Hvis mit krav skal behandles i dette land

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Hvilken type af kriminalitet kan jeg få erstatning for?

I spansk ret er det normalt, at krav om erstatning for lidte skader gøres gældende som led i en straffesag, hvor det civilretlige og strafferetlige ansvar behandles samlet. Dette er grunden til, at undersøgelsesdommeren giver skadelidte mulighed for at gøre sit krav gældende ved en civil sag. Skadelidte kan så vælge, om han/hun ønsker at gøre sit krav gældende som led i straffesagen, eller om han/hun forbeholder sig retten til at kræve erstatning for den lidte skade ved en civilsag.

Hvis skadelidte ønsker at gøre erstatningskrav gældende som led i straffesagen, kan han/hun enten vælge at lade statsadvokaten fremsætte kravet på sine vegne (hvilket normalt sker, hvis vedkommende intet har tilkendegivet) eller selv at fremsætte kravet (med hjælp fra en advokat eller procesfuldmægtig).

Hvis skadelidte vælger ikke at gøre erstatningskrav gældende som led i straffesagen, skal vedkommende rejse en civil retssag efter reglerne for sådanne retssager.

I grænseoverskridende sager, hvor forbrydelsen f.eks. er begået i en anden medlemsstat end den, hvor offeret bor, kan denne i henhold til national lov gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen ved den kompetente strafferet.

Helt specifikt ydes der i henhold til spansk ret erstatning til ofre for voldsforbrydelser, forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed eller terrorforbrydelser.

Hvilken type af skade kan jeg få erstatning for?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed findes der en erstatningsordning i Spanien, der kan udnyttes ved denne type forsætlige forbrydelser og voldsforbrydelser begået i Spanien, som har medført dødsfald, svære personskader eller skader på det fysiske eller psykiske helbred. Ofre for forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed har ligeledes ret til denne erstatning – selv hvis der ikke har været vold involveret.

Generelt er der adgang til den lovbestemte økonomiske hjælp, hvis offeret på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået:

 • er spansk statsborger eller statsborger i en anden EU-medlemsstat,
 • hverken er spansk statsborger eller statsborger i en anden EU-medlemsstat, men har sin sædvanlige bopæl i Spanien,
 • er statsborger i en anden stat, der yder samme type støtte til de spanske statsborgere, der befinder sig på deres område.

Ved dødsfald skal modtageren – og ikke den afdøde – opfylde ovenstående betingelser relateret til statsborgerskab og bopæl.

Ved svære personskader eller svære skader på det fysiske eller psykiske helbred ydes erstatningen til de direkte ofre, dvs. de personer, der har lidt skaderne.

De skader, der giver ret til økonomisk hjælp, er skader, som udgør en krænkelse af den personlige integritet eller det fysiske eller psykiske helbred, og som medfører en midlertidig uarbejdsdygtighed i mindst seks måneder eller en varig uarbejdsdygtighed, idet den pågældendes erhvervsevne som minimum er nedsat med 33 %.

Ved terrorforbrydelser findes der en række statslige hjælpeforanstaltninger til terrorofre, som skal yde erstatning for de skader, der skyldes denne type forbrydelse, idet der stilles et krav om, at de lidte skader klart er en følge af terrorhandlingen.

De skader, der ydes erstatning for, er følgende:

 • Personskader – både fysiske og psykiske – samt udgifter forbundet med den medicinske behandling, proteser og kirurgiske indgreb.
 • Den pågældende får kun udbetalt beløbene, hvis han/hun ikke er fuldt eller delvist dækket af det offentlige eller private understøttelsessystem, som vedkommende er underlagt.
 • Materielle skader på personboliger eller kommercielle og industrielle faciliteter, hjemsteder for politiske partier, fagforeninger eller samfundsorganisationer.
 • Udgifter til midlertidig indkvartering under istandsættelsen af fysiske personers primære bolig.
 • Skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer, dog ikke køretøjer ejet af den offentlige sektor.

Erstatning for ovenstående skader, med undtagelse af personskader, tillægges subsidiær karakter i forhold til den samme type erstatning, der ydes af ethvert andet offentligt organ, eller erstatning inden for rammerne af private forsikringsordninger. I dette tilfælde svarer den udbetalte erstatning til den forskel, der måtte være mellem erstatningen fra de offentlige forvaltninger eller forsikringsselskaberne og den officielle vurdering.

Erstatningens størrelse afhænger af den lidte skade (skadens art og type af uarbejdsdygtighed, dødsfald osv.).

Andre typer af hjælp:

 • til uddannelsesformål: hvis den studerende, dennes forældre, værger eller juridiske indehavere af forældremyndigheden som følge af en terrorhandling lider personskader i særligt svær grad, eller som forhindrer dem i at udøve deres normale erhverv,
 • umiddelbar psykolog- og psykopædagogisk bistand – både til ofrene og deres pårørende,
 • ekstraordinær bistand til i undtagelsestilfælde at opfylde ofrenes personlige eller familiemæssige behov, som ikke dækkes eller dækkes i utilstrækkelig grad af de ordinære hjælpeforanstaltninger.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som er afgået ved døden som følge af en straffelovsovertrædelse? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

I tilfælde af voldsforbrydelser eller forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, som medfører det direkte offers død, ydes erstatningen til de indirekte ofre, der opfylder de generelle betingelser: at offeret på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået, var spansk statsborger eller statsborger i en anden EU-medlemsstat eller – såfremt dette ikke er tilfældet – havde sin sædvanlige bopæl i Spanien eller var statsborger i en anden stat, der yder samme type støtte til de spanske statsborgere, der befinder sig på deres område.

De indirekte ofre, som kan få erstatning, er:

 • Afdødes ægtefælle, såfremt de ikke var lovmæssigt separeret, eller afdødes permanente samlever eller en person med sammenlignelig følelsesmæssig tilknytning til afdøde, som har boet sammen med afdøde i mindst to år forud for dødsfaldet. Har parret fået børn, er kravet blot et simpelt samliv.
 • Under alle omstændigheder kan der ikke ydes erstatning til personer, der er blevet dømt for et forsætligt manddrab – uanset karakteren – når den afdøde var dennes ægtefælle eller en person, som afdøde havde eller havde haft et regelmæssigt forhold til med en sammenlignelig følelsesmæssig tilknytning.
 • Afdødes barn, som er afhængig af og bor sammen med afdøde. Mindreårige og voksne handicappede børn anses som økonomisk afhængige.
 • Faderen eller moderen til afdøde, som var økonomisk afhængige af den pågældende, forudsat at ingen anden person befinder sig i en af ovenstående situationer.
 • Forældrene til et mindreårigt barn, hvis død er en direkte følge af forbrydelsen, anses ligeledes som indirekte ofre i forhold til den økonomiske hjælp, der ydes i henhold til spansk ret.

Dør et mindreårigt barn eller en handicappet person som direkte følge af forbrydelsen, har forældrene eller værgerne til det mindreårige barn eller den handicappede person kun ret til en erstatning svarende til de reelle begravelsesudgifter, op til den lovbestemte grænse.

I tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, som medfører en skade på offerets psykiske helbred, dækker erstatningen udgifterne til den terapeutiske behandling, som frit kan vælges af offeret, op til den lovbestemte grænse.

I tilfælde af terrorforbrydelser – såfremt det direkte offer er afgået ved døden – kan følgende personer få erstatning:

 • Afdødes ægtefælle.
 • Afdødes samlever gennem mindst to år.
 • Afdødes samlever, der har fået børn med afdøde.
 • Afdødes forældre, såfremt de var økonomisk afhængige af afdøde. Findes der ingen forældre, ydes der erstatning i nævnte rækkefølge: børnebørn, søskende og bedsteforældre til afdøde, som var økonomisk afhængige af afdøde.
 • Findes der ingen personer med én af ovenstående forbindelser til afdøde, ydes der erstatning til børn og – hvis der ingen børn findes – forældre, som ikke er økonomisk afhængige af afdøde.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som har overlevet? Hvilke slægtninge eller pårørende kan få erstatning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, der har medført svære personskader eller svære skader på det fysiske eller psykiske helbred, er det kun direkte ofre, dvs. de personer, der har lidt skaderne, der har ret til erstatning. Indirekte ofre kan kun få erstatning i tilfælde af det direkte offers død – alt efter situationen og i henhold til de lovbestemte betingelser.

I tilfælde af terrorforbrydelser er følgende rettighedsindehavere og berettiget til erstatning:

 • afdøde eller personer, der har lidt fysiske og/eller psykiske skader som følge af terrorhandlingen,
 • personer, der har lidt materielle skader, når disse ikke er anerkendt som ofre for terrorhandlinger eller modtagere af hjælp, ydelser eller erstatning fra anden side,
 • personer, som – i tilfælde af offerets død og i henhold til betingelserne og den lovbestemte prioritetsorden – har ret til erstatning eller er indehavere af rettigheder som følge af slægtsgraden (familiemedlemmer), samlivet eller et afhængighedsforhold til afdøde,
 • personer, der dokumenterer at være blevet udsat for trusler eller direkte og gentagen undertrykkelse fra terrororganisationers side,
 • tilskadekomne, som har lidt invaliderende skader af forskellig grad, op til anden grad af blodsbeslægtethed,
 • personer, der er blevet udsat for terrorhandlinger, men ikke led nogen skade, og som ikke har ret til økonomisk kompensation – som hædersbevisning og anerkendelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ved voldsforbrydelser eller forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed:

Ja, såfremt den stat, som offeret er statsborger i, giver spanske statsborgere ret til at modtage sammenlignelig erstatning på sit område. Denne ret, til støtte for hvilken den gældende lovgivning i den stat, hvor offeret er statsborger, påberåbes, skal bekræftes. Denne bekræftelse skal eksempelvis vedlægges kravet om permanent erstatning for midlertidig uarbejdsdygtighed eller invaliderende skader. Forvaltningen i Spanien gennemgår indholdet og den udenlandske rets gyldighed og beslutter, hvorvidt denne ret kan gøres gældende i dette tilfælde.

Ved terrorforbrydelser gælder der i forbindelse med påberåbelsen af erstatningsordningen i henhold til spansk ret et krav om, at terrorhandlingerne skal være begået på spansk område eller under spansk jurisdiktion og under alle omstændigheder skal være begået efter den 1. januar 1960.

Har offeret været genstand for en terrorhandling på spansk område eller under spansk jurisdiktion efter den 1. januar 1960, har han/hun ret til den lovbestemte erstatning – uagtet personens nationalitet.

Erstatningsordningen i henhold til spansk ret dækker ligeledes:

personer med spansk statsborgerskab, der i udlandet er blevet ofre for grupper, som almindeligvis opererer i Spanien, eller for terrorhandlinger rettet mod den spanske stat eller spanske interesser,

personer med spansk statsborgerskab, der er blevet ofre for terrorhandlinger uden for det nationale område, og som ikke er omfattet af ovenstående punkt,

personer, der deltager i freds- og sikkerhedsbevarende operationer, der er en del af de spanske styrker i udlandet, og som er blevet ofre for et terrorangreb.

Kan jeg kræve erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller er herfra (jeg har bopæl eller statsborgerskab i landet), selv om forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kunne jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? Hvis ja, under hvilke betingelser?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed finder de spanske lovbestemmelser anvendelse på sager om behandling og tilkendelse af erstatning – både den midlertidige og permanente – til direkte og indirekte ofre for en række lovbestemte forbrydelser, hvis forbrydelsen er blevet begået i Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat.

