Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Για ποια είδη εγκληματικών πράξεων μπορώ να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Για εκ προθέσεως βίαια εγκλήματα κατά προσώπων.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Για βλάβη (σωματική ή ηθική) για την αποκατάσταση της οποίας απαιτείται διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ ημερών.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι. Εκτός από το θύμα, οι ανιόντες ή οι κατιόντες του θύματος, οι θετοί ή ανάδοχοι γονείς, τα θετά ή ανάδοχα τέκνα, ο/η σύζυγος ή o/η καταχωρισμένος σύντροφος μπορούν να λάβουν αποζημίωση, αν κατοικούσαν στο ίδιο νοικοκυριό με το θύμα κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, ενώ δικαιούχοι αποζημίωσης μπορεί να είναι επίσης και τα εξαρτώμενα από το θύμα πρόσωπα. Επιπλέον, αποζημίωση μπορεί να λάβει το πρόσωπο που μερίμνησε για την ταφή του θανόντος θύματος.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Ναι, ο θάνατος του θύματος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξαρτώμενων ή άλλων δικαιούχων προσώπων.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι, αν διαμένετε νόμιμα στην ΕΕ ή αν έχετε αναγνωριστεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Αποζημίωση από το ουγγρικό κράτος μπορεί να ζητηθεί μόνο σε περίπτωση εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο έδαφος της Ουγγαρίας. Ωστόσο, αν το έγκλημα τελέστηκε σε άλλη χώρα, μπορείτε να υποβάλετε στην Ουγγαρία την αίτηση αποζημίωσής σας. Σ' αυτή την περίπτωση, οι ουγγρικές αρχές θα διαβιβάσουν την αίτηση στο κράτος μέλος στο οποίο τελέστηκε το έγκλημα.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, η κίνηση της ποινικής διαδικασίας για την πράξη που τελέστηκε αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση αμέσως μετά την κίνηση της ποινικής διαδικασίας.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Η εκτέλεση απαίτησης κατά του δράστη δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αξίωση αποζημίωσης από το κράτος.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Ναι, μπορεί να υποβληθεί αίτηση αποζημίωσης ακόμη και αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να υποβάλλονται τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την έκταση της ζημίας και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της ζημίας και της πράξης (π.χ. τιμολόγιο, απόδειξη, προκαταρκτική προσφορά ή άλλο έγγραφο).

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Κατά γενικό κανόνα, μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση εντός ενός έτους από την τέλεση της αξιόποινης πράξης.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Για παράδειγμα, η αποζημίωση θα καλύψει:

α) Για το θύμα της αξιόποινης πράξης:

 • Υλική (μη ψυχική) ζημία:
  • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
  • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
  • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)
  • απώλεια ευκαιρίας
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία, όπως δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων
  • άλλη
 • Ψυχική (ηθική) ζημία:
  • ψυχικός πόνος και ταλαιπωρία του θύματος

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

 • Υλική (μη ψυχική) ζημία:
  • έξοδα κηδείας
  • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
  • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας
 • Ψυχική ζημία:
  • ψυχικός πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί να καταβληθεί εφάπαξ ή με τη μορφή μηνιαίου επιδόματος.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Το κράτος δεν οφείλει αποζημίωση αν κριθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ότι η συμπεριφορά του θύματος συνέβαλε στο έγκλημα ή προκάλεσε το έγκλημα, ή ότι η ζημία προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από επιλήψιμη συμπεριφορά του θύματος. Στην ποινική διαδικασία που κινήθηκε λόγω της αξιόποινης πράξης που γεννά αξίωση αποζημίωσης, άλλοι λόγοι αποκλεισμού είναι η άρνηση μαρτυρίας, η παράβαση της υποχρέωσης συνεργασίας ή η μη υποβολή ιδιωτικού αιτήματος. Επιπλέον, το θύμα μπορεί να μη λάβει αποζημίωση εάν, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που κινήθηκε λόγω της αξιόποινης πράξης που γεννά αξίωση αποζημίωσης ή σε σχέση με την αξιόποινη πράξη, το θύμα διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατηγορίας, παραπλανώντας τις αρχές, παρέχοντας ψευδείς καταθέσεις, δωροδοκώντας μάρτυρες, παρεμποδίζοντας την επίσημη διαδικασία, ή το αδίκημα του εξαναγκασμού σε επίσημη διαδικασία, με την απόκρυψη ελαφρυντικών περιστάσεων, την υποβοήθηση και συνέργεια, τη διάρρηξη σφραγίδας, την επίθεση κατά του δράστη ή συγγενούς του δράστη, ή κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, και το αδίκημα αυτό έχει διαπιστωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Οι κοινωνικές ανάγκες δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αποζημίωση από το κράτος.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Οι ουγγρικοί κανονισμοί προσδιορίζουν περιπτώσεις στις οποίες το θύμα αποκλείεται από την αποζημίωση (π.χ. το θύμα έχει ήδη λάβει την ενίσχυση στην υπόθεση ή δεν έχει επιστρέψει στην κρατική ενίσχυση που έχει ήδη λάβει σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, παρόλο που το θύμα ήταν υποχρεωμένο να το πράξει).

