Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

For en overlagt voldsforbrydelse begået mod en person.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

For de (fysiske eller psykiske) skader, det tager mere end otte dage at helbrede.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja. Ud over offeret kan offerets slægtninge i opstigende eller nedstigende linje, dets adoptiv- eller plejeforældre, adopterede børn eller plejebørn og dets ægtefælle eller registrerede partner få erstatning, hvis de boede sammen med offeret på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået. Forsørgelsesberettigede personer kan også modtage erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Ja. Offerets død er ikke en forudsætning for, at forsørgelsesberettigede eller andre erstatningsberettigede personer kan få erstatning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja, du kan få erstatning, hvis du opholder dig lovligt i EU, eller hvis du er offer for menneskehandel.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Der kan kun søges erstatning for forbrydelser begået på ungarsk territorium. Hvis forbrydelsen blev begået i et andet land, kan du indgive din erstatningsansøgning i Ungarn, hvorefter de ungarske myndigheder videregiver din ansøgning til den medlemsstat, forbrydelsen blev begået i.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja, der kan kun søges erstatning, hvis der er indledt en straffesag i forbindelse med den skadevoldende handling.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej, du kan søge erstatning umiddelbart efter straffesagens indledning.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Nej.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Ja, du kan søge erstatning i dette tilfælde. I så fald skal du sammen med ansøgningen fremlægge bevis for skadens omfang, årsagssammenhængen mellem skaden og den skadevoldende handling samt ansøgerens erstatningsbehov.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Erstatningsansøgningen skal indgives senest tre måneder efter datoen for forbrydelsen. Den er underlagt en ufravigelig frist på fem år at regne fra datoen for forbrydelsen.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

 • Materiel (ikkepsykisk) skade:
  • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
  • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
  • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter
 • Psykisk (immateriel) skade:
  • svie og smerte for offeret

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

 • Materiel (ikkepsykisk) skade:
  • begravelsesudgifter
  • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
  • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed
 • Psykisk skade:
  • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen kan udbetales som et engangsbeløb eller i form af en månedlig ydelse.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Der udbetales ingen erstatning fra staten, hvis det i rettens endelige afgørelse fastslås, at offerets adfærd har bidraget til forbrydelsen eller var årsag til forbrydelsen, eller at skaden blev forvoldt som følge af ulovlig adfærd. Der udbetales heller ikke erstatning, hvis offeret nægter at vidne, nægter at samarbejde eller ikke har anlagt et civilt søgsmål.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Kun ofre, der befinder sig i en økonomisk behovssituation, er berettiget til erstatning, dvs. personer med en månedlig nettoindkomst (indkomst pr. person, når der bor flere personer i samme husstand) i 2018 på mindre end eller lig med 226 328 HUF, eller som modtager andre ved lov fastsatte ydelser, samt ofre for terrorisme uanset indkomst.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Nej.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen kan ikke overstige 15 gange grundbeløbet (113 164 HUF), hvilket for 2018 vil sige 1 697 460 HUF. Erstatning udbetalt som et engangsbeløb er lig med: 100 % af skadesbeløbet, når dette er mindre end fem gange grundbeløbet fem gange grundbeløbet plus 75 % for den del, der er over fem gange grundbeløbet, når skaden er på mellem fem og ti gange grundbeløbet, og 8,75 gange grundbeløbet plus 50 % for den del, der er over ti gange grundbeløbet, når skaden er på over ti gange grundbeløbet. Erstatning udbetalt i form af en indkomstydelse er lig med: 75 % af indkomsttabet, behørigt dokumenteret, hvis offeret er under 18 år, eller hvis det er afhængigt af hjælp fra andre, og 50 % af indkomsttabet, behørigt dokumenteret, hvis ikke offeret er afhængigt af hjælp fra andre.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Der er ikke nogen minimumsgrænse. Erstatningen kan ikke overstige 15 gange grundbeløbet (113 164 HUF), hvilket for 2018 vil sige 1 697 460 HUF. Den månedlige maksimumsgrænse for erstatning, der udbetales som en indkomstydelse, svarer til grundbeløbet, dvs. 113 164 HUF i 2018.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Beløbet for skaden skal angives i ansøgningen. Alle beløb, der modtages i erstatning fra en anden kilde, skal modregnes i erstatningsbeløbet.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Staten udbetaler beløbet for den lidte skade, behørigt dokumenteret, selv om der kan opnås erstatning fra en anden kilde. Hvis der på et senere tidspunkt opnås erstatning fra en anden kilde, skal forskuddet tilbagebetales.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Nej. Der kan kun ydes erstatning én gang.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

 • Et certifikat, som bekræfter, at der er indledt en straffesag, hvis et sådant foreligger (politiet, domstolen, anklagemyndigheden).
 • Dokumentation for den økonomiske behovssituation, som den pågældende befinder sig i (bevis for husstandens medlemmers indkomst).
 • Den økonomiske værdi af den skade, som forbrydelsen har forvoldt.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej, det er gratis at indgive en ansøgning.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Hjælpetjenesterne for ofre på centralregeringens kontorer (kontoret i Budapest og departementskontorerne).

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Ansøgningen kan indgives til et hvilket som helst distriktskontor (bistandsydende myndigheder) eller direkte til den besluttende myndighed (centralregeringens kontor i Budapest og departementskontorerne).

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Behandlingstiden for ansøgninger er højst 60 dage.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

En afgørelse truffet i første instans kan appelleres til justitsministeriet, der træffer afgørelse i anden instans. Lovligheden af den afgørelse, der træffes af justitsministeriet i anden instans, kan efterprøves ved domstolene.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Telefontjeneste døgnet rundt alle ugens syv dage (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 på ungarsk og engelsk.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Ja, jf. lov nr. LXXX fra 2003 om retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Alle hjælpetjenester for ofre stiller deres specialister til rådighed for at hjælpe ofrene med at forsvare deres interesser. Disse specialister yder praktisk vejledning (f.eks. hjælp til at udfylde ansøgninger, indsende oplysninger osv.). Ofrene kan endvidere henvende sig til civilsamfundsorganisationer [som foreningen Fehérgyűrű, den ungarske baptistkirkes velgørenhedsorganisationer (Baptista Szeretetszolgálat) osv.].

Sidste opdatering: 11/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.