I disse tilfælde er den besluttende myndighed i Spanien – Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública (generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter – finans- og handelsministeriet) og de offentlige forvaltninger – forpligtet til – når kravet om offentlig erstatning i henhold til spansk ret behandles af de bistandsydende myndigheder i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl – at meddele følgende til ansøgeren og den bistandsydende myndighed:

 • modtagelse af kravet om offentlig erstatning, det organ, der fremsætter kravet, svarfristen og om muligt en dato for, hvornår der vil blive truffet en afgørelse,
 • den endelige afgørelse.

Generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter kan som besluttende myndighed endvidere opfordre den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, til at samarbejde for at muliggøre et møde mellem denne og den pågældende eller enhver anden person, såfremt dette anses for nødvendigt.

I den forbindelse kan direktoratet opfordre den bistandsydende myndighed til at træffe de nødvendige foranstaltninger, således at det organ, der fremsætter kravet, direkte kan afhøre den pågældende, navnlig via telefon eller videokonference, såfremt han/hun indvilger heri.

Skal jeg have anmeldt forholdet til politiet først for at kunne kræve erstatning?

Ja, i tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal forholdet anmeldes. Dog kan de kompetente organer også indlede en straffesag på eget initiativ, dvs. uden at forholdet skal anmeldes.

Helt generelt forudsætter tilkendelsen af erstatning en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen, men i henhold til spansk ret kan der under straffesagen ydes en midlertidig erstatning til dækning af usikre økonomiske forhold hos offeret for forbrydelsen eller modtagerne. Kravet om midlertidig erstatning kan fremsættes, så snart offeret har anmeldt forholdet til de kompetente myndigheder, eller så snart de kompetente organer har indledt en straffesag – her vil det ikke være nødvendigt at indgive anmeldelse.

Skal jeg afvente resultatet af politiets efterforskning eller straffesagen, førend jeg kan kræve erstatning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal kravet om økonomisk hjælp navnlig vedlægges en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen – uanset om der er tale om en dom, en udeblivelsesdom, en afgørelse om sagens bortfald grundet mistænktes død eller en påtaleopgivelse.

For at få erstatning eller få tilkendt ydelser i henhold til spansk ret i tilfælde af terrorforbrydelser skal offeret ved en endelig retsafgørelse være blevet berettiget til erstatning som følge af det civilretlige ansvar for de forhold og skader, der kan ydes erstatning for, eller – såfremt der ikke er truffet en sådan afgørelse – skal der være blevet truffet rimelige retslige foranstaltninger, eller skal der være blevet indledt en straffesag for at retsforfølge forbrydelserne.

Skal jeg først kræve erstatning fra skadevolderen, hvis den pågældende er blevet identificeret?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal kravet om økonomisk hjælp navnlig vedlægges en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen – uanset om der er tale om en dom, en udeblivelsesdom, en afgørelse om sagens bortfald grundet mistænktes død eller en påtaleopgivelse.

Er der fremsat krav om økonomisk hjælp, skal der i henhold til ovenstående betingelse være indledt en straffesag mod den mistænkte.

For at få erstatning eller få tilkendt ydelser i henhold til spansk ret i tilfælde af terrorforbrydelser skal offeret ved en endelig retsafgørelse være blevet berettiget til erstatning som følge af det civilretlige ansvar for de forhold og skader, der kan ydes erstatning for, eller – såfremt der ikke er truffet en sådan afgørelse – skal der være blevet truffet rimelige retslige foranstaltninger, eller skal der være blevet indledt en straffesag for at retsforfølge forbrydelserne.

Som følge heraf skal der være indledt en straffesag eller som minimum være blevet truffet de nødvendige retslige foranstaltninger for at kunne kræve lovbestemt erstatning eller ydelser.

Hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt, kan jeg så stadig opnå erstatning? Hvilke beviser skal jeg i bekræftende fald fremlægge til støtte for min anmodning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed forudsætter fremsættelsen af erstatningskravet – såfremt gerningsmanden ikke er blevet identificeret – at der fremlægges en kopi af den endelige retsafgørelse vedrørende den mistænkte som afslutning på den pågældende straffesag. Verserer straffesagen stadig, hvilket betyder, at der endnu ikke er truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen er det muligt at kræve midlertidig erstatning, såfremt det kan dokumenteres, at offeret eller modtagerne befinder sig i en økonomisk usikker situation.

Møder den mistænkte ikke for retten, skal kravet om erstatning endvidere vedlægges udeblivelsesdommen.

I forbindelse med kravet om midlertidig erstatning anbefales det navnlig at fremlægge en rapport fra anklagemyndigheden, som indeholder de rimelige beviser på, at dødsfaldet eller skaderne skyldes en forsætlig voldshandling.

I tilfælde af terrorforbrydelser kan der kræves erstatning og ydelser i henhold til spansk ret, såfremt der er blevet truffet rimelige retslige foranstaltninger, eller der er blevet indledt en straffesag for at retsforfølge forbrydelserne.

Er der en frist for fremsættelse af erstatningskrav?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed er fristen for fremsættelse af erstatningskrav et år fra det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået.

I tilfælde af terrorforbrydelser er fristen for fremsættelse af erstatningskrav i forbindelse med personskader eller materielle skader et år fra det tidspunkt, hvor skaderne opstod.

Hvilke tab og udgifter er dækket af erstatningen?

a) For offeret for forbrydelsen

- Materielle skader

Ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed ydes der erstatning i tilfælde af dødsfald, svære personskader eller svære skader på det fysiske eller psykiske helbred.

Svære skader omfatter krænkelser af den personlige integritet eller skader på det fysiske eller psykiske helbred og medfører skadelidtes midlertidige eller permanente uarbejdsdygtighed.

Personskader og skader på det fysiske eller psykiske helbred skal være af en sværhedsgrad, så der i henhold til den spanske lovgivning på socialsikringsområdet er blevet udstedt en erklæring om permanent invaliditet eller midlertidig uarbejdsdygtighed i mindst seks måneder. Den permanente uarbejdsdygtighed skal svare til en invaliditetsgrad på mindst 33 procent.

I tilfælde af terrorforbrydelser dækker den ordinære erstatning følgende tilfælde:

 • dødsfald: Staten udbetaler et beløb til modtagerne, der svarer til udgifterne forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, der ikke er dækket af en forsikringsordning, op til de lovbestemte grænser.

Derudover har modtagerne i givet fald ret til:

 • undtagelsesvis at få udbetalt beløbet som tilkendt i henhold til en endelig afgørelse vedrørende det civilretlige ansvar for fysiske og psykiske skader, der bunder i hændelserne,
 • at modtage erstatning for de materielle skader,
 • at modtage erstatning til dækning af medicinsk behandling og sundhedsbistand samt supplerende psykosocial støtte,
 • at modtage uddannelsesstøtte,
 • at modtage boligstøtte,
 • at modtage ekstraordinær bistand efter behov,
 • at modtage ordener i henhold til det kongelige dekret om civilretlig anerkendelse af terrorofre,
 • personskader:

Personer, der har lidt fysiske skader, har ret til at få refunderet udgifterne til medicinsk behandling, proteser og kirurgiske indgreb forbundet med terrorhandlinger, når det kan dokumenteres, at disse er nødvendige og ikke er dækket af det offentlige eller private understøttelsessystem, som vedkommende er underlagt.

Der skelnes mellem følgende:

 • svær invaliditet,
 • varig total uarbejdsdygtighed,
 • varig fuld uarbejdsdygtighed,
 • varig delvis uarbejdsdygtighed: i hvilke tilfælde der ydes en skønsmæssigt fastsat økonomisk erstatning.

På samme måde har modtagerne i givet fald ret til:

 • undtagelsesvis at få udbetalt beløbet som tilkendt i henhold til en endelig afgørelse vedrørende det civilretlige ansvar for fysiske og psykiske skader, der bunder i hændelserne,
 • at modtage erstatning for de materielle skader,
 • at modtage erstatning til dækning af medicinsk behandling og sundhedsbistand samt supplerende psykosocial støtte, at modtage uddannelsesstøtte,
 • at modtage boligstøtte,
 • at modtage ekstraordinær bistand efter behov,
 • at modtage ordener i henhold til det kongelige dekret om civilretlig anerkendelse af terrorofre,
 • ikke-invaliderende varige skader: I dette tilfælde varierer dækningen alt efter skadevurderingen som udført i henhold til ordningen for trafikofre og i overensstemmelse med beregningsskemaet i henhold til lovgivningen på socialsikringsområdet i forhold til erstatning for definitive og ikke-invaliderende skader, lemlæstelser og deformationer, der skyldes arbejdsrelaterede ulykker eller sygdomme.

Ordningen for trafikofre omfatter i forbindelse med vurderingen af erstatningen for skader såsom fysisk, intellektuel, organers og følelsesmæssig funktionshæmning samt æstetiske skader som følge af tilskadekomst, som ikke forsvinder efter helbredelsesfasen, navnlig udgifter til fremtidig sundhedsbistand, proteser og genoptræning i hjemmet og ambulatorisk samt udgifter forbundet med den manglende selvhjulpenhed.

Ordningen omfatter endvidere midlertidig uarbejdsdygtighed, når den person, der befinder sig i en sådan situation, modtager sundhedsbistand og ikke er i stand til at udøve sit professionelle eller normale erhverv.

På samme måde har terrorofre, der har lidt varige ikke-invaliderende skader, ret til:

 • undtagelsesvis at få udbetalt beløbet som tilkendt i henhold til en endelig afgørelse vedrørende det civilretlige ansvar for fysiske og psykiske skader, der bunder i forholdet,
 • at modtage erstatning for de materielle skader,
 • at modtage erstatning til dækning af medicinsk behandling og sundhedsbistand samt supplerende psykosocial støtte,
 • at få dækket udvidede uddannelsesudgifter,
 • at modtage boligstøtte,
 • at modtage ekstraordinær bistand efter behov,
 • at modtage ordener i henhold til det kongelige dekret om civilretlig anerkendelse af terrorofre,
 • midlertidig uarbejdsdygtighed: Offeret anses for at være midlertidigt uarbejdsdygtigt, når han/hun modtager sundhedsbistand og ikke kan udøve sit professionelle eller normale erhverv.

Derudover har han/hun i givet fald ret til yderligere hjælp forbeholdt personer berørt af permanent uarbejdsdygtighed eller af varige ikke-invaliderende skader, med undtagelse af uddannelsesstøtte,

 • frihedsberøvelse: Der ydes en skønsmæssigt fastsat økonomisk erstatning samt anden erstatning for personskader, der skyldes frihedsberøvelsen.

Derudover kan personen i givet fald eksempelvis også få erstatning for personskader som følge af frihedsberøvelse i form af:

 • undtagelsesvis at få udbetalt beløbet som tilkendt i henhold til en endelig afgørelse vedrørende det civilretlige ansvar for fysiske og psykiske skader, der bunder i hændelserne,
 • erstatning for de materielle skader,
 • erstatning til dækning af medicinsk behandling og sundhedsbistand samt supplerende psykosocial støtte,
 • boligstøtte,
 • ekstraordinær bistand efter behov,
 • ordener i henhold til det kongelige dekret om civilretlig anerkendelse af terrorofre,
 • materielle skader: Denne erstatning tillægges subsidiær karakter i forhold til de andre typer erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller som udløses af forsikringsordninger. Sidstnævnte bliver fratrukket erstatningen.

Der ydes ingen erstatning for skader på ejendele ejet af den offentlige sektor.

