Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Σε περίπτωση πρόκλησης προσωπικής βλάβης ή θανάτου λόγω παράβασης του Δανικού Ποινικού Κώδικα ή του «νόμου περί διαμονής, απαγόρευσης διαμονής και απέλασης», το κράτος χορηγεί αποζημίωση στον αιτούντα. Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται στον νόμο περί αποζημίωσης των θυμάτων. Η παράβαση ειδικών νομοθετικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων του νόμου για την οδική κυκλοφορία, του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και των νομοθετικών διαταγμάτων, δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για τη χορήγηση αποζημίωσης δυνάμει του νόμου περί αποζημίωσης των θυμάτων. Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων διενεργεί ανεξάρτητη αξιολόγηση για να διαπιστώσει αν ένα περιστατικό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί αποζημίωσης των θυμάτων. Ωστόσο, κατά κανόνα, η αξιολόγηση του περιστατικού από την αστυνομία λειτουργεί ως οδηγός για την αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων. Δεν χορηγείται αποζημίωση εάν η πράξη δεν είναι τιμωρητέα, διότι συντρέχουν, για παράδειγμα, οι προϋποθέσεις της νόμιμης άμυνας, της κατάστασης ανάγκης ή σε περίπτωση συγκατάθεσης του θύματος.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Το κύριο πεδίο εφαρμογής του νόμου αφορά τις προσωπικές βλάβες, δεδομένου ότι αποζημίωση για υλικές ζημίες προβλέπεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Ως προσωπική βλάβη νοείται τόσο η σωματική όσο και η ηθική βλάβη.

Καταρχήν, αποζημίωση καταβάλλεται μόνο στον αμέσως ζημιωθέντα από την αξιόποινη πράξη. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν μπορεί πράγματι να θεωρηθεί ότι είστε παθών, ενδέχεται να έχετε βρεθεί τόσο κοντά στο περιστατικό ώστε να δικαιούστε αποζημίωση σύμφωνα με τον νόμο περί αποζημίωσης θυμάτων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για τους συγγενείς να λάβουν αποζημίωση για έξοδα κηδείας, απώλεια του προσώπου που φέρει την κύρια υποχρέωση διατροφής, κ.ά., βλέπε κατωτέρω.

Σε περίπτωση προσωπικής βλάβης, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για:

 • Έξοδα ανάρρωσης
 • Διαφυγόντα εισοδήματα
 • Πόνο και ταλαιπωρία
 • Μόνιμη σωματική βλάβη
 • Απώλεια της βιοποριστικής ικανότητας
 • Ηθική βλάβη
 • Ζημία ως αποτέλεσμα πλημμελήματος
 • Άλλες ζημίες (για παράδειγμα, παράταση του χρόνου εκπαίδευσης ή ανάγκη για ειδικά βοηθήματα)
 • Νομικά έξοδα

Σε περίπτωση θανάτου του παθόντος, υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης για:

 • Έξοδα κηδείας
 • Απώλεια του προσώπου που φέρει την κύρια υποχρέωση διατροφής
 • Προσωρινό επίδομα για τον επιζώντα σύζυγο / συνοικούντα σύντροφο
 • Επίδομα επιζώντων προσώπων

Σε περιπτώσεις στις οποίες προκλήθηκε επίσης υλική ζημία, καταβάλλεται αποζημίωση για τον ρουχισμό και τα προσωπικά αντικείμενα που το θύμα φορούσε ή έφερε κατά τον χρόνο πρόκλησης της σωματικής βλάβης, καθώς και αποζημίωση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας η οποία προκλήθηκε από συγκεκριμένες κατηγορίες κρατουμένων, όπως, για παράδειγμα, οι κατάδικοι.

Δεν προβλέπεται αποζημίωση για χρηματική ζημία που προκύπτει, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα απάτης. Ομοίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση για στέρηση περιουσίας, ζημίες εκμετάλλευσης, διαφυγόντα κέρδη και παρεμφερείς απώλειες.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, είναι δυνατή η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του ζημιωθέντος.

Η αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας καταβάλλεται στο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, ανεξαρτήτως εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι συγγενής ή όχι.

Η αποζημίωση για την απώλεια του προσώπου που φέρει την κύρια ευθύνη διατροφής χορηγείται στον σύζυγο / συνοικούντα σύντροφο και στα επιζώντα τέκνα, για τους οποίους ο θανών έφερε την κύρια υποχρέωση διατροφής.

Εάν ο θανών δεν κατέλιπε σύζυγο / συνοικούντα σύντροφο, μπορεί να χορηγηθεί προσωρινό επίδομα σε άλλον επιζώντα, εάν αυτό δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις. Αυτό το πρόσωπο θα μπορούσε να είναι ο αδερφός ή η αδερφή του θανόντα που ζούσαν μαζί του για πολλά χρόνια και μοιράζονταν το νοικοκυριό.

Επιπροσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί επίδομα σε επιζώντες που είχαν ιδιαίτερα στενή σχέση με τον θανόντα. Καταρχάς, αυτό το επίδομα μπορεί να χορηγηθεί στον σύζυγο, συνοικούντα σύντροφο, στα ανήλικα τέκνα και στους γονείς του θανόντος.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Στους γονείς που επισκέπτονται τα παιδιά τους στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται λόγω σωματικής βλάβης, επιστρέφονται τα έξοδα που πραγματοποιούν στο πλαίσιο των λόγω επισκέψεων.

Για τα παιδιά και τους εφήβους, η παρουσία της μητέρας και του πατέρα στο νοσοκομείο ή η συμμετοχή τους στην αποκατάστασή τους δύναται να έχει ζωτική σημασία για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους. Σε τόσο ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να καλυφθεί πλήρως ή εν μέρει η απώλεια εισοδήματος της μητέρας ή του πατέρα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι. Ο νόμος περί αποζημίωσης των θυμάτων δεν θέτει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αποζημίωσης την ιθαγένεια ή τη διαμονή του αιτούντος· αρκεί η αξιόποινη πράξη να τελέστηκε στη Δανία. Εάν πληρούνται άλλως οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, δεν έχει σημασία αν ο αιτών είναι αλλοδαπός που διαμένει στη Δανία, αν είναι απλώς τουρίστας ή αν διαμένει για σύντομο χρονικό διάστημα στη δανική επικράτεια.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Κατά γενικό κανόνα, όχι. Ωστόσο, υπάρχει μια περιορισμένη δυνατότητα λήψης αποζημίωσης από το Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, ακόμα και αν η προσωπική βλάβη προκλήθηκε από αξιόποινη πράξη που τελέστηκε στο εξωτερικό. Σε αυτήν την περίπτωση, αποζημίωση χορηγείται μόνον εφόσον είναι εύλογη η χορήγησή της. Το πεδίο εφαρμογής της δυνατότητας χορήγησης αποζημίωσης πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά, και χρήση αυτής της δυνατότητας γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όταν δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις.

Σε ειδικές περιπτώσεις, αποζημίωση για σωματική βλάβη που προκλήθηκε από πράξεις οι οποίες τελέστηκαν εκτός Δανίας καταβάλλεται εάν ο αιτών έχει την κατοικία του στη Δανία, εάν έχει δανική ιθαγένεια ή εάν κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος εκπροσωπούσε τη Δανία στο εξωτερικό. Αποζημίωση καταβάλλεται για σωματική βλάβη που προκλήθηκε από την επίθεση προσώπου με δανική ιθαγένεια ή που έχει την κατοικία του στη Δανία σε βάρος άλλου προσώπου με δανική ιθαγένεια ή που έχει την κατοικία του στη Δανία. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο όταν η σωματική βλάβη προκαλείται σε αμιγώς δανικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής. Εάν η σύνδεση του δράστη και του θύματος με τη Δανία είναι συμπτωματική, δεν χορηγείται αποζημίωση.

Αποζημίωση μπορεί επίσης να χορηγηθεί όταν τέτοιου είδους πράξεις διαπράττονται σε βάρος προσώπου που έχει την κατοικία του στη Δανία ενόσω βρίσκεται για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό. Αυτό αφορά μόνο βραχέα διαστήματα εργασίας στο εξωτερικό, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν αναμένεται να έχει συναφθεί από τον αιτούντα ή από τον εργοδότη του ιδιωτική ασφάλιση για την κάλυψη της ζημίας. Η βλάβη πρέπει να έχει προκύψει κατά τις ώρες εργασίας.

Οι σπουδές και η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό δεν θεωρούνται επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ανήλικος αιτών που διαμένει στο εξωτερικό λόγω των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των γονέων του μπορεί να λάβει αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση, δίδεται έμφαση στις ατομικές περιστάσεις των γονέων.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, θεμελιώδης προϋπόθεση αποζημίωσης από το κράτος είναι η καταγγελία της αξιόποινης πράξης στην αστυνομία εντός 72 ωρών από την τέλεσή της.

Ως καταγγελία νοείται η υποβολή αιτήματος στην αστυνομία να διερευνήσει την υπόθεση. Σε σοβαρότερες υποθέσεις, σπάνια απαιτείται η υποβολή ρητού αιτήματος για τη διεξαγωγή έρευνας, ενώ σε λιγότερο σοβαρές υποθέσεις είναι κατά κανόνα αναγκαία. Συνεπώς, το γεγονός ότι παρέστησαν αστυνομικοί και ενδεχομένως μίλησαν με το θύμα δεν αρκεί πάντοτε για να θεωρηθεί ότι το έγκλημα έχει καταγγελθεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να παραβλεφθεί η προθεσμία της καταγγελίας. Για παράδειγμα, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων παραβλέπει σχεδόν πάντα την προϋπόθεση της καταγγελίας στην αστυνομία εντός 72 ωρών εάν, παρά την εκπρόθεσμη καταγγελία, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η σύλληψη του δράστη και κινήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο φόβος αντιποίνων δεν συνιστά βάσιμο λόγο για τη μη υποβολή καταγγελίας στην αστυνομία εντός 72 ωρών.

