Hvis mit krav skal behandles i dette land

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Hvilke typer forbrydelser kan jeg få erstatning for?

Der ydes økonomisk erstatning til ofre for forsøg på manddrab og overlagt manddrab, jf. artikel 188 og 189 i straffeloven, vold, jf. straffelovens artikel 194, forsætlige lovovertrædelser, der har ført til legemsbeskadigelse, voldtægt, seksuelle forhold med mindreårige og seksuelle overgreb, jf. straffelovens artikel 218-220, menneskehandel og handel med mindreårige, jf. straffelovens artikel 210 og 211, terrorhandlinger og andre forsætlige lovovertrædelser begået med vold.

Hvilke typer skader kan jeg få erstatning for?

Der gives erstatning:

 • til ofre: for udgifter til hospitalsindlæggelse og andre former for lægeudgifter afholdt af offeret, materielle skader som følge af ødelæggelse, beskadigelse eller forringelse af offerets ejendom eller tab heraf som følge af forbrydelsen og mistede indtægter som følge af lovovertrædelsen
 • til afdødes ægtefælle, børn og forsørgelsesberettigede: for begravelsesomkostninger og underhold, som offeret mister som følge af forbrydelsen.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Der ydes i henhold til dette kapitel økonomisk erstatning til følgende kategorier af ofre:

 1. ofre for forsøg på manddrab og overlagt manddrab, jf. artikel 188 og 189 i straffeloven, vold, jf. straffelovens artikel 194, forsætlige lovovertrædelser, der har ført til legemsbeskadigelse, voldtægt, seksuelle forhold med mindreårige og seksuelle overgreb, jf. straffelovens artikel 218-220, menneskehandel og handel med mindreårige, jf. straffelovens artikel 210 og 211, terrorhandlinger og andre forsætlige lovovertrædelser begået med vold
 2. ægtefælle, børn og forsørgelsesberettigede til personer, der er afgået ved døden under ovennævnte omstændigheder.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som har overlevet en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i givet fald få erstatning?

Ja, de nærmeste pårørende (arvinger) op til anden grad og pårørende ved ægteskab op til andet niveau til et offer, der ikke er afgået ved døden, men som har lidt alvorlig skade som følge af forsætlige voldshandlinger, kan få økonomisk støtte.

Der ydes efter anmodning økonomisk erstatning til følgende kategorier af ofre:

 1. ofre for forsøg på manddrab og overlagt manddrab, jf. artikel 188 og 189 i straffeloven, vold, jf. straffelovens artikel 194, forsætlige lovovertrædelser, der har ført til legemsbeskadigelse, voldtægt, seksuelle forhold med mindreårige og seksuelle overgreb, jf. straffelovens artikel 218-220, menneskehandel og handel med mindreårige, jf. straffelovens artikel 210 og 211, terrorhandlinger og andre forsætlige lovovertrædelser begået med vold
 2. ægtefælle, børn og forsørgelsesberettigede til personer, der er afgået ved døden under ovennævnte omstændigheder.

Der ydes økonomisk erstatning til ovennævnte ofre, hvis forbrydelsen er begået i Rumænien, og hvis offeret:

 1. er rumænsk statsborger
 2. er udenlandsk statsborger eller statsløs med lovligt ophold i Rumænien
 3. er statsborger i en EU-medlemsstat og lovligt opholder sig i Rumænien på gerningstidspunktet eller
 4. er udenlandsk statsborger eller statsløs, der er bosiddende i en EU-medlemsstat, og som lovligt opholder sig i Rumænien på gerningstidspunktet.

For så vidt angår ofre, der ikke falder ind under ovennævnte personkategorier, ydes der økonomisk erstatning i henhold til de internationale konventioner, som Rumænien er part i.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i en EU-medlemsstat?

Ja. Der ydes økonomisk erstatning til ofre, hvis forbrydelsen er begået i Rumænien, og hvis offeret:

 1. er rumænsk statsborger
 2. er udenlandsk statsborger eller statsløs med lovligt ophold i Rumænien
 3. er statsborger i en EU-medlemsstat og lovligt opholder sig i Rumænien på gerningstidspunktet eller
 4. er udenlandsk statsborger eller statsløs, der er bosiddende i en EU-medlemsstat, og som lovligt opholder sig i Rumænien på gerningstidspunktet.

