Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση από το κράτος για υλικές βλάβες που έχετε υποστεί ως άμεσο αποτέλεσμα των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων:

 • τρομοκρατία, φόνος, απόπειρα δολοφονίας, εκ προθέσεως σοβαρή σωματική βλάβη, κακοποίηση, βιασμός, εμπορία ανθρώπων·
 • αδικήματα που διαπράττονται κατόπιν εντολής ή απόφασης οργανωμένης εγκληματικής ομάδας·
 • άλλη εκ προθέσεως βίαιη αξιόποινη πράξη που προκάλεσε, ως εγγενείς συνέπειες, θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Η απάντηση αυτής της ερώτησης συμπίπτει με την απάντηση στην πρώτη ερώτηση.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Όταν το θύμα έχει αποβιώσει ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης, το δικαίωμα αποζημίωσης αποδίδεται στους διαδόχους του θύματος ή στον σύντροφο ή το άτομο με το οποίο συζούσε το θύμα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Όχι, δεν μπορείτε. Οι διάδοχοι ή ο σύντροφος / σύνοικος του θύματος μπορούν να λάβουν αποζημίωση μόνο αν το θύμα απεβίωσε ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Η αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί σε αλλοδαπούς σε περιπτώσεις που προβλέπονται σε διεθνή συμφωνία στην οποία είναι μέρος η Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι, δεν μπορείτε. Η αποζημίωση καταβάλλεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, πρέπει. Δεν παρέχεται αποζημίωση αν το θύμα δεν έχει καταγγείλει την αξιόποινη πράξη στις αρμόδιες αρχές, εκτός αν το θύμα δεν ήταν σε θέση να το πράξει για θεμιτούς λόγους.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Ναι. Τα θύματα αξιόποινων πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας με τελική απόφαση των δικαστικών αρχών, δηλαδή:

 • ποινική καταδίκη, μεταξύ άλλων όταν η υπόθεση έχει εκδικαστεί ερήμην του εναγομένου·
 • συμφωνία εξωδικαστικού συμβιβασμού·
 • απόφαση της εισαγγελικής αρχής ή του αρμόδιου δικαστηρίου με την οποία περατώνεται η ποινική διαδικασία, με εξαίρεση τις υποθέσεις που περατώνονται βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 1 εδάφια 1, 7, 8α και 9 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Nakazatelno-protsesualen kodeks)·
 • απόφαση της εισαγγελικής αρχής ή αρμόδιου δικαστηρίου με την οποία αναστέλλεται η ποινική διαδικασία επειδή ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Παρόλο που δεν υπάρχει σχετική απαίτηση, δεν θα χορηγηθεί αποζημίωση αν το θύμα έχει αποζημιωθεί με άλλο τρόπο.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Βλ. απάντηση στην ερώτηση: «Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;»

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Οι αιτήσεις αποζημίωσης πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία κατά την οποία η σχετική απόφαση της δικαστικής αρχής καθίσταται αμετάκλητη.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Η αποζημίωση καλύπτει, συνολικά ή μεμονωμένα, υλικές ζημιές που έχει υποστεί το θύμα ως άμεσο αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης, μεταξύ άλλων:

 • έξοδα θεραπείας, εξαιρουμένων των δαπανών που καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ταμείου Υγειονομικής Ασφάλισης·
 • διαφυγόντα κέρδη·
 • δικαστικά έξοδα·
 • απώλεια μέσων διαβίωσης·
 • έξοδα κηδείας·
 • άλλες υλικές ζημιές.

Τα θύματα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται όλες οι υλικές ζημιές για τις οποίες ζητείται αποζημίωση.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων δικαιούνται εφάπαξ καταβολή της αποζημίωσης από το κράτος.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η αποζημίωση δεν χορηγείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