Η προϋπόθεση τήρησης της προθεσμίας των 72 ωρών αίρεται σε υποθέσεις βιασμού, αιμομιξίας, σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος παιδιών και ορισμένων σεξουαλικών αδικημάτων που τελούνται σε βάρος προσώπων κάτω των 18 ετών. Η εν λόγω παρέκκλιση από τον νόμο αφορά μόνο την προθεσμία των 72 ωρών· η καταγγελία της αξιόποινης πράξης στην αστυνομία εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαίος όρος. Η προθεσμία έχει καταργηθεί όσον αφορά τις βλάβες που έχουν προκληθεί από αξιόποινες πράξεις οι οποίες τελέστηκαν από την 1η Απριλίου 2016 και έπειτα.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Διοικητική διαδικασία

Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί στην αστυνομία, στην αστυνομική περιφέρεια στην οποία έγινε η καταγγελία για το αδίκημα. Η αίτηση διαβιβάζεται από την αστυνομία στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Εάν η υπόθεση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο επεξεργασίας από την αστυνομία, την εισαγγελία ή τα δικαστήρια, η αστυνομία θα υποβάλει την αίτηση στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μόνο μετά την περάτωση της υπόθεσης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων δύναται να χειριστεί την υπόθεση πριν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της από την αστυνομία, την εισαγγελική αρχή ή τα δικαστήρια.

Αυτό συμβαίνει σε σπάνιες περιπτώσεις και συνήθως μόνο σε υποθέσεις που αφορούν πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα, κατά κανόνα ανθρωποκτονίες, όπου μπορεί να υπάρχει εξαιρετική ανάγκη να ληφθεί απόφαση για την αποζημίωση ή μέρος αυτής, προς όφελος των επιζώντων, ακόμα και αν η αστυνομία ή τα δικαστήρια δεν έχουν περατώσει την υπόθεση.

Ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της υπόθεσης, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων δεν μπορεί να αναλάβει την υπόθεση έως την περάτωσή της από την αστυνομία ή τα δικαστήρια σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το αν τελέστηκε πράγματι αξιόποινη πράξη, ως προς το αν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους η πράξη μπορεί να μείνει ατιμώρητη ή αν υπάρχουν λόγοι για τη μείωση της αποζημίωσης λόγω υπαιτιότητας του αιτούντος.

Δικαστική διαδικασία

Η αξίωση του αιτούντος για αποζημίωση πρέπει να ασκηθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων. Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαστής δύναται να επιλέξει να εξετάσει την ουσία της αξίωσης ή να αναβάλει την εξέτασή της προκειμένου αυτή να εξεταστεί από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων ή στο πλαίσιο αγωγής ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου. Η επιλογή του δύναται να εξαρτηθεί από το αν ο δράστης αμφισβητεί την αξίωση ή όχι.

Εάν η αξίωση έχει εξεταστεί από τα δικαστήρια στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, ο αιτών έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει την αίτηση στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Δεν χορηγείται αποζημίωση από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων εάν ο αιτών λάβει χρηματική αποζημίωση από τον δράστη για την αποκατάσταση της ζημίας του ή αν η ζημία καλυφθεί από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλες παροχές που έχουν τον χαρακτήρα αποκατάστασης της ζημίας. Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων δεν λαμβάνει απόφαση έως ότου εξακριβωθεί αν η ζημία έχει καλυφθεί με άλλο τρόπο.

Δεν αποτελεί προϋπόθεση η επιδίωξη ανάκτησης του ποσού της αποζημίωσης από τον δράστη ή η ταυτοποίηση του δράστη.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι. Ακόμα και αν δεν είναι δυνατή η πρόοδος της υπόθεσης διότι ο δράστης είναι άγνωστος ή δεν μπορεί να εντοπιστεί, υπάρχει δυνατότητα να χορηγηθεί αποζημίωση από το κράτος. Ωστόσο, αυτό τελεί υπό τον όρο της πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων διενεργεί ανεξάρτητη αξιολόγηση ως προς το αν η σωματική βλάβη προκλήθηκε από αξιόποινη πράξη.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων δεν μπορεί να επεξεργαστεί αίτηση που κατατίθεται αφού παρέλθουν 2 και πλέον έτη από την τέλεση του αδικήματος, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Εάν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της υπόθεσης, η προθεσμία ξεκινά από την τελεσιδικία της καταδικαστικής απόφασης. Εάν η αστυνομία ερεύνησε την υπόθεση χωρίς να ακολουθήσει ποινική δίωξη, η προθεσμία ξεκινά από το χρονικό σημείο στο οποίο ελήφθη η απόφαση της αστυνομίας για παύση των ερευνών.

