Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Malta

Indholdet er leveret af
Malta
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

De typer forbrydelser, du kan få erstatning for, omfatter voldelig voldtægt, tilskyndelse af en mindreårig til prostitution, forsætligt manddrab, alvorlige legemsbeskadigelser samt brandstiftelse, der bringer andres liv i fare.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Du kan få erstatning for skader som følge af de overlagte voldsforbrydelser, der er nævnt ovenfor.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Du kan få erstatning, hvis du er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse. Forsørgelsesberettigede personer er personer, som afdøde forsørgede, og personer, som afdøde var juridisk forpligtet til at forsørge.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Du kan ikke kræve erstatning, hvis du er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Du kan ikke få erstatning, hvis du ikke er statsborger i et EU-land.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

I så fald kan du kræve erstatning ved at yde den bistand og afgive de oplysninger, der med rimelighed kan kræves til disse formål.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja, du skal først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Du skal ikke nødvendigvis afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før du kan søge om erstatning.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Du skal først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Du er stadig erstatningsberettiget, selv om skadevolderen ikke er fundet eller domfældt. Du skal vedlægge politirapporten som bevis for skaden.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Du har et år fra datoen for forbrydelsen til at kræve erstatning.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Erstatningen dækker:

a) For offeret for forbrydelsen:

— Materiel skade (ikkepsykisk):

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • tab af muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andet – overlades helt til den klageansvarlige tjenestemands skøn

— Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret – overlades helt til den klageansvarlige tjenestemands skøn

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

— Materiel skade (ikkepsykisk):

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

Overlades helt til den klageansvarlige tjenestemands skøn.
— Psykisk skade:

 • svie og smerte for familiemedlemmer eller berettigede personer/erstatning til efterladte ved offerets død.

Overlades helt til den klageansvarlige tjenestemands skøn.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen udbetales som et fast beløb, ikke som periodiske betalinger. Men den tjenestemand, der har ansvaret for klager, kan træffe en foreløbig afgørelse og udsætte den endelige afgørelse i tilfælde af, at den endelige lægelige vurdering af skaden foretages sent.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Den klageansvarlige tjenestemand kan blokere eller reducere erstatningen, hvis den pågældende mener, at:

 1. ansøgeren ikke hurtigt traf alle rimelige foranstaltninger til at underrette politiet eller en anden person eller organisation, der findes egnet med henblik på den klageansvarlige tjenestemands sagsbehandling, om omstændighederne ved forbrydelsen, eller
 2. ansøgeren ikke har samarbejdet med politiet eller en hvilken som helst anden myndighed om at retsforfølge skadevolderen, eller
 3. ansøgeren ikke har ydet enhver rimelig bistand, som kræves af den klageansvarlige tjenestemand eller enhver anden person eller organisation i forbindelse med ansøgningen, eller
 4. ansøgerens adfærd før, under eller efter den hændelse, i forbindelse med hvilken der indgives en ansøgning, ikke berettiger fuld eller bare delvis erstatning, eller
 5. ansøgerens baggrund, som den fremgår af hans straffeattest eller andre oplysninger, som er tilgængelige for den klageansvarlige tjenestemand, ikke berettiger fuld erstatning eller tildeling af ethvert andet beløb, eller
 6. offeret delvist selv er ansvarlig for den forvoldte skade, eller
 7. offerets adfærd, baggrund eller livsform berettiger det.

Der vil ikke blive udbetalt erstatning under ordningen, hvis:

 1. den strafbare handling blev begået før den 1. januar 2006
 2. den klageansvarlige tjenestemand vurderer, at skadevolderen ikke har tilstrækkelige ressourcer, eller at kravet i den anlagte erstatningssag ikke er taget til følge
 3. den klageansvarlige tjenestemand vurderer, at ansøgeren ikke har ydet den bistand og fremlagt de oplysninger, der med rimelighed er nødvendige for anvendelsen af forskrifterne
 4. ansøgeren på grund af provokerende handlinger eller andet selv er ansvarlig for den forvoldte skade.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din økonomiske situation kan påvirke det beløb, der tildeles.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Der er ingen andre kriterier end de ovenfor anførte.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen beregnes på grundlag af en skønsmæssig vurdering.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Ingen betaling må overstige et beløb på 23 300 EUR (treogtyve tusind tre hundrede euro), herunder når flere krav vedrører den samme forbrydelse.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Ja, du skal angive beløbet i skemaet, og du kan få instruktioner om, hvordan man beregner beløbet, eller om andre aspekter.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Erstatningen for tab fra andre kilder kan blive modregnet i erstatningen fra myndighederne.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Den klageansvarlige tjenestemand har til opgave at definere de nærmere betingelser, han/hun finder nødvendige for at udbetale erstatningen.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Du kan få supplerende eller yderligere erstatning, når hovedafgørelsen er truffet.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

p>Du skal vedlægge følgende dokumenter:
 • bevis for slægtskab med offeret
 • dødsattest for offeret
 • en kopi af politirapporten
 • en kopi af rettens dom
 • lægeerklæringer og -attester
 • hospitalsudgifter
 • kvitteringer for andre udgifter (pleje, begravelse)
 • bevis for indkomst (løn, sociale ydelser)
 • en bekræftelse af erstatningen (eller ikke) fra andre kilder (arbejdsgiverforsikring, privat forsikring)
 • ansøgerens straffeattest
 • en attest fra ansøgeren om, at han/hun ikke har fået udbetalt erstatning fra en anden organisation eller myndighed
 • alle andre dokumenter af relevans for sagen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Der kræves ingen administrative eller andre former for gebyrer i dette tilfælde.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Den ansvarlige myndighed er den klageansvarlige tjenestemand på anklagemyndighedens kontor.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Du skal sende din ansøgning til Dipartiment tal-Ġustizzja [justitsministeriet], 21, Château de la Ville, Archbishop Street, Valletta.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Din tilstedeværelse er ikke påkrævet.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Mellem en og to måneder, afhængigt af sagens omstændigheder.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Det er ikke muligt at appellere afgørelsen.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Du kan få dem hos justitsministeriet eller på ministeriets websted.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

http://vso.org.mt/

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Ja, du kan få retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

http://vso.org.mt/

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.