Modtagerne har ret til:

erstatning for skader på boligen:

 • Er der tale om fysiske personers sædvanlige bolig, idet der hermed menes en bygning, der fungerer som en persons eller en familieenheds bopæl i mindst seks måneder årligt, kan der ydes en erstatning for skader på konstruktionen, installationerne og inventaret, der skal istandsættes for at genskabe de tidligere beboelsesforhold, med undtagelse af visse fastlagte elementer.
 • Er der tale om den ikkesædvanlige bolig, dækker erstatningen 50 % af skaderne op til den grænse, der er fastsat ved lov pr. bolig,

midlertidig indkvartering:

 • Hvis de berørte personer efter et terrorangreb er nødsaget til at forlade deres bolig midlertidigt, mens istandsættelsesarbejdet udføres, kan indenrigsministeriet yde tilskud til udgifter forbundet med den midlertidige indkvartering,

erstatning for skader på erhvervs- eller industriejendomme:

 • Erstatningen dækker værdien af den nødvendige istandsættelse for idriftsættelse af ejendommene, herunder beskadiget inventar og udstyr, op til den erstatningsgrænse, der er fastsat ved lov,

erstatning for skader på køretøjer:

 • Der ydes eventuelt erstatning for skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer.
 • Det er en ufravigelig betingelse, at modtageren på skadestidspunktet havde en gyldig obligatorisk bilforsikring, såfremt denne forsikring er krævet ved lov.
 • Erstatningen dækker de nødvendige udgifter forbundet med reparationen. Derudover ydes der i givet fald tilskud til køretøjets destruktion,
 • uddannelsesstøtte: Der ydes uddannelsesstøtte, hvis den studerende, dennes enke, den afdødes ægtefælle eller børn eller forældre, søskende, værger eller ansvarlige som følge af et terrorangreb lider personskader, som forhindrer dem i at udøve deres normale erhverv i henhold til de lovbestemte betingelser.

Staten yder erstatning til ofre for terrorangreb og udbetaler ekstraordinært erstatning som følge af det civilretlige ansvar ved dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, herunder i følgende tilfælde: dødsfald, svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, varige ikke-invaliderende skader og frihedsberøvelse.

- Psykologisk skade

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, som medfører en skade på offerets psykiske helbred (psykiske skader), dækker erstatningen udgifterne til den terapeutiske behandling, som frit kan vælges af offeret, op til den grænse, der er fastsat i den spanske lovgivning.

I tilfælde af terrorforbrydelser modtager ofrene for terrorangreb i forbindelse med psykiske skader umiddelbar og gratis psykolog- og psykiaterbistand til opfyldelse af deres behandlingsbehov i den periode, det er nødvendigt, i henhold til de medicinske kriterier, således at de bedst og hurtigst muligt bliver helbredt.

Bistanden ydes til det direkte offer samt truede personer og deres pårørende eller personer, de bor sammen med.

(b) Personers og pårørendes rettigheder

- Materielle skader

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed ydes der erstatning til forældrene (indirekte ofre) til det mindreårige offer, der er afgået ved døden som følge af forbrydelsen.

I dette tilfælde omfatter erstatningen udelukkende en refusion af de reelle begravelsesudgifter, som forældrene eller værgerne til den afdøde mindreårige har betalt, op til den grænse, der er fastsat i den spanske lovgivning.

De begravelsesudgifter, der refunderes, er udgifter forbundet med begravelsesritualet, transporten, forbrændingen eller begravelsen.

I tilfælde af terrorforbrydelser udbetaler staten et beløb svarende til udgifterne forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, der ikke er dækket af en forsikringsordning, op til den lovbestemte grænse.

- Psykologisk skade:

 • pretium doloris hos pårørende eller modtagere/erstatning til overlevende, hvis offeret er afgået ved døden

I tilfælde af terrorforbrydelser omfatter den hjælp, der ydes i form af psykolog- og psykiaterbistand til direkte ofre for terrorhandlinger, ligeledes deres pårørende og personer, de bor sammen med, der har lidt psykologisk skade som følge af terrorhandlingen, som har vist sig på et senere tidspunkt. Udgifterne til psykologbehandling – eventuelt efter henvisning – finansieres op til den grænse, der er fastsat for en personlig behandling.

Bliver erstatningen udbetalt på en gang eller i månedlige rater?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan erstatningsbeløbet generelt ikke overstige den erstatning, der er blevet tilkendt i henhold til afgørelsen.

Beløbet fastsættes ud fra en række kriterier, forudsat at det i afgørelsen fastsatte beløb ikke overskrides:

 • Ved midlertidig uarbejdsdygtighed inden for de første seks måneder tilkendes der et beløb svarende til det dobbelte af dagssatsen for den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM) som gældende i den periode, hvor den berørte person befandt sig i denne situation. Beløbet udbetales i månedlige rater fordelt på denne periode.

IPREM er en indikator, der fastsættes på årsbasis, til fastlæggelse af størrelsen på visse ydelser eller grænsen for, hvornår en person har ret til visse hjælpetjenester, ydelser eller offentlige tjenester.

 • Ved invaliderende skader svarer det maksimale beløb til den månedlige IPREM som gældende på skadestidspunktet og afhænger endvidere af invaliditetsgraden:
  • ved permanent delvis uarbejdsdygtighed: 40 månedlige rater,
  • ved permanent fuld uarbejdsdygtighed: 60 månedlige rater,
  • ved varig total uarbejdsdygtighed: 90 månedlige rater,
  • ved svær invaliditet: 130 månedlige rater.
 • I tilfælde af dødsfald lyder den maksimale erstatning på 120 månedlige IPREM-rater som gældende på dødstidspunktet.

Erstatningen forbundet med begravelsesudgifter til forældrene eller værgerne til den mindreårige eller handicappede voksne, hvis død er en direkte følge af forbrydelsen, dækker de reelt afholdte udgifter op til fem gange den månedlige IPREM-rate som gældende på dødstidspunktet.

Erstatningen til dækning af udgifter til terapeutisk behandling i tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, der har medført skader på offerets psykiske helbred, tilkendes efter nedenstående kriterier:

 • Hvis der fremsættes et erstatningskrav, før behandlingen påbegyndes, kan der udbetales et enhedsbeløb svarende til én månedlig IPREM-rate. Hvis det ovennævnte enhedsbeløb ikke dækker udgifterne til behandlingen, dækkes de udgifter, der går ud over dette beløb, efter den pågældendes anmodning, idet der udbetales ét eller flere beløb, indtil behandlingen er afsluttet, eller i givet fald indtil maksimumsbeløbet er nået.
 • Fremsættes erstatningskravet, efter at behandlingen er blevet påbegyndt, udbetales de af den pågældende dokumenterede udgifter og de udgifter, der må anses som forbundet hermed, indtil behandlingen er afsluttet, eller i givet fald indtil maksimumsbeløbet er nået.
 • Dokumenteres det på tidspunktet for kravets fremsættelse, at behandlingen er afsluttet, udbetales beløbet på én gang, idet det udbetalte beløb svarer til de dokumenterede udgifter op til den maksimale grænse. Hvis der er behov for at genoptage behandlingen, og det maksimale beløb ikke er nået, er det muligt at få refunderet yderligere afholdte udgifter.

Der kan endvidere blive tilkendt midlertidig erstatning, inden der er blevet truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen, forudsat at der foreligger dokumentation for offerets eller modtagernes usikre økonomiske forhold. Denne erstatning kan enten udbetales som et engangsbeløb eller i rater.

Ved terrorforbrydelser:

 • I tilfælde af dødsfald udbetales erstatningen som et engangsbeløb i henhold til loven.

I forbindelse med udgifterne forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, der ikke er dækket af en forsikringsordning, udbetales beløbet på én gang op til den lovbestemte grænse.

 • Ved personskader: I tilfælde af svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, udbetales beløbet på én gang op til den lovbestemte grænse.

I tilfælde af erstatning for varige ikke-invaliderende skader udbetales beløbet som et engangsbeløb eller i flere månedlige rater i henhold til det gældende beregningsskema.

 • I tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed udbetales erstatningen maksimalt i 18 månedlige rater.
 • I tilfælde af frihedsberøvelse udbetales der ud over et engangsbeløb en erstatning svarende til antallet af dage, hvor frihedsberøvelsen fandt sted, for de personskader, der blev forvoldt som følge af frihedsberøvelsen, op til den grænse, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed.
 • Ved materielle skader: Denne erstatning tillægges subsidiær karakter i forhold til de andre typer erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller som udløses af forsikringsordninger. Sidstnævnte bliver fratrukket erstatningen.

Der ydes ingen erstatning for skader på ejendele ejet af den offentlige sektor.

Erstatningen udbetales generelt som et engangsbeløb i henhold til den gældende lov. Dette gælder dog ikke for støtten til midlertidig indkvartering, som udbetales månedligt og beregnes på dagsbasis, såfremt indkvarteringen finder sted på et hotel, eller på månedsbasis, hvis indkvarteringen finder sted i en udlejningsejendom.

Modtagerne har ret til:

erstatning for skader på boligen:

 • Er der tale om fysiske personers sædvanlige bolig, idet der hermed menes en bygning, der fungerer som en persons eller en familieenheds bopæl i mindst seks måneder årligt, kan der ydes en erstatning for skader på konstruktionen, installationerne og inventaret, der skal istandsættes for at genskabe de tidligere beboelsesforhold, med undtagelse af visse fastlagte elementer.
 • Er der tale om den ikkesædvanlige bolig, dækker erstatningen 50 procent af skaderne op til den grænse, der er fastsat ved lov pr. bolig,

midlertidig indkvartering:

 • Hvis de berørte personer efter et terrorangreb er nødsaget til at forlade deres bolig midlertidigt, mens istandsættelsesarbejdet udføres, kan indenrigsministeriet yde tilskud til udgifter forbundet med den midlertidige indkvartering,

erstatning for skader på erhvervs- eller industriejendomme:

 • Erstatningen dækker værdien af den nødvendige istandsættelse for idriftsættelse af ejendommene, herunder beskadiget inventar og udstyr, op til den erstatningsgrænse, der er fastsat ved lov,

erstatning for skader på køretøjer:

 • Der ydes eventuelt erstatning for skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer.
 • Det er en ufravigelig betingelse, at modtageren på skadestidspunktet havde en gyldig obligatorisk bilforsikring, såfremt denne forsikring er krævet ved lov.
 • Erstatningen dækker de nødvendige udgifter forbundet med reparationen. Derudover ydes der i givet fald tilskud til køretøjets destruktion,
 • uddannelsesstøtte: Der ydes uddannelsesstøtte, hvis den studerende, dennes enke, den afdødes ægtefælle eller børn eller forældre, søskende, værger eller ansvarlige som følge af et terrorangreb lider personskader, som forhindrer dem i at udøve deres normale erhverv i henhold til de lovbestemte betingelser.

Der udbetales enhedsbeløb i tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed og invaliderende skader som følge af terrorangreb inden for rammerne som fastsat i den spanske lovgivning.

Betyder de lidte skaders sværhedsgrad, at det med rimelighed må antages, at der på et senere tidspunkt opstår en varig fuld eller total uarbejdsdygtighed eller svær invaliditet hos offeret, kan der blive udbetalt et enhedsbeløb op til den lovbestemte maksimumsgrænse.

Staten yder ekstraordinært erstatning som følge af det civilretlige ansvar ved dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, herunder i følgende tilfælde: dødsfald, svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, varige ikke-invaliderende skader og frihedsberøvelse. Denne ekstraordinære erstatning udbetales generelt som et engangsbeløb. Dette gælder dog ikke i tilfælde af varige ikke-invaliderende skader og frihedsberøvelse.