Επίσης, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων δεν μπορεί να επεξεργαστεί αίτηση αποζημίωσης, αν προηγουμένως έχει εξετάσει αίτηση αποζημίωσης του ίδιου αιτούντα για το ίδιο αδίκημα, όταν η νέα αξίωση υποβάλλεται 2 και πλέον έτη από το χρονικό σημείο που ο αιτών συνειδητοποίησε ή όφειλε να έχει συνειδητοποιήσει την ύπαρξη της εν λόγω αξίωσης, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Η αστυνομία υποχρεούται να καθοδηγήσει τον αιτούντα όσον αφορά τις δυνατότητες χορήγησης αποζημίωσης που προβλέπει ο νόμος περί αποζημίωσης των θυμάτων. Εάν η αστυνομία δεν τηρήσει αυτή την υποχρέωση, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων κατά κανόνα δεν λαμβάνει υπόψη τη διετή προθεσμία.

Εάν ο αιτών ήταν ανήλικος κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος, είναι πολύ πιθανό το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων να μη λάβει υπόψη την προθεσμία.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

 1. για το θύμα του αδικήματος:
  • Υλική (μη ψυχική) ζημία:
   • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση). ΝΑΙ
   • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη αποκατάσταση, φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.) ΝΑΙ
   • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση) NAI
   • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.). ΝΑΙ
   • απώλεια ευκαιρίας ΟΧΙ
   • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία, όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα. ΝΑΙ, σε κάποιες περιπτώσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορεί να αποφασίσει ότι ο αιτών πρέπει να καλύψει το σύνολο ή μέρος των εξόδων που προκύπτουν από τη διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης από το συμβούλιο. Ο αιτών δεν υποχρεούται ποτέ σε καταβολή νομικών εξόδων που συνδέονται με την ίδια την ποινική διαδικασία, καθώς αυτή κινείται από την αστυνομία.
   • Αποζημίωση για κλοπή ή φθορά προσωπικής περιουσίας ΝΑΙ Καταβάλλεται αποζημίωση για τον ρουχισμό και τα προσωπικά αντικείμενα που φορούσε ή έφερε το θύμα όταν προκλήθηκε η σωματική βλάβη.
  • Ψυχική (ηθική) ζημία:
   • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος ΝΑΙ Βλέπε ανωτέρω για άλλες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση.
 2. για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:
  • Υλική (μη ψυχική) ζημία:
   • έξοδα κηδείας ΝΑΙ
   • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση) ΟΧΙ
   • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας ΝΑΙ/ΟΧΙ Αποζημίωση καταβάλλεται για την απώλεια του προσώπου που έχει την κύρια υποχρέωση διατροφής. Για λεπτομέρειες βλέπε ανωτέρω.
  • Ψυχική ζημία:
   • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος. ΟΧΙ/ΝΑΙ Δεν χορηγείται αποζημίωση για πόνο και ταλαιπωρία συγγενών και άλλων προσώπων. Ωστόσο, μπορεί να καταβληθεί προσωρινό επίδομα. Για πιο λεπτομερή στοιχεία βλέπε ανωτέρω.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση και η επανόρθωση που χορηγούνται βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων για την κάλυψη της ζημίας καταβάλλονται περίπου 14 ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης. Η πληρωμή του ποσού ελέγχεται από την αστυνομία στην αστυνομική περιφέρεια στην οποία καταγγέλθηκε το έγκλημα.

Η καταβολή πραγματοποιείται κατ' αποκοπή για τα αιτήματα που έχουν εγκριθεί με την ίδια απόφαση.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Οι γενικές διατάξεις του δανικού δικαίου σχετικά με την αποζημίωση εφαρμόζονται αναλογικά στις αιτήσεις αποζημίωσης και επιστροφής χρηματικού ποσού τις οποίες υποβάλλουν τα θύματα αξιόποινων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τη μείωση της αποζημίωσης και την απώλεια του δικαιώματος στη λήψη αποζημίωσης λόγω συνυπαιτιότητας του αιτούντος όσον αφορά την πρόκληση της ζημίας ή λόγω αποδοχής του κινδύνου πρόκλησης ζημίας. Αποδοχή του κινδύνου μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, σε περίπτωση βλάβης που προκλήθηκε στο πλαίσιο συμπλοκής μεταξύ μοτοσικλετιστών / μελών συμμορίας.

Εάν ο παθών δεν συνεισφέρει επαρκώς στη διερεύνηση της υπόθεσης, ενδέχεται να χάσει το δικαίωμα αποζημίωσης. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο παθών αρνείται να παράσχει διευκρινίσεις στην αστυνομία ή στο δικαστήριο.