 • το θύμα έχει καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη που αναφέρεται στην απάντηση στην πρώτη ερώτηση κατά την πενταετή περίοδο πριν από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης·
 • η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής που προκλήθηκε από παράνομη ενέργεια του θύματος η οποία είχε ή ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για τον δράστη ή τους συγγενείς του δράστη·
 • η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε με υπέρβαση των ορίων της θεμιτής αυτοάμυνας.
 • Αν το θύμα συνέβαλε στο αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης, θα μειωθεί το ποσό της αποζημίωσης που σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να καταβληθεί.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν τα ίδια δικαιώματα. Η οικονομική κατάσταση του θύματος δεν έχει επίπτωση στην απαίτηση αποζημίωσης από το κράτος.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η αποζημίωση χορηγείται από το κράτος για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν μετά τις 30 Ιουνίου 2005 και εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην απάντηση στην πρώτη ερώτηση.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Τα θύματα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται όλες οι υλικές ζημιές για τις οποίες ζητείται αποζημίωση.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Η αποζημίωση που καταβάλλεται από το κράτος είναι ποσό τοις μετρητοίς το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 000 λεβ Βουλγαρίας. Όταν χορηγείται αποζημίωση για τη διατροφή προστατευόμενων μελών κάτω των 18 ετών τα οποία είναι διάδοχοι του προσώπου που απεβίωσε μετά από αξιόποινη πράξη, η αποζημίωση για κάθε προστατευόμενο μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 000 λεβ Βουλγαρίας.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Ναι, χρειάζεται. Στην αίτηση αποζημίωσης, το θύμα πρέπει να προσδιορίσει το ποσό της αποζημίωσης και της υλικής ζημίας που ζητείται.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Ναι, θα αφαιρεθεί.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι, δεν μπορείτε.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Όχι, δεν μπορείτε.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

 • αντίγραφο της απόφασης της οικείας δικαστικής αρχής και το σκεπτικό της σε περίπτωση καταδίκης·
 • απόσπασμα από ποινικό μητρώο αν το πρόσωπο δεν είναι υπήκοος Βουλγαρίας·
 • αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας·
 • βεβαίωση της σημερινής κατοικίας του προσώπου που δικαιούται αποζημίωση στη Βουλγαρία·
 • έγγραφο όσον αφορά τη νομική εκπροσώπηση, την κηδεμονία ή την επιμέλεια·
 • κληρονομητήριο αν το προσώπου που δικαιούται αποζημίωση είναι το παιδί, ο γονέας ή ο/η σύζυγος του θύματος που απεβίωσε μετά από αξιόποινη πράξη·
 • επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων που αποδεικνύουν δαπάνες, όπως ιατρικά έξοδα (εξαιρουμένων των εξόδων που καλύπτονται από το Εθνικό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης), έξοδα κηδείας, κ.λπ.·
 • έγγραφο που βεβαιώνει τα έσοδα που λαμβάνει το θύμα στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή ισοδύναμων ρυθμίσεων για περίοδο έξι μηνών πριν από την ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης·
 • δήλωση δικαστικών εξόδων σε σχέση με τη δικαστική διαδικασία·
 • έγγραφα που αποδεικνύουν άλλη υλική ζημία·
 • δήλωση ότι το θύμα δεν έχει αποζημιωθεί με άλλο τρόπο για την υλική ζημία που προκλήθηκε από αξιόποινη πράξη.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι, δεν πρέπει.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Το εθνικό συμβούλιο παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Εθνικό συμβούλιο παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Διεύθυνση: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Δικτυακός τόπος: https://www.compensation.bg

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι, δεν χρειάζεται.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Η αίτηση αποζημίωσης εξετάζεται το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία λήψης της. Αν κριθεί απαραίτητο, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως και τρεις μήνες.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Αποφάσεις του εθνικού συμβουλίου παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων δεν μπορούν να προσβληθούν.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Το τυποποιημένο έντυπο αίτησης αποζημίωσης διατίθεται από το εθνικό συμβούλιο παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων, κυβερνήτες επαρχιών, ανακριτές και οργανισμούς υποστήριξης των θυμάτων. Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης αποζημίωσης είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του εθνικού συμβουλίου: https://www.compensation.bg.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο του εθνικού συμβουλίου παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων: https://www.compensation.bg.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Οι οργανισμοί στήριξης των θυμάτων παρέχουν πρακτική βοήθεια σε θύματα αξιόποινων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης βοήθειας για την κατάρτιση της αίτησης αποζημίωσης.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι. Η Βουλγαρική Ένωση Οργανισμών Στήριξης Θυμάτων.

Τηλ.: +359 29819300

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.