Kan jeg søge erstatning i dette land, hvis jeg bor her eller stammer herfra (det er mit bopæls- eller statsborgerskabsland), selv om forbrydelsen blev begået i en anden EU-medlemsstat? Kan jeg gøre det i stedet for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen blev begået? I bekræftende fald på hvilke betingelser?

Nej. Der ydes økonomisk erstatning til ofre, hvis forbrydelsen blev begået i Rumænien.

Skal forbrydelsen anmeldes til politiet, før der kan søges erstatning?

Ja. Den økonomiske erstatning ydes kun til offeret, hvis vedkommende senest 60 dage efter den strafbare handling eller, hvis der er tale om den afdødes ægtefælle, børn eller forsørgelsesberettigede, senest 60 dage efter den dato, hvor offeret blev bekendt med forbrydelsen, har indbragt sagen for anklagemyndigheden eller retten.

Hvis offeret ikke fysisk eller mentalt var i stand til at indbringe sagen for anklagemyndigheden, beregnes fristen på 60 dage fra den dato, hvor offeret blev i stand til det.

Ofre på under 18 år og ofre, der er omfattet af et forbud, er ikke forpligtet til at anmelde forbrydelsen til anklagemyndigheden. Den juridiske repræsentant for den mindreårige eller den person, der er omfattet af et forbud, kan underrette den offentlige anklager.

Er jeg nødt til at afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, før jeg kan søge erstatning?

Nej. Offeret kan anmode afdelingen for erstatning til ofre for forbrydelser om et forskud på den økonomiske erstatning op til et beløb svarende til ti gange mindstebruttogrundlønnen i landet for det år, hvor offeret ansøgte om forskuddet.

Der kan ansøges om forskud i forbindelse med ansøgningen om økonomisk erstatning eller ved en særskilt ansøgning, som kan indgives når som helst efter meddelelsen til anklagemyndigheden eller retten og senest 30 dage efter indgivelsen af erstatningskravet. Hvis der anmodes om et forskud ved en særskilt ansøgning, angives det også, hvilken fase retssagen befinder sig i.

Forskuddet udbetales, hvis offeret befinder sig i en vanskelig økonomisk situation.

Offerets ansøgning om et forskud på den økonomiske erstatning behandles senest 30 dage efter indgivelsen af ansøgningen af to dommere i afdelingen for erstatning til ofre for forbrydelser.

Hvis ansøgningen om økonomisk erstatning afvises, skal offeret tilbagebetale forskuddet, medmindre årsagen til afvisningen af ansøgningen alene er den omstændighed, at skadevolderen er insolvent eller er forsvundet.

Et offer, der har modtaget et forskud på en økonomisk erstatning, er forpligtet til at tilbagebetale det, hvis han/hun ikke har indgivet ansøgningen om økonomisk erstatning inden for den fastsatte frist.

Skal jeg først søge erstatning fra gerningsmanden – hvis denne er identificeret?

Ja. Hvis gerningsmanden er kendt, kan offeret tilkendes økonomisk erstatning, når offeret har indgivet en ansøgning, hvis offeret er civil part i straffesagen, hvis gerningsmanden er insolvent eller er forsvundet, og hvis offeret ikke har opnået fuld erstatning for skaden fra et forsikringsselskab.

Kan jeg stadig søge erstatning, hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for mit krav?

Ja. Hvis gerningsmanden er ukendt, kan offeret indgive en ansøgning om økonomisk erstatning, hvis offeret ikke har opnået fuld erstatning for den lidte skade fra et forsikringsselskab.

Er der en frist, inden for hvilken jeg skal søge erstatning?

Hvis gerningsmanden er kendt, kan offeret tilkendes økonomisk erstatning, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Offeret har indgivet en ansøgning om økonomisk erstatning senest et år efter (alt efter hvad der er relevant):
  1. datoen for straffedomstolens afgørelse om endelig domfældelse eller frifindelse og tilkendelse af civil erstatning eller frifindelse eller afslutning af straffesagen
  2. datoen for anklagerens tilbagetrækning af sigtelsen eller afgørelse om henlæggelse af straffesagen
  3. datoen for straffedomstolens beslutning om ikke at indlede en straffesag.
 • Offeret er civil part i en straffesag.
 • Gerningsmanden er insolvent eller er forsvundet.
 • Offeret har ikke opnået fuld erstatning for skaden fra et forsikringsselskab.

