Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Εάν εσείς (ή στενός σας συγγενής) πέσετε θύμα εγκληματικής πράξης στη Φιλανδία, μπορεί να σας καταβληθεί αποζημίωση από τα κρατικά ταμεία για τη ζημία που έχετε υποστεί από την εγκληματική πράξη. Το δικαίωμα της αποζημίωσης δεν περιορίζεται από τη φύση της εγκληματικής πράξης.

Εάν η εγκληματική πράξη έχει προκληθεί με χρήση μηχανοκίνητου οχήματος σε κίνηση, η αποζημίωση θα καλυφθεί αρχικά από την ασφαλιστική σύμβαση του οχήματος που προκάλεσε τη ζημία, δυνάμει του νόμου περί ασφαλιστικής ευθύνης οδηγών οχημάτων (liikennevakuutuslaki).

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί για τη σωματική βλάβη και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί από την εγκληματική πράξη.

Ως «σωματική βλάβη» νοείται η διαταραχή της υγείας ενός προσώπου, η οποία μπορεί να επαληθευθεί με ιατρικά μέσα. Η εν λόγω διαταραχή μπορεί να είναι σωματική ή ψυχολογική.

Η «ταλαιπωρία» από την άλλη, έχει την έννοια του αισθήματος ψυχικής ταλαιπωρίας η οποία προκαλείται από το σχετικό συμβάν και δεν απαιτεί την ιατρική απόδειξη της διαταραχής της υγείας ενός προσώπου.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση αν στενός συγγενής σας έχει χάσει τη ζωή του λόγω μιας εγκληματικής πράξης. Ως «στενός συγγενής» νοείται ο γονέας, το παιδί ή ο/η σύζυγος του θανόντος ή άλλο πρόσωπο με ιδιαίτερα στενή σχέση με τον θανόντα.

Εάν αναλάβατε την ευθύνη της ταφής προσώπου το οποίο έχει χάσει τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης, δικαιούστε αποζημίωση για τα εύλογα έξοδα ταφής.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Εάν πρόσωπο με το οποίο σας συνδέει ιδιαίτερα στενή σχέση υπήρξε θύμα εγκληματικής πράξης, μπορείτε να αποζημιωθείτε για τις εύλογες, βασικές δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήματά σας από τη φροντίδα που παρείχατε στο εν λόγω πρόσωπο. Ως «στενός συγγενής» νοείται ο γονέας, το παιδί ή ο/η σύζυγος του προσώπου που έχει υποστεί τη σωματική βλάβη ή άλλο πρόσωπο συνδεόμενο με παρόμοια στενή σχέση.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Εάν υπήρξατε θύμα εγκληματικής πράξης στη Φιλανδία, έχετε γενικά δικαίωμα αποζημίωσης ανεξάρτητα από την ιθαγένειά σας ή τον τόπο διαμονής σας. Ωστόσο, η αποζημίωση μπορεί να μη σας χορηγηθεί αν κατά τον χρόνο τέλεσης της εγκληματικής πράξης ή αξίωσης της αποζημίωσης δεν διαμένατε σε χώρα της ΕΕ ή αλλιώς αν η αποζημίωση είχε μικρή συνάφεια με τη Φιλανδία.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Εάν έχετε κατοικία στη Φιλανδία, μπορείτε επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις να λάβετε αποζημίωση για τη σωματική βλάβη και την ταλαιπωρία λόγω εγκληματικής πράξης η οποία έχει τελεστεί στο εξωτερικό.

Αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί αν διαμένατε στο εξωτερικό για εργασία, σπουδές ή άλλους παρόμοιους λόγους. Αποζημίωση μπορεί επίσης να χορηγηθεί κατά διακριτική ευχέρεια και σε άλλες περιπτώσεις ζημίας η οποία προκλήθηκε στο εξωτερικό. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα συνυπολογιστεί μεταξύ άλλων η συνάφεια της εγκληματικής πράξης με τη Φιλανδία, η σχέση μεταξύ του αυτουργού και του θύματος της εγκληματικής πράξης, η φύση της ζημίας και οι δυνατότητές σας να λάβετε αποζημίωση από άλλη πηγή.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Πρέπει να καταγγείλετε την εγκληματική πράξη στην αστυνομία. Εάν η εγκληματική πράξη δεν έχει καταγγελθεί ή η αστυνομία δεν έχει λάβει γνώση με άλλον τρόπο, μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση μόνον για ειδικούς λόγους.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης πριν από την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ή την περάτωση της δικαστικής διαδικασίας. Ωστόσο, απόφαση επί της αξίωσής σας θα εκδοθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Εάν έχει ασκηθεί έγκληση, απόφαση επί της υπόθεσης μπορεί εν γένει να εκδοθεί μόνον αφού αποφανθεί το δικαστήριο σχετικά με την ποινική υπόθεση και τις αξιώσεις αποζημίωσης.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Εάν η ποινική υπόθεση έχει εισαχθεί ενώπιον δικαστηρίου, θα πρέπει να προσπαθήσετε να προστατευθεί το δικαίωμά σας σε αποζημίωση με δικαστική απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης κατά του δράστη κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Εν γένει αποζημίωση λόγω εγκληματικής πράξης δεν καταβάλλεται αν δεν έχετε εκπληρώσει την εν λόγω υποχρέωση.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης ακόμη κι αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί. Στην αίτηση αποζημίωσής σας πρέπει να εσωκλείσετε αντίγραφο του αστυνομικού αρχείου της προκαταρκτικής εξέτασης ή άλλα αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία ως προς τα συμβάντα.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης που παράγει έννομα αποτελέσματα ως προς την υπόθεση αποζημίωσης. Εάν η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στο δικαστήριο, πρέπει να ζητηθεί αποζημίωση μέσα σε δέκα έτη από την ημερομηνία τέλεσης της εγκληματικής πράξης. Ευελιξία ως προς τις εν λόγω προθεσμίες υπάρχει μόνο σε ειδικές περιστάσεις.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Για παράδειγμα, καλύπτει τα παρακάτω;

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

– Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη – νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)  -καλύπτονται οι ιατρικές δαπάνες.
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (π.χ., φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.) -καλύπτονται λοιπές βασικές δαπάνες.
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβάνονται τα διαφυγόντα εισοδήματα και η απώλεια ή η μείωση της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.) - καλύπτεται ποσό έως 150 EUR ανά ημέρα για διαφυγόντα εισοδήματα.
  • απώλεια ευκαιρίας - κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης, μπορεί επίσης να εξεταστούν τυχόν ειδικές περιστάσεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην πιθανή αύξηση των εισοδημάτων του αιτούντος (για παράδειγμα στην περίπτωση προσώπου που υπέστη βλάβη σε νεαρή ηλικία).
  • έξοδα που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως νόμιμες αμοιβές, δικαστικά έξοδα) - εύλογη αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί για τα δικαστικά έξοδα μόνον αν η υπόθεση της αποζημίωσης εκδικάστηκε από δικαστήριο και έχετε υποστεί άλλη ζημία για την οποία πρέπει να αποζημιωθείτε.
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων - καλύπτονται καθημερινά προσωπικά είδη (π.χ. γυαλιά, ρολόι χειρός και κινητό τηλέφωνο) τα οποία καταστράφηκαν λόγω της σωματικής βλάβης.
   • σε άλλες περιπτώσεις, αποζημίωση λόγω ζημίας πραγμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων καταβάλλεται μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις.

– Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος - καλύπτονται.
  • προσωρινά ψυχολογικά προβλήματα
  • ηθική βλάβη, αν έχει προκληθεί ζημία
   • σε περίπτωση εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας
   • σε περίπτωση άλλων εγκληματικών πράξεων κατά της ελευθερίας
   • σε περίπτωση εγκληματικής πράξης η οποία προσέβαλε τη σωματική ακεραιότητα του θύματος με ιδιαίτερα σοβαρό τρόπο

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

– Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας - καλύπτονται τα έξοδα κηδείας, όπως έξοδα αγοράς φέρετρου, χώρου ταφής και επιτάφιας πλάκας, καθώς τα έξοδα διοργάνωσης επιμνημόσυνης τελετής. Ως πρόσωπο με ιδιαίτερα στενούς δεσμούς, μπορείτε επίσης να λάβετε αποζημίωση για τα συναφή έξοδα της κηδείας (έξοδα ταξιδιού για την κηδεία, ανθοστολισμός και ενδύματα πένθους).
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση) - εάν ο θάνατος στενού συγγενή σάς προκάλεσε σωματική βλάβη μπορεί να σας καταβληθεί αποζημίωση για τις ιατρικές δαπάνες λόγω της βλάβης αυτής, καθώς και άλλες βασικές δαπάνες και διαφυγόντα εισοδήματα. Έχει τεθεί ανώτατο όριο για την αποζημίωση, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 6 000  EUR (για το 2018).
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας - εάν ήσασταν εξαρτώμενο πρόσωπο από το πρόσωπο που έχασε τη ζωή του, μπορεί να σας καταβληθεί αποζημίωση για την απώλεια διατροφής.

– Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων/αποζημίωση σε επιζώντες σε περίπτωση θανάτου του θύματος - δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους στενούς συγγενείς θύματος εγκληματικής πράξης για προσωρινά προβλήματα ή ψυχική ταλαιπωρία.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση καταβάλλεται εν γένει εφάπαξ, με την εξαίρεση της διαρκούς αποζημίωσης για διαφυγόντα εισοδήματα και απώλεια διατροφής. Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται συνήθως σε τακτικές, μηνιαίες πληρωμές.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί μπορεί να μειωθεί αν συμβάλατε στην πρόκληση της ζημίας με τις πράξεις σας. Για παράδειγμα, μπορεί να επέλθει μείωση αν εσείς ξεκινήσατε έναν διαπληκτισμό που είχε σαν αποτέλεσμα τη σωματική σας βλάβη. Από την άλλη, το ποινικό σας μητρώο δεν επηρεάζει τη δυνατότητά σας να λάβετε αποζημίωση ή το ποσό που θα λάβετε.

Για να λάβετε αποζημίωση, πρέπει να αποστείλετε τα έγγραφα που ζητά το Δημόσιο Ταμείο (Valtiokonttori) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας λόγω βλάβης εξαιτίας εγκληματικής πράξης. Εάν δεν υποβάλετε τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, η αίτηση αποζημίωσής σας θα απορριφθεί.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Κατά κανόνα, η οικονομική σας κατάσταση δεν επηρεάζει το κατά πόσον θα λάβετε αποζημίωση ή το ποσό της αποζημίωσης που θα σας καταβληθεί.

Όταν εκδοθεί η απόφαση αποζημίωσης, η οικονομική σας κατάσταση λαμβάνεται υπόψη μόνο αν είχατε ζητήσει αποζημίωση για σημαντική ζημία σε περιουσιακά στοιχεία ή στην οικονομική σας κατάσταση λόγω του ότι δεν είχατε τη δυνατότητα να αποτρέψετε την επέλευση της ζημίας.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Εάν η αποζημίωση συζητηθεί ενώπιον δικαστηρίου, τυχόν αποζημίωση καταβάλλεται εν γένει σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Εάν το Δημόσιο Ταμείο παρεκκλίνει από την απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο στην υπόθεση αποζημίωσης, θα σας γνωστοποιήσει τους λόγους της εν λόγω παρέκκλισης στην απόφασή του.

Ο δράστης θα υποχρεωθεί να σας καταβάλει την αποζημίωση που διέταξε το δικαστήριο. Ωστόσο, εάν εισπράξετε αποζημίωση από το Δημόσιο Ταμείο, το δικαίωμά σας να λάβετε αποζημίωση από τον δράστη μεταβιβάζεται στο δημόσιο.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Τα ιατρικά έξοδα και άλλα έξοδα αποζημιώνονται αν είναι στοιχειώδη και έχουν αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία ή τη βλάβη που προκλήθηκε.

Κατά τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης το οποίο θα καταβληθεί για οδύνη, πόνους και άλλα προσωρινά προβλήματα, λαμβάνεται υπόψη η φύση και η βαρύτητα της ζημίας ή της βλάβης που σας προκλήθηκε, καθώς και οι επικρατούσες πρακτικές αποζημίωσης. Το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ορίζεται από τον νόμο.

Ως «ταλαιπωρία» νοείται η προσωπική ταλαιπωρία που έχετε υποστεί λόγω της παράνομης αξιόποινης πράξης. Η αποζημίωση που θα καταβληθεί θα καθοριστεί βάσει της φύσης της υπόψη πράξης. Το ποσό της αποζημίωσης θα υπόκειται επίσης στα όρια αποζημίωσης που ορίζονται από τον νόμο.