På hvilken måde kan min egen adfærd i relation til forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under erstatningssagen påvirke mine muligheder for at få erstatning samt størrelsen heraf?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan den offentlige erstatning blive afvist eller reduceret, hvis den helt eller delvist anses som urimelig eller krænker den offentlige orden som følge af følgende omstændigheder, der fastsættes i erklæringen:

 • Modtagerens opførsel har direkte eller indirekte haft indvirkning på, at forbrydelsen blev begået, eller at skaderne blev forværret.
 • Forholdet mellem modtageren og gerningsmanden eller modtagerens medlemskab af en organisation, der udøver vold.

Hvis en person, der er afgået ved døden som følge af forbrydelsen, bliver omfattet af en af ovenstående årsager til at afvise eller reducere erstatningen, har modtagerne ret til at modtage erstatning i deres rolle som indirekte ofre, hvis de er i materiel nød.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning samt størrelsen heraf?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed tages der højde for den økonomiske situation ved fastsættelsen af den tilkendte erstatning i henhold til de gældende korrektionsfaktorer:

 • årlig indkomst af enhver art for modtageren eller alle modtagere i fællesskab (erstatning ved dødsfald) i henhold til det gældende beregningsskema,
 • årlig indkomst af enhver art for offeret på skadestidspunktet (erstatning ved invaliderende skader) i henhold til det gældende beregningsskema.

Der tages endvidere højde for den økonomiske situation, såfremt modtageren befinder sig i et økonomisk afhængighedsforhold, der giver ret til erstatning. Hvis den økonomiske situation er usikker i henhold til de lovbestemte kriterier, kan der udbetales midlertidig erstatning, inden der er blevet truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen.

I tilfælde af terrorforbrydelser giver dødsfald ret til erstatning, hvis modtageren er økonomisk afhængig af den afdøde på tidspunktet for dødsfaldet, der skyldes terrorhandlingen. Erstatningen beregnes ud fra den årlige indkomst.

Er der andre kriterier, som kan påvirke mine muligheder for at få erstatning, samt størrelsen heraf?

Nej.

Hvordan vil erstatning og godtgørelse blive beregnet?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed fastsættes erstatningsbeløbet, som ikke kan overstige den erstatning, der er blevet tilkendt i henhold til afgørelsen, ud fra en række kriterier:

 • Ved midlertidig uarbejdsdygtighed inden for de første seks måneder tilkendes der et beløb svarende til det dobbelte af dagssatsen for den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM) som gældende i den periode, hvor den berørte person befandt sig i denne situation. Beløbet udbetales i månedlige rater fordelt på denne periode.
 • Ved invaliderende skader svarer det maksimale beløb til den månedlige IPREM som gældende på skadestidspunktet og afhænger endvidere af invaliditetsgraden:
  • ved permanent delvis uarbejdsdygtighed: 40 månedlige rater,
  • ved permanent fuld uarbejdsdygtighed: 60 månedlige rater,
  • ved varig total uarbejdsdygtighed: 90 månedlige rater,
  • ved svær invaliditet: 130 månedlige rater.

Ved fastsættelsen af erstatningsbeløbets størrelse i de givne tilfælde ganges maksimumsbeløbene med følgende korrektionsfaktorer i forhold til:

 • årlig indkomst af enhver art for offeret på skadestidspunktet i henhold til det nedenstående beregningsskema:
  • indkomst under IPREM som gældende på det pågældende tidspunkt: korrektionsfaktor = 1,
  • mellem 101 og 200 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,90,
  • mellem 201 og 350 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,80,
  • over 350 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,70,
 • antal af personer, der er økonomisk afhængige af offeret på skadestidspunktet, i henhold til de lovbestemte kriterier, såfremt de boede sammen med offeret på offerets regning, og de pågældende ikke havde en årlig indkomst af enhver art over 150 % af IPREM (årsbasis) som gældende på ovenstående tidspunkt i henhold til følgende beregningsskema:
  • Ved 4 afhængige personer eller flere gælder der en korrektionsfaktor på 1.
  • Ved 3 afhængige personer gælder der en korrektionsfaktor på 0,95.
  • Ved 2 afhængige personer gælder der en korrektionsfaktor på 0,90.
  • Ved 1 afhængig person gælder der en korrektionsfaktor på 0,85.
  • Er der ingen afhængige personer, gælder der en korrektionsfaktor på 0,80.
  • I tilfælde af dødsfald lyder den maksimale erstatning på 120 månedlige IPREM-rater som gældende på dødstidspunktet.

Ved fastsættelsen af erstatningsbeløbets størrelse i de givne tilfælde ganges maksimumsbeløbene med følgende korrektionsfaktorer i forhold til:

 • årlig indkomst af enhver art på offerets dødstidspunkt for modtageren eller alle modtagerne i fællesskab i henhold til det gældende beregningsskema:
  • indkomst under IPREM som gældende på det pågældende tidspunkt: korrektionsfaktor = 1,
  • mellem 101 og 200 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,90,
  • mellem 201 og 350 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,80,
  • over 350 % af IPREM: korrektionsfaktor = 0,70,
 • antallet af personer, der på offerets dødstidspunkt var økonomisk afhængige af offeret eller af modtageren/modtagerne. Modtagere er personer, der i henhold til den gældende lovgivning anses som modtagere og opfylder følgende betingelser:
  • På tidspunktet for offerets død boede de sammen med offeret eller sammen med modtageren/modtagerne – i begge tilfælde – på dennes regning, og
  • de havde ikke en årlig indkomst af enhver art over 150 % af IPREM (årsbasis) som gældende på ovenstående tidspunkt i henhold til følgende beregningsskema:
   • Ved 4 afhængige personer eller flere gælder der en korrektionsfaktor på 1.
   • Ved 3 afhængige personer gælder der en korrektionsfaktor på 0,95.
   • Ved 2 afhængige personer gælder der en korrektionsfaktor på 0,90.
   • Ved 1 afhængig person gælder der en korrektionsfaktor på 0,85.

Erstatningen forbundet med begravelsesudgifter til forældrene eller værgerne til den mindreårige eller handicappede voksne, hvis død er en direkte følge af forbrydelsen, dækker de reelt afholdte udgifter op til fem gange den månedlige IPREM-rate som gældende på dødstidspunktet.

I tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, som har medført skader på offerets psykiske helbred, dækker erstatningen udgifter til terapeutisk behandling, som frit kan vælges af offeret, op til fem månedlige IPREM-rater som gældende på udstedelsesdatoen for lægeattesten til bekræftelse af psykisk skade hos offeret, som har behov for terapeutisk behandling.

Der kan endvidere blive tilkendt midlertidig erstatning, inden der er blevet truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen, forudsat at der foreligger dokumentation for offerets eller modtagernes usikre økonomiske forhold.

Ved terrorforbrydelser:

 • I tilfælde af dødsfald udbetales erstatningen som et engangsbeløb i henhold til loven.

Modtagere af denne type erstatning kan få den forhøjet med et fast beløb svarende til 20 månedlige IPREM-rater som gældende på den dato, hvor terrorhandlingen fandt sted, for hvert barn eller hver mindreårig, der på tidspunktet for offerets dødsfald var økonomisk afhængig af offeret.

En person anses som økonomisk afhængig af den afdøde, når sidstnævnte på dødstidspunktet afholdt udgifterne helt eller delvist, og modtageren ikke havde en årlig indkomst af enhver art over 150 % af IPREM (årsbasis) som gældende på ovenstående tidspunkt.

Der ydes endvidere erstatning til dækning af udgifterne forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, og som ikke er dækket af en forsikringsordning, op til den lovbestemte grænse. Udgifterne refunderes efter forelæggelse af de pågældende kvitteringer. Kvitteringerne skal ledsages af den forsikringspolice, der dækker disse udgifter, eller en erklæring om, at der ikke findes en sådan police.

 • Ved personskader: I tilfælde af svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, udbetales beløbet på én gang op til den lovbestemte grænse.

I tilfælde af erstatning for varige ikke-invaliderende skader udbetales beløbet som et engangsbeløb eller i flere månedlige rater i henhold til det gældende beregningsskema.

Modtagerne har ret til erstatning og kan få den forhøjet med et fast beløb svarende til 20 månedlige IPREM-rater for hvert barn eller hver mindreårig, der var økonomisk afhængig af offeret på tidspunktet for terrorhandlingen, som medførte skaderne.

 • I tilfælde af en midlertidig uarbejdsdygtighed ydes der en erstatning svarende til to gange IPREM for perioden med midlertidig uarbejdsdygtighed, dog højst 18 månedlige rater.
 • I tilfælde af frihedsberøvelse ydes der erstatning til offeret i henhold til loven om frihedsberøvelse. Derudover modtager offeret en erstatning for de personskader, han/hun har lidt som følge af frihedsberøvelsen, svarende til tre gange dagssatsen for IPREM pr. dag, frihedsberøvelsen fandt sted, dog højst op til den fastlagte erstatning, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed.
 • Materielle skader: Denne erstatning tillægges subsidiær karakter i forhold til de andre typer erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller som udløses af forsikringsordninger. Sidstnævnte bliver fratrukket erstatningen.

Den samlede erstatning kan under ingen omstændigheder overstige beløbet for lidt skade.

Der ydes ingen erstatning for skader på ejendele ejet af den offentlige sektor.

Modtagerne har ret til:

erstatning for skader på boligen:

 • Er der tale om fysiske personers sædvanlige bolig, kan der ydes en erstatning for skader på konstruktionen, installationerne og inventaret, der skal istandsættes for at genskabe de tidligere beboelsesforhold, med undtagelse af visse luksuselementer.
 • Er der tale om den ikkesædvanlige bolig, dækker erstatningen 50 % af skaderne op til den grænse, der er fastsat ved lov pr. bolig,

midlertidig indkvartering:

 • Hvis de berørte personer efter et terrorangreb er nødsaget til at forlade deres bolig midlertidigt, mens istandsættelsesarbejdet udføres, kan indenrigsministeriet yde tilskud til udgifter forbundet med den midlertidige indkvartering, ved at udbetale en erstatning beregnet på dagsbasis, såfremt indkvarteringen finder sted på et hotel, eller på månedsbasis, hvis indkvarteringen finder sted i en udlejningsejendom,

erstatning for skader på erhvervs- eller industriejendomme:

 • Erstatningen dækker værdien af den nødvendige istandsættelse for idriftsættelse af ejendommene, herunder beskadiget inventar og udstyr, op til den erstatningsgrænse, der er fastsat ved lov,

erstatning for skader på køretøjer:

 • Der ydes eventuelt erstatning for skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer.
 • Det er en ufravigelig betingelse, at modtageren på skadestidspunktet havde en gyldig obligatorisk bilforsikring, såfremt denne forsikring er krævet ved lov.
 • Erstatningen omfatter de nødvendige reparationsudgifter,
 • uddannelsesstøtte: Der ydes uddannelsesstøtte, hvis den studerende, dennes enke, den afdødes ægtefælle eller børn eller forældre, søskende, værger eller ansvarlige som følge af et terrorangreb lider personskader, som forhindrer dem i at udøve deres normale erhverv i henhold til de lovbestemte betingelser.

For at kunne modtage uddannelsesstøtte må modtageren ikke have et tilsvarende eller højere uddannelsesniveau som det niveau, der kræves støtte til, og de pågældende lovmæssige uddannelseskrav må ikke være opfyldt.

