På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Du kan søge erstatning, hvis du er et sagesløst offer for en voldelig forbrydelse, eller hvis en nærtstående er død som følge af en voldelig forbrydelse. Bilag B til ordningen opregner, hvad der er og ikke er en voldelig forbrydelse i ordningens forstand. Der kan også ydes erstatning til personer, der er kommet til skade, fordi de løb en ekstraordinær og berettiget risiko med henblik på at forhindre eller begrænse en forbrydelse, bl.a. ved at pågribe en mistænkt gerningsmand.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Du kan søge erstatning for:

 • psykiske eller fysiske skader
 • seksuelle eller fysiske overgreb
 • skade med dødelig udgang

Det er ikke alle ansøgninger om erstatning, der vil blive imødekommet; du skal være berettiget til erstatning efter ordningens bestemmelser.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Hvis du er nærtstående pårørende til en person, der dør som følge af sine skader, kan du søge om erstatning. For at være berettiget til en sådan betaling, skal du være det, ordningen kalder en "berettiget pårørende".

En berettiget pårørende er en person, der på tidspunktet for offerets død var:

 • ægtefælle eller registreret partner til afdøde, og som boede sammen med afdøde i samme husholdning
 • partner til afdøde (men ikke ægtefælle eller registreret partner), og som boede i samme husholdning og havde gjort det i en uafbrudt periode på mindst to år umiddelbart før datoen for dødsfaldet
 • en person, der opfylder ovenstående punkter, men som ikke bor sammen med afdøde på grund af begge parters helbredsproblemer eller svagelighed
 • ægtefælle eller registreret partner eller en tidligere ægtefælle eller registreret partner til afdøde, som var økonomisk afhængig af afdøde
 • en af afdødes forældre eller
 • et barn af afdøde

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Du kan være berettiget til at fremsætte krav om erstatning for en psykisk skade, hvis du var vidne til og var til stede ved en hændelse, hvor en nærtstående kom til skade som følge af en voldsforbrydelse. Du kan også være berettiget, hvis du var involveret i tiden umiddelbart efter en hændelse, hvor en nærtstående blev skadet.

Hvis du gør krav på en godtgørelse, fordi du var vidne til eller var involveret i tiden umiddelbart efter, at en nærtstående har lidt skade, skal du have pådraget dig en psykisk skade som følge heraf. Vi vil have brug for en lægeerklæring fra en psykiater eller en klinisk psykolog, som bekræfter, at dette er tilfældet.

De pårørende, der sandsynligvis vil være berettigede, er anført ovenfor.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Du vil kun være berettiget til betaling fra denne erstatningsordning, hvis du opfylder et af kravene til bopæl, nationalitet eller andet under punkt 10. Dette betyder, at du skal have haft sædvanligt opholdssted i Det Forenede Kongerige på datoen for hændelsen, eller at en af betingelserne i ordningens punkt 11 eller 13 er opfyldt.

Du vil også være erstatningsberettiget, hvis du er statsborger i en medlemsstat i Den Europæiske Union (EU), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Rådet for den europæiske konvention om erstatning til ofre for voldsforbrydelser. Der gælder særlige bestemmelser for potentielle ofre for menneskehandel og mennesker, der har søgt asyl.

Kriterierne i deres helhed er indeholdt i ordningens punkt 10.

Kan jeg søge erstatning i Skotland, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er britisk statsborger), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Der kan udbetales erstatning efter ordningen for hændelser, der finder sted i Storbritannien (Skotland, England og Wales).

Hvis du er bosiddende i Det Forenede Kongerige (UK) og blev skadet som følge af en voldelig forbrydelse i et andet land, som er medlem af Den Europæiske Union (EU), kan vi hjælpe dig med at søge erstatning fra det pågældende land. Du kan ringe til vores EU-bistandsteam på 0300 003 3061 eller sende en e-mail til eucat@cica.gov.uk

Hvis du er blevet skadet uden for EU, kan du muligvis søge erstatning ifølge en lignende ordning i det pågældende land. Kontakt venligst Foreign and Commonwealth Office (Ministeriet for Udenrigs- og Commonwealthanliggender) for yderligere oplysninger. Nærmere oplysninger kan ses på https://www.gov.uk

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja. Hvis den forbrydelse, du søger erstatning for, ikke er anmeldt til politiet, kan vi ikke foretage en udbetaling. Ifølge ordningen skal alle hændelser, for hvilke der fremsættes et krav, være anmeldt til politiet.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej. Du behøver ikke afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet straffesagen, før du kan ansøge.

Skal jeg først søge erstatning fra gerningsmanden – hvis denne er fundet?