Hvis gerningsmanden er ukendt, kan offeret indgive en ansøgning om økonomisk erstatning senest tre år efter den dato, hvor forbrydelsen blev begået.

Hvilke tab og udgifter dækkes af erstatningen?

Der gives erstatning:

 • til ofre: for udgifter til hospitalsindlæggelse og andre former for lægeudgifter afholdt af offeret, materielle skader som følge af ødelæggelse, beskadigelse eller forringelse af offerets ejendom eller tab heraf som følge af forbrydelsen og mistede indtægter som følge af lovovertrædelsen
 • til afdødes ægtefælle, børn og forsørgelsesberettigede: for begravelsesomkostninger og underhold, som offeret mister som følge af forbrydelsen.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Støtten ydes som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller manglende samarbejde under sagsbehandlingen påvirke mine muligheder for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Der ydes ikke økonomisk erstatning i følgende tilfælde:

 • Det er fastslået, at den strafbare handling ikke foreligger, ikke er omfattet af straffelovgivningen eller er begået i lovligt nødværge som reaktion på vold fra offerets side.
 • Offeret er endeligt dømt for medlemskab af en organiseret kriminel gruppe.
 • Offeret er endeligt dømt for manddrab, overlagt manddrab eller manddrab under særligt skærpende omstændigheder, vold, som har medført alvorlig legemsbeskadigelse, eller en forsætlig lovovertrædelse, som har medført alvorlig legemsbeskadigelse, voldtægt, seksuelle forhold med mindreårige eller seksuelt misbrug.
 • Retten anerkender, at der foreligger formildende omstændigheder for gerningsmanden, hvis gerningsmanden blev provokeret, eller hvis offeret overskred grænserne for lovligt nødværge.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Der tages ikke hensyn til den økonomiske situation.

Er der andre kriterier, der kan påvirke mine muligheder for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

De beløb, som lovovertræderen har betalt som erstatning til offeret, og erstatning, som offeret har modtaget fra et forsikringsselskab for den skade, vedkommende har lidt som følge af forbrydelsen, modregnes i den økonomiske erstatning, som staten yder offeret.

Hvordan beregnes erstatningen?

Den økonomiske erstatning udbetales til offeret for følgende kategorier af skader, som offeret har lidt som følge af forbrydelsen:

 1. for ofre for drab og drabsforsøg, vold, forsætlige forbrydelser, der har ført til legemsbeskadigelse, voldtægt, seksuelle forhold med mindreårige og seksuelle overgreb, menneskehandel og handel med mindreårige, terrorhandlinger og alle andre forsætlige forbrydelser begået med vold:
  1. udgifter til hospitalsindlæggelse og andre former for lægeudgifter afholdt af offeret,
  2. materielle skader som følge af ødelæggelse, beskadigelse eller forringelse af offerets ejendom eller tab heraf som følge af forbrydelsen og
  3. mistede indtægter som følge af lovovertrædelsen
 2. for ofre, som er ægtefælle, børn eller forsørgelsesberettigede til personer, der er afgået ved døden under ovennævnte omstændigheder:
  1. for begravelsesomkostninger
  2. og underhold, som offeret mister som følge af forbrydelsen.

Den økonomiske erstatning for den materielle skade, der er nævnt i litra a), nr. 2, ydes op til et beløb, der er lig med ti gange mindstebruttogrundlønnen i landet for det år, hvor offeret ansøgte om økonomisk erstatning.

De beløb, som lovovertræderen har betalt som erstatning til offeret, og erstatning, som offeret har modtaget fra et forsikringsselskab for den skade, vedkommende har lidt som følge af forbrydelsen, modregnes i den økonomiske erstatning, som staten yder offeret.

Er der et minimums- og/eller maksimumsbeløb?

Den økonomiske erstatning for materiel skade ydes op til et beløb, der er lig med ti gange mindstebruttogrundlønnen i landet for det år, hvor offeret ansøgte om økonomisk erstatning.

Forventes det, at jeg angiver et beløb i ansøgningsblanketten? Modtager jeg i så fald anvisninger om, hvordan det beregnes, eller om andre aspekter?

