Hvis mit krav skal behandles i dette land

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Der kan kræves erstatning fra staten for alle lovovertrædelser, der omfatter forsætlig vold begået mod en person, og under alle omstændigheder for ulovlig formidling og udnyttelse af arbejdskraft som defineret i straffelovens artikel 603 a, dog med undtagelse af overfald (percosse) og legemsbeskadigelse (lesioni) som omhandlet i lovens artikel 581 og 582, medmindre de skærpende omstændigheder, der er omhandlet i artikel 583, er til stede (dvs. hvis lovovertrædelserne har de meget alvorlige konsekvenser til følge, som specifikt er nævnt heri).

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Der kan kun kræves erstatning for udgifter til lægebehandling og bistand, undtagen i tilfælde af seksuelle overgreb, drab, meget alvorlige personskader og vansiring som følge af varige ansigtsskader. I disse tilfælde får offeret udbetalt et fast erstatningsbeløb, der er fastsat i et ministerielt dekret, også selv om der ikke skal afholdes udgifter til lægebehandling og bistand.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

De erstatningsberettigede er skadelidte (offeret) eller, hvis offeret er afgået ved døden, dennes efterladte ægtefælle og børn. Hvis offeret ikke havde nogen ægtefælle eller børn, udbetales erstatningen til offerets forældre og, hvis offerets forældre ikke længere lever, til samlevende søskende, som var afhængige af offeret, da lovovertrædelsen blev begået. En part i et registreret partnerskab mellem personer af samme køn behandles på samme måde som en ægtefælle. Hvis offeret ikke har været gift eller har indgået registreret partnerskab, sidestilles en samlever, der har haft børn med offeret, eller som har boet sammen med offeret i de tre år, der gik forud for lovovertrædelsen, med en ægtefælle. Hvis der er mere end én ansøger, fordeles erstatningen i andele svarende til ansøgernes respektive arvelod.

En persons ret til erstatning er begrænset i visse tilfælde:

 • hvis offeret (eller en anden berettiget person) forsætligt eller uagtsomt har medvirket til at begå lovovertrædelsen eller andre dermed forbundne lovovertrædelser som omhandlet i strafferetsplejelovens artikel 12,
 • hvis offeret ved en endelig dom er blevet dømt for en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i strafferetsplejelovens artikel 407, stk. 2, litra a), eller for lovovertrædelser, der er begået i strid med lovgivningen om bekæmpelse af indkomstskat- og momsunddragelse, eller er genstand for en straffesag for en af disse lovovertrædelser på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Hvis offeret overlever, har offerets familiemedlemmer ret til at anlægge sag direkte mod skadevolderen (artikel 2043 og 2059 i den civile lovbog) for den indirekte (ikke-økonomiske) skade, de har lidt som følge af den skade, der er påført deres slægtning. I dette tilfælde indeholder den gældende lov ikke nogen bestemmelse om erstatning fra statens side (lov nr. 122/2016, som ændret ved lov nr. 167/2017). Lovgivningen om ofre for voldsforbrydelser foreskriver kun erstatning til sådanne personer, hvis de er efterladte efter et primært offer, der er afgået ved døden.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Der kan ydes erstatning både til ansøgere, der har bopæl i en anden EU-medlemsstat end Italien, og til ansøgere, der bor i Italien.

Kan jeg søge erstatning i Italien, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er italiensk statsborger), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Offeret kan indsende en erstatningsansøgning til de beslutningstagende myndigheder i Italien, forudsat at lovovertrædelsen har fundet sted i Italien.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Nej, men kravet skal være fremsat senest 60 dage efter, at det er fastslået, at lovovertrædelsen blev begået af en eller flere ukendte personer (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), eller efter at en fuldbyrdelsesprocedure er gennemført og afsluttet uden resultat, eller efter at en straffedom er blevet endelig.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Se venligst ovenfor:

Kravet skal være fremsat senest 60 dage efter, at det er fastslået, at lovovertrædelsen blev begået af en eller flere ukendte personer, eller efter at en fuldbyrdelsesprocedure er gennemført og afsluttet uden resultat, eller efter den dato, hvor en straffedom er blevet endelig.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen — hvis denne er blevet fundet?

Som beskrevet ovenfor skal erstatningskravet ledsages af dokumentation for, at det ikke har været muligt at opnå erstatning fra skadevolderen via søgsmål, eller at en fuldbyrdelsesprocedure er gennemført og afsluttet uden resultat, eller at straffedommen er blevet endelig.

