Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Όσον αφορά τα θύματα της τρομοκρατίας, μπορείτε να ανατρέξετε στο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας, κάνοντας κλικ εδώ.

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Η επιτροπή οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως μπορεί να χορηγήσει οικονομική συνδρομή στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως (καθώς και στους οικείους τους), οι οποίες έχουν διαπραχθεί στη βελγική επικράτεια.

Όσον αφορά τα θύματα της τρομοκρατίας, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις ειδικές διατάξεις.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Τα είδη βλάβης που εξετάζει η επιτροπή ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία των θυμάτων:

Α. Άμεσα θύματα - τα πρόσωπα που έχουν υποστεί σωματική και/ή ψυχική βλάβη ως άμεσο αποτέλεσμα πράξης βίας εκ προθέσεως στο Βέλγιο.

Όσον αφορά τα άμεσα θύματα, η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:

 • τις προσωρινές και μόνιμες περιπτώσεις ανικανότητας/αναπηρίας·
 • την ηθική βλάβη·
 • την απώλεια εισοδήματος·
 • την αισθητική βλάβη·
 • την απώλεια ετών σχολικής εκπαίδευσης (σχολική αποτυχία)·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης·
 • τα δικαστικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποζημιώσεων) για ανώτατο ποσό 6.000 EUR·
 • τις υλικές δαπάνες (ανώτατο ποσό: 1.250 EUR).

B. Έμμεσα θύματα - Οι κληρονόμοι, μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και οι συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας, θύματος που έχασε τη ζωή του λόγω πράξης βίας εκ προθέσεως.

Όσον αφορά τα θύματα που εμπίπτουν σ' αυτή την κατηγορία, η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:

 • την ηθική βλάβη·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των οικείων τους·
 • τα έξοδα κηδείας (για ανώτατο ποσό 6.000 EUR/θύμα)·
 • τα δικαστικά έξοδα·
 • την απώλεια της διατροφής για τους οικείους που εξαρτιόνταν οικονομικά από το θύμα πριν από το θάνατό του·
 • την απώλεια ετών σχολικής εκπαίδευσης.

Γ. Έμμεσα θύματα – οι κληρονόμοι, μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και οι συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, θύματος που υπέστη σοβαρό τραυματισμό λόγω πράξης βίας εκ προθέσεως.

Όσον αφορά τα θύματα που εμπίπτουν σ' αυτή την κατηγορία, η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:

 • την ηθική βλάβη·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των οικείων τους·
 • τα δικαστικά έξοδα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι, είναι δυνατή η οικονομική συνδρομή στους οικείους (κληρονόμους) μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και στους συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, θύματος που έχασε τη ζωή του λόγω πράξης βίας εκ προθέσεως.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Ναι, είναι δυνατή η οικονομική συνδρομή στους οικείους (κληρονόμους) μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και στους συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, θύματος που δεν έχασε μεν τη ζωή του, όμως υπέστη σοβαρό τραυματισμό λόγω πράξης βίας εκ προθέσεως.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι. Η οικονομική συνδρομή χορηγείται από την επιτροπή ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή από τον νόμιμο/παράνομο χαρακτήρα της διαμονής στη βελγική επικράτεια.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα είτε ζω είτε κατάγομαι από αυτήν (είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι, η συμμετοχή της επιτροπής οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως είναι δυνατή μόνον όσον αφορά ενέργειες που έχουν διαπραχθεί στη βελγική επικράτεια.

Ισχύει μόνο μία εξαίρεση: στην περίπτωση τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν διαπραχθεί στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα βελγικής ιθαγένειας ή θύματα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο Βέλγιο. (βλ. τμήμα για τα θύματα της τρομοκρατίας).

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, θα πρέπει να έχει υποβληθεί καταγγελία στην αστυνομία. Ο νόμος της 1ης Αυγούστου 1985 που διέπει τη συμμετοχή της επιτροπής οικονομικής συνδρομής επιβάλλει, επιπλέον, να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όσον αφορά την κύρια οικονομική συνδρομή, η κρατική οικονομική συνδρομή μπορεί να ζητηθεί μόνον μετά το πέρας της δικαστικής διαδικασίας και βάσει της οριστικής δικαστικής απόφασης που έχει εκδοθεί από τα δικαστήρια.