Ja. Ansøgningen om økonomisk erstatning skal indeholde følgende oplysninger:

 1. offerets efternavn, fornavn, nationalitet, fødselsdato og -sted, adresse eller bopæl
 2. dato, sted og omstændigheder for den skadevoldende handling
 3. de kategorier af skader, der er lidt som følge af lovovertrædelsen, og som er omfattet af bestemmelserne i artikel 27, stk. 1
 4. hvor det er relevant, den offentlige anklager eller retten og datoen for indbringelse af sagen for disse
 5. nummeret på og datoen for dommen eller den offentlige anklagers afgørelse, jf. artikel 24, stk. 1, litra a), hvis det er relevant
 6. status som afdødes ægtefælle, barn eller forsørgelsesberettigede for de i artikel 21, stk. 1, litra b), omhandlede ofre
 7. en straffeattest
 8. de beløb, som lovovertræderen har betalt som erstatning til offeret, og erstatning, som offeret har modtaget fra et forsikringsselskab for den skade, vedkommende har lidt som følge af forbrydelsen
 9. det erstatningsbeløb, der ansøges om.

En kopi af bilagene til oplysningerne i ansøgningen og af eventuelle andre dokumenter, der måtte være relevante for behandlingen af ansøgningen, og som offeret er i besiddelse af, skal vedlægges ansøgningen.

Det er muligt at få anvisninger, dog ikke fra retten, men fra støttetjenester for ofre for kriminalitet (oprettet under generaldirektoraterne for social bistand og beskyttelse af børn, jf. lov nr. 211/2004 om foranstaltninger til oplysning, støtte og beskyttelse af ofre for kriminalitet) i overensstemmelse med lovgivningen og efter en vurdering af offerets behov for bistand.

Med henblik på støtte og beskyttelse af ofre for kriminalitet skal de enkelte generaldirektoraters organisatoriske struktur omfatte en særlig støtteafdeling for ofre med mindst tre specialister ansat, nemlig: en socialarbejder, en psykolog og en juridisk rådgiver.

Processen med at orientere, støtte og beskytte ofre for kriminalitet omfatter følgende trin:

 1. identifikation – fastslå, hvilken status offeret for en forbrydelse har i henhold til denne lov
 2. henvisning – henvise offeret til støttetjenesten for ofre for forbrydelser, dvs. afdelinger for og udbydere af sociale tjenester som omhandlet i artikel 3, stk. 1
 3. indledende oplysninger – formidling af information til offeret om hans/hendes rettigheder og om de ydelser, der står til hans/hendes rådighed
 4. vurdering af offerets situation foretaget af støttetjenesten for ofre for forbrydelser, dvs. afdelinger for og udbydere af sociale tjenester som omhandlet i artikel 3, stk. 1, med henblik på at fastlægge de støtte- og beskyttelsesforanstaltninger, der er til rådighed for den pågældende
 5. støtte og beskyttelse
 6. overvågning og evaluering af støtte- og beskyttelsestjenester.

Den støtte og beskyttelse, som ofre for forbrydelser eller deres familiemedlemmer tildeles, ydes gratis efter anmodning fra offeret eller dennes familiemedlemmer af generaldirektoraterne og kan også ydes af offentlige forsorgsinstitutioner i byer og kommuner og private udbydere af sociale tjenester.

Ansøgningen om støtte og beskyttelse indgives til generaldirektoratet, men kan også indgives direkte til en privat eller offentlig udbyder af sociale tjenester, i hvilket tilfælde udbyderen skriftligt skal informere det generaldirektorat, i hvis område modtageren af den pågældende tjeneste har adresse eller bopæl.

Afhængigt af de identificerede behov kan ofre i henhold til loven henvises til lokale sociale, uddannelsesmæssige, medicinske eller andre tjenester af almen interesse.