Denne betingelse finder ikke anvendelse, hvis skadevolderen fortsat er uidentificeret, eller hvis skadevolderen har ansøgt om og fået bevilget retshjælp betalt af staten i en straffesag eller civil sag, hvor skadevolderen er blevet kendt skyldig, eller hvis skadevolderen har begået mord på sin ægtefælle, også selv om de er separeret eller skilt, på den anden part i et registreret partnerskab, også selv om partnerskabet er ophørt, eller på en person, som vedkommende har eller har haft et langvarigt personligt samlivsforhold med.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Erstatningskravet skal ledsages af en genpart af en dom, der er afsagt for en af lovovertrædelserne, eller af en kopi af en kendelse, hvori det fastslås, at lovovertrædelsen blev begået af en eller flere ukendte personer.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Som anført ovenfor skal kravet fremsættes senest 60 dage efter, at det er fastslået, at lovovertrædelsen blev begået af en eller flere ukendte personer, eller efter at en fuldbyrdelsesprocedure er gennemført og afsluttet uden resultat, eller efter den dato, hvor en straffedom er blevet endelig.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling — ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter

— Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant behandling, hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed.

— Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død.

Der udbetales erstatning (med forbehold af eventuelle gunstigere foranstaltninger, der allerede er indført i henhold til andre lovbestemmelser for specifikke lovovertrædelser) til dækning af udgifter til lægebehandling og bistand, undtagen i tilfælde af seksuelle overgreb, drab, meget alvorlige personskader og vansiring som følge af varige ansigtsskader. I disse tilfælde tilkendes ofrene et fast erstatningsbeløb, også selv om der ikke måtte skulle afholdes udgifter til lægebehandling og assistance.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Generelt udbetales erstatningen som et engangsbeløb. Erstatningen udbetales af en revolverende fond for solidaritet med ofre for mafialignende forbrydelser, afpresning, ågervirksomhed og forsætlige voldelige lovovertrædelser (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), som forvaltes af indenrigsministeriet, men det udbetalte beløb skal holdes inden for rammerne af den finansiering, der er til rådighed i indeværende år.

Hvis ikke der er tilstrækkelige midler til rådighed i det pågældende år, kan erstatningsberettigede anmode fonden om at få udbetalt en andel i det pågældende år og den resterende andel i de efterfølgende år. Den resterende andel bliver herefter udbetalt uden yderligere omkostninger, renter eller værdijusteringer.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatningen udbetales på betingelse af, at offeret ikke forsætligt eller uagtsomt har medvirket til at begå lovovertrædelsen eller andre dermed forbundne lovovertrædelser, at offeret aldrig ved en endelig dom er blevet dømt for nogen af de lovovertrædelser, der er omhandlet i strafferetsplejelovens artikel 407, stk. 2, litra a) (hensynsløs ødelæggelse, plyndring og massemord, deltagelse i borgerkrig, mafialignende sammensværgelse, fare for den offentlige sikkerhed, drab, røveri, afpresning, kidnapning, terrorisme, undergravende sammensværgelse, væbnet sammensværgelse, besiddelse af sprængstoffer, pengeafpresning, narkotika, slaveri, børneprostitution og -pornografi, menneskehandel, slaveri, seksuelle overgreb, seksuelle overgreb mod mindreårige, seksuelle overgreb i en gruppe), eller lovovertrædelser begået i strid med lovgivningen om bekæmpelse af indkomstskat- og momsunddragelse, og at offeret ikke er genstand for en straffesag for nogen af disse lovovertrædelser på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Skadelidtes indkomst har ingen betydning for dennes ret til erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatningen udbetales på betingelse af, at offeret ikke har modtaget ydelser for den samme lovovertrædelse fra nogen offentlig eller privat kilde, der svarer til eller overstiger det beløb, der skal udbetales i henhold til artikel 11 i lov nr. 122 af 2016. Hvis offeret allerede i sin egenskab af offer og som en direkte og umiddelbar følge af lovovertrædelsen har modtaget et beløb, der er mindre end det beløb, der skal udbetales i henhold til artikel 11 i lov nr. 122 af 2016, fra offentlige eller private kilder, vil kun forskellen blive udbetalt i erstatning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen vil svare til de afholdte omkostninger inden for de grænser, der er fastsat i den relevante lov, og de beløb, der er fastsat i det ministerielle dekret til gennemførelse af denne lov.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Dekret af 22. november 2019 udstedt af indenrigsministeriet og justitsministeriet i samarbejde med økonomi- og finansministeriet (i henhold til artikel 11, stk. 3, i lov nr. 122 af 7. juli 2016) bestemmer:

1. Erstatningsbeløbet, der skal udbetales i henhold til artikel 11 i lov nr. 122 af 7. juli 2016, fastsættes således:

a) For drab fastsættes beløbet til 50 000 EUR.

b) For drab begået af offerets ægtefælle, også selv om vedkommende er separeret eller skilt, eller af en person, der har eller har været involveret i et personligt forhold til offeret, fastsættes beløbet til 60 000 EUR og udbetales udelukkende til offerets børn.

c) For forbrydelser i form af seksuelle overgreb, medmindre der foreligger den formildende omstændighed, at lovovertrædelsen er af mindre grov karakter som omhandlet i straffelovens artikel 609, a, fastsættes beløbet til 25 000 EUR.

d) For forbrydelser i form af meget alvorlig personskade som omhandlet i straffelovens artikel 583, stk. 2, og for vansiring som følge af varige ansigtsskader som omhandlet i straffelovens artikel 583, d, fastsættes beløbet til 25 000 EUR.