Ωστόσο, είναι δυνατόν να χορηγηθεί επείγουσα συνδρομή υπό ορισμένες προϋποθέσεις και πριν από την περάτωση της δικαστικής διαδικασίας.

Υποχρεούμαι να προσφύγω πρώτα κατά του δράστη — αν αυτός έχει ταυτοποιηθεί;

Ναι. Το θύμα πρέπει να έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του δράστη, εφόσον αυτός έχει ταυτοποιηθεί, δεδομένου ότι η συμμετοχή της επιτροπής έχει επικουρικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, παρεμβαίνει αφού εξαντληθούν όλα τα άλλα διαθέσιμα μέσα.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Σε περίπτωση που ο δράστης εξακολουθεί να είναι άγνωστος στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας, ή εάν η υπόθεση έχει αρχειοθετηθεί επειδή οι δράστες παραμένουν άγνωστοι, το θύμα μπορεί να ζητήσει την οικονομική συνδρομή της επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές το θύμα θα πρέπει να έχει, τουλάχιστον, υποβάλει επίσημη καταγγελία (στην αστυνομία ή στις εισαγγελικές αρχές).

Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Η αίτηση κύριας συνδρομής πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία της τελευταίας δικαστικής απόφασης σχετικά με την υπόθεση ή εντός 3 ετών μετά την απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης επειδή οι δράστες παραμένουν άγνωστοι.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Όσον αφορά τα άμεσα θύματα, η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:

 • την προσωρινή και μόνιμη ανικανότητα/αναπηρία·
 • την ηθική βλάβη·
 • την απώλεια εισοδήματος·
 • την αισθητική βλάβη·
 • την απώλεια ετών σχολικής εκπαίδευσης (σχολική αποτυχία)·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης·
 • τα δικαστικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποζημιώσεων) για ανώτατο ποσό 6.000 EUR·
 • τις υλικές δαπάνες (ανώτατο ποσό: 1.250 EUR).

Όσον αφορά τα έμμεσα θύματα, δηλαδή τους κληρονόμους μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και τους συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας, θύματος που έχασε τη ζωή του λόγω πράξης βίας εκ προθέσεως,

η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:

 • την ηθική βλάβη·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των οικείων τους·
 • τα έξοδα κηδείας (για ανώτατο ποσό 6.000 EUR/σε περίπτωση θανάτου)·
 • τα δικαστικά έξοδα·
 • την απώλεια της διατροφής για τους οικείους που εξαρτιόνταν οικονομικά από το θύμα πριν από το θάνατό του·
 • την απώλεια ετών σχολικής εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τα έμμεσα θύματα, ήτοι τους κληρονόμους μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και τους συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού θύματος που υπέστη σοβαρό τραυματισμό λόγω πράξης βίας εκ προθέσεως,

 • η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:
 • την ηθική βλάβη·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των οικείων τους·
 • τα δικαστικά έξοδα.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η οικονομική συνδρομή της επιτροπής καταβάλλεται άπαξ και δια παντός· πρόκειται για καταβολή ποσού κατ’ αποκοπή.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το εισπρακτέο ποσό;

Η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τη συμπεριφορά του άμεσου θύματος της πράξης βίας εκ προθέσεως κατά τη χρονική στιγμή τέλεσης της εν λόγω πράξης καθώς και την τυχόν συνυπαιτιότητα του θύματος.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το εισπρακτέο ποσό;

Δεν λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το εισπρακτέο ποσό;

Η επιτροπή οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως λαμβάνει υπόψη την αποζημίωση που κατέβαλε ο δράστης και την ενδεχόμενη συμμετοχή φορέων αλληλασφάλισης ή ασφαλιστικών φορέων (αρχή της επικουρικότητας).

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;

Η οικονομική συνδρομή χορηγείται κατά δίκαιη κρίση από την επιτροπή, η οποία αποτελεί διοικητικό δικαιοδοτικό όργανο.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Κατώτατο ποσό: 500 EUR

Ανώτατο ποσό της κύριας (και της συνολικής) συνδρομής: 125.000 EUR

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου για αποζημίωση; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Δεν είναι υποχρεωτικό.

Εάν τυχόν λάβω αποζημίωση από άλλες πηγές για τη ζημία την οποία υπέστην (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου) το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από την καταβλητέα αποζημίωση;

Ναι, η συμμετοχή της επιτροπής βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας. Συνεπώς, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση από ασφαλιστικούς φορείς (καθώς και από τον δράστη).

