Hvis mit krav skal behandles i dette land

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

I forbindelse med hvilken type forbrydelser kan jeg få erstatning for min skade hos Schadefonds Geweldsmisdrijven (erstatningsfonden for ofre for voldshandlinger)?

For alle forsætlige voldshandlinger, dvs. mishandling, trusler om vold med eller uden anvendelse af våben, mord, manddrab, røveri og seksuelle overgreb med anvendelse af vold (seksualforbrydelser og voldtægt). Endvidere kan der ligeledes ydes erstatning til efterladte til et offer for forsætligt manddrab.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for fra Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Erstatningen har til formål at yde godtgørelse for svie og smerte (immateriel skade) og dække en eventuel økonomisk skade i den forbindelse, herunder lægeudgifter til behandling af legemsskade eller indkomsttab som følge af uarbejdsdygtighed forårsaget af voldshandlingen. Der er ikke tale om en fuld erstatning, men om et fast, udifferentieret engangsbeløb med det formål at yde godtgørelse for den lidte skade.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Kan pårørende eller forsørgelsesberettigede få erstatning?

Ja, du kan få erstatning, hvis du er ægtefælle, registreret partner, forælder, barn, bror eller søster til et offer, der er afgået ved døden. Du kan i så fald få erstatning på grund af dine lidelser som efterladt og til begravelsesomkostninger og tab af underhold som følge af tab af offerets indtægter.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Ja, Schadefonds Geweldsmisdrijven kan yde erstatning til pårørende til ofre, der har lidt alvorlig og vedvarende skade som følge af en forsætlig voldshandling. Følgende personer kan anses som pårørende: ægtefælle, registreret partner, forælder, barn, bror eller søster.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg har været vidne til en strafbar handling?

Ja, Schadefonds Geweldsmisdrijven yder også erstatning for den psykiske overlast hos et vidne til en forsætlig voldshandling eller hos en person, der direkte kan mærke følgerne af en forsætlig voldshandling (medmindre der er tale om forsætligt manddrab). For at kunne få erstatning som vidne skal man have lidt alvorlig psykisk skade som følge af forbrydelsen. Det kræver en diagnose fra en speciallæge.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja, på betingelse af at den voldshandling, som du er offer for, er begået på nederlandsk område. Offerets nationalitet har ingen betydning.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, Schadefonds Geweldsmidrijven yder kun erstatning, når voldshandlingen er begået på nederlandsk område.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Nej, det er ikke en betingelse for Schadefonds' behandling af ansøgningen, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet. I praksis er politianmeldelsen og den efterfølgende strafferetlige efterforskning dog vigtige for begrundelsen af et krav. Hvis forbrydelsen ikke er anmeldt til politiet, skal forbrydelsen kunne sandsynliggøres på grundlag af andre såkaldt "objektive" erklæringer. Oplysninger fra pålidelige og upartiske kilder kan kaldes "objektive".

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej. I visse tilfælde kan Schadefonds finde det nødvendigt at afvente udfaldet af politiefterforskningen eller straffesagen for at sandsynliggøre forbrydelsen.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Nej.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Ja. Ved disse krav, hvor man skal bevise, at der sandsynligvis er begået en forbrydelse, gælder de samme betingelser som for de forhold, hvor skadevolderen er kendt.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Ja. Dit krav skal være Schadefonds i hænde senest 10 år efter den dato, hvor voldshandlingen er begået. For en efterladt løber denne frist fra datoen for offerets død.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Erstatningen fra Schadefonds omfatter ikke specifikke skadeposter. Der er tale om et fast, udifferentieret engangsbeløb med det formål at yde godtgørelse for svie og smerte (immateriel skade) og dække en eventuel økonomisk skade i den forbindelse, herunder lægeudgifter til behandling af legemsskade eller indkomsttab som følge af uarbejdsdygtighed forårsaget af voldshandlingen.

