Hvis mit krav skal behandles i dette land

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Erstatningen ydes udelukkende til ofre for overlagte voldshandlinger. Dette betyder, at det drejer sig om hændelser, som begås forsætligt (bevidst) og med det direkte formål at krænke fysisk integritet eller liv ved at bruge magt (visse lovovertrædelser, der krænker den fysiske integritet, som mord, drab, grov legemsbeskadigelse) eller ved at krænke den seksuelle integritet (seksualforbrydelser).

Den anden betingelse er, at der skal være tale om forbrydelser, som ifølge straffeloven giver ét eller flere års fængsel. Erstatning er derfor ikke mulig for forbrydelser af finansiel karakter.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

For mindre skader (kvæstelser, skrammer, blå mærker osv.) kan du ikke få nogen erstatning. Det samme gælder for andre overfladiske og midlertidige fysiske skader, eller hvis offerets helbred ændres midlertidigt og i mindre omfang.

For at der kan ydes erstatning, skal der som minimum være tale om lettere personskader (f.eks. åbne sår, der kræver flere sting, ukomplicerede brud, enkle forstuvninger og forstrækninger, ukompliceret sprængning af trommehinden, hjernerystelse med meget kort tab af bevidsthed, tab af 1-2 tænder, tab af en finger).

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Ja, der kan også ydes erstatning for psykiske lidelser som følge af en pårørendes død til personer omkring den afdøde, dvs. personer, der blev forsørget økonomisk af det afdøde offer, eller som efter lovgivningen havde ret til at kræve finansiel støtte (hovedsagelig mindreårige og børn under 26 år, som er studerende på regelmæssig basis; en ægtefælle eller samlever uden forsørgelse, der er ufrivilligt arbejdsløs; forældre, hvis disse ikke har tilstrækkelig forsørgelse og ikke kan skaffe sig det).

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

Nej.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Nej, den formelle betingelse for at yde erstatning er, at ansøgeren er statsborger i Slovenien eller en anden EU-medlemsstat.

Kan jeg søge erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er statsborger i landet), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej, for at et offer skal kunne kræve erstatning, skal hændelsen være begået på Sloveniens område eller på et slovensk skib eller luftfartøj, uanset hvor det befinder sig på tidspunktet for forbrydelsen.

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

Ja, hændelsen skal være blevet påvist eller anmeldt til den kompetente myndighed (politi, anklagemyndighed) og ligestillet med en forbrydelse af mellemsvær eller sværeste grad (og ikke f.eks. en forseelse), og der skal være en tilstrækkelig grund til at antage, at der er blevet begået en forbrydelse af mellemsvær eller sværeste grad (strafferetlig anmeldelse indgivet til anklagemyndighedens kontor).

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Nej, men der skal være en tilstrækkelig grund til at antage, at der er begået en straffelovsovertrædelse, hvilket betyder, at der generelt som minimum skal være indgivet en strafferetlig anmeldelse, som politiet sender videre til anklagemyndighedens kontor efter afslutningen af sin efterforskning.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen – hvis denne er blevet fundet?

Som hovedregel ja, idet anerkendelsen af skadeserstatningen i disse tilfælde er baseret på den endelige og eksigible dom, som giver offeret ret til erstatning, og som kan være afsagt allerede i straffesagen (afgørelse af det civile søgsmål) eller i forbindelse med den civile sag (afgørelse af klagen). En ekstra betingelse er, at tvangsfuldbyrdelsen (inddrivelsen) på grundlag af dommen er mislykkedes eller er umulig (skadevolderen er insolvent eller kan ikke få adgang til sine indeståender).

Der er dog undtagelser, hvor det ikke er nødvendigt at begynde med at kræve erstatning af skadevolderen:

- Når offeret for en forbrydelse tilhører en af de særligt beskyttede kategorier – børn, ofre for vold i hjemmet, personer med handicap, statsborgere i en anden EU-medlemsstat (i grænseoverskridende sager).

- Når skadevolderen fortsat er ukendt (inden for tre måneder efter påvisningen eller anmeldelsen af forholdene og ikke er fundet inden kommissionens afgørelse), eller hvis skadevolderen ikke kan retsforfølges (f.eks. hvis skadevolderen er afgået ved døden, er under 14 år og ikke er strafferetligt ansvarlig).

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

Når skadevolderen stadig er ukendt (inden for tre måneder efter påvisning eller anmeldelse af forholdene og ikke er fundet inden kommissionens afgørelse), kan offeret også kræve erstatning.

Erstatningen er generelt knyttet til en domfældelse af gerningsmanden, når der er anmodet herom på grundlag af et fuldbyrdelsesdokument – en dom (i en strafferetlig eller civilretlig sag), hvorved offeret får anerkendt retten til erstatning, som den pågældende dog ikke kan få hos skadevolderen (tvangsfuldbyrdelsen er mislykkedes eller er umulig).