2. For de lovovertrædelser, der er omhandlet i stk. 1, forhøjes det faste erstatningsbeløb med et beløb svarende til de dokumenterede udgifter til lægebehandling og pleje, dog højst 10 000 EUR.

3. For andre lovovertrædelser end dem, der er omhandlet i stk. 1, udbetales der kun erstatning for dokumenterede udgifter til lægebehandling og pleje, dog højst 15 000 EUR.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

De samlede udgifter til lægebehandling og bistand skal angives og dokumenteres.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Der udbetales erstatning på betingelse af, at offeret ikke har modtaget et beløb for den samme lovovertrædelse, der overstiger det beløb, der skal udbetales i henhold til artikel 11 i lov nr. 122 af 2016, fra nogen offentlig eller privat kilde af en hvilken som helst grund. Hvis offeret allerede i sin egenskab af offer og som en direkte og umiddelbar følge af lovovertrædelsen har modtaget et beløb, der er mindre end det beløb, der skal udbetales i henhold til artikel 11 i lov nr. 122 af 2016, fra offentlige eller private kilder, vil kun forskellen blive udbetalt i erstatning.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Nej. Det er dog muligt at fremsætte efterfølgende erstatningskrav, hvis der er afholdt yderligere udgifter til lægebehandling. Et sådant efterfølgende krav skal vurderes af den besluttende myndighed.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Erstatningskravet skal fremsættes af den berørte part eller af de øvrige berettigede personer, hvis offeret for lovovertrædelsen er afgået ved døden, og skal indgives personligt eller ved særlig fuldmagt (a mezzo di procuratore speciale). For at kravet kan tages i betragtning, skal det ledsages af følgende dokumenter:

a) en kopi af en dom afsagt for en af de strafbare handlinger, der er anført i artikel 11, eller en kopi af en kendelse, der fastslår, at lovovertrædelsen blev begået af en eller flere ukendte personer

b) dokumentation for, at der er gjort forsøg på at gennemføre en fuldbyrdelsesprocedure med henblik på at opnå erstatning fra skadevolderen. Dette er ikke nødvendigt, hvis skadevolderen fortsat er uidentificeret, eller skadevolderen har ansøgt om og fået bevilget retshjælp betalt af staten i straffesager eller civile sager, hvor skadevolderen er blevet kendt skyldig

c) en vitterlighedserklæring i stedet for en erklæring på tro og love (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) om fravær af hindringer og modtagers status

d) en lægeerklæring, hvoraf fremgår udgifterne til sundhedsrelaterede ydelser, eller en dødsattest for offeret for lovovertrædelsen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Indenrigsministeriet.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Til præfekturet — det lokale forvaltningskontor, som har kompetence det sted, hvor den retlige myndighed, der har afsagt dommen for en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 11 i lov nr. 122 af 2016, har hjemsted, eller det sted, hvor den berørte person eller andre berettigede personer har bopæl, hvis offeret for lovovertrædelsen er afgået ved døden, eller det sted, hvor en retlig repræsentant med særlig fuldmagt har bopæl, hvis offeret eller andre berettigede personer er italienske statsborgere eller EU-borgere, der ikke bor i Italien.

Listen over relevante præfekturer findes på:

http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Når den kompetente myndighed i Italien har modtaget kravet, skal den træffe afgørelse "straks".

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Der er ingen særlige ordninger. Da der er tale om en administrativ afgørelse, kan den anfægtes i overensstemmelse med de almindelige regler, der gælder for nationale administrative foranstaltninger truffet af samme myndighed.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Den bistandsydende myndighed giver alle nødvendige oplysninger. Den bistandsydende myndighed i Italien er anklagemyndigheden (Procura della Repubblica) ved retten, som har kompetence på ansøgerens bopæl. Formularerne er vedlagt ministerielt dekret nr. 222 af 23. december 2008 om fastsættelse af regler i overensstemmelse med artikel 7 i lovdekret nr. 204 af 9. november 2007 om gennemførelse af direktiv 2004/80/EF om erstatning til ofre for forbrydelser (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 "Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato").

Er der en særlig hjælpelinje eller et websted med informationer?

Nej

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Nej, den bistandsydende myndighed giver den nødvendige vejledning.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Nej, ikke så vidt kontoret, som afgiver disse informationer, er bekendt.

Sidste opdatering: 03/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.