Også for de efterladte skal erstatningen lindre de lidelser, en nærtståendes død har afstedkommet, og dække udgifter til lægebehandling, f.eks. til behandling af psykiske lidelser som følge af en nærtståendes død og/eller som godtgørelse for indkomsttab i forbindelse med uarbejdsdygtighed forårsaget af dødsfaldet. Desuden kan der ydes en særskilt erstatning til dækning af begravelsesudgifter og tab af underhold som følge af tabet af den afdødes indtægt.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

For at have ret til erstatning fra Schadefonds er det vigtigt, at du ikke er skyldig i forbrydelsen. Du må med andre ord ikke have forårsaget voldshandlingen, ligesom den lidte skade ikke må skyldes forhold, der kan tilskrives dig. Det er det, man kalder egen skyld. Hvis du har en del af ansvaret for voldshandlingen, kan Schadefonds afvise dit krav eller reducere erstatningsbeløbet.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din økonomiske situation påvirker ikke din mulighed for at få erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

  • Voldshandlingen skal have forårsaget alvorlig personskade. En alvorlig personskade er en fysisk og/eller psykisk skade, som har alvorlige og langvarige eller vedvarende helbredsmæssige konsekvenser.
  • Schadefonds yder udelukkende erstatning, hvis du ikke har fået eller får nogen erstatning fra anden side. Her tænkes f.eks. på erstatning fra gerningsmanden eller et forsikringsselskab. Du skal dog ikke prøve at indhente erstatningsbeløbet hos gerningsmanden eller forsikringsselskabet, før du indsender en erstatningsansøgning til Schadefonds. De forskellige procedurer kan godt sameksistere.
  • Der kan endvidere ikke fremsættes krav vedrørende voldshandlinger begået før 1. januar 1973.

Hvordan fastsættes erstatningen?

Erstatningsbeløbet beregnes normalt på grundlag af alvoren af den personskade, du har pådraget dig, og/eller omstændighederne ved voldshandlingen.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Schadefonds regner med seks kategorier af personskader, der hver især udløser et fast beløb. For en personskade under kategori 1 udgør erstatningen 1 000,00 EUR, og for en personskade under kategori 6 udgør erstatningen 35 000,00 EUR.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Nej.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Ja, for så vidt som en sådan erstatning vedrører den påførte immaterielle skade, udgifter til lægebehandling og indkomsttab.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Ja, Schadefonds kan yde et forskud på erstatningen gennem en midlertidig erstatning. I den forbindelse er det nødvendigt, at ansøgningen om erstatning opfylder lovkravene (du skal med andre ord sikre dig, at du har ret til erstatning), og at Schadefonds ikke kan træffe en endelig afgørelse på kort tid. En ansøgning om forskud kan kun antages til behandling, hvis den indgives skriftligt, og hvis den indeholder en begrundelse for, hvorfor erstatningen er nødvendig og presserende. Det er bl.a. tilfældet, når dine økonomiske ressourcer ikke er tilstrækkelige til at dække behandlingen af den skade, du har pådraget dig. Det forhold alene, at du befinder dig i en vanskelig økonomisk situation, er ikke en begrundelse for at få bevilget et forskud.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Du kan indgive en ansøgning om yderligere erstatning, hvis du efter at have fået meddelt afgørelsen om erstatning konstaterer en væsentlig forværring af dine skader i forhold til alvoren af de personskader, der er taget i betragtning ved afgørelsen af ansøgningen om den oprindelige erstatning. En efterladt kan også indgive en ansøgning om yderligere erstatning for begravelsesudgifter og tab af underhold.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

  • Behørigt udfyldt ansøgningsskema
  • Kopi af identitetskort
  • Hvis de foreligger: erklæring og/eller dom
  • Eventuelle oplysninger om lægebehandling vedrørende personskaden
  • Eventuelt: øvrige nødvendige dokumenter iht. ansøgningsskemaet

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Hvilken myndighed skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Op til 26 uger, men ofte mindre.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Senest seks uger efter afgørelsen kan du gøre skriftlig indsigelse til Schadefonds Geweldsmisdrijven. Hvis du er uenig i afgørelsen vedrørende din indsigelse, kan du få den domstolsprøvet ved den nederlandske administrative domsmyndighed.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Du kan finde formularer og mere information på Schadefondswebsted.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Du kan besøge Schadefonds' websted: Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Schadefonds' telefonnummer: 070-4142000

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Ofre er ikke berettigede til at modtage gratis retshjælp fra en advokat ved indsendelse af en ansøgning til Schadefonds. Til gengæld kan ofre få gratis hjælp til denne procedure hos Slachtofferhulp Nederland.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Slachtofferhulp Nederland kan give dig gratis hjælp til at søge erstatning.

Sidste opdatering: 26/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.