Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

For alle forsætlige voldshandlinger, dvs. mishandling, trusler om vold med eller uden anvendelse af våben, mord, manddrab, røveri og seksuelle overgreb med anvendelse af vold (seksualforbrydelser og voldtægt). Endvidere kan der ligeledes ydes erstatning til efterladte til et offer for forsætligt manddrab.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Erstatningen har til formål at yde en godtgørelse for svie og smerte (pretium doloris) og dække udgifter til lægehjælp som følge af de lidelser, der er forårsaget af den forsætlige voldshandling, eller indkomsttabet i forbindelse med uarbejdsdygtighed forårsaget af den forsætlige voldshandling. Der er ikke tale om en fuld erstatning, men om et fast engangsbeløb med det formål at yde godtgørelse for den lidte skade.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Du kan få erstatning, hvis du er ægtefælle, registreret partner, forælder, barn, bror eller søster til et offer, der er afgået ved døden. Du kan i så fald få støtte på grund af dine lidelser som efterladt og til begravelsesomkostninger og tab af underhold som følge af tab af offerets indtægter.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Ja, Schadefonds (erstatningsfond) kan yde erstatning for psykiske lidelser hos et vidne til en voldshandling eller en person, som direkte mærker følgerne af en voldshandling begået mod en pårørende.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja, på betingelse af at den voldshandling, som du er offer for, er begået på nederlandsk område.

Kan jeg søge erstatning i Danmark, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er dansk statsborger), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, Schadefonds Geweldsmidrijven (erstatningsfonden for ofre for voldshandlinger) yder kun erstatning, når voldshandlingen er begået på nederlandsk område.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Nej, det er ikke en betingelse for Schadefonds' behandling af ansøgningen, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet. I praksis er politianmeldelsen og den efterfølgende strafferetlige efterforskning dog vigtige for begrundelsen af et krav. Hvis forbrydelsen ikke er anmeldt til politiet, skal forbrydelsen kunne sandsynliggøres på grundlag af andre såkaldt "objektive" erklæringer. Oplysninger fra pålidelige og upartiske kilder kan kaldes "objektive".

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej. I visse tilfælde kan Schadefonds finde det nødvendigt at afvente udfaldet af politiefterforskningen eller straffesagen for at sandsynliggøre forbrydelsen.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Nej.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Ja. Ved disse krav, hvor man skal bevise, at der sandsynligvis er begået en forbrydelse, gælder de samme betingelser som for de forhold, hvor skadevolderen er kendt.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Ja. Dit krav skal være Schadefonds i hænde senest 10 år efter den dato, hvor voldshandlingen er begået. For en efterladt løber denne frist fra datoen for offerets død.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant behandling og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter

Erstatningen fra Schadefonds omfatter ikke specifikke skadeposter. Der er tale om et fast engangsbeløb, der skal yde godtgørelse for svie og smerte (pretium doloris) og dække udgifter til lægebehandling på grund af de lidelser, der er forårsaget af den forsætlige voldshandling, eller indkomsttabet i forbindelse med uarbejdsdygtighed som følge af den forsætlige voldshandling.

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret

Ja.

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant behandling og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabte muligheder

Også for de efterladte skal erstatningen lindre de lidelser, en nærtståendes død har afstedkommet, og dække udgifter til lægebehandling, f.eks. til behandling af psykiske lidelser som følge af en nærtståendes død og/eller som godtgørelse for indkomsttab i forbindelse med uarbejdsdygtighed forårsaget af dødsfaldet. Desuden kan der ydes en særskilt erstatning til dækning af begravelsesudgifter og tab af underhold som følge af tabet af den afdødes indtægt.

- Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død

Ja.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

For at have ret til erstatning fra Schadefonds er det vigtigt, at du ikke er skyldig i forbrydelsen. Du må med andre ord ikke have forårsaget voldshandlingen eller have taget del i den. Hvis du har en del af ansvaret for voldshandlingen, kan Schadefonds afvise dit krav eller reducere erstatningsbeløbet.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din økonomiske situation påvirker ikke din mulighed for at få erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

 • Voldshandlingen skal have forårsaget alvorlig personskade. En alvorlig personskade er en fysisk og/eller psykisk skade, som har alvorlige og langvarige eller vedvarende helbredsmæssige konsekvenser.
 • Schadefonds yder udelukkende erstatning, hvis du ikke har fået eller får nogen erstatning fra anden side. Her tænkes f.eks. på gerningsmanden eller et forsikringsselskab.
 • Der kan endvidere ikke fremsættes krav vedrørende voldshandlinger begået før 1973.

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningsbeløbet beregnes normalt på grundlag af omfanget af den personskade, du har pådraget dig under voldshandlingen.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Schadefonds regner med seks kategorier af personskader, der hver især udløser et fast beløb. For personskadekategori 1 beløber erstatningen

sig til 1 000 EUR, mens den for en personskade under kategori 6 er på 35 000,00 EUR.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Nej.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Ja, for så vidt som en sådan erstatning vedrører de påførte lidelser, udgifter til lægebehandling og indkomsttab.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Ja, Schadefonds kan yde et forskud på erstatningen gennem en midlertidig erstatning. Med henblik herpå skal ansøgningen om erstatning opfylde lovpligtige krav (du skal med andre ord sørge for, at du har ret til en erstatning), og at Schadefonds ikke kan træffe en endelig afgørelse på kort tid. En ansøgning om forskud kan kun antages til behandling, hvis den indgives skriftligt, og hvis den indeholder en begrundelse for, hvorfor erstatningen er nødvendig og presserende. Det er bl.a. tilfældet, når dine økonomiske ressourcer ikke er tilstrækkelige til at dække behandlingen af den skade, du har pådraget dig. Det forhold alene, at du befinder dig i en vanskelig økonomisk situation, er ikke en begrundelse for at få bevilget et forskud.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Du kan indgive en ansøgning om yderligere erstatning, hvis du efter at have fået meddelt afgørelsen om erstatning konstaterer en væsentlig forværring af dine skader i forhold til omfanget af de personskader, der er taget i betragtning ved afgørelsen af ansøgningen om den oprindelige erstatning. En efterladt kan kun indgive en ansøgning om yderligere erstatning for begravelsesudgifter og tab af underhold.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

 • Behørigt udfyldt ansøgningsskema
 • Kopi af identitetskort
 • Hvis de foreligger: erklæring og/eller dom
 • Eventuelle oplysninger om lægebehandling vedrørende personskaden
 • Eventuelt: øvrige nødvendige dokumenter ifølge skemaet

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Højst 26 uger.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Senest seks uger efter afgørelsen kan du gøre skriftlig indsigelse til Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. I din klage skal du gøre rede for de punkter i afgørelsen, som du gør indsigelse mod og begrunde dine påstande. Din klage kan sendes til følgende adresse:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
2501 CB Den Haag

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: +31 0704142000

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Der findes ingen form for retshjælp. Du kan dog anmode om rådgivning og bistand hos Slachtofferhulp Nederland via https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: +31 09000101.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Slachtofferhulp Nederland via https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: +31 09000101.

Sidste opdatering: 18/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.