Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Γερμανικό δίκαιο αποζημίωσης των θυμάτων

Νόμος περί αποζημίωσης θυμάτων βίας

Νόμος περί αποζημίωσης θυμάτων βίας στα αγγλικά

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Κατ’ αρχήν, αποζημίωση βάσει του νόμου περί αποζημίωσης θυμάτων βίας (OEG) μπορεί να καταβληθεί για κάθε έγκλημα βίας που συνιστά εκ προθέσεως παράνομη βίαιη επίθεση (π.χ. σωματική βλάβη, εξαναγκασμός σε ασέλγεια, τρομοκρατική επίθεση, δολοφονία). Αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί στα θύματα και στα επιζώντα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Αποζημίωση δεν καταβάλλεται μόνο για όλες τις βλάβες της υγείας, αλλά και για τις οικονομικές συνέπειες της βλάβης της υγείας. Η ηθική βλάβη αναγνωρίζεται επίσης ως βλάβη της υγείας. Ωστόσο, η σωματική βλάβη απαιτείται να είναι διαρκής (να έχει διάρκεια άνω των έξι μηνών). Αντιθέτως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση για υλικές και περιουσιακές ζημίες. Επίσης, δεν καταβάλλεται χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη βάσει του OEG.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Αποζημίωση καταβάλλεται και στα επιζώντα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του θύματος. Ως επιζώντα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του θύματος νοούνται ο/η σύζυγος, ο/η καταχωρισμένος σύντροφος και τα τέκνα του θύματος, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οι γονείς του. Ως τέκνα νοούνται επίσης ο/η προγονός/-ή, καθώς και τα υιοθετημένα και ανάδοχα τέκνα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Οι συγγενείς θύματος που επέζησε μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να λάβουν υγειονομική περίθαλψη και διατροφή που να εξασφαλίζει τη διαβίωσή τους.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Οι αλλοδαποί όλων των εθνικοτήτων που καθίστανται θύματα βίαιων εγκλημάτων στη Γερμανία λαμβάνουν, αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2018, την ίδια αποζημίωση με τα θύματα βίας γερμανικής υπηκοότητας.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Δυνάμει του άρθρου 3α του OEG, και τα θύματα βίαιων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό μπορούν να λάβουν αποζημίωση από το γερμανικό δημόσιο, εφόσον έχουν την κατοικία τους στη Γερμανία. Εν προκειμένω, πρόκειται για εφάπαξ παροχές. Από τις εν λόγω αποζημιώσεις αφαιρούνται οι παροχές που καταβλήθηκαν από τη χώρα στην οποία τελέστηκε η πράξη.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Οι αιτούντες δυνάμει του OEG έχουν υποχρέωση συμμετοχής στη διαδικασία αποζημίωσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Εδώ εμπίπτει, κατ’ αρχήν, και η υποβολή έγκλησης κατά του δράστη ή των δραστών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να μην απαιτηθεί η υποβολή έγκλησης (π.χ. εάν δεν είναι εύλογο να απαιτηθεί από το θύμα).

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν κατ’ αρχήν αυτοτελή απόφαση επί της βασιζόμενης στον OEG αίτησης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται να αναμείνετε το αποτέλεσμα της έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Όχι.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Ναι, η αποζημίωση είναι δυνατή ανεξάρτητα από την ταυτοποίηση ή την καταδίκη του δράστη. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν στη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών και τον προσδιορισμό της έκτασης της ζημίας.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, ο OEG δεν προβλέπει προθεσμία για την αίτηση. Ωστόσο, αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί αναδρομικά μόνο για περίοδο ενός έτους πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Αποζημίωση καταβάλλεται για τις βλάβες της σωματικής και ψυχικής υγείας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα βίαιου εγκλήματος. Η αποζημίωση των θυμάτων περιλαμβάνει μηνιαίες συνταξιοδοτικές παροχές. Καταβάλλονται επίσης παροχές για τις οικονομικές τους συνέπειες.

Το εύρος και το ύψος των παροχών καθορίζονται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί συντάξεων.

Περιλαμβάνονται ιδίως οι ακόλουθες παροχές:

  • ιατρική και υγειονομική περίθαλψη, παροχές κοινωνικής μέριμνας
  • βοηθήματα (π.χ. τεχνητά μέλη, είδη οδοντικής προσθετικής, αναπηρικά αμαξίδια)
  • μηνιαίες συνταξιοδοτικές παροχές μη εξαρτώμενες από το εισόδημα και εξαρτώμενες από το εισόδημα για τους ζημιωθέντες και τα επιζώντα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους
  • επιδόματα κηδείας και θανάτου
  • πρόσθετες προνοιακές παροχές σε περίπτωση οικονομικής ανάγκης (π.χ. βοήθημα περίθαλψης, συμπληρωματικό βοήθημα διαβίωσης)

Δεν καταβάλλεται χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Οι υλικές και περιουσιακές ζημίες δεν αποζημιώνονται κατ’ αρχήν. Εξαιρέσεις ισχύουν για τα βοηθήματα που φέρει επί του σώματός του ο παθών, όπως γυαλιά, φακοί επαφής ή είδη οδοντικής προσθετικής.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Οι συνταξιοδοτικές παροχές προς θύματα και επιζώντα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους για να αντισταθμιστούν οι προκληθείσες από τη σωματική βλάβη επιπτώσεις στην υγεία και την οικονομική κατάστασή τους καταβάλλονται μηνιαίως, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Άλλες παροχές καταβάλλονται αν και στον βαθμό που υπάρχει σχετική ανάγκη (π.χ. έξοδα κηδείας, τεχνητά μέλη).