Ordningen er beregnet til at være en sidste udvej. Hvis du har mulighed for at opnå erstatning andetsteds, bør du gøre det. Vi forventer, at du tager alle rimelige skridt til at opnå de socialsikringsydelser, forsikringsudbetalinger, skadeserstatning eller -godtgørelser, du måtte være berettiget til som følge af dine skader.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis gerningsmanden ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Du kan stadig være berettiget til en erstatning efter ordningen, selv om din overfaldsmand ikke er kendt eller ikke er dømt. Vi forventer, at du har samarbejdet fuldt ud i forbindelse med en eventuel politiefterforskning. Afgørelser ifølge ordningen træffes efter en sandsynlighedsafvejning.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Du skal søge, så snart som det med rimelighed er praktisk muligt for dig. Hvis du var voksen på tidspunktet for hændelsen, bør dette normalt ikke være mere end to år, efter at den fandt sted. Vi kan kun forlænge denne frist, når:

 • der på grund af ekstraordinære omstændigheder ikke kunne være fremsat en ansøgning før, og
 • den dokumentation, der er fremlagt til støtte for ansøgningen, betyder, at den kan afgøres af en sagsbehandler ("claims officer") uden yderligere omfattende undersøgelser.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for? Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering) Nej, umiddelbare helbredelsesudgifter dækkes ikke af ordningen
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.) – Disse omkostninger kan dækkes alt efter omstændighederne. Du kan kun bede os om at se på disse særlige udgifter, hvis dine skader betyder, at du har været ude af stand til at arbejde eller har været uarbejdsdygtig i lignende omfang i mere end 28 uger
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.) – Kun hvis du ikke har nogen eller kun har begrænset erhvervsevne som en direkte følge af en forbrydelse i en periode på over 28 uger
  • fortabte muligheder – Ja, med forbehold af vores regler for erstatningsberettigelse.
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger – Nej
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele – Nej
  • andre tab eller udgifter – Se ordningen vedrørende vores bestemmelser om erstatningsberettigelse.

- Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret – Ja, med forbehold for vores bestemmelser om erstatningsberettigelse.

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter – Ja
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering) – Nej
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed – Ja, når offeret er afgået ved døden og med forbehold for vores bestemmelser om erstatningsberettigelse.

Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død – Du kan være berettiget til at fremsætte krav om erstatning for en psykisk skade, hvis du var vidne til og var til stede ved en hændelse, hvor en nærtstående blev skadet som følge af en voldsforbrydelse. Du kan også være erstatningsberettiget, hvis du var involveret i tiden umiddelbart efter en ulykke, hvor en nærtstående kom til skade. Hvis du gør krav på en betaling, fordi du var vidne til eller var involveret umiddelbart efter, at en nærtstående har lidt skade, skal du have pådraget dig en psykisk skade som følge heraf. Vi vil have brug for en lægeerklæring fra en psykiater eller en klinisk psykolog, som bekræfter, at dette er tilfældet.

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Når det er muligt, afgør vi krav ved at tilbyde et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Dit krav kan påvirkes, hvis:

 • du ikke i fuldt omfang samarbejder med politiet og det strafferetlige system
 • du har en uafsonet dom, der medførte frihedsstraf eller samfundstjeneste
 • din opførsel har bidraget til hændelsen
 • din karakter ifølge straffedomme eller anden dokumentation gør det upassende at udbetale en erstatning, eller
 • du ikke i fuldt omfang samarbejder med CICA.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Ordningen er ikke indtægtsbestemt.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Vi kan ikke betale erstatning under følgende omstændigheder:

 • du pådrog dig en skade før den 1. august 1964
 • skaden opstod uden for Storbritannien
 • du har allerede søgt om erstatning fra CICA vedrørende den samme skade som følge af den samme hændelse
 • gerningsmanden kunne få erstatning
 • skaden fandt sted før den 1. oktober 1979, og du og gerningsmanden levede sammen som medlemmer af den samme familie.

Erstatningen vil også blive tilbageholdt eller nedsat, hvis du har modtaget erstatning for den samme skade fra visse andre kilder, bl.a. civilretligt pålagt erstatning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Bestemmelserne for ordningen og værdien af den erstatning, der tildeles, fastsættes af parlamentet og beregnes under henvisning til en skadetarif. Erstatningens størrelse varierer, så den afspejler, hvor alvorlig skaden er.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Minimumsbeløbet er 1 000 GBP, og maksimumsbeløbet er 500 000 GBP.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Vi beregner et beløb, der skal udbetales.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Vi reducerer beløbet, hvis du har modtaget eller er berettiget til at modtage betaling for den samme skade som følge af:

 • en anden erstatning for en voldsforbrydelse eller en tilsvarende betaling
 • en erstatningskendelse afsagt af en civilret
 • afgørelse af et erstatningskrav eller
 • en kendelse om erstatning eller godtgørelse eller et tilbud fremsat under straffesagen.