Η εκτίμηση των εισοδημάτων που θα είχατε αποκτήσει αν δεν είχε τελεστεί η εγκληματική πράξη λαμβάνεται υπόψη ως σημείο εκκίνησης για τον καθορισμό των τυχόν διαφυγόντων εισοδημάτων. Τα τυχόν έσοδα και προνόμια που έχετε λάβει ή θα μπορούσατε να έχετε λάβει ανεξαρτήτως της ζημίας ή της βλάβης αφαιρούνται από το εν λόγω ποσό. Το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ημερήσιο ποσό που προβλέπεται από τον νόμο.

Πραγματοποιείται βασική μείωση από το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί για τα προβλήματα και τη ζημία. Το ποσό της βασικής μείωσης ανέρχεται στο ποσό των 220 EUR για εγκληματική πράξη που τελέστηκε το 2018.

Δεν καταβάλλονται τόκοι για την αποζημίωση που απονέμεται.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Δεν υπάρχει κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που μπορεί να σας καταβληθεί για τη σωματική βλάβη και την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί λόγω της εγκληματικής πράξης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 61 500 EUR. Επιπλέον:

 • η αποζημίωση για οδύνη, πόνους και άλλα προσωρινά προβλήματα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 12 000 EUR·
 • η αποζημίωση για ταλαιπωρία ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 3 600 EUR· η αποζημίωση για τη ζημία των θυμάτων εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 9 500 EUR ή των 16 200 EUR αν το θύμα δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο τέλεσης της εγκληματικής πράξης·
 • η αποζημίωση σε στενό συγγενή του θανόντος ανέρχεται κατά κανόνα κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 6 000 ΕUR·
 • η αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 150 EUR ημερησίως.

Τα ανώτατα όρια αποζημίωσης για κάθε βλάβη ή ζημία δεν ισχύει για την αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα ή διατροφή, όταν η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται σε συνεχή βάση.

Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης που μπορεί να σας καταβληθεί λόγω ζημίας περιουσιακών στοιχείων και οικονομικής ζημίας ανέρχεται στο ποσό των 31 000 EUR.

Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε θύματα εγκληματικών πράξεων και το ποσό της βασικής μείωσης ελέγχονται ανά τριετία. Τα ποσά θα ελεγχθούν εκ νέου στις αρχές του 2021.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Το ποσό της αποζημίωσης που σας χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αξιώνετε. Κατά περίπτωση, μπορείτε να αξιώσετε εύλογη αποζημίωση. Μπορείτε επίσης να παραπέμπετε στα ποσά που έχουν επικυρωθεί με τη δικαστική απόφαση η οποία αποτελεί τη βάση της αξίωσης αποζημίωσής σας.

Όποτε είναι αναγκαίο, μπορείτε να λαμβάνετε συμβουλές για την υπόθεση της αποζημίωσής σας λόγω της εγκληματικής πράξης από την ομάδα μας εξυπηρέτησης κοινού και από το πρόσωπο που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση της αξίωσής σας.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Η αποζημίωση που καταβάλλεται από δημόσια ταμεία είναι επικουρική. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει καταρχάς να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης σε άλλον φορέα, για παράδειγμα στο ασφαλιστικό ταμείο σας ή στην ασφαλιστική σας εταιρεία. Η εν λόγω αποζημίωση θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα σας χορηγηθεί.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Μπορείτε να υποβάλετε γραπτή αίτηση για να εισπράξετε προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης κατά περίπτωση. Προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης μπορεί να διενεργηθεί αν η διεκπεραίωση της υπόθεσης αποζημίωσής σας καθυστερεί για λόγους που διαφεύγουν από τον έλεγχό σας και δικαιούστε σημαντικό ποσό αποζημίωσης.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Το Δημόσιο Ταμείο θα επανεξετάσει την υπόθεση αν ανακύψουν νέα αποδεικτικά στοιχεία. Βάσει των νέων αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να λάβετε την αποζημίωση η οποία προηγουμένως δεν είχε εγκριθεί ή μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Για παράδειγμα:

 • έγκυρο πληρεξούσιο, αν o πληρεξούσιός σας δεν είναι νομικός σύμβουλος ή δικηγόρος. Χρειάζεται επίσης ειδικό πληρεξούσιο αν επιθυμείτε να καταβληθεί σε άλλο πρόσωπο η αποζημίωση που σας οφείλεται ως αιτούντα·
 • αποδεικτικά στοιχεία για τα έξοδα κηδείας που διεκδικείτε, την πράξη απογραφής κληρονομίας και πληρεξούσια, όποτε κρίνεται αναγκαίο·
 • αντίγραφο της δικαστικής απόφασης ή αντίγραφο των πρακτικών της προκαταρκτικής εξέτασης που τηρούνται από την αστυνομική αρχή, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση·
 • ιατρική γνωμάτευση ή φάκελος·
 • δικαιολογητικά για όλα τα έξοδα που διεκδικείτε αν η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί ενώπιον δικαστηρίου·
 • εάν διεκδικείτε διαφυγόντα εισοδήματα, τότε βεβαίωση ιατρού με την οποία βεβαιώνεται η ανικανότητά σας προς εργασία, αντίγραφο της απόφασης χορήγησης επιδόματος ασθενείας και δικαιολογητικά ως προς τον μισθό που σας κατέβαλε ο εργοδότης σας, καθώς και το ποσό των διαφυγόντων εισοδημάτων·
 • αποφάσεις αποζημίωσης και δικαιολογητικά ως προς αποζημίωση που έχετε λάβει μέσω ασφάλειας ζωής, από ασφαλιστική εταιρεία ή αλλού·
 • εάν διεκδικείτε δικαστικά έξοδα, τον υπολογισμό της αμοιβής του δικηγόρου και κάθε τυχόν απόφαση αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία·
 • εάν διεκδικείτε τα έξοδα της αίτησης, το τιμολόγιο του δικηγόρου και αποδεικτικά στοιχεία της νομικής συνδρομής που χορηγήθηκε ή του νομικού συμβούλου που διορίστηκε για λογαριασμό σας·
 • εάν διεκδικείτε αποζημίωση βάσει διακριτικής ευχέρειας για οικονομική ζημία και ζημία περιουσιακών στοιχείων, τα αποδεικτικά στοιχεία της ασθένειας, της βλάβης ή άλλης ανικανότητας και τις οικονομικές συνθήκες στις οποίες έχετε περιέλθει λόγω της ζημίας.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Δεν επιβαρύνεστε με τέλη για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης αποζημίωσής σας.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Την αίτηση αποζημίωσής σας θα διεκπεραιώσει το Δημόσιο Ταμείο.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Μπορείτε να αποστείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση rikosvahingot@valtiokonttori.fi ή να εκτυπώσετε το έντυπο και να το ταχυδρομήσετε:

Δημόσιο Ταμείο

P.O. Box 50

00054 State Treasury, Finland

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Την υπόθεση θα διεκπεραιώσει εγγράφως το Δημόσιο Ταμείο. Δεν θα κληθείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης ανέρχεται περίπου σε επτά μήνες. Επικαιροποιημένη εκτίμηση του χρόνου διεκπεραίωσης διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Δημόσιου Ταμείου.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Μπορείτε να προσφύγετε γραπτώς ενώπιον του δικαστηρίου ασφαλίσεων (Vakuutusoikeus) κατά απόφασης αποζημίωσης που σας κοινοποιήθηκε, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση της απόφασης. Κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον τρόπο προσφυγής περιλαμβάνονται στην απόφαση αποζημίωσης που εκδίδει το Δημόσιο Ταμείο.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Το έντυπο αίτησης αποζημίωσης και περισσότερες πληροφορίες για την αξίωση αποζημίωσης διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Δημοσίου Ταμείου στη διεύθυνση https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/ Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό +358 295 50 2736 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία μπορώ να απευθυνθώ;

Περαιτέρω πληροφορίες για την αποζημίωση της ζημίας λόγω εγκληματικής πράξης διατίθενται στη διεύθυνση https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/. Μπορείτε επίσης να καλέσετε τηλεφωνικά το Δημόσιο Ταμείο σε περίπτωση ανάγκης. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια καλώντας στον αριθμό +358 295 50 2736.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο για τη διεκδίκηση αποζημίωσης, εφόσον το επιθυμείτε. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για το κόστος της κατάρτισης της αίτησης μόνο αν:

 • δικαιούστε νομική συνδρομή ή σας έχει ανατεθεί νομικός σύμβουλος για τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο· ή
 • η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στο δικαστήριο αλλά πληροίτε τα οικονομικά κριτήρια για να λάβετε νομική συνδρομή.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Για παράδειγμα, μπορείτε να λάβετε συμβουλές και στήριξη από τη Στήριξη Θυμάτων Φιλανδίας (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Τα στοιχεία επικοινωνίας του εν λόγω φορέα διατίθενται στον δικτυακό του τόπο στη διεύθυνση https://www.riku.fi/en/home/

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.