Støtte og beskyttelse af ofre for kriminalitet og deres familiemedlemmer kan være:

 1. oplysninger om offerets rettigheder
 2. psykologisk rådgivning, rådgivning om risikoen for sekundær og gentagen viktimisering, intimidering og gengældelse
 3. rådgivning om økonomiske og praktiske spørgsmål, der opstår som følge af forbrydelsen
 4. tjenester inden for social inklusion/reintegration
 5. følelsesmæssig og social støtte til fremme af social reintegration
 6. information og rådgivning om offerets rolle i straffesagen, herunder forberedelse af deltagelsen i retssagen. Informations- og rådgivningstjenester omfatter ikke gratis retshjælp til ofre for kriminalitet som omhandlet i artikel 14-20 i lov nr. 211/2004 om foranstaltninger til oplysning, støtte og beskyttelse af ofre for kriminalitet eller retshjælp til den forurettede som omhandlet i lov nr. 135/2010 om strafferetspleje, som ændret og suppleret
 7. henvisning af offeret til andre specialiserede tjenester, alt efter hvad der er relevant: sociale tjenester, lægetjenester, arbejdsformidlinger, uddannelsestjenester eller andre tjenester af almen interesse, der er fastsat ved lov.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers forsikringsordning eller en privat forsikringsordning) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Ja. De beløb, som lovovertræderen har betalt som erstatning til offeret, og erstatning, som offeret har modtaget fra et forsikringsselskab for den skade, vedkommende har lidt som følge af forbrydelsen, modregnes i den økonomiske erstatning, som staten yder offeret.

Kan jeg få et forskud på erstatningen? I bekræftende fald på hvilke betingelser?

Offeret kan anmode afdelingen for erstatning til ofre for forbrydelser om et forskud på den økonomiske erstatning op til et beløb svarende til ti gange mindstebruttogrundlønnen i landet for det år, hvor offeret ansøgte om forskuddet.

Der kan anmodes om forskud i forbindelse med ansøgningen om økonomisk erstatning eller ved en særskilt ansøgning, som kan indgives når som helst efter den oprindelige ansøgning om erstatning til anklagemyndigheden eller retten, dog senest 30 dage efter indgivelsen af erstatningskravet.

Forskuddet udbetales, hvis offeret befinder sig i en vanskelig økonomisk situation.

Hvis ansøgningen om økonomisk erstatning afvises, skal offeret tilbagebetale forskuddet, medmindre årsagen til afvisningen af ansøgningen alene er den omstændighed, at skadevolderen er insolvent eller er forsvundet.

Et offer, der har modtaget et forskud på en økonomisk erstatning, er forpligtet til at tilbagebetale det, hvis han/hun ikke har indgivet ansøgningen om økonomisk erstatning inden for den fastsatte frist.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af en ændring af min situation eller en forværring af min helbredstilstand osv.) efter hovedafgørelsen?

Lov nr. 211/2004 om foranstaltninger til oplysning, støtte og beskyttelse af ofre for kriminalitet indeholder ingen andre begrænsninger end artikel 27, stk. 2, nemlig ti gange mindstebruttogrundlønnen i landet for det år, hvor offeret ansøgte om økonomisk erstatning.

Hvis skadesbeløbet er steget, kan der fremsættes et nyt erstatningskrav.

Hvilken dokumentation skal jeg fremlægge til støtte for mit krav?

En kopi af dokumentationen for oplysningerne i ansøgningen og af eventuelle andre dokumenter, der måtte være relevante for behandlingen af ansøgningen, og som offeret er i besiddelse af, skal vedlægges (eksempel: domme, kvitteringer, fakturaer eller dokumenter, der kan benyttes som dokumentation for betaling, lægedokumenter, sagkyndige udtalelser).

Ansøgningen om økonomisk erstatning skal indeholde følgende oplysninger eller, hvis det er relevant, være vedhæftet bilag indeholdende følgende oplysninger:

 1. offerets efternavn, fornavn, nationalitet, fødselsdato og -sted, adresse eller bopæl
 2. dato, sted og omstændigheder for den skadevoldende handling
 3. kategorier af skader lidt som følge af forsøg på manddrab og overlagt manddrab, vold, forsætlige forbrydelser, der har ført til legemsbeskadigelse, voldtægt, seksuelle forhold med mindreårige og seksuelle overgreb, menneskehandel og handel med mindreårige, terrorhandlinger og alle andre forsætlige forbrydelser begået med vold
 4. hvor det er relevant, den offentlige anklager eller retten og datoen for indbringelse af sagen for disse
 5. hvor det er relevant, nummeret på og datoen for dommen eller den offentlige anklagers afgørelse, hvis gerningsmanden er kendt, og offeret har indgivet kravet om økonomisk erstatning inden for en frist på et år fra datoen for straffedomstolens afgørelse om endelig domfældelse eller frifindelse og tilkendelse af civil skadeserstatning eller afslutning af straffesagen eller fra datoen for anklagemyndighedens afgørelse om henlæggelse af sagen
 6. status som afdødes ægtefælle, barn eller forsørgelsesberettigede, for så vidt angår ofre, der er ægtefælle, barn eller forsørgelsesberettiget til den person, der er afgået ved døden som følge af forsøg på manddrab eller overlagt manddrab, vold, forsætlige forbrydelser, der har ført til legemsbeskadigelse, voldtægt, seksuelle forhold med mindreårige og seksuelle overgreb, menneskehandel og handel med mindreårige, terrorhandlinger og alle andre forsætlige forbrydelser begået med vold
 7. en straffeattest
 8. de beløb, som lovovertræderen har betalt som erstatning til offeret, og erstatning, som offeret har modtaget fra et forsikringsselskab for den skade, vedkommende har lidt som følge af forbrydelsen.

Skal der betales administrative eller andre gebyrer for modtagelse og behandling af erstatningskravet?

Nej. Ansøgningen om erstatning og ansøgningen om forskud herpå er fritaget for stempelafgift.

Hvilken myndighed er bemyndiget til at træffe afgørelse om erstatningskrav (i nationale sager)?

I nationale sager indgives ansøgninger om økonomisk erstatning til retten i det distrikt, hvor offeret har bopæl, og det undersøges af to dommere i retskredsens afdeling for erstatning til ofre for forbrydelser.

I grænseoverskridende sager er den rumænske beslutningstagende myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 3, stk. 2, retten i Bukarest – afdelingen for erstatning til ofre for forbrydelser:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823
Tlf.: +4021 4083600, +4021 4083700
Fax: +4021 3187731
E-mail:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Hvilken instans skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

I nationale sager indgives ansøgninger om økonomisk erstatning til retten i det distrikt, hvor offeret har bopæl, og det undersøges af to dommere i retskredsens afdeling for erstatning til ofre for forbrydelser.

I grænseoverskridende sager er den rumænske beslutningstagende myndighed, jf. artikel 3, stk. 2, hvis lovovertrædelsen er begået på Rumæniens område, og offeret er statsborger i en EU-medlemsstat, der har lovligt ophold i Rumænien på gerningstidspunktet, eller hvis offeret er udenlandsk statsborger eller statsløs med bopæl i en EU-medlemsstat, der opholder sig lovligt i Rumænien på gerningstidspunktet, retten i Bukarest – afdelingen for erstatning til ofre for forbrydelser:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823
Tlf.: +4021 4083600, +4021 4083700
Fax: +4021 3187731
E-mail:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Skal jeg være til stede under sagen, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav?

Nej. Ansøgningen om erstatning og ansøgningen om forskud herpå behandles på et lukket retsmøde, som offeret indkaldes til. Den offentlige anklagers deltagelse er obligatorisk.

Afdelingen for erstatning til ofre for forbrydelser kan i et kammer, der består af to dommere, afhøre personer, anmode om dokumenter og fremlægge alle andre beviser, som den finder relevante for behandlingen af ansøgningen.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den kompetente myndighed?

1-2 år.

Hvordan kan jeg anke myndighedens afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Afdelingen kan ved afgørelse træffe en af følgende foranstaltninger:

 1. Afdelingen imødekommer ansøgningen og fastsætter erstatningens størrelse eller et eventuelt forskuds størrelse.
 2. Afdelingen afviser ansøgningen, hvis betingelserne i denne lov for ydelse af erstatning eller forskud ikke er opfyldt.

Dommen vedrørende erstatningskravet eller forskuddet forkyndes for skadelidte. Dommen kan ankes inden for en frist på 15 dage efter forkyndelsen.

Hvor kan jeg hente de nødvendige blanketter og øvrige oplysninger om ansøgningsproceduren?

Ansøgningen om økonomisk erstatning i grænseoverskridende sager er vedlagt  Word (15 Kb) ro justitsministerens bekendtgørelse nr. 1319/C af 13.5.2008.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med oplysninger?

