Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Δυνάμει του νόμου για τα θύματα εγκλημάτων (Verbrechensopfergesetz - «VOG»), Εφημερίδα Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας (BGBl) αρ. 288/1972, δικαιούνται αποζημίωση τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι έχουν υποστεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας τους ως αποτέλεσμα παράνομης και υπαίτιας πράξης για την οποία, κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Για σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας σας η οποία προκλήθηκε από παράνομη και υπαίτια πράξη για την οποία προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι. Αποζημίωση δικαιούνται τα μέλη της οικογένειας του θανόντος θύματος έναντι των οποίων το θύμα είχε κατά το αστικό δίκαιο υποχρέωση διατροφής (τέκνα, σύζυγος).

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Ναι, εάν το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά. Επιπλέον, πρέπει η εγκληματική πράξη να προκάλεσε στο μέλος της οικογένειας του θύματος (τέκνο, γονέα, σύζυγο, αδελφό/-ή) ψυχικό κλονισμό κλινικής σημασίας.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι. Το αδίκημα πρέπει να έχει τελεστεί στην Αυστρία μετά τις 30.6.2005. Κατά κανόνα, απαιτείται ο αιτών να διέμενε νόμιμα στην Αυστρία κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Δυνάμει του νόμου για τα θύματα εγκλημάτων (VOG) οι Αυστριακοί υπήκοοι και οι πολίτες της ΕΕ (εφόσον είχαν τη συνήθη διαμονή τους στην Αυστρία πριν από την τέλεση της πράξης) δικαιούνται καταρχήν επικουρικά αποζημίωση ακόμη και αν η ζημία προκλήθηκε στο εξωτερικό.

Δυνάμει του άρθρου 2 της οδηγίας 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, η αποζημίωση καταβάλλεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου έχει τελεστεί η εγκληματική πράξη.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Το θύμα και τα επιζώντα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του υποχρεούνται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην έρευνα για τον δράστη, διαφορετικά θα μπορούσε να συντρέξει λόγος αποκλεισμού της αποζημίωσης.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη - αν έχει ταυτοποιηθεί;

Όχι.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Δεν απαιτείται ο δράστης να είναι γνωστός και να έχει καταδικαστεί. Αρκεί να υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης εγκληματικής πράξης.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Για τις περισσότερες παροχές αποζημίωσης, η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι τρία έτη από την ημερομηνία της συναλλαγής, ώστε να μπορείτε να λάβετε αναδρομικά την ενίσχυση. Εάν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, η ενίσχυση καταβάλλεται από τον μήνα που έπεται της υποβολής της αίτησης.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Ως ενισχυτικές παροχές προβλέπονται:

1. αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα ή διαφυγούσες διατροφές

2. θεραπευτική φροντίδα
α) ιατρική περίθαλψη,
β) φαρμακευτική αγωγή,
γ) θεραπευτικά βοηθήματα,
δ) νοσηλεία,
ε) οδοντιατρική περίθαλψη,
στ) μέτρα σταθεροποίησης της υγείας [άρθρο 155 του γενικού νόμου για την κοινωνική ασφάλιση (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - «ASVG»), BGBl αρ. 189/1955]

2α. κάλυψη των εξόδων για αντιμετώπιση κρίσεων από κλινικούς ψυχολόγους και ψυχολόγους υγείας, καθώς και ψυχοθεραπευτές

3. ορθοπεδική φροντίδα
α) εξοπλισμός με τεχνητά μέλη, ορθοπεδικά και λοιπά βοηθήματα, επισκευή και αντικατάσταση αυτών,
β) απόδοση δαπανών για μετατροπές σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης καθώς και για την εγκατάσταση υγειονομικού εξοπλισμού κατάλληλου για άτομα με αναπηρίες,
γ) επιχορήγηση της δαπάνης για τον κατάλληλο για άτομα με αναπηρίες εξοπλισμό μηχανοκίνητων οχημάτων (πλην δίτροχων),
δ) ενίσχυση για την απόκτηση μηχανοκίνητων οχημάτων (πλην δίτροχων),
ε) αναγκαίες δαπάνες ταξιδίου και μεταφοράς

4. ιατρική αποκατάσταση
α) νοσηλεία σε θεραπευτικά ιδρύματα τα οποία εξειδικεύονται στην αποκατάσταση,
β) ιατρική περίθαλψη, φαρμακευτική αγωγή και θεραπευτικά βοηθήματα, εάν οι εν λόγω παροχές είναι αναγκαίες σε άμεση σχέση ή συνάρτηση με το μέτρο που αναφέρεται ανωτέρω υπό το στοιχείο α),
γ) αναγκαίες δαπάνες ταξιδίου και μεταφοράς

5. επαγγελματική αποκατάσταση
α) επαγγελματική κατάρτιση για την ανάκτηση ή τη βελτίωση της ικανότητας προς εργασία,
β) κατάρτιση για την άσκηση νέου επαγγέλματος,
γ) επιχορηγήσεις ή δάνεια (άρθρο 198 παράγραφος 3 του ASVG του 1955)

6. κοινωνική αποκατάσταση
α) συνεισφορά στις δαπάνες για την απόκτηση άδειας οδήγησης, εάν λόγω της αναπηρίας η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών δεν είναι εύλογα απαιτητή,
β) μεταβατική αποζημίωση (άρθρο 306 του ASVG του 1955)

7. επιδόματα μέριμνας, επιδόματα τυφλών

8. αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας

9. πρόσθετη παροχή με εισοδηματικά κριτήρια

10. κατ’ αποκοπήν χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η απάντηση ποικίλλει.