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Το θύμα αξιόποινης πράξης μπορεί να ζητήσει την καταβολή κατ’ αποκοπή ποσού σε μετρητά ως ολικής ή μερικής αποζημίωσης για την οικονομική ζημία που υπέστη λόγω της αξιόποινης πράξης. Το ποσό της κατ’ αποκοπή αποζημίωσης δεν υπερβαίνει το δεκαπενταπλάσιο του βασικού ποσού (το 2021: 158 168 HUF).

Το θύμα αξιόποινης πράξης μπορεί να ζητήσει μερική αποζημίωση για την απώλεια του τακτικού εισοδήματός του με τη μορφή τακτικών πληρωμών, εάν η αξιόποινη πράξη είχε ως αποτέλεσμα την ανικανότητά του προς εργασία για εκτιμώμενη περίοδο άνω των έξι μηνών.

Το ποσό της αποζημίωσης με τη μορφή επιδόματος ισούται με: Ποσοστό 75 % των διαφυγόντων εισοδημάτων τα οποία αποδεικνύονται με αποδεικτικά στοιχεία, αν το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή είναι πρόσωπο εξαρτώμενο από τη συνδρομή άλλων και 50 % των διαφυγόντων εισοδημάτων τα οποία αποδεικνύονται με αποδεικτικά στοιχεία, αν το θύμα δεν είναι πρόσωπο εξαρτώμενο από τη συνδρομή άλλων.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Δεν υπάρχει κατώτατο ποσό. Το ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει το δεκαπενταπλάσιο του βασικού ποσού (το 2021: 158 168 HUF), ήτοι 2 372 520 HUF το 2021. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό αποζημίωσης που μπορεί να ζητηθεί με τη μορφή επιδόματος είναι το βασικό ποσό, το οποίο για το έτος 2021 ανέρχεται σε 158 168 HUF.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Το ποσό της ζημίας πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση. Από το ποσό της αποζημίωσης πρέπει να αφαιρεθεί κάθε τυχόν ποσό το οποίο έχει εισπραχθεί από άλλη πηγή.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Το κράτος θα αποζημιώσει τη ζημία στο ποσό που αποδεικνύεται με αποδεικτικά στοιχεία, ακόμη και αν αυτή μπορεί να αποκατασταθεί από άλλη πηγή. Εάν η ζημία αποκατασταθεί αργότερα από άλλη πηγή, το ποσό που καταβλήθηκε ως ενίσχυση πρέπει να επιστραφεί μέχρι του ύψους της αποκατάστασης. Στην περίπτωση αυτήν, η αποζημίωση χορηγήθηκε από το κράτος ως προκαταβολή.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Όχι. Αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο μια φορά.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

 • Πιστοποιητικό κίνησης της ποινικής διαδικασίας, εφόσον διατίθεται (αστυνομία, δικαστήριο, εισαγγελία)
 • τα έγγραφα που τεκμηριώνουν το ποσό της ζημίας που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη και τον αιτιώδη σύνδεσμο (π.χ. τιμολόγιο, απόδειξη, προκαταρκτική προσφορά ή άλλο έγγραφο)

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι, η υποβολή της αίτησης δεν βαρύνεται με τέλη.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Η Κυβερνητική Υπηρεσία του Δήμου Βουδαπέστης (Budapest Főváros Kormányhivatala) ενεργεί ως αρχή απόφασης όσον αφορά την αποζημίωση από το κράτος.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην υπηρεσία υποστήριξης θυμάτων οποιασδήποτε κομητειακής κυβερνητικής υπηρεσίας (επικουρικές αρχές) ή απευθείας στην αρχή απόφασης (Κυβερνητική Υπηρεσία του Δήμου Βουδαπέστης — Budapest Főváros Kormányhivatala).

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Η προθεσμία διεκπεραίωσης των αιτήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Κατά της απόφασης που εκδίδεται σε πρώτο βαθμό μπορεί να κινηθεί διοικητική διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

24/7 Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης Θυμάτων (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 στα ουγγρικά και τα αγγλικά, και ο ιστότοπος http://www.vansegitseg.hu/

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Ναι, βοήθεια για τη συμπλήρωση της αίτησης παρέχεται τόσο από το προσωπικό των τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων όσο και από τα Κέντρα Στήριξης Θυμάτων, τα οποία παρέχουν επίσης νομικές συμβουλές σε απλές υποθέσεις. Διαφορετικά είναι δυνατή η παροχή νομικής συνδρομής βάσει του Νόμου LXXX του 2003 περί νομικής συνδρομής.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Υπηρεσίες που μπορούν να σας συνδράμουν στη διεκδίκηση των συμφερόντων σας διατίθενται από οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της υπηρεσίας υποστήριξης θυμάτων, δηλαδή στις κομητειακές κυβερνητικές υπηρεσίες και τις κυβερνητικές υπηρεσίες της Βουδαπέστης, καθώς και στα Κέντρα Υπηρεσιών Υποστήριξης Θυμάτων, όπου οι σύμβουλοι υποστήριξης θυμάτων παρέχουν πρακτική βοήθεια (για παράδειγμα: συνδρομή στη συμπλήρωση των αιτήσεων) και ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Τα θύματα μπορούν επίσης να απευθυνθούν σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (για παράδειγμα: Λευκός Δακτύλιος (Fehérgyűrű), Ουγγρική Βοήθεια Βαπτιστών (Baptista Szeretetszolgálat), κ. λπ.)

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.