Μπορώ να λάβω προκαταβολή της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Είναι δυνατό να καταβληθεί επείγουσα συνδρομή ακόμη και αν δεν έχει ληφθεί δικαστική απόφαση σχετικά με την υπόθεση. Κατά τη νομολογία της, η επιτροπή μπορεί να χορηγήσει επείγουσα συνδρομή μόνον για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης (κατώτατο ποσό 500 EUR), οι οποίες βαρύνουν το θύμα (μετά τη συμμετοχή ή την άρνηση συμμετοχής των ασφαλιστικών φορέων).

Η επείγουσα συνδρομή περιορίζεται σε ποσό ύψους 30.000 EUR.

Μπορώ να λάβω πρόσθετη ή συμπληρωματική αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την απόφαση για παροχή κύριας συνδρομής;

Είναι δυνατόν να ζητηθεί συμπληρωματική (οικονομική) συνδρομή σε περίπτωση επιδείνωσης της ζημίας εντός 10 ετών από τη χορήγηση της κύριας συνδρομής, εκτός εάν το θύμα έχει ήδη λάβει το ανώτατο ποσό που χορηγεί το βελγικό κράτος (125.000 EUR). Το θύμα θα πρέπει να αποδείξει (επισυνάπτοντας λεπτομερή ιατρικά έγγραφα), την επιδείνωση της βλάβης την οποία υπέστη.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

 • Το προβλεπόμενο έντυπο αίτησης [fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl
 • Αντίγραφο της επίσημης καταγγελίας + λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων·
 • Αντίγραφο της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής·
 • Αντίγραφο όλων των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση·
 • Αντίγραφο των ιατρικών εκθέσεων που περιγράφουν τις σωματικές και/ή τις ψυχικές βλάβες που προκλήθηκαν λόγω των γεγονότων· αντίγραφο των αποδεικτικών στοιχείων για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης / τις υλικές δαπάνες / τις δικαστικές δαπάνες που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικούς φορείς·
 • Αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την απώλεια εισοδήματος·
 • Σε περίπτωση θανάτου, αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου·
 • Για τους οικείους θύματος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία·
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα έξοδα κηδείας (σε περίπτωση θανάτου του άμεσου θύματος)·
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη σχολική αποτυχία·
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αποζημίωση που κατέβαλε ο δράστης ή σχετικά με την αφερεγγυότητά του·
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή ασφαλιστικών φορέων.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Η επιτροπή οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως και στα πρόσωπα που παρέχουν βοήθεια σ’ αυτά (Ομοσπονδιακή υπηρεσία δικαιοσύνης), [COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS (SPF JUSTICE)].

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (σε ό,τι αφορά εθνικές υποθέσεις);

Οι αιτήσεις (οι οποίες υποβάλλονται με χρήση των εντύπων αίτησης και συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα), αποστέλλονται ταχυδρομικώς, σε δύο αντίγραφα στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι. Δεν απαιτείται η παρουσία σας στις συνεδριάσεις της επιτροπής κατά την εξέταση της αίτησής σας.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδώσει η αρμόδια αρχή την απόφασή της σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Περίπου 18 μήνες για την κύρια συνδρομή.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Δεν προβλέπεται προσφυγή κατά απόφασης της επιτροπής. Μόνον προσφυγή ακύρωσης ενώπιον του βελγικού Συμβουλίου της Επικρατείας είναι δυνατή.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Στον ιστότοπο της επιτροπής ή τηλεφωνικώς.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία μπορώ να απευθυνθώ;

Επιτροπή οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως και στα πρόσωπα που παρέχουν βοήθεια σ’ αυτά

Τηλ.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: commission.victimes@just.fgov.be

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Όχι μέσω της επιτροπής.

Νομική συνδρομή μπορεί να ζητηθεί (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) από τον δικηγορικό σύλλογο της δικαστικής περιφέρειας η οποία είναι αρμόδια για την εγκληματική ενέργεια ή του τόπου κατοικίας του θύματος.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να υποβάλω αίτηση αποζημίωσης;

Υπάρχουν υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων, που μπορούν να βοηθήσουν τα θύματα κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση οικονομικής συνδρομής στην επιτροπή οικονομικής συνδρομής.

Η παροχή συνδρομής στα θύματα υπάγεται στην αρμοδιότητα των κοινοτήτων και περιφερειών του Βελγίου.