Μείωση της αποζημίωσης ή απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης μπορεί επίσης να επέλθει εάν ο αιτών δεν εκπληρώσει τις κοινές υποχρεώσεις του προς ελαχιστοποίηση της ζημίας. Αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο που υπέστη βλάβη από τη ζημιογόνο συμπεριφορά άλλου προσώπου, υποχρεούται, στο μέτρο του δυνατού, να περιορίσει τη ζημία του που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη.

Κατά την επεξεργασία της αίτησης, δεν λαμβάνεται σε καμία περίπτωση υπόψη το ποινικό μητρώο του αιτούντος. Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων κατά κανόνα δεν ζητά αντίγραφα ποινικού μητρώου.

Τυχόν μη ανταπόκριση του αιτούντος στο αίτημα του Δανικού Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων για προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης της ασκηθείσας αξίωσής του, ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην αποζημίωση που θα χορηγηθεί. Αποτελεί υποχρέωση του αιτούντος να τεκμηριώσει ικανοποιητικά τα αιτήματά του.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Μια αίτηση μπορεί να εξεταστεί κατά προτεραιότητα εάν, για παράδειγμα, έχετε κλητευθεί να παραστείτε ενώπιον του δικαστηρίου εκτελέσεως, εάν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν διαδικασία αναγκαστικής κατάσχεσης ή εάν έχετε λάβει επιστολή από την τράπεζα σχετικά με ανεξόφλητες τακτικές δαπάνες.

Όσον αφορά τις αιτήσεις για διαφυγόντα εισοδήματα, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων έχει επίγνωση ότι το εισόδημα του αιτούντος έχει μειωθεί, και για τον λόγο αυτόν δίνει έμφαση σε αυτές τις υποθέσεις.

Με εξαίρεση τις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν δίδεται προτεραιότητα σε μια υπόθεση αποκλειστικά και μόνο λόγω της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος.

Κατά τα άλλα, η οικονομική κατάσταση του αιτούντος δεν έχει καμία επίπτωση στην πιθανότητα λήψης αποζημίωσης ούτε στο ποσό της αποζημίωσης.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Δεν χορηγείται αποζημίωση σε περίπτωση που η ζημία καλυφθεί από τον δράστη ή μέσω ασφαλιστικής αποζημίωσης ή άλλων παροχών που έχουν αμιγώς αποκαταστατικό χαρακτήρα.

Ο αιτών οφείλει να έχει συνεργαστεί με την αστυνομία, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και στον αναγκαίο βαθμό, κατά την έρευνα της υπόθεσης. Η εσκεμμένη απόκρυψη πληροφοριών ή παρεμφερής απροθυμία του αιτούντος να συνδράμει στη διερεύνηση της υπόθεσης κατά κανόνα συνεπάγονται τη μη χορήγηση αποζημίωσης.

Μία ακόμα προϋπόθεση για τη λήψη αποζημίωσης από το κράτος είναι ότι, στο πλαίσιο τυχόν ποινικής δίκης κατά του δράστη, ο αιτών πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση αποζημίωσης ή να έχει διατυπώσει σχετική επιφύλαξη στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του δικαίου των αδικοπραξιών, πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της αξιόποινης πράξης που τελέστηκε και της ζημίας.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Η αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με κάθε μεμονωμένη αξίωση που έχει ασκηθεί και με βάση το ποσό που ζητείται. Εάν έχετε τεκμηριώσει την αξίωσή σας επαρκώς, η αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση τη ζημία που υποστήκατε. Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων υπολογίζει τη ζημία για κάθε αξίωση αποζημίωσης βάσει των εφαρμοστέων κανόνων (για παράδειγμα, τα διαφυγόντα εισοδήματα υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ του αναμενόμενου εισοδήματος και του πραγματικού εισοδήματος κατά την περίοδο την οποία αφορά η αίτηση). Εάν έχετε τεκμηριώσει μόνο τμήμα της αξίωσής σας, θα καταβληθεί αποζημίωση μόνο για το ποσό που έχει τεκμηριωθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται κατ' εκτίμηση από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που δεν ήσασταν σε θέση να υπολογίσετε το ποσό της αξίωσης.

Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει καθορισμένων τιμών. Αρκετές από τις τιμές αυτές αναπροσαρμόζονται μία φορά κατ’ έτος, την 1η Ιανουαρίου. Ενδεικτικά, η αποζημίωση για πόνο και ταλαιπωρία υπολογίζεται στις 200 DKK (2018) ανά ημέρα ασθενείας. Η μόνιμη σωματική βλάβη υπολογίζεται με βάση τον βαθμό βλάβης και η αποζημίωση καταβάλλεται ανά βαθμό βλάβης, δηλαδή 8 790 DKK (2018) ανά βαθμό. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη και για ζημία ως αποτέλεσμα πλημμελήματος υπολογίζεται με βάση τη σοβαρότητα και τη φύση της επίθεσης που δέχθηκε το θύμα, καθώς και με βάση την αξιόποινη πράξη που τελέστηκε στην προκείμενη περίπτωση.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Δεν υπάρχει όριο για το συνολικό ποσό που μπορεί να καταβληθεί ως αποζημίωση. Επί του παρόντος, στη Δανία δεν υπάρχει κατώτατο όριο για τα ποσά που μπορούν να χορηγηθούν ως αποζημίωση. Ωστόσο, προβλέπεται ανώτατο ποσό για ορισμένες από τις περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται αποζημίωση. Βλέπε τον κάτωθι κατάλογο σχετικά:

 • Πόνος και ταλαιπωρία 76 500 DKK (2018)
 • Μόνιμη σωματική βλάβη 879 000 DKK (2018)
 • Απώλεια της βιοποριστικής ικανότητας 9 227 500 DKK (2018)
 • Προσωρινό επίδομα 165 500 DKK (2018)
 • Υλικές ζημίες 132 000 DKK (2018)

Η αποζημίωση για μόνιμη σωματική βλάβη μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να υπολογιστεί σε ποσοστό 120 %, οπότε το ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 1 054 000 DKK (2018).

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Δεν προβλέπεται υποχρέωση υπολογισμού του συνολικού ποσού για όλες τις αξιώσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση. Το αναμενόμενο είναι ότι, παράλληλα με τις μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες δύναται να καταβληθεί αποζημίωση, θα αναγράψετε το ποσό που ζητάτε να σας χορηγηθεί ως αποζημίωση. Ωστόσο, ο υπολογισμός του συνόλου των αξιώσεων δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση αποζημίωσης.

Για τον τρόπο υπολογισμού των διαφυγόντων εισοδημάτων συμβουλευθείτε την πρώτη σελίδα του εντύπου της αίτησης. Εάν έχετε υποβάλει αίτηση ή σκέφτεστε να υποβάλετε αίτηση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με το Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και τεκμηρίωσης των αξιώσεών σας για αποζημίωση. Μπορείτε επίσης να λάβετε οδηγίες σχετικά με τους παράγοντες στους οποίους δίδεται έμφαση στις μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση.

Δεν χρειάζεται να υπολογίσετε την αποζημίωση για ψυχική ζημία, καθώς σε αυτή την περίπτωση η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση καθορισμένες τιμές σε συνάρτηση με την έκταση της ζημίας.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων δεν καταβάλλει αποζημίωση εάν ο αιτών λάβει χρηματική αποζημίωση από τον δράστη για την αποκατάσταση της ζημίας του ή αν η ζημία καλυφθεί από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλες παροχές που έχουν τον χαρακτήρα αποκατάστασης της ζημίας. Ως εκ τούτου, καταρχήν, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν, για παράδειγμα, κατά την επεξεργασία του αιτήματος από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων αφαιρείται η ασφαλιστική αποζημίωση, αλλά το ποιος πρέπει να καταβάλει την αποζημίωση. Εάν διαπιστωθεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία αρνήθηκε να καταβάλει την αποζημίωση, η υπόθεση μπορεί να τεθεί υπόψη του Δανικού Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων προς εξέταση.

Εάν ο αιτών είχε συνάψει ιδιωτικό ασφαλιστήριο ατυχήματος και έλαβε αποζημίωση για αναπηρία ή μόνιμη σωματική βλάβη, δεν μειώνεται η αποζημίωση ούτε χάνεται το δικαίωμα αποζημίωσης για μόνιμη σωματική βλάβη ή για απώλεια της βιοποριστικής ικανότητας. Η αποζημίωση δεν μειώνεται ούτε στην περίπτωση που ο παθών έλαβε κοινωνικές παροχές από το Δημόσιο λόγω της ζημίας (όπως σύνταξη, επιδότηση μισθού ή άλλες παρεμφερείς παροχές).

Εάν ο παθών είναι ασφαλισμένος σε εταιρεία ασφάλισης υγείας, δεν επιστρέφονται όσα έξοδα ιατρικής περίθαλψης έχουν καλυφθεί βάσει του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Επίσης, δεν χορηγείται αποζημίωση στο μέτρο που η περίθαλψη μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας ή μέσω άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