Ved sproguddannelser eller uddannelser på bachelorniveau eller uddannelser på et tilsvarende eller højere niveau tages der højde for de akademiske indskrivningskriterier eller kriterierne for uddannelseskreditter som optjent i henhold til den nationale lovgivning om uddannelsesstøtte.

For at kunne beregne de akademiske minimumskriterier, modtagerne af uddannelsesstøtte skal opfylde, anvender indenrigsministeriet en korrektionsfaktor på 0,60 på elever med særlige behov i forhold til uddannelsesstøtte, som kræver et specialforløb eller en forlænget uddannelsesperiode for at kunne afslutte uddannelsen, idet de har et fysisk eller psykisk handicap.

Staten yder ekstraordinært erstatning som følge af det civilretlige ansvar ved dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, herunder i følgende tilfælde: dødsfald, svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, varige ikke-invaliderende skader og frihedsberøvelse.

Erstatningsbeløbet fastsættes på følgende måde:

 • Foreligger der en endelig afgørelse, hvori der er tilkendt en erstatning som følge af det civilretlige ansvar for dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, der skyldes en af de ovenstående hændelser, udbetales der erstatning som et engangsbeløb, idet størrelsen er fastsat ved lov.
 • Er der ikke eller kan der ikke tilkendes erstatning som følge af det civilretlige ansvar for fysiske eller psykiske skader i henhold til den endelige afgørelse, udbetales erstatningen under alle omstændigheder som et engangsbeløb, medmindre der er tale om:
  • ikke-invaliderende permanente skader: I dette tilfælde varierer dækningen alt efter skadevurderingen som udført i henhold til ordningen for trafikofre og i overensstemmelse med beregningsskemaet i henhold til lovgivningen på socialsikringsområdet i forhold til erstatning for definitive og ikke-invaliderende skader, lemlæstelser og deformationer, der skyldes arbejdsrelaterede ulykker eller sygdomme,
  • frihedsberøvelse: erstatning svarende til tre gange dagssatsen for den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (IPREM) pr. dag, frihedsberøvelsen fandt sted, dog højst op til den fastlagte erstatning, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed.

Er der et minimum/maksimum for det beløb, som kan blive tilkendt?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan erstatningsbeløbet generelt ikke overstige den erstatning, der er blevet tilkendt i henhold til afgørelsen.

Beløbet fastsættes ud fra en række kriterier, forudsat at det i afgørelsen fastsatte beløb ikke overskrides:

 • Ved midlertidig uarbejdsdygtighed inden for de første seks måneder tilkendes der et beløb svarende til det dobbelte af dagssatsen for den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM) som gældende i den periode, hvor den berørte person befandt sig i denne situation. Beløbet udbetales i månedlige rater fordelt på denne periode.
 • Ved invaliderende skader svarer det maksimale beløb til den månedlige IPREM som gældende på skadestidspunktet og afhænger endvidere af invaliditetsgraden:
  • ved permanent delvis uarbejdsdygtighed: 40 månedlige rater,
  • ved permanent fuld uarbejdsdygtighed: 60 månedlige rater,
  • ved varig total uarbejdsdygtighed: 90 månedlige rater,
  • ved svær invaliditet: 130 månedlige rater.
 • I tilfælde af dødsfald lyder den maksimale erstatning på 120 månedlige IPREM-rater som gældende på dødstidspunktet.

Erstatningen forbundet med begravelsesudgifter til forældrene eller værgerne til den mindreårige eller handicappede voksne, hvis død er en direkte følge af forbrydelsen, dækker de reelt afholdte udgifter op til fem gange den månedlige IPREM-rate som gældende på dødstidspunktet.

Erstatningen til dækning af udgifter til terapeutisk behandling i tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, der har medført skader på offerets psykiske helbred, tilkendes efter nedenstående kriterier:

 • Hvis der fremsættes et erstatningskrav, før behandlingen påbegyndes, kan der udbetales et enhedsbeløb svarende til én månedlig IPREM-rate. Hvis det ovennævnte enhedsbeløb ikke dækker udgifterne til behandlingen, dækkes de udgifter, der går ud over dette beløb, efter den pågældendes anmodning, idet der udbetales ét eller flere beløb, indtil behandlingen er afsluttet, eller i givet fald indtil maksimumsbeløbet er nået.
 • Fremsættes erstatningskravet, efter at behandlingen er blevet påbegyndt, udbetales de af den pågældende dokumenterede udgifter og de udgifter, der må anses som forbundet hermed, indtil behandlingen er afsluttet, eller i givet fald indtil maksimumsbeløbet er nået.
 • Dokumenteres det på tidspunktet for kravets fremsættelse, at behandlingen er afsluttet, udbetales beløbet på én gang, idet det udbetalte beløb svarer til de dokumenterede udgifter op til den maksimale grænse. Hvis der er behov for at genoptage behandlingen, og det maksimale beløb ikke er nået, er det muligt at få refunderet yderligere afholdte udgifter.

Der kan endvidere blive tilkendt midlertidig erstatning, inden der er blevet truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen, forudsat at der foreligger dokumentation for offerets eller modtagernes usikre økonomiske forhold. Denne erstatning kan enten udbetales som et engangsbeløb eller i rater.

Ved terrorforbrydelser:

 • Ved dødsfald er erstatningsbeløbet på 250 000 €, idet dette beløb kan forhøjes med et fast beløb svarende til 20 månedlige IPREM-rater som gældende på den dato, hvor terrorhandlingen fandt sted, for hvert barn eller hver mindreårig, der på tidspunktet for offerets dødsfald var økonomisk afhængig af offeret.

I forbindelse med udgifterne forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, der ikke er dækket af en forsikringsordning, udbetales der et maksimumsbeløb på 6 000 €.

 • Ved personskader: I tilfælde af svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, udbetales følgende erstatning:
  • svær invaliditet: 500 000 €,
  • varig total uarbejdsdygtighed: 180 000 €,
  • varig fuld uarbejdsdygtighed: 100 000 €,
  • varig delvis uarbejdsdygtighed: 75 000 €.
 • I tilfælde af varige ikke-invaliderende skader udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i flere månedlige rater i henhold til det gældende beregningsskema, dog højst op til den fastlagte erstatning, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed (75 000 €).
 • I tilfælde af en midlertidig uarbejdsdygtighed ydes der en erstatning svarende til to gange IPREM for perioden med midlertidig uarbejdsdygtighed, dog højst 18 månedlige rater.
 • I tilfælde af frihedsberøvelse udbetales der et engangsbeløb på 12 000 euro som følge af frihedsberøvelsen og et beløb svarende til tre gange dagssatsen for IPREM pr. dag, frihedsberøvelsen fandt sted, dog højst op til den fastlagte erstatning, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed (75 000 €).
 • Ved materielle skader: Denne erstatning tillægges subsidiær karakter i forhold til de andre typer erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller som udløses af forsikringsordninger. Sidstnævnte bliver fratrukket erstatningen.

Der ydes ingen erstatning for skader på ejendele ejet af den offentlige sektor.

Erstatningen udbetales generelt som et engangsbeløb i henhold til den gældende lov. Dette gælder dog ikke for støtten til midlertidig indkvartering, som udbetales månedligt og beregnes på dagsbasis, såfremt indkvarteringen finder sted på et hotel, eller på månedsbasis, hvis indkvarteringen finder sted i en udlejningsejendom.

Modtagerne har ret til:

erstatning for skader på boligen:

 • Er der tale om fysiske personers sædvanlige bolig, idet der hermed menes en bygning, der fungerer som en persons eller en familieenheds bopæl i mindst seks måneder årligt, kan der ydes en erstatning for skader på konstruktionen, installationerne og inventaret, der skal istandsættes for at genskabe de tidligere beboelsesforhold, med undtagelse af visse fastlagte elementer.
 • Er der tale om den ikkesædvanlige bolig, dækker erstatningen 50 % af skaderne op til den grænse, der er fastsat ved lov pr. bolig,

midlertidig indkvartering:

 • Hvis de berørte personer efter et terrorangreb er nødsaget til at forlade deres bolig midlertidigt, mens istandsættelsesarbejdet udføres, kan indenrigsministeriet yde tilskud til udgifter forbundet med den midlertidige indkvartering,

erstatning for skader på erhvervs- eller industriejendomme:

 • Erstatningen dækker værdien af den nødvendige istandsættelse for idriftsættelse af ejendommene, herunder beskadiget inventar og udstyr, op til den erstatningsgrænse, der er fastsat ved lov,

erstatning for skader på køretøjer:

 • Der ydes eventuelt erstatning for skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer.
 • Det er en ufravigelig betingelse, at modtageren på skadestidspunktet havde en gyldig obligatorisk bilforsikring, såfremt denne forsikring er krævet ved lov.
 • Erstatningen dækker de nødvendige udgifter forbundet med reparationen. Derudover ydes der i givet fald tilskud til køretøjets destruktion,
 • uddannelsesstøtte: Der ydes uddannelsesstøtte, hvis den studerende, dennes enke, den afdødes ægtefælle eller børn eller forældre, søskende, værger eller ansvarlige som følge af et terrorangreb lider personskader, som forhindrer dem i at udøve deres normale erhverv i henhold til de lovbestemte betingelser.

Der udbetales enhedsbeløb i tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed og invaliderende skader som følge af terrorangreb inden for rammerne som fastsat i den spanske lovgivning.

Betyder de lidte skaders sværhedsgrad, at det med rimelighed må antages, at der på et senere tidspunkt opstår en varig fuld eller total uarbejdsdygtighed eller svær invaliditet hos offeret, kan der blive udbetalt et enhedsbeløb op til 18 030,36 €.

Staten yder ekstraordinært erstatning som følge af det civilretlige ansvar ved dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, herunder i følgende tilfælde: dødsfald, svær invaliditet, varig total uarbejdsdygtighed, varig fuld uarbejdsdygtighed, varig delvis uarbejdsdygtighed, varige ikke-invaliderende skader og frihedsberøvelse.

Erstatningsbeløbet fastsættes på følgende måde:

 • Foreligger der en endelig afgørelse, hvori der er tilkendt en erstatning som følge af det civilretlige ansvar for dødsfald eller fysiske eller psykiske skader, der skyldes en af de ovenstående hændelser, udbetales det beløb, der er fastsat i denne afgørelse. Dog gælder følgende grænser:
  • dødsfald: 500 000 €,
  • svær invaliditet: 750 000 €,
  • varig total uarbejdsdygtighed: 300 000 €,
  • varig fuld uarbejdsdygtighed: 200 000 €,
  • varig delvis uarbejdsdygtighed: 125 000 €,
  • ikke-invaliderende permanente skader: 100 000 €,
  • frihedsberøvelse: 125 000 €.
 • Er der ikke eller kan der ikke tilkendes erstatning som følge af det civilretlige ansvar for fysiske eller psykiske skader i henhold til den endelige afgørelse, udbetales følgende beløb:
  • dødsfald: 250 000 €,
  • svær invaliditet: 500 000 €,
  • varig total uarbejdsdygtighed:: 180 000 €,
  • varig fuld uarbejdsdygtighed:: 100 000 €,
  • varig delvis uarbejdsdygtighed: 75 000 €,
 • ikke-invaliderende permanente skader: I dette tilfælde varierer dækningen alt efter skadevurderingen som udført i henhold til ordningen for trafikofre og i overensstemmelse med beregningsskemaet i henhold til lovgivningen på socialsikringsområdet i forhold til erstatning for definitive og ikke-invaliderende skader, lemlæstelser og deformationer, der skyldes arbejdsrelaterede ulykker eller sygdomme,
 • frihedsberøvelse: erstatning svarende til tre gange dagssatsen for den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (IPREM) pr. dag, frihedsberøvelsen fandt sted, dog højst op til den fastlagte erstatning, der gælder for varig delvis uarbejdsdygtighed.