Για περισσότερες πληροφορίες (ιδίως σχετικά με τις διάφορες υπηρεσίες που είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν βοήθεια), μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους:

Federation Wallonie-Bruxelles : http://www.victimes.cfwb.be/

Φλάνδρα: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Όσον αφορά τα θύματα της τρομοκρατίας:

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Η επιτροπή οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως δύναται να χορηγήσει οικονομική συνδρομή στα θύματα τρομοκρατικής πράξης (καθώς και στους οικείους τους). Το τμήμα τρομοκρατικών ενεργειών της επιτροπής οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των υποθέσεων θυμάτων τρομοκρατίας.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Τα είδη βλάβης που εξετάζει η επιτροπή ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία των θυμάτων:

A. Άμεσα θύματα: τα πρόσωπα που έχουν υποστεί σωματική και/ή ψυχική βλάβη ως άμεσο αποτέλεσμα πράξης βίας εκ προθέσεως στο Βέλγιο.

Όσον αφορά τα άμεσα θύματα, η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:

 • την προσωρινή και μόνιμη ανικανότητα/αναπηρία·
 • την ηθική βλάβη·
 • την απώλεια εισοδήματος·
 • την αισθητική βλάβη·
 • την απώλεια ετών σχολικής εκπαίδευσης (σχολική αποτυχία)·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης·
 • τα δικαστικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποζημιώσεων) για ανώτατο ποσό 6.000 EUR·
 • τις υλικές δαπάνες (ανώτατο ποσό: 1.250 EUR).

B. Έμμεσα θύματα - οι κληρονόμοι, μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και οι συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας, θύματος που έχασε τη ζωή του λόγω πράξης βίας εκ προθέσεως.

Όσον αφορά τα θύματα που εμπίπτουν σ' αυτή την κατηγορία, η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:

 • την ηθική βλάβη·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των οικείων τους·
 • τα έξοδα κηδείας (για ανώτατο ποσό 6.000 EUR σε περίπτωση θανάτου)·
 • τα δικαστικά έξοδα·
 • την απώλεια της διατροφής για τους οικείους που εξαρτιόνταν οικονομικά από το θύμα πριν από το θάνατό του·
 • την απώλεια ετών σχολικής εκπαίδευσης.

Γ. Έμμεσα θύματα – οι κληρονόμοι, μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και οι συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, θύματος που υπέστη σοβαρό τραυματισμό λόγω πράξης βίας εκ προθέσεως.

Όσον αφορά τα θύματα που εμπίπτουν σ' αυτή την κατηγορία, η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:

 • την ηθική βλάβη·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των οικείων τους·
 • τα δικαστικά έξοδα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι, είναι δυνατή η οικονομική συνδρομή προς τους οικείους (κληρονόμους) μέχρι δεύτερου βαθμού και στους συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, θύματος που έχασε τη ζωή του λόγω τρομοκρατικής πράξης.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Ναι, είναι δυνατή η οικονομική συνδρομή στους οικείους (κληρονόμους) μέχρι δεύτερου βαθμού και στους συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, θύματος που δεν έχασε μεν τη ζωή του, όμως υπέστη σοβαρό τραυματισμό λόγω τρομοκρατικής πράξης.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι. Η οικονομική συνδρομή χορηγείται από την επιτροπή ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή από τον νόμιμο/παράνομο χαρακτήρα της διαμονής στη βελγική επικράτεια.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα είτε ζω είτε κατάγομαι από αυτήν (είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Το τμήμα τρομοκρατικών ενεργειών της επιτροπής οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως μπορεί να χορηγήσει οικονομική συνδρομή σε περίπτωση τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν διαπραχθεί στο εξωτερικό και είχαν θύματα βελγικής ιθαγένειας ή θύματα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο Βέλγιο. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν αναγνωριστεί ως τρομοκρατικές ενέργειες από την βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση με βασιλικό διάταγμα.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, αλλά είναι προς το συμφέρον του θύματος να δηλωθεί ως θύμα της τρομοκρατικής ενέργειας (το ίδιο ή οι οικείοι του) στην αστυνομία ή στην ομοσπονδιακή εισαγγελική αρχή.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι.

Υποχρεούμαι να προσφύγω πρώτα κατά του δράστη — αν αυτός έχει ταυτοποιηθεί;

Όχι.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, δικαιούμαι αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Ναι. Η οικονομική συνδρομή που παρέχει η επιτροπή στα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών είναι ανεξάρτητη από τη δικαστική διαδικασία.

Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Η αίτηση οικονομικής συνδρομής ενώπιον της επιτροπής για τρομοκρατικές ενέργειες πρέπει να υποβληθεί εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του βασιλικού διατάγματος που αναγνωρίζει τις εν λόγω ενέργειες ως τρομοκρατικές.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Όσον αφορά τα άμεσα θύματα, η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:

 • την προσωρινή και μόνιμη ανικανότητα/αναπηρία·
 • την ηθική βλάβη·
 • την απώλεια εισοδήματος·
 • την αισθητική βλάβη·
 • την απώλεια ετών σχολικής εκπαίδευσης (σχολική αποτυχία)·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης·
 • τα δικαστικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποζημιώσεων) για ανώτατο ποσό 6.000 EUR·
 • τις υλικές δαπάνες (ανώτατο ποσό: 1.250 EUR).

Όσον αφορά τα έμμεσα θύματα, δηλαδή τους κληρονόμους μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και τους συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας, θύματος που έχασε τη ζωή του λόγω πράξης βίας εκ προθέσεως,

η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:

 • την ηθική βλάβη·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των οικείων τους·
 • τα έξοδα κηδείας (για ανώτατο ποσό 6.000 EUR σε περίπτωση θανάτου)·
 • τα δικαστικά έξοδα·
 • την απώλεια της διατροφής για τους οικείους που εξαρτιόνταν οικονομικά από το θύμα πριν από το θάνατό του·
 • την απώλεια ετών σχολικής εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τα έμμεσα θύματα, ήτοι τους κληρονόμους μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και τους συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού θύματος που υπέστη σοβαρό τραυματισμό λόγω πράξης βίας εκ προθέσεως,

η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη:

 • την ηθική βλάβη·
 • τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των οικείων τους·
 • τα δικαστικά έξοδα.

Σημειωτέον ότι το 2018 θα εισαχθούν αλλαγές στη διαδικασία παροχής οικονομικής συνδρομής στα θύματα της τρομοκρατίας.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η οικονομική συνδρομή της επιτροπής καταβάλλεται άπαξ και δια παντός. Πρόκειται για καταβολή ποσού κατ’ αποκοπή, ακόμη και στην περίπτωση που το θύμα μπορεί να λάβει προκαταβολή της συνδρομής και οικονομική συνδρομή.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το εισπρακτέο ποσό;

Η επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τη συμπεριφορά του άμεσου θύματος της πράξης βίας εκ προθέσεως κατά τη χρονική στιγμή τέλεσης της εν λόγω πράξης καθώς και την τυχόν συνυπαιτιότητα του θύματος.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το εισπρακτέο ποσό;

Δεν λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το εισπρακτέο ποσό;

Η επιτροπή οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως λαμβάνει υπόψη την αποζημίωση που κατέβαλε ο δράστης και την ενδεχόμενη συμμετοχή φορέων αλληλασφάλισης ή ασφαλιστικών φορέων (αρχή της επικουρικότητας).

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;

Η οικονομική συνδρομή χορηγείται κατά δίκαιη κρίση από την επιτροπή, η οποία αποτελεί διοικητικό δικαιοδοτικό όργανο.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Κατώτατο ποσό: 500 EUR
Ανώτατο ποσό της προκαταβολής της συνδρομής: 30.000 EUR
Ανώτατο ποσό της κύριας (και της συνολικής) συνδρομής: 125.000 EUR

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου για αποζημίωση; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Δεν είναι υποχρεωτικό.

Εάν τυχόν λάβω αποζημίωση από άλλες πηγές για τη ζημία την οποία υπέστην (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου) το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από την καταβλητέα αποζημίωση;

Ναι, η συμμετοχή της επιτροπής βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας. Συνεπώς, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση από ασφαλιστικούς φορείς (καθώς και από τον δράστη).

Μπορώ να λάβω προκαταβολή της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Είναι, όντως, δυνατή η χορήγηση προκαταβολής για τα θύματα της τρομοκρατίας. Η παροχή επείγουσας συνδρομής παρέχεται στα θύματα της τρομοκρατίας που έχουν νοσηλευθεί και στους οικείους θύματος που απεβίωσε λόγω τρομοκρατικής πράξης.