Hvis der dækkes særlige udgifter, nedsætter vi din betaling, så der tages hensyn til socialsikringsydelser for den samme skade og udbetalt forsikring, uanset hvem der betalte præmien, hvis du fremsætter krav om poster som tilpasninger i dit hjem eller personlig pleje.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Hvis vi har besluttet, at du er berettiget til betaling, men ikke kan træffe den endelige afgørelse, kan vi overveje at foretage en foreløbig betaling. Hvis vi ikke kan træffe en endelig afgørelse, skyldes det sandsynligvis, at vi venter, indtil de langsigtede virkninger af din skade er påvist.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Vi kan overveje at genåbne et krav efter den endelige udbetaling, såfremt:

 • en person, som har accepteret en erstatning, efterfølgende dør som følge af den voldsforbrydelse, der gav anledning til erstatningen, eller
 • der har været en så væsentlig ændring i ansøgerens helbredstilstand, at det ville være uretfærdigt over for ansøgeren at lade den oprindelige afgørelse stå ved magt.

Vi genåbner normalt kun en sag, hvis det kan ske inden for to år efter den endelige afgørelse. Hvis du beder os om at genåbne en sag mere end to år efter vores afgørelse, vil vi kun overveje det, hvis du kan give os tilstrækkelig dokumentation til, at vi kan træffe en afgørelse i sagen uden behov for yderligere omfattende undersøgelser.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

De oplysninger, vi har brug for fra dig, vil afhænge af, hvilken type ansøgning, du indgiver. Ansøgningsprocessen vil vise, hvilke oplysninger der er nødvendige til den tid. Vi vil også skrive til dig for eventuelt at indhente yderligere oplysninger efter behov.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen modtages og behandles?

Det koster ikke noget at indgive en ansøgning om erstatning. Er det relevant, vil vi bede dig om at fremlægge en lægeerklæring. Hvis der er omkostninger forbundet med at få lægeerklæringen, kan det forventes, at du betaler dem. Omkostningerne til at få en lægeerklæring varierer, men du forventes ikke at betale mere end 50 GBP i alt.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

The Criminal Injuries Compensation Authority (myndigheden for erstatningsordningen for skader).

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tlf: (UK) +44 (0)300 003 3601,
(hvis du ringer fra et sted uden for Det Forenede Kongerige): +44(0)203 684 2517

Web: https://www.gov.uk

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej, vi giver dig skriftlig besked.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Den tid, det tager at vurdere din ansøgning, afhænger af, hvor kompliceret den er. F.eks. tager ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste længere tid end ansøgninger, der kun indebærer betaling i henhold til skadetariffen. CICA færdigbehandler ikke din ansøgning, før du bekræfter, at du er kommet dig over dine skader i det omfang, det er muligt. Vi sigter mod at løse ukomplicerede sager senest 12 måneder efter modtagelsen.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Hvis du er uenig i den oprindelige afgørelse og ønsker, at vi ser på den igen, skal du sende os en skriftlig anmodning om fornyet prøvelse senest 56 dage efter den oprindelige afgørelse. Du skal vedlægge eventuel yderligere dokumentation, som du ønsker, at vi ser på til støtte for dit krav.

Når vi modtager din anmodning om fornyet prøvelse sammen med alle dine ekstra oplysninger, vil den blive gennemgået af en anden sagsbehandler ("claims officer") end den, der traf den oprindelige afgørelse. Afgørelsen om den fornyede vurdering kan være mere eller mindre gunstig end den oprindelige afgørelse, eller den oprindelige afgørelse kan være uændret.

Hvis du ikke er enig i den fornyede afgørelse, kan du appellere til First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation) (retten i første instans, afdelingen for erstatningsordningen for skader) i overensstemmelse med rettens procesreglement. Du kan finde dette reglement på First-tier Tribunals websted.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Du kan søge om erstatning via vores websted, der også har nyttige oplysninger om ordningen.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Linket til webstedet står ovenfor, og kundeservicecentrets rådgivere kan hjælpe dig på tlf.: +44(0)300 003 3601. Bemærk, at kundeservicerådgiverne kun kan tale med dig på engelsk.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Du behøver ikke en betalt repræsentant som en advokat eller en virksomhed til administration af krav til at søge om erstatning. Hvis du vælger at betale en advokat, kan vi ikke dække omkostningerne hertil, og du vil skulle betale disse omkostninger selv.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Du kan kontakte Ofrenes informationstjeneste for at få hjælp med din ansøgning.

Sidste opdatering: 15/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.