Forventes det, at jeg anfører beløbet på ansøgningsblanketten? Hvis ja, får jeg så instruktioner i, hvordan beløbet beregnes?

Nej.

Bliver erstatning, som jeg modtager for mit tab fra anden side, (f.eks. fra min arbejdsgivers eller privat forsikring) fratrukket i den erstatning, der udbetales fra myndigheden/organet?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed er det generelt ikke muligt både at modtage den lovbestemte erstatning og samtidig modtage erstatning for skader, der skyldes forbrydelsen, som tilkendt ved retsafgørelser.

Det er dog muligt helt eller delvist at få udbetalt den lovbestemte erstatning, hvis gerningsmanden er blevet erklæret delvist insolvent, uden at beløbet som fastsat i retsafgørelsen dog kan overstiges.

Erstatning i henhold til spansk ret er ligeledes inkompatibel:

 • med økonomisk erstatning, som modtagerne har ret til i henhold til en forsikringsordning, medmindre det beløb, modtageren får tilkendt af den private forsikringsordning, ligger under det beløb, der er fastsat i retsafgørelsen,
 • i tilfælde af offerets midlertidige uarbejdsdygtighed med tilskud, der udspringer af denne uarbejdsdygtighed inden for rammerne af den offentlige socialsikringsordning. Denne inkompatibilitet gælder, når den spanske lovbestemte erstatning samt den erstatning, modtageren er berettiget til i henhold til en forsikringsordning, dækker de samme risici og behovssituationer.

Uanset det førnævnte udbetales der erstatning til modtageren af erstatning fra et privat forsikringsselskab, når erstatningsbeløbet fra denne forsikring ligger under de beløb, der er fastsat i afgørelsen. I dette tilfælde kan den forskel, der udbetales, dog ikke overstige beløbene som fastsat i beregningsskemaet.

Forekommer der skader, som medfører en varig uarbejdsdygtighed eller offerets dødsfald, er det både muligt for modtageren at modtage erstatning og enhver offentlig pension, den pågældende måtte være berettiget til.

Erstatningen for varig uarbejdsdygtighed er kompatibel med erstatning for midlertidig uarbejdsdygtighed.

I tilfælde af terrorforbrydelser tillægges erstatningen som følge af materielle skader på ofre grundet denne forbrydelsestype subsidiær karakter i forhold til de andre typer af erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller erstatning inden for rammerne af forsikringsordninger. Sidstnævnte bliver fratrukket erstatningen.

Der kan i forbindelse med skader på køretøjer ydes erstatning for skader på personkøretøjer og køretøjer til landtransport af personer eller varer. Køretøjer, der ejes af den offentlige sektor, er udelukket. Det er en forudsætning for denne type erstatning, at modtageren på skadestidspunktet havde en gyldig obligatorisk bilforsikring, såfremt denne forsikring er krævet ved lov. Erstatningen tillægges subsidiær karakter i forhold til de andre typer erstatning, der ydes af de offentlige forvaltninger, eller som udløses af forsikringsordninger. Derudover bliver sidstnævnte fratrukket erstatningen.

I forbindelse med de udgifter, der er forbundet med hjemsendelsen, bisættelsen og begravelsen og/eller forbrændingen af personer, der er afgået ved døden som følge af et terrorangreb, modtager disse erstatning fra statsadministrationen, når disse poster ikke dækkes af en forsikringsordning, op til den lovbestemte grænse. Der skal forelægges kvitteringer ledsaget af den forsikringspolice, som dækker disse udgifter, eller en erklæring om, at der ikke findes en sådan police.

Kan jeg få et forskud på erstatningen? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Ja.

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan der endvidere blive tilkendt midlertidig erstatning, inden der er blevet truffet en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen, forudsat at der foreligger dokumentation for offerets eller modtagernes usikre økonomiske forhold. Offerets eller modtagernes økonomiske forhold anses som usikre, når hverken offeret eller modtagerne på den dato, hvor erstatningskravet fremsættes, havde en årlig indkomst af enhver art over IPREM (årsbasis) som gældende på fremsættelsestidspunktet.

Under alle omstændigheder skal det for at få udbetalt midlertidig erstatning dokumenteres, at ansøgeren opfylder de lovbestemte betingelser for at kunne modtage endelig erstatning.

I tilfælde af terrorforbrydelser kan indenrigsministeriet yde et forskud på erstatningen op til den lovbestemte grænse, idet dette udgør et forskud på den endelige erstatning, såfremt det som følge af sværhedsgraden af de skader, der skyldes terrorhandlingen, med rimelighed må antages, at der på et senere tidspunkt opstår en varig fuld eller total uarbejdsdygtighed eller svær invaliditet hos offeret.

Ved invaliderende skader eller midlertidig uarbejdsdygtighed vil der på samme måde kunne blive udbetalt erstatning hver tredje måned i uarbejdsdygtighedsperioden. Forskuddets størrelse beregnes ved at gange to gange IPREM som gældende på skadestidspunktet med antallet af uarbejdsdygtighedsdage.

Kan jeg få komplementerende eller yderligere erstatning og/eller godtgørelse (efter f.eks. en ændring i omstændighederne eller forværring af helbredet etc.), efter at der er truffet en afgørelse i sagen?

Ja.

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed vil der, såfremt der er blevet tilkendt en erstatning for en vis grad af uarbejdsdygtighed eller invaliditet, men situationen forværres og dermed berettiger til en højere erstatning, eller offeret afgår ved døden som direkte følge af skaderne, blive tilkendt et engangsbeløb grundet skadens forværring.

Fristen for fremsættelse af krav om supplerende erstatning er et år fra datoen som fastsat i den afgørelse, i henhold til hvilken den oprindelige erstatning blev tilkendt, således at graden af uarbejdsdygtighed eller invaliditet kan revurderes.

I tilfælde af terrorforbrydelser skal kravene generelt fremsættes, senest et år efter skaderne opstod. Hvis skaderne forværres, eller offeret afgår ved døden som direkte følge af de skader, der skyldes terrorhandlingen, iværksættes der en ny frist af samme varighed for fremsættelse af krav om at få udbetalt en erstatning svarende til skadesforskellen.

Hvilke bilag skal jeg sende sammen med mit krav?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, vedrørende endelig erstatning som følge af midlertidig uarbejdsdygtighed og invaliderende skader omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • en beskrivelse af de omstændigheder, der gjorde sig gældende i forbindelse med den forsætlige voldsforbrydelse, med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået,
 • dokumentation for anmeldelsen af forholdet til den offentlige myndighed,
 • en erklæring vedrørende den erstatning, den pågældende har modtaget, eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen,
 • en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen (en dom, en udeblivelsesafgørelse, en afgørelse om sagens bortfald grundet den skyldiges død eller en påtaleopgivelse).

Derudover skal følgende dokumenter forelægges:

 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • En attest som udstedt af det kompetente organ eller den kompetente forvaltningsenhed til bekræftelse af den pågældendes medlemskab af en offentlig socialsikringsordning på forbrydelsestidspunktet. Er dette ikke tilfældet, er det tilstrækkeligt med en erklæring fra den pågældende, som efterfølgende gennemgås af det organ, der fremsætter kravet.

Fremsættes der et krav om erstatning for en midlertidig uarbejdsdygtighed, og den pågældende er omfattet af en offentlig socialsikringsordning, skal det endvidere fremgå af den forelagte attest, at den pågældende uarbejdsdygtighed ikke giver ret til tilskud.

 • Fremsættes kravet om erstatning for invaliderende skader af de direkte ofre, der er omfattet af en ordning under socialsikringssystemet – dog ikke specialordningen for civile og militære embedsmænd – skal afgørelsen vedrørende skadevurderingen som udstedt af provinsdirektøren for det nationale socialsikringsinstitut eller – såfremt der endnu ikke er truffet en sådan afgørelse – ansøgerens erklæring om iværksættelse af proceduren om tilkendelse af invalidepension forelægges.

I forbindelse med krav om endelig erstatning i tilfælde af dødsfald skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • i givet fald dokumentation for dødsfaldet samt status som modtager eller indirekte offer,
 • en beskrivelse af de omstændigheder, der gjorde sig gældende i forbindelse med den forsætlige voldsforbrydelse, med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået,
 • dokumentation for anmeldelsen af forholdet til den offentlige myndighed,
 • en erklæring vedrørende den erstatning, den pågældende har modtaget, eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen,
 • en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen (en dom, en udeblivelsesafgørelse, en afgørelse om sagens bortfald grundet den skyldiges død eller en påtaleopgivelse).

Derudover skal følgende dokumenter forelægges:

 • Er offeret (modtager eller indirekte offer) spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • Dødsattesten for det direkte offer for forbrydelsen samt følgende dokumenter alt efter forholdet mellem modtageren og den afdøde:
  • Afdødes ægtefælle (ikke frasepareret): en bekræftet kopi af vielsesattesten som udstedt af civilstandsregistret efter offerets dødstidspunkt.
  • Har ansøgeren boet sammen med afdøde – i henhold til de betingelser, der er fastsat i den gældende lovgivning – skal han/hun forelægge en attest vedrørende samlivet på en fælles bopæl.

Et permanent samliv med en følelsesmæssig tilknytning, der er sammenlignelig med en ægtefælles, dokumenteres ved at forelægge en attest som udstedt af det pågældende samlivsregister.

 • Var ansøgeren afdødes samlever i henhold til de lovbestemte betingelser, skal han/hun forelægge en attest vedrørende samlivet på en fælles bopæl.
 • Afdødes børn: Der skal forelægges en kopi af fødselsattesterne som udstedt af civilstandsregistret.

Børn til den ikke fraseparerede ægtefælle eller den person, der boede sammen med afdøde i henhold til de lovbestemte betingelser, skal forelægge kopier af deres fødselsattester som udstedt af civilstandsregistret for at dokumentere slægtskabet.

Derudover skal de dokumentere, at deres mor/far var gift med afdøde eller boede sammen med ham/hende og havde en følelsesmæssig tilknytning til ham/hende, medmindre disse forhold tidligere er blevet dokumenteret af den forældrepart, der har krævet erstatning.

Både børnene til afdøde og til den ikke fraseparerede ægtefælle eller til den person, der boede sammen med afdøde, skal endvidere dokumentere at have været økonomisk afhængige af afdøde. Dokumentation kan ske ved hjælp af:

 • en samlivsattest som udstedt af rådhuset,
 • en erklæring vedrørende indkomsten af enhver art i de 12 måneder, der går forud for offerets død,
 • en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det skatteår, hvor offeret afgik ved døden, eller – såfremt denne ikke foreligger – for det foregående skatteår. Foreligger ovennævnte opgørelser ikke, skal der forelægges en negativattest som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).
 • Afdødes forældre: Forældre skal dokumentere forældreskabet ved hjælp af en kopi af det afdøde barns fødselsattest. For at kunne udelukke andre eventuelle prioritetsmodtagere til erstatningen skal der endvidere forelægges en erklæring vedrørende barnets civilstand på dødstidspunktet. Derudover skal det angives, hvorvidt der efter forældrenes viden findes andre personer, der ville kunne modtage erstatning i henhold til den gældende lovgivning.

