Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Polen

Indholdet er leveret af
Polen
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Du kan modtage erstatning, såfremt du som følge af en forbrydelse har været udsat for alvorlig beskadigelse af dit helbred, legemsbeskadigelse eller helbredsmæssige komplikationer med en varighed af over 7 dage. Det har ikke nogen betydning, om forbrydelsen er begået uagtsomt eller med forsæt, eller om der har været anvendt fysisk tvang. Det væsentlige er, om ovenstående følgevirkning indtraf.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Såfremt offeret for en forbrydelse er død i den forbindelse, kan du søge erstatning, såfremt offeret var:

 • din ægtefælle eller samlever
 • din forælder, bedsteforælder eller oldeforælder
 • dit barn – også adopteret – barnebarn eller oldebarn.

Det har ikke nogen betydning, om du var under offerets forsørgelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

I dette tilfælde tilkommer en erstatning udelukkende offeret for forbrydelsen.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Dit statsborgerskab har ikke nogen betydning for spørgsmålet om, hvorvidt du kan få erstatning, det afhænger af din faste bopæl. Du kan opnå erstatning, såfremt din faste bopæl befinder sig i Polen eller en anden EU medlemsstat.

Kan jeg søge erstatning i Polen, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er polsk statsborger), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Man kan kun søge erstatning hos den besluttende myndighed i Polen, såfremt den ulovlige handling blev begået på polsk territorium. Såfremt handlingen er begået på en anden EU-medlemsstats område, kan du kun søge erstatning i denne medlemsstat. Hvis du får brug for hjælp, vil du kunne få denne af den distriktsanklagemyndighed, som har ansvaret i området med din faste bopæl.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Forbrydelsen skal anmeldes til politiet eller anklagemyndigheden, eftersom der skal vedlægges en kopi af anmeldelsen til anmodningen om erstatning. Du behøver ikke gøre dette personligt. Den anklagemyndighed, som forbereder denne sag, vil være dig behjælpelig med at opnå erstatning. Husk at en anmeldelse om, at der er begået en forbrydelse, underbygger dit krav i en situation, hvor gerningsmanden ikke er blevet fundet.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Du kan indgive ansøgning om erstatning, inden den af anklagemyndigheden (politiet) eller retten gennemførte sagsbehandling er afsluttet. En afgørelse om tildeling af erstatning kan falde, inden straffesagens afslutning.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

En erstatningssag mod skadevolder giver kun mening, såfremt der eksisterer en reel chance for, at du modtager denne fra ham. I en situation hvor skadevolder ikke er i stand til at betale erstatning, kan du søge erstatning, uden at du nødvendigvis har anlagt sag mod skadevolderen. Du vil da skulle påvise, at du ikke modtager erstatning fra denne. Dette kan være tilfældet i en situation, hvor skadevolderen ikke har nogen formue, eller skal tilbringe mange år i en straffeanstalt uden at arbejde.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Du har ret til erstatning, uanset om skadevolderen er blevet identificeret eller dømt. I så fald bør du under behandlingen af dit erstatningskrav påvise, at den begivenhed, i forbindelse med hvilken du søger erstatning, var en forbrydelse.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Når du søger erstatning, skal du huske, at anmodningen skal indgives senest 5 år fra dagen, hvor forbrydelsen fandt sted. Anmodninger, som indgives efter udløbet af denne frist, vil ikke blive imødekommet.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling — ambulant- og hospitalsbehandling, restituering) ja
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.) ja
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.) ja
  • fortabte muligheder nej
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger) nej
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele nej
  • andre tab eller udgifter

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter, helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant- og hospitalsbehandling, rehabilitering) ja
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed ja

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død nej

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen bliver udbetalt på en gang. Den bliver udbetalt af den ret, som har afsagt kendelse om tildelingen, indenfor en måned efter at dommen er blevet endelig.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Hvis din adfærd bidrog til forbrydelsen, vil erstatningen blive nedsat proportionelt.

Du modtager ikke erstatning, hvis du var medskyldig i forbrydelsen eller samtykkede i at blive udsat for konsekvenserne af denne.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Din finansielle situation har ikke nogen betydning med henblik på erstatning. Ved behandlingen af dit krav er det væsentligt at fastslå, om du kan modtage erstatning fra skadevolderen, offentlig hjælp eller erstatning via forsikring. Erstatningen tildeles, hvis retten finder, at du ikke modtager erstatning fra nogen af de nævnte kilder.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Den eneste betingelse for tildeling af erstatning er, at du ikke kan modtage erstatning fra skadevolderen, offentlig hjælp eller erstatning fra forsikring.

Hvordan beregnes erstatningen?

Du har pligt til at påvise de omkostninger, du er blevet påført som følge af forbrydelsen. Hvis du søger erstatning for tab af indkomst, skal du fremlægge et dokument, hvoraf det fremgår, hvor meget du har tjent. Udgifter i forbindelse med behandling og rehabilitering samt begravelsesudgifter dokumenteres bedst ved hjælp af fakturaer. Hvis du ikke har fakturaer, kan du indgive begæring om afhøring af vidner eller udpegning af sagkyndige.