Når offeret har en særlig status (barn, person med handicap eller offer for vold i hjemmet og offer i en grænseoverskridende sag – statsborger i en anden EU-medlemsstat), er det ikke en betingelse for at søge erstatning, at skadevolderen er dømt.

Skal jeg søge erstatning inden for en given tidsfrist?

Ja, du skal overholde to frister, når du søger om erstatning.

I tilfælde, hvor skadevolderen ikke er fundet, eller hvis offeret tilhører en af de særlige kategorier (børn, ofre for vold i hjemmet, personer med handicap, statsborgere i en anden EU-medlemsstat), er ansøgningsfristen seks måneder fra den dag, hvor hændelserne blev begået.

I andre tilfælde, hvor du først skal kræve erstatning af skadevolderen, er fristen for at indgive en ansøgning tre måneder fra datoen for afgørelsen eller meddelelsen om, at tvangsfuldbyrdelsen er mislykkedes, og hvis en sådan fuldbyrdelse ikke er blevet foreslået, senest tre måneder efter modtagelsen af de oplysninger, som gør det muligt at fastslå, at tvangsfuldbyrdelsen er umulig.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

Gives der f.eks. erstatning for følgende:

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (lægebehandling – ambulant og hospitalsbehandling, restituering) – JA, men kun i det tilfælde, hvor personen ikke har ret til passende ydelser i pensions- og invaliditetsforsikring; til et beløb for udgifter til sundhedsydelser under den obligatoriske sygeforsikring på højst 20 000 EUR i overensstemmelse med lovgivningen i Slovenien
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og omsorg, midlertidig og varig behandling, længerevarende fysioterapeutisk behandling, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.) – NEJ
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.) – NEJ
  • fortabte muligheder – NEJ
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger – NEJ
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele – NEJ
  • andre tab eller udgifter

– Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret JA, for fysiske og psykiske smerter (som følge af forhindringer for normale og daglige aktiviteter, vansiring, krænkelse af frihed, værdighed og tilsidesættelse af andre menneskerettigheder); frygt giver ikke ret til nogen erstatning

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter – NEJ, for det drejer sig fremover om en social rettighed, og dette er omfattet af en anden lov
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering) – JA (kun til ofre), på niveau med udgifterne til sundhedsydelser under den obligatoriske sygeforsikring efter lovgivningen i Slovenien, og kun hvis personen ikke er omfattet af en obligatorisk eller valgfri sygeforsikring
 • tab af forsørgelseJA, når det drejer sig om børn af en afdød, der opfylder betingelserne for at opnå en efterladtepension (op til 15 år eller 26 år, hvis de går regelmæssigt i skole), som (af årsager knyttet til afdøde) ikke blev anerkendt
 • fortabte muligheder – NEJ

– Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte pårørende i tilfælde af offerets død – JA, tabet af en pårørende giver dem ret til erstatning for psykiske lidelser

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredelsesudgifter som følge af skaden (ambulant og hospitalsbehandling, restituering)
 • andre behov eller udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarig fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tab af indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.)
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden (såsom advokatsalærer og sagsomkostninger)
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter

– Psykisk (immateriel) skade:

 • svie og smerte for offeret

b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant og hospitalsbehandling, rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

 

– Psykisk skade:

 • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Som hovedregel udbetales erstatningen på én gang, medmindre det er nødvendigt i bestemte perioder at tage højde for fremtidige omstændigheder med henblik på anerkendelse af skadeserstatningen (f.eks. en almindelig skolegang for barnet).

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Ved fastsættelsen af erstatningens størrelse tages der hensyn til modtagerens adfærd på tidspunktet for hændelsen og efter hændelsen samt den pågældendes rolle i forbindelse med de faktiske omstændigheder og skadens omfang, således at erstatningen kan nedsættes tilsvarende eller helt nægtes.

Modtagerens straffeattest kontrolleres ikke, mens manglende samarbejdsvilje i erstatningssagen kan føre til, at alle relevante omstændigheder til fastlæggelse af retten til erstatning ikke vil blive fastlagt, og betingelserne for anerkendelsen heraf ikke bliver opfyldt. Hvis ansøgeren ikke opfylder myndighedens opfordringer til at udfylde erstatningsansøgningen, kan den ufuldstændige ansøgning afvises.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Offerets økonomiske situation kontrolleres ikke og påvirker dermed hverken anerkendelsen af retten til erstatning eller dennes størrelse.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

Ja, alle godtgørelser og alle refusioner og andre betalinger, som modtageren får i andre sammenhænge for den samme type skade, vil blive modregnet i erstatningsbeløbet.

Hvordan beregnes erstatningen?

For fysisk og psykisk svie og smerte tages de højeste regulerede erstatningsbeløb for hver type skade i betragtning, og erstatningen fastsættes under hensyntagen til disse lofter i forhold til kvæstelsernes omfang eller skadens art.

