Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Du kan få erstatning for alle overlagte voldsforbrydelser og under alle omstændigheder for de forbrydelser, der er omhandlet i artikel 603a i straffeloven (ulovlig mæglervirksomhed og udnyttelse af arbejdskraft), med undtagelse af forbrydelserne i artikel 581 og 582 (legemsbeskadigelse), medmindre det anerkendes, at der foreligger skærpende omstændigheder, jf. artikel 583 i straffeloven (dvs. hvis disse forbrydelser har meget alvorlige og specifikt planlagte følger).

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Der ydes kun erstatning for udgifter til lægebehandling og assistance. Ved seksuelle voldsforbrydelser og drab modtager ofrene et fast erstatningsbeløb (fastlagt ved ministeriel bekendtgørelse), uanset om der er afholdt udgifter til lægebehandling og assistance eller ej.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Erstatning tilkommer retmæssigt skadelidte (offeret i snæver forstand). Ved skadelidtes død udbetales erstatningen i overensstemmelse med de enkeltes arverettigheder til skadelidtes børn og ægtefælle, til en samlever, som skadelidte ikke er lovligt separeret fra, til den person, der er bundet af en følelsesmæssig relation til offeret og boede permanent sammen med offeret, og ellers til slægtninge i opstigende linje, for så vidt som de lovligt blev forsørget af skadelidte på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået.

Subjektive grænser for retten til erstatning:

 • Navnlig i forbindelse med offerets eller de erstatningsberettigede personers medvirken – også ufrivilligt – til forbrydelsen eller dermed forbundne forbrydelser, jf. artikel 12 i strafferetsplejeloven.
 • Når der er afsagt endelig dom over offeret, eller offeret på datoen for ansøgningens indgivelse er part i en straffesag vedrørende en af de forbrydelser, der er omhandlet i artikel 407, stk. 2, litra a), i strafferetsplejeloven, eller overtrædelser af loven om strafforfølgning af skatteunddragelse i forbindelse med indkomstskat og moms.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Hvis offeret overlever forbrydelsen, kan de pårørende lægge sag an direkte mod skadevolderen (artikel 2043 og 2059 i den civile lovbog) for den indirekte (immaterielle) skade, de har lidt som følge af den svie og smerte, offeret er blevet påført. I dette tilfælde udbetaler staten imidlertid ingen erstatning efter gældende lovgivning (lov nr. 122 fra 2016, som ændret ved lov nr. 167 fra 2017). Lovgivningen om ofre for voldsforbrydelser finder udelukkende anvendelse på de efterladte, hvis hovedofferet er afgået ved døden.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Erstatningen udbetales til erstatningsberettigede bosat i Italien eller i en anden EU-medlemsstat.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Offeret kan søge erstatning ved de besluttende myndigheder i Italien, hvis forbrydelsen er begået i Italien.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Nej, men ansøgningen skal indgives senest 60 dage efter den afgørelse, der fastslår, at gerningsmanden er ukendt, eller efter den sidste handling i en fuldbyrdelsesprocedure, der blev iværksat uden resultat, eller efter den dato, hvor den strafferetlige afgørelse fik retskraft.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Se ovenfor.

Ansøgningen skal indgives senest 60 dage efter den afgørelse, der fastslår, at gerningsmanden er ukendt, eller efter den sidste handling i en fuldbyrdelsesprocedure, der blev iværksat uden resultat, eller efter den dato, hvor den strafferetlige afgørelse fik retskraft.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Som nævnt ovenfor skal erstatningsansøgningen vedlægges dokumentation for, at der forgæves har været iværksat en fuldbyrdelsesprocedure mod skadevolderen for at få skadeserstatning efter den sidste handling i fuldbyrdelsesproceduren, der blev iværksat uden resultat, eller efter den dato, hvor den strafferetlige afgørelse fik retskraft.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Erstatningskravet skal vedlægges en kopi af dommen for en af de forbrydelser, der er fastsat ved lov, eller af den afgørelse, der fastslår, at gerningsmanden er ukendt.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Som forklaret ovenfor skal ansøgningen indgives senest 60 dage efter den afgørelse, der fastslår, at gerningsmanden er ukendt, eller efter den sidste handling i en fuldbyrdelsesprocedure, der blev iværksat uden resultat, eller efter den dato, hvor den strafferetlige afgørelse fik retskraft.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Til orientering dækker erstatningen følgende skader:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

- Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død.

Erstatningen udbetales, uden at dette berører andre eventuelt gunstigere foranstaltninger fastsat i andre lovbestemmelser for visse forbrydelser, til godtgørelse af udgifter til lægebehandling og assistance, medmindre der er tale om seksuel vold og drab, hvor ofrene modtager et fast erstatningsbeløb, uanset om der er afholdt udgifter til lægebehandling og assistance eller ej.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen udbetales i princippet som et engangsbeløb af den revolverende fond for solidaritet med ofre for mafiaforbrydelser, afpresning, åger og overlagte voldsforbrydelser, som forvaltes af indenrigsministeriet, alt efter de midler, der er til rådighed i det pågældende år.

