Hvis mit krav skal behandles i dette land

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

De typer forbrydelser, du kan få erstatning for, er voldtægt med vold, tilskyndelse af mindreårige til prostitution, forsætligt drab, grov legemsbeskadigelse eller brandstiftelse med livsfare.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Du kan få erstatning for enhver skade, du har lidt som følge af ovennævnte voldelige forsætlige forbrydelser.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Du kan få erstatning, hvis du er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse.  "Forsørgelsesberettigede" er personer, som afdøde har forsørgerpligt over for, og personer, der i henhold til loven har ret til at blive forsørget af afdøde.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Du kan ikke søge erstatning, hvis du er pårørende til eller forsørges af et offer, der har overlevet.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Du kan ikke søge erstatning, hvis du ikke er statsborger i et EU-land.

Kan jeg søge erstatning i Malta, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er dansk statsborger), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

I dette tilfælde kan du søge erstatning ved at yde al den nødvendige og rimelige assistance og ved afgive alle nødvendige og rimelige oplysninger til de relevante formål.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja, du skal have anmeldt forbrydelsen til politiet, før du kan søge erstatning.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Du skal ikke nødvendigvis afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, før du kan fremsætte et erstatningskrav.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen — hvis denne er blevet fundet?

Du bør først søge erstatning fra skadevolderen — hvis denne er fundet.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Du kan stadig få erstatning, selv om skadevolderen ikke er fundet eller dømt.  Politirapporten skal fremlægges som bevismateriale.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Fristen for at søge erstatning er et år fra det tidspunkt, hvor forbrydelsen fandt sted.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for:

a) For offeret for forbrydelsen:

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling — ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger)
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter — efter sagsbehandlerens skøn.

— Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret — efter sagsbehandlerens skøn

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • udgifter til lægebehandling (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant behandling, hospitalsbehandling og rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

efter sagsbehandlerens skøn.
— Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død

efter sagsbehandlerens skøn.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen udbetales i form af et engangsbeløb og ikke som en løbende pensionsudbetaling.  Sagsbehandleren kan dog udbetale en foreløbig andel og udsætte den endelige tilkendelse i tilfælde, hvor en endelig lægelig vurdering af skaden er forsinket.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Sagsbehandleren kan tilbageholde eller nedsætte erstatningen, hvis han/hun vurderer, at:

 1. ansøgeren ikke straks traf alle rimelige foranstaltninger for at informere politiet eller et andet organ eller en anden person, som sagsbehandleren finder passende, om omstændighederne ved forbrydelsen med henblik på det pågældende formål
 2. ansøgeren ikke har samarbejdet med politiet eller anden myndighed med henblik på at retsforfølge skadevolderen
 3. ansøgeren har undladt at yde enhver rimelig bistand til sagsbehandleren eller til andre organer eller personer i forbindelse med ansøgningen
 4. ansøgerens opførsel før, under eller efter den hændelse, for hvilken der ansøges om erstatning, begrunder, at der ikke ydes fuld erstatning, eller at der ingen erstatning ydes
 5. ansøgerens karakter, således som den fremgår af vedkommendes straffedomme eller af den dokumentation, som sagsbehandleren har adgang til, begrunder, at der ikke ydes fuld erstatning, eller at der ikke ydes noget andet fuldt beløb
 6. skadelidte var medansvarlig eller delvis ansvarlig for den lidte skade eller
 7. offerets adfærd, karakter eller livsstil begrunder dette.

Der vil ikke blive udbetalt erstatning i henhold til ordningen, hvis:

 1. den strafbare handling fandt sted før den 1. januar 2006
 2. sagsbehandleren er af den opfattelse, at skadevolderen ikke er trængende, eller medmindre det godtgøres, at søgsmålet med krav om erstatning er gennemført uden et positivt resultat
 3. sagsbehandleren er af den opfattelse, at ansøgeren ikke har ydet al rimelig bistand og alle de oplysninger, der er nødvendige i henhold til reglerne
 4. ansøgeren var ansvarlig for den strafferetlige skade, der er lidt, som følge af provokation eller anden handling.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din økonomiske situation kan påvirke det tilkendte beløb.

Er der andre kriterier, der kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Der er ikke andre kriterier end dem, der er anført ovenfor.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningen beregnes på grundlag af en skønsmæssig vurdering.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

En ansøger kan højst tilkendes et beløb på 23 300 EUR. Dette beløb er det maksimale beløb, selv om der måtte blive fremsat mere end ét krav for samme forbrydelse.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Ja, du forventes at angive beløbet i ansøgningsskemaet, og du kan få vejledning i, hvordan det beregnes, eller om andre aspekter.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Den erstatning, du har modtaget for dit tab fra andre kilder, kan blive fratrukket fra den erstatning, som myndighederne udbetaler.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Sagsbehandleren har ret til at træffe enhver foranstaltning, som han/hun anser for egnet i forbindelse med forvaltningen af de penge, der skal udbetales i erstatning.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Det er ikke muligt at få tilkendt supplerende eller yderligere erstatning efter hovedafgørelsen.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Følgende dokumenter skal vedlægges ansøgningen:

 • fuldmagt/bevis for bemyndigelse eller forhold til offeret
 • dødsattest for offeret
 • kopi af politirapporten
 • kopi af dommen/retsafgørelsen
 • lægeerklæringer og lægeattester
 • hospitalsregninger
 • kvitteringer for andre udgifter (pleje, begravelse)
 • indkomst (løn, social bistand/bistandsydelser)
 • bekræftelse af bidrag modtaget (eller ikke modtaget) fra andre kilder (arbejdsgiverforsikring, privat forsikring)
 • ansøgerens straffeattest
 • en erklæring på tro og love fra ansøgeren, der bekræfter, at der ikke er modtaget erstatning fra noget andet organ eller nogen anden myndighed andre relevante dokumenter alt efter omstændighederne.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Der opkræves ingen administrative eller andre beløb i forbindelse hermed.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Sagsbehandleren fra rigsadvokatens kontor træffer afgørelsen.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Krav fremsendes til den assisterende medarbejder i justitsministeriet, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Du behøver ikke være til stede.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

En til to måneder afhængigt af omstændighederne.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Det er ikke muligt at appellere afgørelsen.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

De kan fås ved henvendelse til justitsministeriet eller på webstedet: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

http://vso.org.mt/

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Ja, du kan få retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

http://vso.org.mt/

Sidste opdatering: 03/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.