Όσον αφορά τους τραυματισμούς κατά την εργασία, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορεί να καταβάλει αποζημίωση μόνο για πόνο και ταλαιπωρία, αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα και εξισωτική αποζημίωση, καθώς και αποζημίωση για ηθική βλάβη και ζημία ως αποτέλεσμα πλημμελήματος, διότι όλες οι λοιπές αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για έξοδα ανάρρωσης κ.λπ., καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση εργατικού ατυχήματος που συνάπτεται εκ μέρους του εργοδότη.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Καταρχήν η αποζημίωση δεν προκαταβάλλεται· καταβάλλεται μόνο μετά την οριστική επεξεργασία του αιτήματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πολιτική του Δανικού Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων είναι να προκαταβάλλει την αποζημίωση για μόνιμη σωματική βλάβη. Κατά γενικό κανόνα, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων αναμένει έως ότου ο Οργανισμός Ασφάλισης για την Αγορά Εργασίας (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) αποφανθεί επί του ύψους της αποζημίωσης, αλλά εάν θεωρείται πιθανό ο αιτών να έχει υποστεί βαρεία μόνιμη σωματική βλάβη αποκλειστικά και μόνο λόγω του τραυματισμού, το συμβούλιο δύναται να προκαταβάλει μέρος της αποζημίωσης.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Ναι. Εάν, μετά την έκδοση της απόφασης του Δανικού Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων διαπιστωθεί επιδείνωση της σωματικής βλάβης με αποτέλεσμα την επέλευση περαιτέρω ζημιών, οι ζημίες αυτές μπορούν να τεθούν στην κρίση του συμβουλίου. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι, για την υποβολή της αξίωσης στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων προβλέπεται προθεσμία 2 ετών. Η διετής αυτή προθεσμία υπολογίζεται από το χρονικό σημείο που ο αιτών έλαβε γνώση ή όφειλε να λάβει γνώση ότι η βλάβη προκάλεσε περαιτέρω ζημίες.

Η αποζημίωση για μελλοντικά έξοδα ανάρρωσης και λοιπές μελλοντικές ζημίες λόγω της βλάβης καθορίζεται σε κατ' αποκοπή ποσό. Επομένως, εάν ο αιτών έχει ήδη λάβει αποζημίωση για μελλοντικά έξοδα ανάρρωσης κ.λπ., δεν επιτρέπεται να ζητήσει μεταγενέστερα την επανεξέταση της υπόθεσης αποκλειστικά και μόνο για να λάβει πρόσθετη αποζημίωση για έξοδα ανάρρωσης και λοιπές ζημίες.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Ο αιτών δεν απαιτείται να υποβάλει δικαιολογητικά έγγραφα μαζί με την αίτησή του. Η αίτηση υποβάλλεται στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μέσω της αστυνομίας, η οποία διαβιβάζει τα έγγραφα από το αρχείο της ποινικής υπόθεσης.

Εάν το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων κρίνει ότι η αίτηση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί αποζημίωσης θυμάτων, προβαίνει στην εξέταση των αξιώσεων που υποβλήθηκαν. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των εν λόγω αξιώσεων, το συμβούλιο συχνά χρειάζεται να εξετάσει διάφορα έγγραφα τεκμηρίωσης, ανάλογα με τις αξιώσεις για τις οποίες ο αιτών υπέβαλε αίτηση αποζημίωσης. Η υπόθεση μπορεί να διεκπεραιωθεί ταχύτερα, εάν ο αιτών υποβάλει, μαζί με το έντυπο της αίτησης, έγγραφα που τεκμηριώνουν τις υποβληθείσες αξιώσεις. Επωφελής θα μπορούσε να είναι επίσης για τον αιτούντα η υποβολή, μαζί με την αίτηση, τυχόν άρνησης της ασφαλιστικής του εταιρείας να καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης για την κάλυψη της ζημίας.

Για παράδειγμα, η τεκμηρίωση μπορεί να συνίσταται σε αποδείξεις δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την παραβίαση διατάξεων του δανικού Ποινικού Κώδικα. Επιπροσθέτως, συχνά χρησιμοποιούνται ιατρικά αρχεία και ιατρικά πιστοποιητικά για τον προσδιορισμό της έκτασης της ζημίας. Όσον αφορά τα διαφυγόντα εισοδήματα και την απώλεια της βιοποριστικής ικανότητας, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει τεκμηρίωση σχετικά με τα εισοδήματά του πριν και μετά την πρόκληση της σωματικής βλάβης, με τη μορφή δελτίων μισθοδοσίας, ετήσιων καταστάσεων και, κατά περίπτωση, βεβαίωσης αποδοχών από τον εργοδότη. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αρχεία του δήμου.

Σε περιπτώσεις στις οποίες το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θεωρεί ότι απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εφιστά την προσοχή του αιτούντος σε αυτό και τον καλεί να προσκομίσει την εν λόγω τεκμηρίωση.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι. Η διεκπεραίωση του αιτήματος από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων είναι δωρεάν για τον αιτούντα.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Στη Δανία, η απόφαση για τη χορήγηση αποζημίωσης σε θύματα εγκλημάτων λαμβάνεται από συμβούλιο που συγκροτείται από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Η αρχή αυτή ονομάζεται Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Επί των υποθέσεων αυτών αποφαίνονται και τα δανικά δικαστήρια, είτε στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης είτε, σε μεταγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο αστικής υπόθεσης, εάν για παράδειγμα η απόφαση του Δανικού Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων προσβληθεί ενώπιον των δικαστηρίων.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση στην οποία καταγγέλθηκε το έγκλημα. Στη συνέχεια, η αστυνομία διαβιβάζει την υπόθεση μαζί με την ποινική δικογραφία στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Εάν η υπόθεσή σας έχει ήδη εισαχθεί προς εξέταση από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, πρέπει να υποβάλετε στο εν λόγω συμβούλιο αντίγραφό της αίτησής σας σε έντυπη μορφή στην ακόλουθη διεύθυνση: Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Διοικητική διαδικασία

Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων είναι έγγραφη. Η απόφαση εκδίδεται εγγράφως και αποστέλλεται στον αιτούντα αντίγραφό της είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά. Συνεπώς, ο αιτών δεν απαιτείται να είναι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δικαστική διαδικασία

Εάν το αίτημα εξετάζεται από τα δικαστήρια στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ή σε μεταγενέστερο στάδιο κατόπιν προσφυγής κατά του Δανικού Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να παραστεί στην κύρια ακρόαση. Σε αυτή την ακρόαση δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία του αιτούντος εάν εκπροσωπείται από δικηγόρο και δεν έχει κλητευθεί να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την υπόθεση. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων —ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης— στο ενδεχόμενο να χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες από υπηρεσίες όπως η αστυνομία, από ιατρούς ή άλλες αρχές. Ομοίως, σε υποθέσεις που αφορούν μόνιμη σωματική βλάβη ή απώλεια της βιοποριστικής ικανότητας, ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η υποβολή της υπόθεσης στον Οργανισμό Ασφάλισης για την Αγορά Εργασίας, διαδικασία που μπορεί να παρατείνει τον απαιτούμενο χρόνο για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.

Άνω του 50% των νέων υποθέσεων που υποβάλλονται στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων εξετάζονται εντός 50 ημερών, μέσω μιας ιδιαίτερα ταχείας διαδικασίας που εφαρμόζεται σε απλές υποθέσεις. Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για το ζήτημα της ενοχής του δράστη και για το ποσό της αποζημίωσης.

Εάν δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της υπόθεσης μέσω της ανωτέρω ιδιαίτερα ταχείας διαδικασίας, ο συνήθης χρόνος διεκπεραίωσης της υπόθεσης από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων ανέρχεται επί του παρόντος σε 18 μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, από το χρονικό σημείο που το συμβούλιο έλαβε τη νέα αίτηση αποζημίωσης.

Μπορείτε να επισπεύσετε τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία στο συμβούλιο. Η τεκμηρίωση μπορεί να συνίσταται, για παράδειγμα, σε αποδείξεις αγοράς φαρμάκων, ιατρικό πιστοποιητικό για την περίοδο της ασθένειας ή δήλωση του εργοδότη σας σχετικά με τα απολεσθέντα εισοδήματά σας λόγω της βλάβης.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Η απόφαση του Δανικού Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων δεν μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον άλλων διοικητικών αρχών. Εάν επιθυμείτε την τροποποίηση της απόφασης, πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων και να εξηγήσετε γιατί διαφωνείτε με την απόφαση. Στη συνέχεια, το εν λόγω συμβούλιο αξιολογεί κατά πόσον υφίστανται βάσιμοι λόγοι για την επανεξέταση της υπόθεσης. Κατά κανόνα, το κριτήριο είναι η προσκόμιση νέων σχετικών πληροφοριών από τον αιτούντα, οι οποίες είναι σημαντικές για την έκβαση της υπόθεσης.

Εάν το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων επικυρώσει την απόφασή του, μπορείτε να προσφύγετε στα δικαστήρια ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης του συμβουλίου.

Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα προσφυγής στον Κοινοβουλευτικό Διαμεσολαβητή.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Τα έντυπα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης αποζημίωσης, διατίθενται στον ιστότοπο του Δανικού Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Για απορίες σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων, οι αιτούντες μπορούν να επικοινωνούν με το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων στον τηλεφωνικό αριθμό: + 45 33 92 33 34 από 10:00 έως 15:00 Δευτέρα έως Πέμπτη και από 10.00 έως 14.00 την Παρασκευή.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Ναι. Ως ζημιωθέντες στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης, ενδέχεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να δικαιούστε να λάβετε νομική συνδρομή από δικηγόρο που διορίζεται από το δικαστήριο για τους σκοπούς της δίκης. Καθήκον του εν λόγω δικηγόρου είναι να παράσχει νομική συνδρομή κατά την υποβολή των αιτημάτων αποζημίωσης τόσο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας όσο και ενώπιον του Δανικού Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων δεν μπορεί να διορίσει δικηγόρο για τον αιτούντα. Ο διορισμός γίνεται από δικαστήριο της περιοχής στην οποία τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.

Επιπλέον, στη Δανία υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί παροχής νομικής συνδρομής.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.