erstatning, hvis offerets adfærd har bidraget til forbrydelsen eller været årsag til den, hvis offerets forsømmelighed har forårsaget skaden eller bidraget til den, og såfremt et af disse forhold er blevet konstateret ved en endelig retsafgørelse. Der udbetales heller ikke erstatning, hvis offeret nægter at vidne, nægter at samarbejde eller ikke har anlagt civilt søgsmål i straffesagen vedrørende den forbrydelse, der har givet anledning til erstatningsansøgningen. Desuden kan offeret ikke få erstatning, hvis vedkommende – enten i forbindelse med straffesagen vedrørende den forbrydelse, der har givet anledning til erstatningsansøgningen, eller i relation til forbrydelsen – har gjort sig skyldig i bagvaskelse, løgnagtige udtalelser, falsk vidnesbyrd, vidnebestikkelse, hindring eller modarbejdelse af den offentlige myndigheds virke, hemmeligholdelse af diskulperende bevismateriale, meddelagtighed eller brydning af forseglinger, strafbar handling mod personer eller mod den offentlige orden eller til skade for gerningsmanden eller en af dennes pårørende, såfremt dette er konstateret af domstolen i en endelig, retskraftig afgørelse.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatning fra staten er ikke betinget af en økonomisk behovssituation.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Den ungarske lovgivning omhandler tilfælde, hvor offeret ikke kan få erstatning (f.eks. hvis offeret allerede har fået den ønskede erstatning i sagen, eller hvis offeret ikke har tilbagebetalt et tidligere tilkendt økonomisk støttebeløb i henhold til den ungarske lovgivning på trods af en forpligtelse hertil).

Hvordan beregnes erstatningen?

Offeret kan anmode om at få udbetalt et engangsbeløb som hel eller delvis erstatning for den materielle skade forårsaget af forbrydelsen. Erstatning udbetalt som engangsbeløb kan ikke overstige 15 gange grundbeløbet (i 2021: 158 168 HUF).

Hvis forbrydelsen har forårsaget nedsat arbejdsevne, der forventes at vare mere end 6 måneder, kan offeret anmode om få udbetalt indkomstydelse som delvis erstatning for indkomsttab.

Erstatning udbetalt som engangsbeløb udgør 75 % af indkomsttabet, behørigt dokumenteret, hvis offeret er under 18 år, eller hvis det er afhængigt af hjælp fra andre, og 50 % af indkomsttabet, behørigt dokumenteret, hvis ikke offeret er afhængigt af hjælp fra andre.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Der er ikke nogen minimumsgrænse. Erstatningen kan ikke overstige 15 gange grundbeløbet (i 2021: 158 168 HUF), dvs. 2 372 520 HUF i 2021. Den månedlige maksimumsgrænse for erstatning, der udbetales som engangsbeløb, svarer til grundbeløbet, dvs. 158 168 HUF i 2021.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Beløbet for skaden skal angives i ansøgningen. Alle beløb, der modtages i erstatning fra en anden kilde, skal modregnes i erstatningsbeløbet.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Staten udbetaler beløbet for den lidte skade, behørigt dokumenteret, selv om der kan opnås erstatning fra en anden kilde. Hvis der på et senere tidspunkt opnås erstatning fra en anden kilde, skal det udbetalte støttebeløb tilbagebetales ved tilsvarende modregning. . I så fald har staten ydet erstatningen som et forskud.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Nej. Der kan kun ydes erstatning én gang.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

 • Et certifikat, som bekræfter, at der er indledt en straffesag, hvis et sådant foreligger (fra politiet, domstolen eller anklagemyndigheden).
 • Dokumenter til godtgørelse af erstatningsbeløbet som følge af den lidte skade efter forbrydelsen og årsagssammenhængen mellem skaden og handlingen (f.eks. fakturaer, kvitteringer, foreløbige overslag eller lignende).

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej, det er gratis at indgive en ansøgning.

Hvilken myndighed behandler erstatningsanmodninger (i nationale sager)?

Det er statsforvaltningens kontor i Budapest, der som beslutningsmyndighed træffer afgørelse om erstatningen.

Hvilken instans skal jeg sende min ansøgning til (i nationale sager)?

Ansøgningen kan indgives til hjælpetjenesten for ofre ved et hvilket som helst af statsforvaltningens distriktskontorer (bistandsydende myndigheder) eller direkte til beslutningsmyndigheden (statsforvaltningen i Budapest).

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Behandlingstiden for ansøgninger er højst 60 dage.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Afgørelsen i første instans kan gøres til genstand for et forvaltningsretligt søgsmål.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Telefontjeneste døgnet rundt alle ugens syv dage (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 på ungarsk og engelsk, og websted http://www.vansegitseg.hu/

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Ja, medarbejderne i de regionale hjælpetjenester for ofre og støttecentrene for ofre yder assistance til udfyldelse af ansøgningen, herunder juridisk rådgivning i enkle sager. Desuden kan du få retshjælp i medfør af lov nr. LXXX fra 2003 om retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Du kan anmode om at få hjælp til at forsvare dine interesser ved en hvilken som helst afdeling af hjælpetjenesten for ofre, dvs. ved statsforvaltningens kontorer i distrikterne og hovedstaden og ved støttecentrene for ofre. Medarbejderne i hjælpetjenesten for ofre yder praktisk bistand til de interesserede parter (f.eks. bistand til at udfylde ansøgningsformularer) og tilvejebringer relevante oplysninger. Ofre kan også henvende sig til civilsamfundsorganisationer (såsom foreningen Fehérgyűrű, den ungarske baptistkirkes velgørenhedsorganisationer (Baptista Szeretetszolgálat) osv.).

Sidste opdatering: 03/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.