Såfremt retten finder, at det i din sag ikke kan bevises nøjagtigt, at du er berettiget til det af dig krævede beløb, kan den ved skøn tilkende dig et passende beløb under hensyntagen til alle relevante omstændigheder.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Erstatningen kan ikke overstige 25 000 zloty, og i de tilfælde hvor offeret er afgået ved døden - 60 000 zloty. Der er ikke fastsat et minimumsbeløb for erstatning.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Ja, i ansøgningen skal du angive, hvilket beløb du kræver. Der er ikke nogen særlig vejledning, men du bør tage hensyn til informationen under "Hvordan beregnes erstatningen?".

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Såfremt du har modtaget midler fra skadevolderen, en forsikring eller offentlig hjælp, reducerer retten det beløb, du tilkendes til begravelsesudgifter, tab af indkomst eller andre midler til underhold (f.eks. underholdsbidrag) eller omkostninger i forbindelse med behandling og rehabilitering.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Inden behandling af erstatningskravet kan du anmode om, at du til en såkaldt sikring tilkendes et nærmere fastsat beløb til nødvendige omkostninger i forbindelse med behandling og rehabilitering eller begravelsesudgifter. Denne ansøgning kan du indgive, inden du indgiver ansøgning om tilkendelse af erstatning eller samtidigt med din ansøgning om denne.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Princippet er, at erstatningen tilkendes en enkelt gang.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Til ansøgningen om ansøgningen bør du bilægge en kopi af politianmeldelsen om den begåede forbrydelse, kopier af afgørelser i straffesager (f.eks. beslutning om henlæggelse af straffesag), kopier af lægeerklæringer eller sagkyndige udtalelser vedrørende helbredsmæssige lidelser, fakturaer samt andre dokumenter, som bekræfter den information, som er indeholdt i ansøgningen.

Såfremt du ansøger om erstatning i forbindelse med nærtstående persons død, bedes du vedlægge vedkommendes dødsattest samt et dokument, der bekræfter, hvilket forhold du havde til afdøde (f.eks.. fødselsattest eller vielsesattest). Såfremt du levede i et papirløst samliv med vedkommende skal du under strafansvar afgive en erklæring om, at I havde fælles samliv.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Når der søges om erstatning, er du fuldt ud fritaget for retsafgifter. Det betyder, at du ikke skal bære nogen omkostninger i forbindelse med indgivelse af ansøgningen eller med behandlingen af denne (f.eks. gebyrer for sagkyndige udtalelser).

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

I nationale sager behandles ansøgning om erstatning af byretten i den retskreds, hvor du har din bopæl. Det er normalt byretten i din by eller beliggende tæt på din by.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Ansøgninger i nationale sager skal sendes til adressen på den domstol, der skal behandle sagen.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Den ret, som behandler sagen, afgør, om du skal være til stede ved retsmøderne. Samtidigt med at den informerer dig om tidspunktet for behandlingen af din sag, meddeler retten, om du har pligt til fremmøde.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Der er ikke fastsat en frist for, hvornår erstatningssagen skal være afgjort. Fristen vil ikke kun være afhængig af, hvor kompliceret sagen er, og hvilke beviser den besluttende myndighed skal gøre sig bekendt med, men også det antal sager, som den besluttende myndighed aktuelt har til behandling.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Hvis du er utilfreds med rettens beslutning, kan du anke sagen til landsretten. Såfremt du ikke er repræsenteret ved advokat, modtager du information om, hvordan du kan anke afgørelsen.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Den anklagemyndighed, som foretager den forberedende behandling vedrørende den forbrydelse, som erstatningen vedrører, giver dig den nødvendige information om erstatning, ansøgningsformularen og information om, hvordan den skal udfyldes.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Den grundlæggende information om erstatning og ansøgningsformularen kan findes på webstedet for Justitsministeriet.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

En person, som kan påvise, at vedkommendes materielle situation ikke gør det muligt for vedkommende at betale en advokat, kan få retshjælp. Du skal imidlertid huske på, at du kan forvente hjælp til ansøgning om erstatning fra den anklagemyndighed, som fører sagen om den forbrydelse, som erstatningen vedrører.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

I Polen findes Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym (fonden for skadelidte) samt Pomocy Postpenitencjarnej (poststrafassistance), som indsamler midler, der blandt andet er beregnet til ofre for forbrydelser og disses nærmeste. Justitsministeriet disponerer over over dem. Hjælpen er organiseret på en sådan måde, at fondens disponent (Justitsministeriet) i en åben licitation vælger et tilbud fra en organisation, hvis tilbud anses for at være det bedste, hvorefter denne tildeles målrettede tilskud til at virke til gode for ofre for forbrydelser. Princippet er, at der i hver region virker mindst en enhed, som yder støtte til ofre for forbrydelser.

Af fondets midler ydes juridisk assistance, psykologhjælp og materiel hjælp. Juridisk assistance kan inkludere hjælp til at kræve erstatning.

Personer, som er interesseret i at gøre brug af hjælpen, bør henvende sig til den private organisation, som har modtaget det målrettede tilskud fra Justitsministeriet samt sandsynliggøre, at der er begået en forbrydelse til skade for vedkommende. En liste over disse med angivelse af kontaktoplysninger findes på den internetside, der drives af Justitsministeriet, i fanebladet for Aktiviteter/Hjælp til skadelidte/ Hjælp til ofre for forbrydelser samt deres nærmeste – liste over enheder og organisationer (klik på: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Sidste opdatering: 11/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.