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Αν ο ζημιωθείς προκάλεσε ο ίδιος τη ζημία ή αν η καταβολή αποζημίωσης θα ήταν άδικη για άλλους λόγους, ιδίως λόγω της συμπεριφοράς του ζημιωθέντος, η αίτηση καταβολής αποζημίωσης απορρίπτεται. Ωστόσο, μόνη η ύπαρξη προηγούμενης ποινικής καταδίκης δεν αρκεί για τον σκοπό αυτό. Οι αιτούντες υποχρεούνται επίσης να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια συμβολής στη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών. Εάν δεν εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή, η αίτηση καταβολής αποζημίωσης μπορεί να απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η αποζημίωση δυνάμει του OEG καταβάλλεται, κατ’ αρχήν, ανεξάρτητα από το εισόδημα ή την περιουσία του ζημιωθέντος. Η οικονομική κατάσταση του ζημιωθέντος μπορεί να επηρεάσει το ύψος της παροχής μόνο στην περίπτωση παροχών προς αντιστάθμιση των οικονομικών συνεπειών της σωματικής βλάβης και στην περίπτωση προνοιακών παροχών.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Όχι.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Το ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της σωματικής βλάβης στην υγεία υπολογίζονται με βάση την έκταση των επιπτώσεων αυτών.

Το ύψος των παροχών για την αντιστάθμιση των οικονομικών επιπτώσεων της σωματικής βλάβης υπολογίζεται με βάση τα προκληθέντα οικονομικά μειονεκτήματα.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Όχι.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Όχι. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρετε οι ίδιοι ποσό αποζημίωσης. Αυτό καθορίζεται από την αρχή απόφασης με βάση την προκληθείσα βλάβη της υγείας και της περιουσίας.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Οι συνταξιοδοτικές παροχές για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της σωματικής βλάβης στην υγεία καταβάλλονται ανεξάρτητα από παροχές από άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Ωστόσο, κατά τον υπολογισμό των παροχών για την αντιστάθμιση των οικονομικών επιπτώσεων της σωματικής βλάβης, μπορεί να συνυπολογιστούν οι παροχές αυτές.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Δεν προβλέπονται προκαταβολές δυνάμει του OEG. Ωστόσο, μπορούν να καταβληθούν παροχές για ιατρική και υγειονομική περίθαλψη ακόμη και πριν από την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αποζημίωσης.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, ο αιτών μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλει τη λεγόμενη αίτηση επιδείνωσης (Verschlimmerungsantrag) και να ζητήσει νέο υπολογισμό των παροχών. Κατά τον υπολογισμό των παροχών για την αντιστάθμιση των οικονομικών επιπτώσεων της σωματικής βλάβης μπορεί να ληφθεί υπόψη ανά πάσα στιγμή η μεταβολή των εισοδημάτων.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Όλα τα έγγραφα που συμβάλλουν στη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών και στον καθορισμό των επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τη σωματική βλάβη πρέπει να επισυναφθούν.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Αρχές απόφασης είναι οι προνοιακές αρχές των ομόσπονδων κρατών. Η κατά τόπον αρμοδιότητα εξαρτάται από το ομοσπονδιακό κράτος στο οποίο ο πληγείς έχει την κατοικία του.

Εάν ο πληγείς, ο οποίος δεν έχει την κατοικία του στη Γερμανία, κατέστη θύμα βίαιου εγκλήματος στη Γερμανία, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην προνοιακή αρχή του ομόσπονδου κράτους όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη.

Οι αλλοδαποί αιτούντες μπορούν, για να αποφύγουν την αναζήτηση του αρμόδιου οργάνου, να απευθύνονται στο κεντρικό σημείο επαφής (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων). Το κεντρικό σημείο επαφής διαβιβάζει την αίτηση αποζημίωσης στην αρμόδια αρχή.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Η αίτηση αποστέλλεται στην αρμόδια προνοιακή αρχή.

Οι αλλοδαποί αιτούντες μπορούν, για να αποφύγουν την αναζήτηση του αρμόδιου οργάνου, να απευθύνονται στο κεντρικό σημείο επαφής (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Δεν είναι δυνατόν να δοθεί γενική απάντηση στην ερώτηση αυτή. Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται ιδίως από το πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών και από το κατά πόσον θα απαιτηθεί η λήψη ιατρικών γνωματεύσεων.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή. Αν η αρμόδια αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής, δεν λάβει διαφορετική απόφαση, είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου κοινωνικών υποθέσεων (Sozialgericht).

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Έντυπα αιτήσεων και περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση:

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Οι οργανώσεις στήριξης θυμάτων στη Γερμανία διατίθενται στη διεύθυνση https://www.odabs.org/

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Όχι. Οι δικηγορικές αμοιβές δεν θεωρούνται αποζημιωτική παροχή και επομένως δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν δυνάμει του OEG.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, υπάρχει σειρά περιφερειακών και διαπεριφερειακών οργανισμών στήριξης θυμάτων. Ο μεγαλύτερος εθνικός οργανισμός στήριξης είναι ο “Weisser Ring”.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.