Η επείγουσα συνδρομή περιορίζεται σε ποσό ύψους 30.000 EUR.

Μπορώ να λάβω πρόσθετη ή συμπληρωματική αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την απόφαση για παροχή κύριας συνδρομής;

Είναι δυνατόν να ζητηθεί συμπληρωματική (οικονομική) συνδρομή σε περίπτωση επιδείνωσης της ζημίας εντός 10 ετών από τη χορήγηση της κύριας συνδρομής, εκτός εάν το θύμα έχει ήδη λάβει το ανώτατο ποσό που χορηγεί το βελγικό κράτος (125.000 EUR). Το θύμα θα πρέπει να αποδείξει (επισυνάπτοντας λεπτομερή ιατρικά έγγραφα), την επιδείνωση της βλάβης την οποία υπέστη.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

 • Το ειδικό έντυπο αίτησης για τα θύματα της τρομοκρατίας [fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl ή en Word (67 Kb) en
 • Αντίγραφο της επίσημης καταγγελίας + λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων·
 • Αντίγραφο των ιατρικών εκθέσεων που περιγράφουν τις σωματικές και/ή τις ψυχικές βλάβες που προκλήθηκαν ως επακόλουθο της ως άνω εγκληματικής ενέργειας·
 • Αντίγραφο των αποδεικτικών στοιχείων για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης/τις υλικές δαπάνες/τις δικαστικές δαπάνες που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικούς φορείς·
 • Αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την απώλεια εισοδήματος·
 • Σε περίπτωση θανάτου, αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου·
 • Για τους οικείους θύματος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία·
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα έξοδα κηδείας (σε περίπτωση θανάτου του άμεσου θύματος)·
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη σχολική αποτυχία·
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή ασφαλιστικών φορέων.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Η επιτροπή οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως και στα πρόσωπα που παρέχουν βοήθεια σ’ αυτά - τμήμα τρομοκρατικών ενεργειών (COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS – DIVISION TERRORISME).

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (σε ό,τι αφορά εθνικές υποθέσεις);

Οι αιτήσεις (οι οποίες υποβάλλονται με χρήση των εντύπων αίτησης και συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα), μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικώς:

στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: terrorvictims@just.fgov.be

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι. Δεν απαιτείται η παρουσία σας στις συνεδριάσεις της επιτροπής κατά την εξέταση της αίτησής σας.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδώσει η αρμόδια αρχή την απόφασή της σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Όσον αφορά την προκαταβολή, η απόφαση εκδίδεται εντός 4-6 εβδομάδων μετά από την υποβολή της αίτησης και εφόσον αυτή είναι πλήρης.

Όσον αφορά την κύρια συνδρομή, η επιτροπή θα εξετάσει την αίτηση μόνον μετά την συμμετοχή των ασφαλιστικών φορέων και λαμβάνοντας υπόψη τις μόνιμες βλάβες που έχουν προκληθεί στα θύματα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της προαναφερόμενης αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Δεν προβλέπεται προσφυγή κατά απόφασης της επιτροπής. Μόνον προσφυγή ακύρωσης ενώπιον του βελγικού Συμβουλίου της Επικρατείας είναι δυνατή.

Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Επιτροπή οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως και στα πρόσωπα που παρέχουν βοήθεια σ’ αυτά - τμήμα τρομοκρατικών ενεργειών
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: terrorvictims@just.fgov.be

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Επιτροπή οικονομικής συνδρομής στα θύματα πράξεων βίας εκ προθέσεως και στα πρόσωπα που παρέχουν βοήθεια σ’ αυτά - τμήμα τρομοκρατικών ενεργειών
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: terrorvictims@just.fgov.be
Τηλ. : +32 471 123 124

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Όχι.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης των θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να υποβάλω αίτηση αποζημίωσης;

Υπάρχουν υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων, που μπορούν να βοηθήσουν τα θύματα κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση οικονομικής συνδρομής στην επιτροπή οικονομικής συνδρομής.

Η παροχή συνδρομής στα θύματα υπάγεται στην αρμοδιότητα των κοινοτήτων και περιφερειών του Βελγίου.

Περισσότερες πληροφορίες (ιδίως για τις διάφορες υπηρεσίες που είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν βοήθεια):

Federation Wallonie-Bruxelles: http://www.victimes.cfwb.be/

Φλάνδρα: https://www.slachtofferzorg.be/

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.