For at modtage endelig erstatning til dækning af begravelsesudgifter skal forældrene eller værgerne til den mindreårige eller voksne handicappede eller deres repræsentanter fremsætte deres krav med brug af den officielle blanket og forelægge følgende elementer og dokumenter:

 • i givet fald dokumentation for dødsfaldet samt status som modtager eller indirekte offer,
 • en beskrivelse af de omstændigheder, der gjorde sig gældende i forbindelse med den forsætlige voldsforbrydelse, med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået,
 • dokumentation for anmeldelsen af forholdet til den offentlige myndighed,
 • en erklæring vedrørende den erstatning, den pågældende har modtaget, eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen,
 • en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen (en dom, en udeblivelsesafgørelse, en afgørelse om sagens bortfald grundet den skyldiges død eller en påtaleopgivelse).

Derudover skal følgende dokumenter forelægges:

 • en dødsattest for den mindreårige eller handicappede,
 • som dokumentation for status som modtager en kopi af den mindreåriges eller den voksne handicappedes fødselsattest, når kravet fremsættes af forældrene, eller den offentlige værgemålsattest, når kravet fremsættes af værgen,
 • i tilfælde af en afdød voksen handicappet et retsdokument til bekræftelse af handicappet eller i givet fald en attest vedrørende invaliditetsgraden,
 • for forældrene eller værgerne en kopi af det nationale identitetsdokument eller – såfremt der er tale om statsborgere i en EU-medlemsstat – af det dokument, der dokumenterer deres nationalitet,
 • kvitteringer vedrørende begravelsesudgifterne forbundet med begravelsesritualet, transporten, forbrændingen eller begravelsen.

I forbindelse med krav om endelig erstatning til dækning af udgifter til terapeutiske behandlinger i tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • en beskrivelse af de omstændigheder, der gjorde sig gældende i forbindelse med den forsætlige voldsforbrydelse, med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået,
 • dokumentation for anmeldelsen af forholdet til den offentlige myndighed,
 • en erklæring vedrørende den erstatning, den pågældende har modtaget, eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen,
 • en kopi af den endelige retsafgørelse som afslutning på straffesagen (en dom, en udeblivelsesafgørelse, en afgørelse om sagens bortfald grundet den skyldiges død eller en påtaleopgivelse).

Derudover skal følgende dokumenter forelægges:

 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • En erklæring fra offeret om, hvorvidt den terapeutiske behandling er påbegyndt eller ej, og i givet fald forelæggelse af kvitteringer vedrørende de afholdte udgifter. Er behandlingen afsluttet, skal dette angives.

I forbindelse med krav om midlertidig erstatning i tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed og invaliderende skader skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • En vurdering af skaderne som udarbejdet af det kompetente organ i henhold til den lovbestemte procedure.
 • En beskrivelse af omstændighederne omkring den forsætlige voldsforbrydelse eller den forsætlige forbrydelse rettet mod den seksuelle frihed med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået.
 • Dokumentation for, at forholdet er blevet anmeldt til den kompetente myndighed, eller at denne på eget initiativ har indledt en straffesag.
 • En erklæring vedrørende den erstatning, ansøgeren har modtaget, verserende erstatningssager eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen.
 • En rapport fra anklagemyndigheden, som indeholder de rimelige beviser på, at skaderne skyldes en forsætlig voldshandling.
 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • En erklæring vedrørende ansøgerens indkomst af enhver art i de 12 måneder, der går forud for den dato, hvor kravet fremsættes, samt en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det seneste skatteår eller – såfremt disse ikke foreligger – en negativattest som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).

I forbindelse med krav om midlertidig erstatning i tilfælde af dødsfald skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • i givet fald dokumentation for dødsfaldet samt status som modtager eller indirekte offer, dødsattesten for offeret for forbrydelsen samt følgende dokumenter alt efter forholdet mellem modtageren og den afdøde:
  • Afdødes ægtefælle (ikke frasepareret): en bekræftet kopi af vielsesattesten som udstedt af civilstandsregistret efter offerets dødstidspunkt.

Der skal specifikt for denne erstatningstype forelægges en erklæring vedrørende ansøgerens indkomst af enhver art i de 12 måneder, der går forud for den dato, hvor kravet fremsættes, samt en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det seneste skatteår eller – såfremt disse ikke foreligger – en negativattest som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).

 • Var ansøgeren afdødes samlever i henhold til de lovbestemte betingelser, skal han/hun forelægge en attest vedrørende samlivet på en fælles bopæl.

Et permanent samliv med en følelsesmæssig tilknytning, der er sammenlignelig med en ægtefælles, dokumenteres ved at forelægge en attest som udstedt af det pågældende samlivsregister.

Der skal specifikt for denne erstatningstype forelægges en erklæring vedrørende ansøgerens indkomst af enhver art i de 12 måneder, der går forud for den dato, hvor kravet fremsættes, samt en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det seneste skatteår eller – såfremt disse ikke foreligger – en negativattest som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).

 • Var ansøgeren afdødes samlever i henhold til de lovbestemte betingelser, skal han/hun forelægge en attest vedrørende samlivet på en fælles bopæl.
 • Afdødes børn: Der skal forelægges en kopi af fødselsattesterne som udstedt af civilstandsregistret.

Børn til den ikke fraseparerede ægtefælle eller den person, der boede sammen med afdøde i henhold til de lovbestemte betingelser, skal forelægge kopier af deres fødselsattester som udstedt af civilstandsregistret for at dokumentere slægtskabet. Derudover skal de dokumentere, at deres mor/far var gift med afdøde eller boede sammen med ham/hende og havde en følelsesmæssig tilknytning til ham/hende, medmindre disse forhold tidligere er blevet dokumenteret af den forældrepart, der har krævet erstatning.

Både børnene til afdøde og til den ikke fraseparerede ægtefælle eller til den person, der boede sammen med afdøde, skal endvidere dokumentere at have været økonomisk afhængige af afdøde. Dokumentation kan ske ved hjælp af:

 • En samlivsattest som udstedt af rådhuset.
 • En erklæring vedrørende indkomsten af enhver art i de 12 måneder, der går forud for offerets død.
 • En kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det skatteår, hvor offeret afgik ved døden, eller – såfremt denne ikke foreligger – for det foregående skatteår. Foreligger ovennævnte opgørelser ikke, skal der forelægges en negativattest som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).
 • En beskrivelse af omstændighederne omkring den forsætlige voldsforbrydelse eller den forsætlige forbrydelse rettet mod den seksuelle frihed med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået.
 • Dokumentation for, at forholdet er blevet anmeldt til den kompetente myndighed, eller at denne på eget initiativ har indledt en straffesag.
 • En erklæring vedrørende den erstatning, ansøgeren har modtaget, verserende erstatningssager eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen.
 • En rapport fra anklagemyndigheden, som indeholder de rimelige beviser på, at skaderne skyldes en forsætlig voldshandling.
 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.

I forbindelse med krav om midlertidig erstatning til dækning af begravelsesudgifter skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • En beskrivelse af omstændighederne omkring den forsætlige voldsforbrydelse eller den forsætlige forbrydelse rettet mod den seksuelle frihed med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået.
 • Dokumentation for, at forholdet er blevet anmeldt til den kompetente myndighed, eller at denne på eget initiativ har indledt en straffesag.
 • En erklæring vedrørende den erstatning, ansøgeren har modtaget, verserende erstatningssager eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen.
 • En rapport fra anklagemyndigheden, som indeholder de rimelige beviser på, at skaderne skyldes en forsætlig voldshandling.
 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • En dødsattest for den mindreårige eller handicappede.
 • Som dokumentation for status som modtager en kopi af den mindreåriges eller den voksne handicappedes fødselsattest, når kravet fremsættes af forældrene, eller den offentlige værgemålsattest, når kravet fremsættes af værgen.
 • I tilfælde af en afdød voksen handicappet et retsdokument til bekræftelse af handicappet eller i givet fald en attest vedrørende invaliditetsgraden.
 • En erklæring vedrørende forældrenes eller værgernes indkomst i de 12 måneder, der går forud for den dato, hvor kravet fremsættes, samt en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det seneste skatteår eller – såfremt denne ikke foreligger – en negativattest for som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).
 • Kvitteringer vedrørende begravelsesudgifterne forbundet med begravelsesritualet, transporten, forbrændingen eller begravelsen.

I forbindelse med krav om midlertidig erstatning til dækning af terapeutiske behandlinger i tilfælde af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed skal offerets eller dennes repræsentants krav, der fremsættes med brug af den officielle blanket, omfatte følgende elementer og dokumenter:

 • En beskrivelse af omstændighederne omkring den forsætlige voldsforbrydelse eller den forsætlige forbrydelse rettet mod den seksuelle frihed med angivelse af datoen og stedet, hvor forbrydelsen blev begået.
 • Dokumentation for, at forholdet er blevet anmeldt til den kompetente myndighed, eller at denne på eget initiativ har indledt en straffesag.
 • En erklæring vedrørende den erstatning, ansøgeren har modtaget, verserende erstatningssager eller de midler, han/hun råder over, for at kunne modtage erstatning for forbrydelsen.
 • En rapport fra anklagemyndigheden, som indeholder de rimelige beviser på, at skaderne skyldes en forsætlig voldshandling.
 • Er offeret spansk statsborger, skal der forelægges en kopi af det nationale identitetskort.
 • Er offeret statsborger i en EU-medlemsstat, skal der forelægges et dokument, der bekræfter den pågældendes nationalitet.
 • En erklæring fra offeret om, hvorvidt den terapeutiske behandling er påbegyndt eller ej, og i givet fald forelæggelse af kvitteringer vedrørende de afholdte udgifter. Er behandlingen afsluttet, skal dette angives.
 • En erklæring vedrørende den pågældendes indkomst i de 12 måneder, der går forud for den dato, hvor kravet fremsættes, samt en kopi af den pågældendes skatteopgørelse for det seneste skatteår eller – såfremt denne ikke foreligger – en negativattest for som udstedt af skattemyndigheden (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).