Hvis midlerne i referenceåret er utilstrækkelige, kan de erstatningsberettigede de efterfølgende år få adgang til fonden for at få dækket den del, de er berettiget til fra referenceåret, eller den resterende del, der kan udbetales, ekskl. renter, omvurdering eller yderligere gebyrer.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatning udbetales på betingelse af, at offeret ikke har medvirket – heller ikke ufrivilligt – til forbrydelsen eller dermed forbundne forbrydelser, og at der ikke er fældet endelig dom over offeret, eller at offeret ikke på tidspunktet for ansøgningens indgivelse var part i en straffesag vedrørende en af de forbrydelser, der er omhandlet i artikel 407, stk. 2, litra a), i strafferetsplejeloven (ødelæggelse, plyndring, massakre, borgerkrig, mafiavirksomhed, fare for den offentlige sikkerhed, manddrab, tyveri, afpresning, bortførelse, terrorisme, undergravende virksomhed, bevæbnede bander, eksplosive våben, kriminel virksomhed, narkotika, trælbinding af mennesker, prostitution og børnepornografi, menneskehandel, slaveri, seksuel vold, seksuel udnyttelse af mindreårige, seksuel gruppevold), eller for overtrædelser af loven om strafforfølgning af skatteunddragelse i forbindelse med indkomstskat og moms.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Offerets indkomst har ingen indflydelse på retten til erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatningen udbetales under forudsætning af, at offeret ikke for de samme forhold har modtaget over 5 000,00 EUR i erstatning fra offentlige eller private organer.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen svarer til de afholdte udgifter inden for de ved lov fastsatte grænser eller de beløb, der er fastsat ved ministeriel bekendtgørelse til gennemførelse heraf.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

I indenrigsministeriets bekendtgørelse af 31. august 2017 (bekendtgørelse omhandlet i artikel 11, stk. 3, i lov nr. 122 af 7.7.2016) bestemmes det, at:


1. De erstatningsbeløb, der er fastsat i artikel 11 i lov nr. 122 af 7. juli 2016, er beregnet som følger:

a) for manddrab et fast beløb på 7 200  EUR, for manddrab begået af ægtefællen, også frasepareret eller fraskilt, eller af en person, som er eller var bundet af en følelsesmæssig relation til offeret, et fast beløb på 8 200 EUR, som udelukkende udbetales til offerets børn
b) for seksuel vold, jf. artikel 609 a i straffeloven, et fast beløb på 4 800 EUR, forudsat at forholdets mindre alvorlige karakter anerkendes som formildende omstændighed
c) for andre forbrydelser end dem, der er omhandlet i litra a) og b), højst 3 000 EUR til godtgørelse af udgifter til lægebehandling og assistance.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

De afholdte udgifter til lægebehandling og assistance skal angives og dokumenteres.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Erstatningen udbetales under forudsætning af, at offeret ikke for de samme forhold har modtaget over 5 000,00 EUR i erstatning fra offentlige eller private organer.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Nej, men du kan eventuelt indgive en ny ansøgning vedrørende erstatning for udgifter til lægebehandling, der er blevet afholdt efterfølgende. Det er den besluttende myndighed, der afgør, om en sådan ansøgning kan antages.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Erstatningsansøgningen indgives af den pågældende person eller af de erstatningsberettigede personer, hvis offeret for forbrydelsen er afgået ved døden, enten personligt eller ved en særlig repræsentant, og følgende dokumenter skal vedlægges:

a) en kopi af dommen for en af de forbrydelser, der er fastsat i artikel 11, eller af den afgørelse, der fastslår, at gerningsmanden er ukendt

b) dokumentation for, at der forgæves er indledt en fuldbyrdelsesprocedure mod skadevolderen med henblik på at opnå skadeserstatning, medmindre skadevolderen ikke er blevet fundet, eller hvis han modtager gratis retshjælp til den straffesag eller civile sag, i hvilken hans ansvar er blevet fastslået

c) en erklæring, som erstatter notarialakten, om, at der ikke er noget til hinder for ansøgningen

d) en lægeerklæring, der dokumenterer udgifterne til sundhedspleje, eller en dødsattest for offeret for forbrydelsen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Indenrigsministeriet.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Ministero dell'Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Den italienske besluttende myndighed skal behandle de modtagne ansøgninger "omgående".

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Der findes ikke nogen specifik klagegang. Der er tale om en administrativ afgørelse, som kan appelleres efter de almindelige regler vedrørende nationale administrative foranstaltninger truffet af den besluttende myndighed.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Den bistandsydende myndighed giver de nødvendige oplysninger. Den italienske bistandsydende myndighed er den offentlige anklager ved appelretten på det sted, hvor ansøgeren har bopæl. Formularerne er vedlagt bekendtgørelse nr. 222 af 23. december 2008 "forordning i medfør af artikel 7 i bekendtgørelse nr. 204 af 9. november 2007" om gennemførelse af direktiv 2004/80/EF om erstatning til ofre for forbrydelser.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Nej.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Nej, det er den bistandsydende myndighed, der varetager denne funktion.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Ikke så vidt vi er orienteret.

Sidste opdatering: 13/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.