Hvis mit krav skal behandles i dette land

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Loven indeholder bestemmelser om økonomisk engangserstatning til personer, der har lidt personskade som følge af en forsætlig voldsforbrydelse. For andre forbrydelser ydes der ingen erstatning. Erstatning for personskade er navnlig knyttet til mord og legemsbeskadigelse. Loven klassificerer forbrydelser som menneskehandel, voldtægt, seksuelt misbrug, seksuel vold, vold i hjemmet og ufrivillig forsvinden som en særskilt kategori af lovovertrædelser, for hvilke der også ydes erstatning for immateriel skade.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

Ofre for voldsforbrydelser får kun erstatning for den lidte skade (erstatning for smerte og nedsat social funktion). For forbrydelserne menneskehandel, voldtægt, seksuelt misbrug, seksuel vold, vold i hjemmet og ufrivillig forsvinden giver loven mulighed for erstatning for immateriel skade.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Når en person dør som følge af en voldsforbrydelse, giver loven også mulighed for at søge erstatning til offerets pårørende, dvs. afdødes efterladte ægtefælle og efterladte børn. Hvis der ikke er nogen børn, tilgodeses afdødes overlevende forældre, enhver person, der boede sammen med afdøde i samme husstand i mindst ét år før dødsfaldet, og som opretholdt den fælles husstand sammen med afdøde, og enhver person, der blev forsørget af afdøde.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Nej, i dette tilfælde indeholder loven ikke bestemmelser om erstatning til offerets pårørende.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Et offer for en voldsforbrydelse, der er statsborger i Slovakiet, statsborger i en anden medlemsstat, statsløs med fast bopæl i Slovakiet eller i en anden medlemsstat, eller udlænding kan søge erstatning på de betingelser og i det omfang, det er fastsat i en international traktat, der er ratificeret og bekendtgjort på den måde, der er fastsat ved lov, hvis skaden er sket i Slovakiet. Et offer for en voldsforbrydelse, der har fået asyl, subsidiær beskyttelse, midlertidigt tilflugtssted, opholdstilladelse eller ekstraordinær opholdstilladelse i Slovakiet, kan søge erstatning, hvis skaden er sket i Slovakiet.

Kan jeg søge erstatning i Slovakiet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er slovakisk statsborger), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, slovakisk ret indeholder ikke bestemmelser om en sådan procedure. Der kan kun søges erstatning, hvis skaden er sket på Slovakiets område.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Der kan søges erstatning, hvis der allerede er indledt strafferetlig forfølgning, og resultaterne af de retshåndhævende myndigheders efterforskning eller summariske efterforskning indtil videre ikke har givet anledning til rimelig tvivl om, hvorvidt offeret for den voldelige forbrydelse har lidt legemsbeskadigelse som følge af en handling, der udgør en strafbar handling. Det betyder, at der kan ydes erstatning, så snart der er indledt strafferetlig forfølgning. Det er uden betydning, om strafforfølgningen var foranlediget af en anmeldelse fra offeret eller på anden måde.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej, ansøgningen om erstatning kan fremsendes til ministeriet umiddelbart efter, at straffesagen er indledt, forudsat at resultaterne af de retshåndhævende myndigheders efterforskning eller summariske efterforskning indtil videre ikke har givet anledning til rimelig tvivl om, hvorvidt offeret for en voldsforbrydelse har lidt legemsbeskadigelse som følge af en handling, der udgør en strafbar handling.

Ansøgningen skal dog fremsendes til ministeriet senest et år efter datoen for den endelige dom eller strafferetlige kendelse, der fastslår, at skadevolderen har begået en forbrydelse, der har forvoldt offeret legemsbeskadigelse, eller en dom, hvorved den tiltalte frifindes, fordi han/hun ikke var strafferetligt ansvarlig på grund af sindssygdom eller status som mindreårig, og offeret må ikke have modtaget anden erstatning for legemsbeskadigelsen. Hvis straffesagen udsættes eller hæves (eller opsættes) i henhold til de relevante bestemmelser i lov nr. 301/2005 (straffeloven), kan offeret søge erstatning på grundlag af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, der redegør for de ovenfor beskrevne forhold. I sådanne tilfælde må resultatet af de retshåndhævende myndigheders efterforskning eller summariske efterforskning imidlertid ikke give anledning til begrundet tvivl om, hvorvidt den forbrydelse, der forårsagede offerets legemsbeskadigelse, faktisk fandt sted.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen — hvis denne er blevet fundet?