I tilfælde af terrorforbrydelser indledes proceduren for at få tilkendt forskellige typer af lovbestemt erstatning med, at den pågældende eller dennes repræsentant fremsætter et krav med brug af den officielle blanket, som vedlægges følgende dokumenter:

 • Dokumentation for den pågældendes status eller i givet fald slægtsgraden med offeret:
  • en endelig afgørelse, der anerkender retten til erstatning som følge af skaderne inden for rammerne af anvendelsesområdet for den spanske lovgivning,
  • dokumentation som godkendt ved lov til bekræftelse af status som offer eller modtager, de lidte skader og omstændighederne, der førte til skaderne, såfremt der endnu ikke er truffet en afgørelse, men der er blevet truffet rimelige retslige foranstaltninger i sagen, eller der er indledt en straffesag for at retsforfølge forbrydelserne,
  • en administrativ forhåndsafgørelse,
  • i givet fald en dødsattest for offeret,
  • en kopi af familiebogen,
  • anmeldelsen eller politirapporten,
  • medicinske eller psykologiske rapporter.
 • Ved krav om midlertidig indkvartering:
  • Dokumentation for anmeldelsen eller en attest udstedt af politiet eller den spanske Guardia Civil til bekræftelse af, at de pågældende skader opstod i forbindelse med eller som følge af et terrorangreb (såfremt forvaltningen ikke er bekendt med skadesårsagen).
  • I tilfælde af at ansøgeren er ejer: salgsdokumentet eller -aftalen eller et uddrag af ejendomsregistret eller den seneste ejendomsskatteopgørelse eller en erklæring fra formanden for det ejendomsfællesskab, ansøgeren er med i.
  • I tilfælde af at ansøgeren er lejer: lejeaftalen eller kvittering på den seneste leje eller regning for vand, el eller telefoni udstedt i lejerens navn.
  • I tilfælde af at ansøgeren er hverken ejer eller lejer: et dokument til bekræftelse af den legitime årsag til at fremsætte et erstatningskrav.
  • Er der tale om den sædvanlige bopæl, og den pågældende adresse ikke er anført på ansøgerens nationale identitetskort (DNI): en attest om anmeldelse på rådhuset eller den pågældendes skatteopgørelse, hvoraf den skattemæssige bopæl fremgår, eller en erklæring fra formanden for det ejendomsfællesskab, ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i.
 • Fremsættes der krav om erstatning for skader på et køretøj:
  • dokumentation for anmeldelsen eller en attest udstedt af politiet eller den spanske Guardia Civil til bekræftelse af, at de pågældende skader opstod i forbindelse med eller som følge af et terrorangreb (såfremt forvaltningen ikke er bekendt med skadesårsagen),
  • køretøjets registreringsattest som udstedt i ansøgerens navn,
  • dokumentation for en gyldig forsikringspolice (hvoraf vilkårene og dækningerne fremgår) på forbrydelsestidspunktet,
  • en kvittering, såfremt der er blevet udført reparationsarbejder, vedrørende udgifter forbundet med de skader, der blev forårsaget af terrorhandlingen.
 • Fremsættes der et krav om uddannelsesstøtte, skal deres vedlægges dokumentation for de uddannelseskreditter, den pågældende er tilmeldt, og de opnåede resultater.

Er der gebyrer, som skal betales, når kravet modtages og bliver behandlet?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse ved krav om erstatning og godtgørelse (i nationale sager)?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed behandles og tilkendes den offentlige lovbestemte erstatning af generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter under finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger.

I tilfælde af terrorforbrydelser træffes afgørelsen om tilkendelse eller afvisning af den lovbestemte erstatning af indenrigsministeriet.

Hvor skal jeg sende mit krav hen (i nationale sager)?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed fremsættes erstatningskravene med brug af den officielle blanket til generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter under finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger på følgende adresse.

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master’s II) - 28020 Madrid.

Ansøgerne kan henvende sig til de kompetente kontorer for bistand til ofre (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito) i forbindelse med fremsættelse og indgivelse af krav for at få oplysninger om de typer af erstatning, der kan fremsættes krav om, og de forskellige foranstaltninger, der skal træffes.

Disse kontorer findes i alle selvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre større byer.

Du finder kontaktoplysningernekontorerne for bistand til ofrelinket her.

I tilfælde af terrorforbrydelser fremsættes erstatningskravene med brug af den officielle blanket til generaldirektoratet for hjælp til terrorofre under indenrigsministeriet, som har følgende adresse:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID.

De nationale domstoles informations- og hjælpetjeneste for terrorofre under Audiencia Nacional (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) oplyser generelt om den økonomiske hjælp, terrorofre kan få. Tjenesten ligger på følgende adresse:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefon: + 34 91 400 74 02.

Skal jeg være til stede under sagens behandling, og/eller når der træffes en afgørelse?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed afhøres ansøgeren i henhold til den gældende lovgivning og kan forelægge sine argumenter, så snart undersøgelsesfasen er afsluttet, og inden der træffes en afgørelse om at godkende eller afvise erstatningskravet.

Er forbrydelsen blevet begået i Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat, når erstatningskravet fremsættes gennem den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, kan generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter under finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger som besluttende myndighed opfordre ovenstående bistandsydende myndighed til at samarbejde, således at denne kan afhøre den pågældende eller enhver anden person, såfremt dette anses for nødvendigt.

Generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter under finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger kan i forbindelse med afhøringen opfordre den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, til at træffe de nødvendige foranstaltninger, således at enheden med ansvar for undersøgelsen af erstatningsspørgsmålet kan afhøre de pågældende direkte, såfremt ansøgeren indvilger heri, via telefon eller videokonference. Den bistandsydende myndighed, som afhører personen, skal endvidere forelægge generaldirektoratet for offentlige personale- og pensionsudgifter under finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger en rapport om afhøringen.

I forbindelse med terrorforbrydelser gælder de samme regler som ved voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed, såfremt forbrydelsen er blevet begået i Spanien, og ansøgeren har sin sædvanlige bopæl i en anden EU-medlemsstat, når erstatningskravet fremsættes gennem den bistandsydende myndighed i den stat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, idet indenrigsministeriet – via generaldirektoratet for hjælp til terrorofre – som besluttende myndighed varetager de opgaver, der er forbundet med afhøringen.

Hvor lang tid tager det (ca.), før det kompetente organ tager stilling til min ansøgning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed er den generelle frist for fremsættelse af erstatningskrav et år fra det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået.

Afgørelser om erstatningsspørgsmålet – både midlertidige og endelige – skal træffes inden for følgende frister:

 • ved invaliderende skader, forværring heraf og dødsfald: 6 måneder,
 • ved midlertidig uarbejdsdygtighed: 4 måneder,
 • i forhold til udgifter forbundet med terapeutisk behandling som følge af forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed og begravelsesudgifter: 2 måneder.

De krav, der fremsættes af de pågældende, skal anses som afvist, hvis der ingen udtrykkelig afgørelse er truffet inden fristens udløb.

I tilfælde af terrorforbrydelser skal de pågældendes krav generelt fremsættes, senest et år efter skaden opstod eller fra den dato, hvor der er stillet en diagnose til bekræftelse af, at der en forbindelse mellem skaderne og terrorhandlingen. Fristen i forbindelse med uddannelsesstøtte er tre måneder fra tilmeldingen til undervisningsforløbet.

Fristen for fastsættelse af den nødvendige afgørelse og forkyndelse heraf er 12 måneder. I tilfælde af uddannelsesstøtte er fristen seks måneder. Kravet anses som godkendt, medmindre der er truffet en udtrykkelig afgørelse inden udløbet af de ovenstående frister.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan ansøgerne appellere de afgørelser, der er truffet af finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger vedrørende den lovbestemte erstatning, inden for en måned fra forkyndelsesdatoen. Er afgørelsen ikke blevet appelleret inden fristens udløb, kan anfægtelse kun ske i forbindelse med en genoptagelse af sagen ved det kompetente ministerium, idet dette er et ekstraordinært retsmiddel.

Der skal appelleres til finans- og handelsministeriet og de offentlige forvaltninger eller den nationale kommission for hjælp og bistand til ofre for voldsforbrydelser.

Den nationale kommission for hjælp og bistand til ofre for voldsforbrydelser udgør det kompetente organ for behandling af appelsager mod finans- og handelsministeriets og de offentlige forvaltningers afgørelser vedrørende den lovbestemte erstatning.

Har den nationale kommission ikke truffet en afgørelse inden for appelfristen på tre måneder, anses appellen som afvist, hvorefter sagen kan anfægtes over for den kompetente myndighed i forvaltningssager.

I tilfælde af terrorforbrydelser kan de afgørelser, der er truffet af indenrigsministeriet i forvaltningssager vedrørende erstatningsspørgsmål, anfægtes eller appelleres direkte over for den kompetente myndighed i forvaltningssager.

Hvor får jeg de nødvendige blanketter og anden information om, hvordan jeg kræver erstatning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan ansøgerne henvende sig til de kompetente kontorer for bistand til ofre (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito) i forbindelse med fremsættelse og indgivelse af krav for at få oplysninger om de typer af erstatning, der kan fremsættes krav om, og de forskellige foranstaltninger, der skal træffes.

Disse kontorer findes i alle selvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre større byer.

Du finder kontaktoplysningernekontorerne for bistand til ofrelinket her.

De enkelte blanketter til fremsættelse af erstatningskrav findes på dette link.

I tilfælde af terrorforbrydelser fremsættes erstatningskravene med brug af den officielle blanket til generaldirektoratet for hjælp til terrorofre under indenrigsministeriet, som har følgende adresse:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID.

De enkelte blanketter til fremsættelse af erstatningskrav findes på dette link.

De nationale domstoles informations- og hjælpetjeneste for terrorofre under Audiencia Nacional (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) oplyser generelt om den økonomiske hjælp, terrorofre kan få. Tjenesten ligger på følgende adresse:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefon: + 34 91 400 74 02.

Findes der en speciel hjælpelinje eller hjemmeside, som jeg kan bruge?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed findes de formularer og blanketter, der bruges til at fremsætte erstatningskrav, på dette link.

Kontaktoplysningerkontorerne for bistand til ofre, der oplyser om den økonomiske hjælp, du har ret til, og de foranstaltninger, der skal træffes i den henseende, findes på dette link

I tilfælde af terrorforbrydelser henvises der til indenrigsministeriets websted for oplysninger om den tilgængelige erstatning.

De nationale domstoles informations- og hjælpetjeneste for terrorofre under Audiencia Nacional (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) oplyser generelt om den økonomiske hjælp, terrorofre kan få.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat), når jeg forbereder mit krav?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed har ofrene mulighed for at få gratis retshjælp i henhold til de betingelser og den procedure, der er fastsat i den gældende lovgivning.

Helt specifikt har ofre for kønsbaseret vold i henhold til spansk lov ret til gratis retshjælp forud for anmeldelsen samt til gratis forsvar og repræsentation ved en advokat eller en procesfuldmægtig i forbindelse med alle de administrative procedurer og processer, der direkte eller indirekte vedrører de pågældende voldshandlinger.

I disse tilfælde varetages offerets forsvar af én og samme advokat, forudsat at offerets behørige forsvar er sikret i den forbindelse. Denne ret gælder også for personer, der modtager støtte af enhver art som følge af offerets død, forudsat at disse personer ikke var indblandet i forbrydelsen.

I tilfælde af terrorforbrydelser har terrorofre, der er anerkendt i henhold til den spanske lov, ret til gratis retshjælp i forbindelse med alle de retslige og administrative procedurer, der vedrører den terrorhandling, de er blevet udsat for, uafhængigt af deres økonomiske midler, i henhold til de i lovgivningen fastsatte betingelser vedrørende gratis retshjælp i Spanien.

Under alle omstændigheder har terrorofre efter anmodning herom ret til umiddelbar gratis retshjælp. Retten til gratis retshjælp bortfalder, hvis du senere ikke anerkendes som offer, hvis der afsiges en endelig frifindelsesdom, eller i tilfælde af endeligt tiltalefrafald, uden at dette medfører et krav om at skulle betale omkostningerne for de tidligere tilvejebragte gratis tjenester tilbage.

Findes der støtteorganisationer for ofre, der kan hjælpe mig med at fremsætte krav om erstatning?

I tilfælde af voldsforbrydelser og forbrydelser rettet mod den seksuelle frihed kan ansøgerne henvende sig til de kompetente kontorer for bistand til ofre (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito) i forbindelse med fremsættelse og indgivelse af krav for at få oplysninger om de typer af erstatning, der kan fremsættes krav om, og de forskellige foranstaltninger, der skal træffes.

Disse kontorer findes i alle selvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre større byer.

Du finder kontaktoplysningerne på kontorerne for bistand til ofre på linket her.

De nationale domstoles informations- og hjælpetjeneste for terrorofre under Audiencia Nacional (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) oplyser generelt om den økonomiske hjælp, terrorofre kan få. Tjenesten ligger på følgende adresse:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefon: + 34 91 400 74 02.

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.