Med hensyn til erstatning for fysisk svie og smerte er der i en særlig forskrift fastsat standardskader for hver skadeskategori, og loven fastsætter minimums- og maksimumsbeløb for disse kategorier – f.eks. 50-500 EUR for de mindst alvorlige, 100-1 000 EUR for skader af mellemsvær grad og 250-2 500 EUR for skader af svær grad, 500-5 000 EUR for meget alvorlige skader og 1 000-10 000 EUR for ekstremt alvorlige skader.

For de øvrige skadestyper henvises der i loven til anvendelse af andre forskrifter. Godtgørelsen af udgifterne til behandling opgøres i beløbet for udgifter til sundhedsydelser under den obligatoriske sygeforsikring, som den forsikrede alt efter omstændighederne har ret til i overensstemmelse med reglerne i Slovenien. En efterladtepension kan udbetales til det afdøde offers pårørende på grund af tabet af forsørgelse inden for de grænser, der er fastsat i Sloveniens bestemmelser om pensions- og invaliditetsforsikring.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

Ja, for fysisk smerte mindst 50 EUR og højst 10 000 EUR og for psykisk lidelse højst 10 000 EUR.

Erstatning for psykisk lidelse som følge af en pårørendes død kan ydes til alle pårørende op til maksimalt 10 000 EUR.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

Nej. Formularen til erstatningsansøgningen indeholder dog en angivelse af erstatningsbeløbet, men dette er ikke påkrævet ved lov.

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

Efter lovgivningen vil godtgørelser, refusioner og andre betalinger, som modtageren får i andre sammenhænge for den samme type skade, blive modregnet i erstatningsbeløbet for hver type skade.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Nej.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Lovgivningen indeholder ingen bestemmelser om en sådan ændring af omstændighederne.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

Ifølge lovgivningen skal følgende indsendes sammen med ansøgningen:

 • en fuldmagt til advokaten
 • en erklæring fra politiet (eller et dokument fra en anden myndighed i en forundersøgelse eller straffesag)
 • en relevant lægeerklæring eller en lægeattest
 • en erklæring fra ansøgeren om, at der foreligger et erstatningskrav af andre juridiske grunde.

I tilfælde hvor ansøgeren forlanger erstatning efter at have konstateret, at det er umuligt at inddrive den hos skadevolderen, er det også nødvendigt at vedlægge:

 • en kopi af dommen (der har anerkendt offerets ret til erstatning)
 • en kopi af fuldbyrdelsesordren og bevis for, at fuldbyrdelsen er mislykkedes, eller bevis for, at fuldbyrdelsen er umulig.

Myndigheden kan anmode om fremlæggelse af yderligere beviser for at fastslå betingelserne for tildeling af erstatning.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer for indgivelse og behandling af ansøgningen?

Nej, du skal ikke betale for indgivelse og behandling af ansøgninger og vedtagelse af afgørelser om krav om skadeserstatning ifølge denne lov.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

En kommission under den slovenske regering, der har til opgave at træffe afgørelse om erstatning til ofre for forbrydelser.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Department of Justice, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

Den lovbestemte frist for at træffe en afgørelse er tre måneder fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning. I almindelighed varer selve proceduren under seks måneder alt efter omstændighederne.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

Du kan appellere kommissionens afgørelse ved at indbringe en sag for den slovenske forvaltningsdomstol, som har kompetence til at dømme i forvaltningssager.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

På justitsministeriets websted:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/kazniva-dejanja/odskodnine-zrtvam-kaznivih-dejanj.html

Websted på engelsk:

https://www.gov.si/en/topics/compensation-for-victims-of-crimes/

Det er også muligt at få oplysninger skriftligt eller via telefon:

Ministrstvo za pravosodje [justitsministeriet]
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice [direktoratet for strafferet og menneskerettigheder]
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj [afdelingen for skadeserstatning og støtte til ofre for forbrydelser]
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 369 5442.

E-mail:gp.mp@gov.si

Ifølge lovgivningen skal politiet også give nogle grundlæggende oplysninger om mulighederne og betingelserne for udøvelsen af rettigheder. De øvrige statslige organer, som ofrene møder, kender normalt også disse rettigheder og giver oplysninger herom (sociale myndigheder, ikkestatslige organisationer, som yder hjælp til ofrene).

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Se ovenfor.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

Det er ikke muligt at få gratis retshjælp i disse tilfælde.

Efter de almindelige forvaltningsregler skal tjenestemænd overholde princippet om beskyttelse af en parts rettigheder, hvilket betyder at give den pågældende lov til at udøve sine rettigheder, gøre ham opmærksom herpå, om nødvendigt opfordre ham til at udfylde sin ansøgning, samt give forklaringer, samtidig med at de skal sørge for, at ansøgerens uvidenhed eller manglende erfaring ikke skader hans rettigheder.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

Ja, visse ikkestatslige organisationer tilbyder bistand til at håndhæve ofrenes rettigheder [f.eks. "Društvo za nenasilno komunikacijo" (forening for ikkevoldelig kommunikation)].

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.