Hvis offeret for en voldsforbrydelse først kræver erstatning, efter at straffesagen er afsluttet, er retten til erstatning betinget af, at offeret har fremsat sit erstatningskrav, inden efterforskningen eller den summariske efterforskning er afsluttet. Dette gælder ikke, hvis den strafbare handling forårsagede død, eller i tilfælde af legemsbeskadigelse forårsaget af strafbare handlinger i form af menneskehandel, voldtægt, seksuel vold, seksuelt misbrug, mishandling af en nærtstående person eller en person under vedkommendes varetægt eller ufrivillig forsvinden.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Hvis identiteten på den skadevolder, hvis forbrydelse har forvoldt offerets skade, ikke er kendt, hvis vedkommendes opholdssted er ukendt, eller hvis en juridisk hindring er til hinder for, at han/hun kan retsforfølges, og offeret ikke på anden måde har opnået fuld erstatning for skaden, kan offeret kun kræve erstatning, hvis resultatet af de retshåndhævende myndigheders efterforskning eller summariske efterforskning ikke giver anledning til begrundet tvivl om, hvorvidt den forbrydelse, der forårsagede offerets legemsbeskadigelse, rent faktisk fandt sted. Kravet skal underbygges af den endelige afgørelse fra den retshåndhævende myndighed eller domstol, der senest behandlede sagen, med henblik på at bevise de ovenfor beskrevne faktiske omstændigheder.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Ansøgningen kan fremsendes til ministeriet, når straffesagen er blevet indledt. Ansøgningen skal fremsendes senest et år efter den dato, hvor den dom, hvorved skadevolderen blev dømt for forbrydelsen, blev endelig. Hvis lovovertræderens identitet ikke kendes, eller hvis en juridisk hindring er til hinder for, at han/hun kan retsforfølges, skal kravet fremsættes senest et år efter den dato, hvor afgørelsen truffet af den retshåndhævende myndighed, som senest behandlede sagen, bliver endelig. Når denne periode er udløbet, udløber retten til erstatning i henhold til denne lov.

Hvis en domstol i en straffesag har henvist et offer for en voldsforbrydelse og hans/hendes krav om skadeserstatning, til civilretlig afgørelse eller afgørelse ved et andet organ, skal der indgives en ansøgning om erstatning senest ét år efter den dato, hvor afgørelsen om offerets ret til en civil retssag eller en anden retssag blev endelig. Når denne periode er udløbet, udløber retten til erstatning i henhold til denne lov.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

Der ydes kun erstatning for den lidte legemsbeskadigelse (erstatning for smerte og nedsat social funktion) og i de tilfælde, der er fastsat ved lov, for moralsk skade. Erstatningen dækker ikke andre tab eller udgifter.

a) For offeret for forbrydelsen:

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • udgifter til lægebehandling som følge af skaden (lægebehandling: ambulant og hospitalsbehandling og restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger)
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter

— ikke relevant

— Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret — erstatning for immateriel skade forårsaget af forbrydelser i form af menneskehandel, voldtægt, seksuelt misbrug, seksuel vold, vold i hjemmet og ufrivillig forsvinden.

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

— Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

— ikke relevant

— Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende og berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død — efterladte til et offer for en voldsforbrydelse, der er afgået ved døden, får udbetalt erstatning svarende til højst 25 gange mindstelønnen på det tidspunkt, hvor lovovertrædelsen blev begået. Hvis lovovertrædelsen medførte døden, og der kun er ét overlevende offer for en voldsforbrydelse, som afdøde havde forsørgerpligt over for, har offeret ret til en erstatning på 50 gange den månedlige mindsteløn i det kalenderår, hvor lovovertrædelsen blev begået. Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Erstatningen udbetales som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Strafferegistret har ingen betydning for, om du kan få erstatning fra Slovakiet. Den beslutningstagende myndighed kan nedsætte erstatningen eller beslutte ikke at yde erstatning, hvis offeret er medskyldig i skaden eller ikke har udøvet sin ret til at søge erstatning fra skadevolderen til den forbrydelse, der forårsagede legemsbeskadigelsen.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Skadelidtes økonomiske situation har ingen indvirkning på afgørelsen om erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Erstatningsbeløbet kan påvirkes af, i hvilket omfang offeret er medskyldig i personskaden, eller hvis offeret ikke har udøvet sin ret til at søge erstatning direkte fra skadevolderen til forbrydelsen.

Hvordan beregnes erstatningen?

Hvis personskaden er blevet anerkendt ved en retsafgørelse, er erstatningen baseret på omfanget af den skade, der er beskrevet i dommen. I andre tilfælde af legemsbeskadigelse finder særlovgivningen om tilkendelse af erstatning for svie og smerte og nedsat social funktion tilsvarende anvendelse. Erstatning for immateriel skade i tilfælde af menneskehandel, voldtægt, seksuelt misbrug, seksuel vold, vold i hjemmet eller ufrivillig forsvinden er ti gange mindstelønnen (på det tidspunkt, hvor skaden fandt sted) og erstatning for immateriel skade til efterladte, hvis den strafbare handling forårsagede offerets død, er 25 gange mindstelønnen (på det tidspunkt, hvor skaden fandt sted).

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Loven fastsætter ikke en minimumsgrænse for erstatningens størrelse. Det maksimale erstatningsbeløb er fastsat til 50 gange mindstelønnen på det tidspunkt, hvor overtrædelsen blev begået (i øjeblikket 31 150 EUR).