Υπάρχουν μηνιαίες παροχές (αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος ή διατροφής πρόσθετη παροχή με εισοδηματικά κριτήρια επιδόματα μέριμνας και τυφλών) και εφάπαξ παροχές (όπως π.χ. η αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας και η κατ’ αποκοπήν χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη).

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Ο νόμος για τα θύματα εγκλημάτων προβλέπει λόγους δυνητικού αποκλεισμού της ενίσχυσης (π.χ. βαριά αμελής συμπεριφορά, συμμετοχή σε συμπλοκή).

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Για τις περισσότερες παροχές οι οικονομικές σας συνθήκες είναι άνευ σημασίας. Τα διαφυγόντα εισοδήματα και οι διαφυγούσες διατροφές υπολογίζονται με αστικού δικαίου κριτήρια και είναι ανεξάρτητα από το εισόδημα.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Όχι.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Κάθε μεμονωμένη περίπτωση αξιολογείται χωριστά, ενώ η τρέχουσα αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα και διαφυγούσες διατροφές υπολογίζεται με βάση αστικού δικαίου κριτήρια.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Δεν υπάρχει κατώτατο ποσό αποζημίωσης.

Για ορισμένες παροχές προβλέπονται εισοδηματικά όρια ή σταθερά ποσά.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Όχι. Ο προσδιορισμός του ύψους της ζημίας εμπίπτει στις αρμοδιότητες της αρχής, ωστόσο, το θύμα οφείλει να συνδράμει στη διαδικασία και να παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Δυνάμει του νόμου για τα θύματα εγκλημάτων, οι κρατικές παροχές (όπως το επίδομα ανεργίας) και οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης (σύνταξη αναπηρίας κ.λπ.) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και μειώνουν την αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Ναι. Προϋπόθεση αποτελεί η επείγουσα οικονομική ανάγκη. Πρέπει να πιθανολογείται η βασιμότητα της αξίωσης.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Ναι

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Καταρχήν, κατά την υποβολή της αίτησης για τις αντίστοιχες παροχές απαιτούνται π.χ. τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πληρεξουσιότητα / αποδεικτικά στοιχεία περί της εξουσίας εκπροσώπησης ή της συγγενικής σχέσης με το θύμα
  • πιστοποιητικό θανάτου του θύματος
  • αντίγραφο της έκθεσης της αστυνομίας
  • αντίγραφο της δικαστικής απόφασης
  • ιατρικές γνωματεύσεις ή πιστοποιητικά
  • τιμολόγια νοσοκομείου
  • τιμολόγια για άλλα έξοδα (περίθαλψη, κηδεία)
  • αποδεικτικά αποδοχών (μισθοί, επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας/βοήθειας)
  • αποδεικτικά σχετικά με την είσπραξη συναφών ποσών από άλλες πηγές (φορέα κοινωνικής ασφάλισης, φορέα ιδιωτικής ασφάλισης) ή βεβαιώσεις ότι δεν υφίστανται αξιώσεις άλλων φορέων
  • απόσπασμα ποινικού μητρώου του/της αιτούντα/-σας

Τα έγγραφα ζητούνται επίσης απευθείας από την αρχή.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για κοινωνικές υποθέσεις και ζητήματα αναπηρίας (υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων) (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Βιέννη

Τηλ.: 0043 158831
ΦΑΞ: 0043(0)10599882516

Ηλ. ταχυδρομείο: post.wien@sozialministeriumservice.at

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Στην ομοσπονδιακή υπηρεσία για κοινωνικές υποθέσεις και ζητήματα αναπηρίας (υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων) (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Βιέννη

Τηλ.: 0043 158831
ΦΑΞ: 0043(0)10599882516

Ηλ. ταχυδρομείο: post.wien@sozialministeriumservice.at

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Μπορεί να απαιτηθεί η συνδρομή του θύματος στη διαδικασία (εξέταση από εμπειρογνώμονα, απάντηση σε ερωτήματα κ.λπ.), κατά τα λοιπά όμως δεν απαιτείται η παρουσία του κατά κανόνα.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από τη ζητούμενη παροχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις η απόφαση εκδίδεται μέσα σε λίγους μήνες.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Η απόφαση της υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων (Sozialministeriumservice) μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του ομοσπονδιακού διοικητικού δικαστηρίου (Bundesverwaltungsgericht) [της υπόθεσης μπορεί να επιληφθούν επίσης το Συνταγματικό Δικαστήριο (Verfassungsgerichtshof) και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof)].

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί άτυπα (χωρίς ειδικό έντυπο αίτησης). Πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων (Sozialministeriumservice) και είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του (μαζί με τα αντίστοιχα έντυπα).

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων – Κοινωνικές αποζημιώσεις)

Sozial Ministerium - Verbrechensopfer (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων – Θύματα εγκλημάτων)

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Η υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων (Sozialministeriumservice) παρέχει νομικές πληροφορίες. Δεν μπορεί να διορισθεί ή να χρηματοδοτηθεί ο διορισμός δικηγόρου.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι. Για παράδειγμα, η οργάνωση υποστήριξης θυμάτων Weisser Ring (Λευκός Δακτύλιος).

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/08/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.