SKAL BEKRÆFTES

Kan jeg få juridisk bistand (advokatbistand) i forbindelse med forberedelsen af ansøgningen?

Offeret kan modtage gratis retshjælp efter anmodning.

Ansøgningen om gratis retshjælp indgives til retten i det distrikt, hvor offeret har bopæl, og den behandles af to dommere i afdelingen for erstatning til ofre for forbrydelser, som træffer afgørelse inden for en frist på 15 dage efter indgivelsen af ansøgningen.

En kopi af dokumentationen for oplysningerne i ansøgningen og af eventuelle andre dokumenter, der måtte være relevante for behandlingen af ansøgningen, og som offeret er i besiddelse af, skal vedlægges ansøgningen om gratis retshjælp.

Ansøgningen om gratis retshjælp behandles på et lukket retsmøde, hvortil offeret indkaldes, og afgøres ved dom.

Når offeret ikke har valgt en forsvarer, skal afgørelsen om bevilling af fri proces også omfatte udnævnelse af en beskikket forsvarer i overensstemmelse med lov nr. 51/1995 om udøvelse af advokaterhvervet, offentliggjort på ny, som ændret og suppleret, samt vedtægterne for advokaterhvervet.

Dommen vedrørende ansøgningen om gratis retshjælp forkyndes for offeret.

Afgørelsen om afslag på gratis retshjælp prøves af retten i offerets retskreds i afdelingen for erstatning til ofre for forbrydelser efter anmodning fra offeret indgivet inden for en frist på 15 dage efter forkyndelsen. Prøvelsen finder sted i en afdeling bestående af to dommere.

Den gratis retshjælp ydes til alle ofre under hele sagen op til et beløb, der er lig med to gange mindstebruttogrundlønnen i landet for det år, hvor offeret indgav ansøgningen om økonomisk erstatning. Den gratis retshjælp finansieres over statsbudgettet via justitsministeriets budget.

Disse bestemmelser finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår det beløb, der er nødvendigt for fuldbyrdelse af en retsafgørelse om skadeserstatning til offeret for forbrydelsen.

Justitsministeriet giver som den rumænske myndighed med ansvar for bistand i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/80/EF ansøgeren de nødvendige oplysninger om mulighederne for at søge om økonomisk erstatning i den stat, på hvis område lovovertrædelsen er begået, de ønskede ansøgningsblanketter samt oplysninger og vejledning om, hvordan ansøgningsblanketten og den krævede dokumentation skal udfyldes.

Jf. justitsministerens bekendtgørelse nr. 1319/C af 13.5.2008. Justitsministeriet varetager sine opgaver som bistandsydende myndighed i overensstemmelse med bekendtgørelsens artikel 2 gennem direktoratet for international ret og traktater (Direcția drept internațional și tratate), som kan samarbejde med andre instanser i justitsministeriet med ansvar for området. Når en ansøger indgiver en ansøgning om økonomisk erstatning fra en anden medlemsstat, er justitsministeriets opgaver som den bistandsydende myndighed hovedsagelig følgende: modtage og bekræfte modtagelsen af ansøgningen fra ansøgeren, kontrollere ansøgningen og, hvis ansøgningen afvises, meddele ansøgeren begrundelsen herfor, stille standardansøgningsblanketten til rådighed for ansøgeren med vejledning om, hvordan den udfyldes, forudsat at betingelserne er opfyldt, kræve, at ansøgeren fremlægger de oplysninger og/eller den dokumentation, der er nødvendig for at udfylde ansøgningen, formidle oversættelse ved en statsautoriseret translatør af den afgørelse, der er truffet af den beslutningstagende myndighed i den stat, hvorfra der ansøges om økonomisk erstatning, og sikre, at den hurtigst muligt fremsendes til ansøgeren, osv.

Findes der organisationer, der yder støtte til ofre, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning?

Ansøgningen om gratis retshjælp og ansøgningen om det beløb, der er nødvendigt for at fuldbyrde domstolens afgørelse om betaling af civil erstatning til offeret for forbrydelsen, kan også indgives af ikke-statslige organisationer, der beskæftiger sig med beskyttelse af ofre, hvis ansøgningen underskrives af offeret, indeholder de ved lov foreskrevne oplysninger og er vedhæftet den nødvendige dokumentation.

Sidste opdatering: 15/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.