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Hvis erstatningen for legemsbeskadigelse er blevet anerkendt ved en endelig dom eller en strafferetlig kendelse i straffesagen, beregnes og tilkendes erstatningen på grundlag af omfanget af den skade, der er angivet i dommen eller den strafferetlige kendelse. Hvis offeret og det krav, denne har fremsat under straffesagen, henvises til et civilt søgsmål, beregnes og tilkendes erstatning i tilfælde af legemsbeskadigelse på grundlag af skadens omfang som angivet i den civile domstols afgørelse. I modsat fald skal der fremlægges en udtalelse fra en sagkyndig eller en lægeerklæring, der indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at fastsætte det specifikke erstatningsbeløb, for at gøre det muligt at beregne beløbet. Reglerne for beregning af erstatningsbeløbet er fastsat i en lovgivning, der fastsætter reglerne for beregning af legemsbeskadigelse generelt, ikke kun med henblik på at yde erstatning til ofre for voldsforbrydelser.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Ja, erstatning ydes kun på betingelse af, at skaden ikke på anden måde er blevet erstattet (f.eks. gennem en privat forsikringsordning eller direkte af skadevolderen til voldsforbrydelsen).

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Der kan ikke udbetales forskud på erstatningen.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Ja, det er muligt. Offeret kan ansøge om erstatning mere end én gang (f.eks. i tilfælde af en ændring i situationen eller en forværring af helbredstilstanden), men ansøgningen skal stadig indgives inden for basisfristen (dvs. senest et år efter den dato, hvor den straffedom, hvorved skadevolderen blev fundet skyldig, blev endelig, eller — hvis skadevolderens identitet ikke kendes, eller hvis en juridisk hindring er til hinder for, at skadevolderen kan strafforfølges — senest et år efter afgørelsen fra den strafferetlige myndighed, der senest behandlede sagen, blev endelig). Den samlede erstatning i den samme sag må dog ikke overstige 50 gange mindstelønnen.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

 • den endelige dom eller afgørelse fra den retshåndhævende myndighed, der behandlede sagen som den sidste instans. Hvis offeret ikke har mulighed for at vedlægge en sådan afgørelse, er det nødvendigt at angive, hvilken retshåndhævende myndighed eller domstol der behandlede sagen som sidste instans
 • dokumentation for den personskade, offeret har lidt som følge af voldsforbrydelsen. Hvis et sådant dokument er en del af en efterforskning eller et retsdossier, kan offeret for voldsforbrydelsen i stedet for at fremlægge selve dokumentet blot angive dokumentet og den aktmappe, det befinder sig i nærmere oplysninger om eventuelle foranstaltninger, som offeret har truffet for at opnå erstatning fra skadevolderen til den forbrydelse, der forårsagede personskaden, eller skadevolderen til menneskehandel, voldtægt, seksuel vold eller seksuelt misbrug
 • et dokument, der beviser, at kravet er fremsat af en person, der er offer for en voldsforbrydelse, og som boede sammen med afdøde i samme husstand på dødstidspunktet, hvis forbrydelsen medførte død.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

Der opkræves ikke gebyrer i forbindelse med erstatningssager.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

Slovakiets justitsministerium træffer afgørelse om erstatningskrav.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Ansøgningen sendes til følgende adresse: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovakiets justitsministerium), Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Du behøver ikke at være til stede.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Slovakiets justitsministerium skal træffe afgørelse om erstatningskravet inden for fire måneder. Denne periode forlænges med den tid, det tager de kompetente retshåndhævende myndigheder, domstole, andre statslige myndigheder, højere territoriale enheder, kommuner eller andre personer at levere den ydelse eller de dokumenter, de er blevet anmodet om, og som er nødvendige for afgørelsen.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Hvis Slovakiets justitsministerium ikke accepterer eller kun delvis tager kravet til følge, har offeret for en voldsforbrydelse ret til at kræve beskyttelse af sine subjektive rettigheder ved at indgive en administrativ klage i henhold til de relevante bestemmelser i lov nr. 162/2015 (forvaltningsretsplejeloven).

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

På webstedet for Slovakiets justitsministerium. Under en straffesag orienteres offeret/ofrene af efterforskningsmyndighederne om mulighederne og betingelserne for at opnå erstatning fra Slovakiet.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Information om erstatning til ofre for forbrydelser offentliggøres på justitsministeriets websted. Desuden modtager et offer, der afhøres i forbindelse med en straffesag, oplysninger (herunder kontaktoplysninger) om organisationer, der tilbyder hjælp og støtte til ofre.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Der er ingen retshjælp specifikt med henblik på at kræve erstatning. Det er muligt at få generel retshjælp fra staten gennem retshjælpscentret. Justitsministeriet har desuden selv udarbejdet grundlæggende retningslinjer for erstatningskrav.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Ja, der er organisationer, der tilbyder bistand og støtte til ofre for voldsforbrydelser, men disse fungerer i øjeblikket uafhængigt af staten.

Sidste opdatering: 03/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.